Burdur Kent İmajı: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğrencileri Üzerine Bir Alan Araştırması - Burdur City Image: A Case Study On Mehmet Akif Ersoy University Students

Öz ÖzetBu çalışmada Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi öğrencilerinin Burdur kent imajına ilişkin algılarının ölçülmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla öğrencilerin, kentin  avantajlarına, soyut imaj unsurlarına ve burdur halkına yönelik imaj algıları ölçülmüştür. Burdurlu olmayan ve üniversite eğitimi almak amacıyla Burdur’a gelen  962 öğrenci ile yüz yüze anket yöntemi ile veri toplanmıştır.  Elde edilen sonuçlara göre öğrencilerin hem Burdur kenti hem de Burdur halkına yönelik imaj algılarının orta düzeyde olduğu belirlenmiştir. Güçlü bir kent imajı, kentin her açıdan gelişmesine, kalkınmasına katkıda bulunacak destekleyici bir unsur olarak görülmektedir. Bu bağlamda Burdur’un kent imajını geliştirecek çalışmaların acilen yapılması gerekmektedir.   

Kaynak Göster

APA Demirel, M . (2014). Burdur Kent İmajı: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğrencileri Üzerine Bir Alan Araştırması - Burdur City Image: A Case Study On Mehmet Akif Ersoy University Students . Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 6 (10) , 230-241 .
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
  • Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
  • Yayıncı: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

12.7b8b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Türkiye'de Sağlık Turizmi: Türkiye Ve Özelinde İzmir'de Sağlık Turizminin Mevcut Durum Analizi Ve Strateji Önerileri - Health Tourism In Turkey: Swot Analysis Of Health Tourism In Turkey And Izmir, And Strategy Recommendations

İlker DAŞTAN

Coso İç Kontrol Modelinin Yapısal Eşitlik Modeli ile İncelenmesi: Bir Hastane Uygulaması - An Investigation of The Coso Internal Control Model With Structural Equation Modeling: A Hospital Case

İsmail CEYHAN, Mehmet APAN

Kamu Çalışanlarının Örgütsel Değişim Direncini Etkileyen Uygulamalar - Practices To Affect Public Employees' Resistance To Organizational Change

Uysal KERMAN, Sezai ÖZTOP

Sayı Kapağı, Yayın Kurulu ve İçindekiler

(pdf FORMATINDA)

Burdur Kent İmajı: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğrencileri Üzerine Bir Alan Araştırması - Burdur City Image: A Case Study On Mehmet Akif Ersoy University Students

Mustafa DEMİREL

Müzik Eğitiminde Öğretim Materyallerinin Kullanımı - Use Of Instructional Materials In Music Education

Ayşegül ATAK YAYLA, Fatmagül DALMIŞLI

Batı Troas'ta Surlarla Çevrili Bir Yerleşim: Sakar Dağı - A Fortified Settlement İn The Western Troad: Sakar Dağı

Bilge Ayça POLAT BECKS

Osmanlı Adli Ve İdari Sisteminde Kadılık: Kurumsal Bir Değerlendirme - The Qadi In Ottoman Justice And Anministrative System: An Evaluation Of Instutional

Şeniz ANBARLI BOZATAY, Konur Alp DEMİR

Phokaıa'da Seramik Çöplüğü Ve Atölye Alanlarında Bulunan Roma Dönemi Seramikleri: Tava Formu - The Roman Period Ceramics Found in Ceramic Dumpster and Workshop Fields from Phokaia: Frying Pan Form

Murat FIRAT

Gagauz Türkçesi Ve Türkiye Türkçesi Arasındaki Yalancı Eşdeğerler - False Friends Between Gagauz Turkish And Turkey Turkish

Himmet BÜKE