Zihin Engelli Özel Eğitim Okullarında Müzik Dersi Uygulamalarının İncelenmesi - Examining The Practice Of Music Lesson In The Schools Of Special Education For Mentally Retarded Pupils

Öz Bu çalışma, zihin engelli bireylerin özel eğitim okullarında almış oldukları müzik dersinin pratikteki uygulamalarını gerçekleştiren müzik öğretmenlerinin görüşleri doğrultusunda değerlendirmeler ve yordamalarda bulunma ihtiyacı hissedilerek hazırlanmıştır. Bu gereklilikten hareketle araştırmanın amacı zihin engelli bireylerin eğitim-öğretim gördükleri özel eğitim okullarında müzik dersi ve uygulama faaliyetlerinden nasıl yararlandıklarını ve bu okullardaki müzik dersinin uygulanma biçimlerini tespit etmek olarak belirlenmiştir. Araştırmada, betimsel araştırma modeli kullanılmış ve nitel araştırma tekniklerinden yararlanılmıştır. Araştırma Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı özel eğitim okulları ile sınırlandırılmıştır. Araştırmanın katılımcılarını Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı farklı illerdeki özel eğitim okullarında görev yapan 26 müzik öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırmada zihin engelli bireylerin müzik dersi ve uygulama faaliyetlerinden nasıl yararlandıkları ve bu okullardaki müzik dersi öğretim programının yeterliliğini sorgulamak amacıyla müzik öğretmenlerine yarı yapılandırılmış görüşme uygulanmıştır. Veriler içerik analiziyle çözümlenmiş, kavramsal ve ilişkisel düzeyde kodlanarak kategorilere ayrılmıştır. Öğretmenlerin büyük çoğunluğunun görev yaptıkları Özel Eğitim Okullarında, uygulayabilecekleri müzik dersi faaliyetleri ile ilgili gerek öğretim programı gerek müzik ders kitabına yönelik çelişkili görüşlerinin olduğu tespit edilmiştir. Araştırmada öğretmen görüşleri doğrultusunda üzerinde önemle durulması gereken bir başka sonuç ise, öğretmenlerin hemen hepsinin öğrencilerin müzik dersinde rahatladıklarını, mutlu olduklarını, müzikten zevk aldıklarını dolayısıyla rehabilite olduklarını belirtmiş olmalarıdır.  

Kaynakça

Artan, İsmihan (2001), “Engelli Çocukların Eğitiminde Etkili Bir Teknik: Müzik”, G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 21, Sayı.2, (43-55).

Avcıoğlu, Hamza (2011), “Zihin Engelliler Sınıf Öğretmenlerinin Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı (BEP) Hazırlamaya İlişkin Görüşleri”, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, 12(1), (39-53).

Çadır, Deniz (2008), Zihinsel Engelli Öğrenciler İçin Müzik Terapi Yöntemine Göre Hazırlanan Sosyal Beceri Öğretim Programının Etkililiğinin İncelenmesi, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bolu.

Eskioğlu, Itır (2003), “Müzik Eğitiminin Çocuk Gelişimi Üzerine Etkileri”, Cumhuriyetimizin 80. Yılında Müzik Sempozyumu. İnönü Üniversitesi, Malatya, (116-123).

Hanser, Suzanne B. (1999), “The new music therapist’s handbook” (2nd edition). Boston:Berkeley.

Kurt, Gürcan (2006), Zihinsel Engelli Çocuklarda, Müzik Dinlemenin Öğrenme Üzerindeki Etkisi, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Maltepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Milli Eğitim Bakanlığı (2012), Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği.

Milli Eğitim Bakanlığı (2005), Özel Eğitim Hizmet Yönetmeliği.

Milli Eğitim Bakanlığı (2008), Mesleki Eğitim ve Öğretim Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi, Çocuk Gelişimi Ve Eğitimi Özel Eğitimde Müzik Etkinlikleri, Ankara.

Milli Eğitim Bakanlığı (2013), Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Özel Eğitim Uygulama Merkezi (Okulu) I.ve II. Kademe Eğitim Programı, Ankara.

MEB, “Millî Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Eğitim Uygulama Okulu Müzik Dersi Öğretim Programı”, http://orgm.meb.gov.tr/www/ozel-egitim-ile-ilgiliyayimlar/icerik/123 (10.11.2014).

MEB, Millî Eğitim Bakanlığı, Özel Eğitim Programları, http://orgm.meb.gov.tr/alt_sayfalar/ozel_egt_program.html, (22.12.2015)

Perry, Marry Rainey (2003), “Relating Improvisational Music Therapy with Severely and Multiply Disabled Children to Communication Development”, Journal of Music Therapy, 40, (227–245)

Pratt, Rosalie Rebollo (1991), “Music Education and Medicine”, Music Educators Journal, Vol:77, No:5,(31-36).

Sze, Suzan, Yu, Sanna (2004), “Effects of Music Therapy on Children with Disabilities”, Proceedings ICMPC8, Evanston, IL, USA, (341-343).

Yıldırım, Pınar, Albuz, Aytekin, (2010), “Zihinsel Engelli Çocuklara Kavram Öğretiminde Müziğin Kullanımına İlişkin Öğretmen Görüşleri”, e-Journal of New World Sciences Academy Fine Arts, D0029, 5, (4), (233-244).

Yılmaz, Fazilet Eda, Topaloğlu, Gülşah, Akyüzler, Mustafa (2014), “Grupla Yapılan Müzik Etkinliğinin Otizmli Çocukların Sosyal Becerilerine Etkisinin Betimlenmesi”, Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 3, Sayı 1, (252 – 276).

Kaynak Göster

APA Dalkıran, E , Nacakcı, Z . (2016). Zihin Engelli Özel Eğitim Okullarında Müzik Dersi Uygulamalarının İncelenmesi - Examining The Practice Of Music Lesson In The Schools Of Special Education For Mentally Retarded Pupils . Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 8 (15) , 344-356 . DOI: 10.20875/sb.31102
  • Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
  • Yayıncı: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

4.6b 2.4b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Kümelenme Düzeyi Üzerine Bir Araştırma: Bucak İlçesi Mermer Sektörü Örneği - A Research On Clustering Level: Case of Marble Sector In Bucak Province

Gülhan DURAN

An Analysis of Surf & Turf Experiences of Tourists from Different Nations in Turkey from The Sustainable Gastronomy Tourism Perspective – Farklı Milletlerden Turistlerin Türkiye’deki Surf &Turf Deneyimlerinin Sürdürülebilir Gastronomi Turizmi Perspektifin

Gürkan AKDAĞ

Katılım Bankalarında Finansal Performans Analizi: Türkiye Örneği - Financial Performance Analysis Of Participation Banks: The Case Of Turkey

Yusuf ESMER, Haşim BAĞCI

ANTALYA’DA FUARLAR, FESTİVALLER VE YAYLA ŞENLİKLERİNİN ALTERNATİF TURİZMİN GELİŞMESİNDEKİ ROLÜ

Cemali SARI

Yenilenebilir Enerji Kaynak Ve Teknolojilerinin Unsurları: Küresel Ve Avrupa Birliği Ölçeğinde Karşılaştırmalı Analiz Ve Değerlendirme - Renewable Energy Sources And Technologies Facts: Global And European Union Scale Relative Analysis And Assessment

Çağrı SELVİ

Tüketicilerin Onlıne Alışverişlerine İlişkin Karar Alma Tarzlarının İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma- A Research Towards Consumers’ Decision-Makıng Styles Regarding Onlıne Purchasing Behavior

Funda BAYRAKDAROĞLU, Hazal ÇAKIR

Türkiye Avrupa Birliği İlişkilerinde Zayıf Halka Kıbrıs-Weak Link In Turkey-European Union Relations: Cyprus

Nurdan KUŞAT

TÜRK FUTBOLUNDAKİ ŞİKE OLAYININ TOPLUMSAL AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Tonguç VARDAR, Kadir PEPE

Ameliyathane Cerrahi Ekibinin Teknik Olmayan Becerilere İlişkin Tutumlarının Belirlenmesi - Determinatoin of Operating Room Surgical Team Attitudes Related To Non-Technical Skills

İzzet AYDEMİR, Türkan YILDIRIM

Yiyecek-İçecek Hizmetleri Bölümünde Okuyan Öğrencilerin Aldıkları Mesleki Eğitimin Besin Tercihleri Ve Beslenme Bilgi Düzeyleri Üzerine Etkisi- The Effect On Nutrition Knowledge Level And food preference Of F&B Students’ Vocational Education

Nevin ŞANLIER, Ümit SORMAZ, Eda GÜNEŞ