ANTALYA’DA FUARLAR, FESTİVALLER VE YAYLA ŞENLİKLERİNİN ALTERNATİF TURİZMİN GELİŞMESİNDEKİ ROLÜ

Fuarlar, festivaller ve şenlikler, malların ve hizmetlerin tanıtılması için yapılan ve bir takım sosyal ve kültürel faaliyetleri içeren düzenlemelerdir. Bu tür organizasyonların özgün niteliklerinden birisi; turizm amaçlı yer değiştirmelere neden olmasıdır. Antalya’da, fuarlar, festivaller ve yayla şenliklerin turizme katkılarının önemini kavrayan yerel yönetimler, organizasyonları etkin bir şekilde desteklemeye ve fuarlar, festivaller ve yayla şenlikleri hakkında önerilerde bulunmaya başlamışlardır. Yetiştirilen bir ürünün tanıtımını amaçlayan ve ekonomik kaygılar taşıyan festivaller yanında, tamamen kültürü tanıtmaya yönelik şenlikler de (Altın Portakal Film Festivali, Kemer Festivali, Kumluca Deve Güreşleri Festivali, Finike Festivali, Uluslararası Kaş Likya Festivali, Elmalı Yeşil Yayla Güreşleri, Abdal Musa Şenlikleri, Barış Suyu Kültür ve Turizm Manavgat Festivali, vb.) İl’de geniş ölçüde yaygınlık gösterir.Araştırma sahasını Antalya ilinin oluşturduğu bu çalışmanın başlıca amacı, İl’in turizm çeşitlendirilmesinde fuarlar, festivaller ve geleneksel yayla şenliklerinin öneminin ortaya konulması ile alternatif turizm kapsamı içerisinde algılanan bu etkinliklerin özelliklerinin belirlenmesidir.

THE ROLE OF FAIRS, FEASTS AND PLATEAU FAIRS IN THE DEVELOPMENT OF ALTERNATIVE TOURISM CHOICES

Fairs and feasts are social and cultural organization arranged to advertise goods and services. One of the peculiarities of such organizations is to cause movements for touristic purposes. Private and public companies in Antalya organize cultural, sportive, and artistic activities to activate tourism season. Local governments who grasp the meaning of fairs, festivals, plateau fairs and their contribution to economy have supported and organized touristic, cultural, artistic, and lots of various fairs and festivals. In addition to festivals with a commercial goal, there are cultural festivals (Golden Orange Film Festival, Kemer Festival, Kumluca Camel Wrestling Festival, Finike Festival, International Kaş Likya Festival, Elmalı Green Plateau Festivals, Abdal Musa Festivals, Peace Water Culture and Tourism Festivals etc.) With its focus on Antalya, this study aims to underline the importance of fairs, festivals, and plateau fairs to highlight the peculiarities of those activities in terms of alternative tourism

Kaynakça

Antalya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü (2015), http://www.antalyakulturturizm.gov.tr/TR,68175/festivalleretkinlikler.html, (10.07.2015)

Bakırcı, Muzaffer (1999), “Doğu Karadeniz Örneğinde Yaylaların Pazar Yeri Fonksiyonu”, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Coğrafya Dergisi, Sayı: 7, (375-385).

Sarı, Cemali (2013), “Batı Toroslar’da Yaylaların Fonksiyonel Değişim Süreci ve Yayla Şenlikleri”, Marmara Coğrafya Dergisi, Sayı: 27, (242-26).

Sarı, Cemali (2008), “Antalya’nın Alternatif Turizm Kaynakları, Planlama Yaklaşımları ve Öneriler”, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı:16, (12-45).

Yıldırım, Cem - Teberler, Metin (2006), Şehirlerde Düzenlenen Uluslararası Etkinliklerin Şehirlerin Pazarlanmasındaki Önemi, III. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Kongresi Bildiri Kitabı 25-28 Mayıs 2006 Çanakkale, s.: 857-870, Ankara.

Yüncü, Deniz- Kozak, Meryem (2008), Poka Yoke Yöntemi Kullanılarak Fuar Etkinliklerinde Ortaya Çıkan Hataların Değerlendirilmesine Yönelik Bir Uygulama Çalışması, IV. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Kongresi Bildiri Kitabı 23-27 Nisan 2008 Belek/Antalya, s.: 219-241, Ankara.

Zaman, Mehmet (2001), “Geleneksel Yayla Şenliklerinin Doğu Karadeniz Bölümü Yayla Turizminin Geliştirilmesindeki Rolü”, Doğu Coğrafya Dergisi, Sayı:6, (163-186).

Kaynak Göster

APA Sarı, C . (2016). ANTALYA’DA FUARLAR, FESTİVALLER VE YAYLA ŞENLİKLERİNİN ALTERNATİF TURİZMİN GELİŞMESİNDEKİ ROLÜ . Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 8 (15) , 95-111 .
  • Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
  • Yayıncı: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

5.4b3.6b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Üniversite Öğrencilerinin Sosyo-Demografik Özelliklerine Göre Sosyal Görünüş Kaygısı: Bir Alan Araştırması Social Appearance Anxiety Of University Students According to Sosyo- Demographic Characteristics: A Field Study

Eda TELLİ, Zafer ÜNAL

Kümelenme Düzeyi Üzerine Bir Araştırma: Bucak İlçesi Mermer Sektörü Örneği - A Research On Clustering Level: Case of Marble Sector In Bucak Province

Gülhan DURAN

An Analysis of Surf & Turf Experiences of Tourists from Different Nations in Turkey from The Sustainable Gastronomy Tourism Perspective – Farklı Milletlerden Turistlerin Türkiye’deki Surf &Turf Deneyimlerinin Sürdürülebilir Gastronomi Turizmi Perspektifin

Gürkan AKDAĞ

Ameliyathane Cerrahi Ekibinin Teknik Olmayan Becerilere İlişkin Tutumlarının Belirlenmesi - Determinatoin of Operating Room Surgical Team Attitudes Related To Non-Technical Skills

İzzet AYDEMİR, Türkan YILDIRIM

Turizme Hizmet Sunan Pastane İşletmelerinde Çalışan Dondurma Üretim Personelinin Hijyen Ve Gıda Güvenliğine İlişkin Bilgi Ve Uygulama Düzeyi Üzerine Bir Araştırma-A Research On Knowledge And Practıce Levels About Food Safety And Hygiene Of Employees In

Onur KIZILCIK, İbrahim GİRİTLİOĞLU

İflasın Ertelenmesinde Borca Batıklık Bilançosunun Oluşturulması: Bir Uygulama - Creating A Balance Sheet Of Insolvency In Postponing Bankruptcy: An Application

Ferhat BİTLİSLİ, Tayfun YILMAZ

Zihin Engelli Özel Eğitim Okullarında Müzik Dersi Uygulamalarının İncelenmesi - Examining The Practice Of Music Lesson In The Schools Of Special Education For Mentally Retarded Pupils

Esra DALKIRAN, Zeki NACAKCI

ANTALYA’DA FUARLAR, FESTİVALLER VE YAYLA ŞENLİKLERİNİN ALTERNATİF TURİZMİN GELİŞMESİNDEKİ ROLÜ

Cemali SARI

Türkiye Avrupa Birliği İlişkilerinde Zayıf Halka Kıbrıs-Weak Link In Turkey-European Union Relations: Cyprus

Nurdan KUŞAT

TÜRK FUTBOLUNDAKİ ŞİKE OLAYININ TOPLUMSAL AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Tonguç VARDAR, Kadir PEPE