Modern Sanatın Nesnesi Olarak ‘Hayvan’- ‘Animal’ As The Object Of Modern Art

Öz Bu araştırmanın amacı, çağdaş yapıtlar içindeki ‘Hayvan’ temasının modern sanat içindeki yerini ve sanatçıların plastik yaklaşımlarını ele almaktır. Modern sanat içinde sanatçı, sanat yapıtının teması ve tekniklerinde olabildiğince özgürdür. İnsan ve insana bağlı temalar, sanatçının konu alanını oluşturmaktadır. Doğanın bir parçası olan hayvanlar, çeşitli sanat yapıtlarında konu olarak yer almaktadır. ‘Hayvan’ teması farklı dönemlerde ve çeşitli sanatsal yapıtlarda mitolojik, dini,  psikolojik, sembolik ve biçimsel öğe olarak sanatın bir imgesi olmuştur. Araştırmanın kapsamında, modern sanat içinde farklı alanlarda üretilmiş (resim, heykel, enstalasyon) ve ‘Hayvan’ teması bulunan eserler ele alınmıştır.  Çağdaş sanat tarihi içinden seçilen bu eserler betimlenip,  ‘Hayvan’ temasının çağdaş sanat içindeki yeri değerlendirilmektedir. 

Kaynakça

Baal-Teshuva, Jacob (2003), Chagall, Taschen Yayınları, Almanya.

Carr-Gomm, Sarah (2014), Sanat Sanatın Gizli Dili/The Secret Language of Art, Çev:Lizet Deadato, İnkılap Yayınevi, İstanbul.

Chiappini, Rudy (2010), Botero, ‘İncelikli ve İronik Yeni Bir Klasisizm’, Sergi Kataloğu, MAS Matbaacılık, İstanbul.

Cima Gay Gibson (1986), ‘Dramatic Narration, Theatrical Disruption’, Theatre Journal, Sayı.38, No.1, Mart, (67-81).

Cotterell, Arthur ve Storm, Rachel ( 2011), Büyük Dünya Mitoloji Ansiklopedisi, Çev: Emel Lakşe, Alfa Basım, 1. Basım, İstanbul.

Demir, Necati (2010), ‘Kaya Üstü Resmi (Rock Art) Olarak Dağ Keçisi/ Elik ve Tarihi Altyapısı’, Zeitschrift für die Welt der Türken, Türk Dünyası Dergisi, Cilt. 2, No. 2 (05-23).

Erzen, Jale (1997), ‘Andrew Wyeth’ , Eczacıbaşı Sanat Ansiklopedisi, Cilt 3, Yapı Endüstrisi Merkezi Yayınları, syf.1908, İstanbul.

Erzen, Jale (1997), ‘Robert Rauschenberg’, Eczacıbaşı Sanat Ansiklopedisi, Cilt 3, Yapı Endüstrisi Merkezi Yayınları, syf:1539, İstanbul.

Germaner, Ali Teoman (1997), ‘Heykel Sanatı’, Eczacıbaşı Sanat Ansiklopedisi, Cilt 2, Yapı Endüstrisi Merkezi Yayınları, İstanbul.

Gombrich, Ernst Hans (2015), İmge ve Göz, Görsel Temsil Psikolojisi Üzerine Yeni İncelemeler, Çev: Kemal Atakay, Yapı Kredi Yayınları, 1. Baskı, İstanbul.

İpşiroğlu, Nazan (2011), Sanatçı Gözüyle Köpek- Bir Deneme, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul.

Karahan, Çağatay (2003), ‘Amerikan Sanat’ında Bir Öncü; Robert Rauschenberg’, Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı:8, 2003, (22-34).

Mülayim, Selçuk (2008), Araştırmacıya Notlar, Sanat Tarihi Metninin Oluşumu, Numune Matbaacılık, İstanbul

Rona, Zeynep (1997), ‘Hayvan Üslubu’, Eczacıbaşı Sanat Ansiklopedisi, Cilt 2, Yapı Endüstrisi Merkezi Yayınları, İstanbul. Syf.772

Rona, Zeynep (19979,‘Fernando Botero’,!!Eczacıbaşı Sanat Ansiklopedisi, Cilt 1, İstanbul, Yapı Endüstrisi Merkezi Yayınları, 1997, syf.276

Ziss, Avner (2009), Gerçekliği Sanatsal Özümsemenin Bilimi, Estetik, Çev: Yakup Şahan, Hayalbaz Kitap Sanat Kuramları 2, İstanbul.

E-skop (2012) ‘Aşklar ve Köpekler (ve Sanat)’, http://www.e-skop.com/skopbulten/asklar-ve-kopekler-vesanat/880 (07.04.2016).

Flanagan, Barry ( 2016), http://barryflanagan.com/biography/ (05.04.2016).

Hsu, Manray (2016), ‘Excerpts from "Do Dogs Wear Clothes? On Peng Hung-chi’, ht tp://www.hungchihpeng.com/little_danny_au.html (04.04.2016).

Kunzru Hari (2012), ‘Damien Hirst ve Sanat Piyasasındaki Büyük Soygun’, http://www.eskop.com/skopbulten/damien-hirst-ve-sanat-piyasasindaki-buyuk-soygun/607 (07.04.2016).

Kaynak Göster

APA Keten, H . (2016). Modern Sanatın Nesnesi Olarak ‘Hayvan’- ‘Animal’ As The Object Of Modern Art . Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 8 (15) , 285-300 . DOI: 10.20875/sb.76604
  • Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
  • Yayıncı: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

4.7b 2.6b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Ameliyathane Cerrahi Ekibinin Teknik Olmayan Becerilere İlişkin Tutumlarının Belirlenmesi - Determinatoin of Operating Room Surgical Team Attitudes Related To Non-Technical Skills

İzzet AYDEMİR, Türkan YILDIRIM

ANTALYA’DA FUARLAR, FESTİVALLER VE YAYLA ŞENLİKLERİNİN ALTERNATİF TURİZMİN GELİŞMESİNDEKİ ROLÜ

Cemali SARI

Modern Dünyada Mecnun Olmak: Louis Aragon’un Elsa’nın Mecnunu Ve Sezai Karakoç’un Leylâ İle Mecnun Adlı Kitaplarının Karşılaştırılması Being Mecnun In The Modern World: The Comparison Of The Louis Aragon’s Elsa’nin Mecnunu And Sezai Karakoç’s Leylâ Ile Me

Gökhan TUNÇ

Türk Kamu Personel Rejiminde Reform İhtiyacı: Reformu Gerektiren Dış Etkenler Ekseninde Bir Değerlendirme- Requirement of Reform In Turkish Public Personnel Regime: An Evaluation In Line With The External Factors Necessitating Reform

Yakup ALTAN

An Analysis of Surf & Turf Experiences of Tourists from Different Nations in Turkey from The Sustainable Gastronomy Tourism Perspective – Farklı Milletlerden Turistlerin Türkiye’deki Surf &Turf Deneyimlerinin Sürdürülebilir Gastronomi Turizmi Perspektifin

Gürkan AKDAĞ

İşletmelerin Dış Satım Faaliyetlerini Artırmada Lojistikte Dış Kaynak Kullanımının Rolü: Bölgesel Bir Uygulama Role Of Outsourcing In Logistics To Increase The Foreign Sales Of Enterprises: A Regional Application

Murat KAYA, Hakan TUNÇ

Türkiye Avrupa Birliği İlişkilerinde Zayıf Halka Kıbrıs-Weak Link In Turkey-European Union Relations: Cyprus

Nurdan KUŞAT

İşgörenlerin Örgütsel Adalet Algılamalarının İş Tatminleri Üzerindeki Etkisi: Alanya’daki Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Bir Uygulama- Employees' Organizational Justice Perceptıon's Impact On Job Satisfaction: A Study On Five Star Hotels in Alanya

Burçin Cevdet ÇETİNSÖZ, Mithat TURHAN

Modern Sanatın Nesnesi Olarak ‘Hayvan’- ‘Animal’ As The Object Of Modern Art

Hatice KETEN

Yenilenebilir Enerji Kaynak Ve Teknolojilerinin Unsurları: Küresel Ve Avrupa Birliği Ölçeğinde Karşılaştırmalı Analiz Ve Değerlendirme - Renewable Energy Sources And Technologies Facts: Global And European Union Scale Relative Analysis And Assessment

Çağrı SELVİ