Yehova Şahitleri’nin Kan ve Organ Nakline Bakış Açısı

Yehova Şahitleri, inanışları gereği kan naklini reddetmektedir. Şahitlerin bu tür bir inanışa sahip olmalarını ve karşı olum tutumu geliştirmelerini “Kutsal Kitabın” Tekvin 9:3; Levililer 17:10-11 ve Elçilerin İşleri 15:22-29 ayetlerinden çıkardıkları yorumlar desteklemektedir. Yehova Şahitlerine göre bu ayetler, kanın bir kutsallık içerdiğini ve hayatın özünü oluşturduğunu bildirmektedir. Kan nakline hangi koşullarda olursa olsun karşı çıkan Yehova Şahitleri, bu uygulamayı yapan üyelerine de “müşareketten kesme” adı verilen cemaatten çıkarma yaptırımını uygulamaktadır.Şahitler bu tutum ve davranışlarını, “kan istemiyorum” ifadesinin yer aldığı özel bir belge ile yazılı hale getirip, “hastane irtibat heyetleri” ile işbirliği içerisinde bulunarak tedavi süreçlerini kendi inanışları doğrultusunda etkilemek ve yönlendirmek amacındadır. Yehova şahitleri, hastane irtibat heyetlerinin önerileri doğrultusunda kan nakline alternatif tıbbi çözümler ile tedavi olmayı kabul etmektedir. Bunun yanı sıra, inanışlarına aykırı olduğu gerekçesiyle başlangıçta organ nakline karşı olumsuz bir tavır sergilerken daha sonraki süreçte organ nakli uygulamasını kişisel kararlara bırakmışlardır. Bazı ülkelerde olduğu gibi Türkiye’de de organ nakli gerçekleştirilen Yehova Şahitleri olduğu bilinmektedir.Bu çalışma Yehova Şahitlerinin, kan ve organ nakline karşı oluşlarını ve bunu hangi ayetlere dayandırdıklarını ortaya koymak amacıyla yapılmıştır

The Perspective of Jehovah’s Witnesses to the Blood Transfusion and Organ Transplantation

Abstract Jehovah’s Witness refuse the blood transfusion in accordance with their belief. That the Witness has this kind of belief and develops an opposite ideas are supported by comments of “The Bible’s” vesses, called as Genesis 9:3, Leviticus 17:10-11 and Acts 15:22-29. According to the Jehovah’s Witnesses, these verses inform that the blood involves holiness and constitutes the essence of life. Jehovah’s Witnesses oppose to blood transfusion in all cases and apply to the members, who make this application, the sanction of dismissing from religion community, which called as “disfellowshiping”. The Witnesses wrote their attitude and behaviour as a private document, which involves the expression “I don’t want blood!” They cooperate with “hospital connection commission” because they affect their process of medical treatment in accordance with their belief and direct. Jehovah’s Witnesses accept the medical treatment with alternative medical methods to blood transfusion in direction of hospital connection commission’s suggestions. Besides, while they have firstly negative attitude against transplantation because of being contrary to their belief, they left later application of transplantation to individual decisions. It is known that there is the Jehovah’s Witnesses, who is transplanted in Turkey too, like in some countries. This study has been done to put out that Jehovah’s Witnesses are against transplantation and blood transfusion and base on this to which verses.

___

 • Tanyu H. “Yehova Şahitleri” Ankara: Elips Kitap. 2006: 41, 18, 96.
 • Küçük A., Tümer G., Küçük A. “Dinler Tarihi” Ankara: Berikan Yayınevi. 2009: 487.
 • Yasdıman H. Ş. “Yehova Şahitleri’nin Temel Öğretilerine Göre İsa Mesih” Ankara: Dinler Tarihi Derneği Yayınları / 3. : 337. Kutsal Kitap (Yeni Dünya Çevirisi). New York: Watchtower Bible And Tract Society of New York, Inc. 2008: 951, 1384, 16, , 1418, 1419, 1471, 1472, 1287.
 • Yitik A. H. “Misyonerlik ve Yeni Dini Hareketler” Ankara: Türkiye Dinler Tarihi Derneği Yayınları. 2005: 100.
 • Cilacı O. “Hristiyanlık Propagandası ve Misyonerlik Faaliyetleri” Ankara: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. 2005: 85.
 • Yasdıman H. Ş. “Yehova Şahitleri’nin Teşkilat Yapısı ve Türkiye’deki Faaliyetleri (1)” İzmir: D.E.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sayı XXI. 2005: 101, 202.
 • Kızılırmak H. H. “Yahova Şahitleri” İstanbul: Aksiyon Dergisi, sayı:202. 1998: 31.
 • Yehova’nın Şahitlerinin Yıllığı. Taunus: Wachtturm Bibel- und Traktat-gesellschaft der Zeugen Jehovas. 2013: 178, 187. http1: http://wol.jw.org/tr/wol/d/r22/lp-tk/2000927#h=14:0-15:433 adresinden 24.07.2013 tarihinde alınmıştır. http2: http://wol.jw.org/tr/wol/d/r22/lp-tk/102000003#h=30:0-38:375 adresinden 24.07.2013 tarihinde alınmıştır.
 • Mungan U., Mavioğlu L., Ertan Ç., Dinçer., Özatik M.A. “Yehova Şahidi Olan Hastada Vasküler Cerrahi Sonrası Beklenmedik Bir Şekilde Gelişen Ciddi Anemi: Tedavideki Zorluklar ve İkilemler” Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, İstanbul: 2013: 4(3): 148-152.
 • Muramoto O. “Bioethics of the refusal ofblood by Jehovah’s Witnesses: part 2.” A novel approach based on rational non-interventional paternalism Journal of Medical Ethics Oregon, USA: 1998; 24:295-301
 • Paşaoğlu S. “Tarih ve Kutsal Kitap Işığında Yehova Şahitleri – İddiaları ve Yanılgıları” İstanbul: Lütuf Yayıncılık. 1999: 239,
 • Atamer T. “Kan Transfüzyonunun Tarihçesi” Antalya: 35. Ulusal Hematoloji Kongresi (7-10 Ekim 2009). 2009: 149.
 • Agrawal YP, Freedman M, Szczepiorkowski ZM. “Long-term transfusion of polymerized bovine hemoglobin in a Jehovah’s Witness following chemotherapy for myeloid leukemia: a case report.” Transfusion 2005: 45:1735–8.
 • Anton N, Hitzler JK, Kavanagh BP. “Treatment of life-threatening post-haemorrhagic anaemia with cell-free haemoglobin solution in an adolescent Jehovah’s Witness”. Br J Haematol 2002: 118:1183–6.
 • Buehler PW, Alayash AI. “Toxicities of hemoglobin solutions: in search of in-vitro and invivo model systems.” Transfusion : 44:1516–30.
 • Marsh J. C. W. et. all. “Özel Koşullar: Kan Transfüzyonunu Reddeden ve / veya Onay Veren Yahova Şahitleri” Dumfriesshire: Sapiens Publishing. 2006: 147.
 • Tüzün E. “Yehova Şahitleri’ne Türkiye’de İlk Nakil” İstanbul: Sabah Gazetesi (16.04.2012).
 • Mahmutoğlu F. S. “Hasta veya Hasta Yakını Tarafından Hekime Yönelik Gerçekleştirilebilecek Şiddet Vakalarında Karşılaşılabilecek Olası Ceza Hukuku Sorunları” Hekimlik Uygulamalarının Adli Tıbbi Güncellemesi; İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri Sempozyum Dizisi, No:78 İstanbul: Doyuran Matbaası. 2012: 71-85.