Maliyet Yapışkanlığının Geçerliliğinin Test Edilmesi: Borsa İstanbul Örneği-Testing of The Validity of The Cost Stickiness: The Example of Borsa İstanbul

Öz Bu çalışmada Borsa İstanbul (BIST) imalat sanayinde faaliyet gösteren 76 şirket için maliyet yapışkanlığının geçerliliği test edilmiştir. Bu bağlamda; çalışmada, satışlar ile satışların maliyeti (SM) ve satışlar ile toplam yönetim giderleri (TY) arasındaki asimetrik maliyet davranışı ilişkisi panel saklı eşbütünleşme tekniği yardımı ile araştırılmıştır. Bu teknik sayesinde, incelenen maliyet değişkenlerinin uzun dönemdeki pozitif ve negatif şoklarının asimetrik davranış farklılıkları ortaya konulmuştur. 2007’nin ilk çeyreğinden 2015’in ikinci çeyreğine kadar olan dönemi kapsayan çalışmanın sonucunda; hem faaliyet hacmindeki artış, hem de faaliyet hacmindeki azalış durumlarında maliyet yapışkanlığının varlığına dair kanıtlara ulaşılmıştır. Elde edilen sonuçlar incelendiğinde, satışlar – toplam yönetim giderleri eşleşmesi için test edilen maliyet yapışkanlığının, satışlar – satışların maliyeti eşleşmesi için test edilen maliyet yapışkanlığından daha uzun süre kalıcı olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca, eşbütünleşme ilişkisinin negatif şoklar durumunda daha uzun süre kalıcı olduğu görülmüştür.

Kaynakça

Abu – Serdaneh, Jamal (2014), “The Asymmetrical Behavior of Cost: Evidence from Jordan”, International Business Research, Cilt.7, Sayı.8, (113 – 122).

Anderson, Mark - Banker, Rajiv - Janakiraman, Surya (2003), “Are Selling, General, and Administrative Costs “Sticky”?”, Journal of Accounting Research, Cilt.41, Sayı.1, (47 – 63).

Anderson, Mark - Banker, Rajiv - Huang, Rong - Janakiraman, Surya (2007), “Cost Behavior and Fundamental Analysis of SG&A Costs”, Journal of Accounting, Auditing and Finance, Cilt.22, Sayı.1, (1 – 28).

Anderson, Mark - Asdemir, Ozer - Tripathy, Arindam (2013), “Use of Precedent and Antecedent Information in Strategic Cost Management”, Journal of Business Research, Cilt.66, Sayı.5, (643 – 650).

Balakrishnan, Ramji - Petersen, Michael - Soderstorm, Naomi (2004), “Does Capacity Utilization Affect the “Stickiness” of Cost?”, Journal of Accounting, Auditing & Finance, Cilt.19, Sayı.3, (283 – 300).

Balakrishnan, Ramji - Gruca, Thomas (2008), “Cost Stickiness and Core Competency: A Note”, Contemporary Accounting Research, Cilt.25, Sayı.4, (993 – 1006).

Balakrishnan, Ramji - Labro, Eva - Soderstorm, Naomi (2014), “Cost Structure and Sticky Costs”, Journal of Management Accounting Research, Cilt.26, Sayı.2, (91 – 116).

Banker, Rajiv - Byzalov, Dmitri - Plehn-Dujowich, Jose (2010), “Sticky Cost Behavior: Theory and Evidence”, Working paper, No: 19122, Temple University, Philadelphia, SSRN Electronic Journal 02/2011; DOI: 10.2139/ssrn.1659493.

Banker, Rajiv - Basu, Sudipta - Byzalov, Dmitri - Chen, Janice (2015), “The Confounding Effect of Cost Stickiness on Conservatism Estimates”, Journal of Accounting and Economics, http://dx.doi.org/10.1016/j.jacceco.2015.07.001 (05.04.2016).

Breusch, Trevor - Pagan Adrian (1980), “The Lagrange Multiplier Test and Its Applications to Model Specification in Econometrics”, Review of Economic Studies, Cilt.47, Sayı.1, (239-253).

Calleja, Kenneth - Steliaros, Michael - Thomas, Dylan (2006), “A Note on Cost Stickiness: Some International Comparisons”, Management Accounting Research, Cilt.17, Sayı.2, (127 – 140).

Cannon, James (2014), “Determinants of ‘‘Sticky Costs’’: An Analysis of Cost Behavior Using United States Air Transportation Industry Data”, The Accounting Review, Cilt.89, Sayı.5, (1645 – 1672).

Chen, Clara Xiaoling - Lu, Hai - Sougiannis, Theodore (2012), “The Agency Problem, Corporate Governance, and the Asymmetrical Behavior of Selling, General, and Administrative Costs”, Contemporary Accounting Research, Cilt.29, Sayı.1, (252 – 282).

Cooper, Robin - Kaplan, Robert (1998), The Design of Cost Management Systems: Text, Cases and Readings, Prentice Hall, ABD.

Çelik, Muhsin - Kök, Dündar (2013), “Türkiye’de Maliyet Yapışkanlığının Geçerliliği: İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (IMKB) Örneğinde Panel Veri Analizi”, Business and Economics Research Journal, Cilt.4, Sayı.4, (37 – 48).

Hatemi-J, Abdulnasser (2011). “Hidden Panel Cointegration”, MPRA Working Paper Series, No: 31604, https://core.ac.uk/download/files/153/6592006.pdf (05.04.2016).

He, Doaping - Teruya, Jenny - Shimizu, Takashi (2010), “Sticky Selling, General, And Administrative Cost Behavior and Its Changes in Japan”, Global Journal of Business Research, Cilt.4, Sayı.4, (1 – 10).

Horngren, Charles - Datar, Srikant - Rajan Madhav (2011), Cost Accounting: A Managerial Emphasis, 14th Edition, Prentice Hall, ABD.

Im, Kyung So - Pesaran, Hashem - Shin, Yongcheol (2003), “Testing for Unit Roots in Heterogeneous Panels”, Journal of Econometrics, 115 (revise version of 1997’s work), (53 – 74).

Kama, Itay - Weiss, Dan (2013), “Do Earnings Targets and Managerial Incentives Affect Sticky Costs?”, Journal of Accounting Research, Cilt.51, Sayı.1, (201 – 224).

Kao, Chilhwa (1999), “Spurious Regression and Residual-Based Tests for Cointegration in Panel Data”, Journal of Econometrics, Sayı.90, (1 – 44).

Kokotakis, Vasileios - Mantalis, Georgios - Garefalakis, Alexandros - Zanidakis, Nikolaos Galifianakis, George (2013), “The Sticky Cost on Greek Food, Beverages and Tobacco Limited Companies”, International Journal of Economics & Business Administration, Cilt.1, Sayı.2, (49 – 58).

Koo, Jeong-Ho - Song, Seungah - Paik, Tae-Young (2015), “Earning Management and Cost Stickiness”, Advanced Science and Technology Letters, Sayı.84, (40 – 44).

Malik, Mahfuja (2012), “A Review and Synthesis of “Cost Stickiness” Literature”, http://ssrn.com/abstract=2276760 (05.04.2016)

Medeiros, Otavio Riberio de - Costa, Patricia de Souza (2004), “Cost Stickiness in Brazilian Firms”, Working paper, Universidade de Brasilia, http://ssrn.com/abstract=632365 (02.04.2016)

Noreen, Eric (1991), “Conditions Under Which Activity – Based Cost Systems Provide Relevant Costs”, Journal of Management Accounting Research, Sayı.3 , (159 – 168).

Noreen, Eric - Soderstorm, Naomi (1997), “The Accuracy of Proportional Cost Models: Evidence from Hospital Service Departments”, Review of Accounting Studies, Cilt.2, Sayı.1, (89 – 114).

Pervan, Maja - Pervan, Ijica (2012), “Analysis of Sticky Costs: Croatian Evidence”, Recent Researches in Business and Economics, http://www.wseas.us/e-library/conferences/2012/Porto/AEBD/AEBD-23.pdf (03.12.2015).

Pesaran, Hashem - Ullah, Aman - Yamagata Takashi (2008), “A Bias-Adjusted LM Test of Error CrossSection Independence”, Econometrics Journal, Sayı.11, (105-127).

Uy, Arnel Onesimo (2011), “Modelling Cost Behavior: Linear Models for Cost Stickiness”, Academy of Accounting and Financial Studies Journal, Cilt.15, Sayı.1, (25 – 34).

Via, Nicola Dalla - Perego, Paolo (2014), “Sticky Cost Behaviour: Evidence from Small and Medium Sized Companies”, Accounting and Finance, cilt.54, Sayı.3, (753 – 778).

Venieris, George - Naoum, Vasilious Christos - Vlismas, Orestes (2015), “Organisation Capital and Sticky Behaviour of Selling, Generaland Administrative Expenses”, Management Accounting Research, Sayı.26, (54 – 82).

Warganegara, Dezie - Tamara, Dewi (2014), “The Impacts of Cost Stickiness on the Profitability of Indonesian Firms”, International Scholarly and Scientific Research & Innovation, Cilt.8, Sayı.11, (3471 – 3474).

Yasukata, Kenji - Kajwara, Takehisa (2011), “Are “Sticky Cost” The Result of Deliberate Decision of Managers?”, Working paper, http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1444746 (03.12.2015).

Yükçü, Süleyman - Özkaya, Hahan (2011), “Cost Behavior in Turkish Firms: Are Selling, General and Administrative Costs and Total Operating Costs “Sticky” ?”, Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, Cilt.13, Sayı.3, (1 – 27).

Kaynak Göster

APA Zeren, F , Öztürk, E . (2016). Maliyet Yapışkanlığının Geçerliliğinin Test Edilmesi: Borsa İstanbul Örneği-Testing of The Validity of The Cost Stickiness: The Example of Borsa İstanbul . Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 8 (15) , 31-42 . DOI: 10.20875/sb.05076
  • Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
  • Yayıncı: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

4.7b 2.6b

Sayıdaki Diğer Makaleler

İşletmelerin Dış Satım Faaliyetlerini Artırmada Lojistikte Dış Kaynak Kullanımının Rolü: Bölgesel Bir Uygulama Role Of Outsourcing In Logistics To Increase The Foreign Sales Of Enterprises: A Regional Application

Murat KAYA, Hakan TUNÇ

Katılım Bankalarında Finansal Performans Analizi: Türkiye Örneği - Financial Performance Analysis Of Participation Banks: The Case Of Turkey

Yusuf ESMER, Haşim BAĞCI

İflasın Ertelenmesinde Borca Batıklık Bilançosunun Oluşturulması: Bir Uygulama - Creating A Balance Sheet Of Insolvency In Postponing Bankruptcy: An Application

Ferhat BİTLİSLİ, Tayfun YILMAZ

An Analysis of Surf & Turf Experiences of Tourists from Different Nations in Turkey from The Sustainable Gastronomy Tourism Perspective – Farklı Milletlerden Turistlerin Türkiye’deki Surf &Turf Deneyimlerinin Sürdürülebilir Gastronomi Turizmi Perspektifin

Gürkan AKDAĞ

Türk Kamu Personel Rejiminde Reform İhtiyacı: Reformu Gerektiren Dış Etkenler Ekseninde Bir Değerlendirme- Requirement of Reform In Turkish Public Personnel Regime: An Evaluation In Line With The External Factors Necessitating Reform

Yakup ALTAN

Tüketicilerin Onlıne Alışverişlerine İlişkin Karar Alma Tarzlarının İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma- A Research Towards Consumers’ Decision-Makıng Styles Regarding Onlıne Purchasing Behavior

Funda BAYRAKDAROĞLU, Hazal ÇAKIR

Modern Dünyada Mecnun Olmak: Louis Aragon’un Elsa’nın Mecnunu Ve Sezai Karakoç’un Leylâ İle Mecnun Adlı Kitaplarının Karşılaştırılması Being Mecnun In The Modern World: The Comparison Of The Louis Aragon’s Elsa’nin Mecnunu And Sezai Karakoç’s Leylâ Ile Me

Gökhan TUNÇ

Ameliyathane Cerrahi Ekibinin Teknik Olmayan Becerilere İlişkin Tutumlarının Belirlenmesi - Determinatoin of Operating Room Surgical Team Attitudes Related To Non-Technical Skills

İzzet AYDEMİR, Türkan YILDIRIM

Turizme Hizmet Sunan Pastane İşletmelerinde Çalışan Dondurma Üretim Personelinin Hijyen Ve Gıda Güvenliğine İlişkin Bilgi Ve Uygulama Düzeyi Üzerine Bir Araştırma-A Research On Knowledge And Practıce Levels About Food Safety And Hygiene Of Employees In

Onur KIZILCIK, İbrahim GİRİTLİOĞLU

İşgörenlerin Örgütsel Adalet Algılamalarının İş Tatminleri Üzerindeki Etkisi: Alanya’daki Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Bir Uygulama- Employees' Organizational Justice Perceptıon's Impact On Job Satisfaction: A Study On Five Star Hotels in Alanya

Burçin Cevdet ÇETİNSÖZ, Mithat TURHAN