FEN EĞİTİMİNDE PROJE TABANLI ÖĞRETİMLE İLGİLİ TEZLERİN İÇERİK ANALİZİ

Türkiye'de 2000'li yılların başlarından itibaren, proje tabanlı öğretim (ptö) hakkında yüksek lisans ve doktora tez çalışmaları tamamlanmaya başlamıştır. Günümüze kadar olan süreçte çok sayıda araştırma yapılmış olması konu hakkında genel çerçevenin belirlenmesi Araştırmada, Türkiye'de 2002 ve 2014 yılları arasında fen eğitimi alanındaki proje tabanlı öğretim konusuyla ilgili tamamlanmış yüksek lisans ve doktora tezleri üzerine bir içerik analizi yapılmıştır. Araştırma kapsamına alınan 32 adet yüksek lisans ve 11 adet doktora tezi, "yayınlanma yılına, sayfa sayısına, araştırma türüne, araştırma modeline, araştırma konusuna, örneklem belirleme yöntemine, örneklem sayısına, örneklem düzeyine, veri toplama araçlarının türüne, veri analiz yöntemine, kaynaklarının türüne ve güncelliğine" sonuçları, yüksek lisans düzeyinde daha çok nicel araştırma türünün, doktora düzeyinde ise karma araştırma türünün tercih edildiğini göstermiştir. Hem yüksek lisans hem de doktora düzeyinde daha çok deneysel araştırma modelinin tercih edildiği; araştırma konusu olarak proje tabanlı öğretimin öğrenci başarısı ve tutumu üzerine etkilerinin araştırıldığı; örneklem belirleme yöntemi olarak daha çok "basit seçkisiz" örneklem belirleme yöntemiyle "51-100 kişilik" örneklemler üzerinde çalışıldığı tespit edilmiştir

A CONTENT ANALYSIS RELATED TO THESES OF PROJECT-BASED LEARNING IN SCIENCE EDUCATION

Master and doctoral thesis have been conducted about project-based learning (pbl) in our country since the early 2000’s. Because of the wide usage of the pbl, it is essential to draw a framework about the pbl in science education.Content analysis was conducted on master thesis and doctoral thesis in subject of pbl in science education, which are published between 2002 and 2014 in Turkey. 32 master thesis and 11 doctoral thesis were analysed regarding “publication date, total page number, research type, research model, subject of study, sampling method, grade level of sample, sample size, type of data collection instruments, analysis method and references”. Result of the study indicates that quantitative methods are preferred in master thesis; on the other hand mixed type methods were preferred in doctoral thesis. Master and doctoral experimental method. In both thesistypes as a preferred sampling method, random sampling method is used and sample sizes ranged from about 51 to 100. In boththesis types mostly the effects of pbl on student achievement and attitude were investigated. In general it is seen/understood that achievement tests and attitude scales were preferred as major data collection instruments

Kaynakça

Atmaca, T. & Öntaş, T. (2014). Velilerin öğretmenlere uyguladığı şiddete yönelik nitel biraraştırma. Anadolu Eğitim Liderliği ve Öğretim Dergisi, 2(1), 47-62.

Çepni, S. (2005). Araştırma ve proje çalışmalarına giriş. (2. Baskı). Trabzon.

Çiltaş, A., Güler, G.& Sözbilir, M. (2012). Türkiye’de matematik eğitimi araştırmaları: bir içerik analizi çalışması.Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 12(1), 565-580.

Demir, R. (2008). Üniversitelerin bugünü ve yarını. Ankara: Palme Yayıncılık.

Erdem, D. (2011). Türkiye’de 2005-2006 yılları arasında yayımlanan eğitim bilimleri dergilerindeki makalelerin bazı özellikler açısından incelenmesi: betimsel bir analiz. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi, 2(1), 140-147.

Gökçe, O. (2006). İçerik analizi: kuramsal ve pratik bilgiler. Ankara: Siyasal Kitabevi.

Göktaş, Y., Hasançebi, F., Varışoğlu, B., Akçay, A., Bayrak, N., Baran, M.& Sözbilir, M. (2012). Türkiye’deki eğitim araştırmalarında eğilimler: bir içerik analizi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 12(1), 455-459.

Gülbahar, Y.& Alper, A. (2009). Öğretim teknolojileri alanında yapılan araştırmalar. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi,42(2),93-111.

Karadağ, E. (2009). Eğitim bilimleri alanında yapılmış doktora tezlerinin incelenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(3), 75-87.

Karadağ, E. (2010). Eğitim bilimleri doktora tezlerinde kullanılan araştırma modelleri: nitelik düzeyleri ve analitik hata tipleri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 16(1), 49-71.

Karasar, N. (2010). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

Merriam, S. B. (2013). Qualitative research a guide to design and implementation, Nitel araştırma: desen ve uygulama için bir rehber. Çev. Ed.: Prof. Dr. Selahattin Turan, 3. Baskıdan Çeviri, Ankara: Nobel Yayıncılık.

Mortimore, P. (2000). Does educational research matter? British Educational Research Journal,26(1), 5-24.

Öntaş, T. (2015). Özel öğretim kurumundaki sınıf öğretmenlerinin milli eğitim ideolojisini yeniden üretme pratiklerinin okul etnografyasıyla incelenmesi. Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi - Journal of Qualitative Research in Education, 3(1), 74-97.

Polat, M. (2013). Fen bilimleri eğitimi alanında tamamlanmış yüksek lisans tezleri üzerine bir araştırma: celal bayar üniversitesi örneği. Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 35, 46-58.

Selçuk, Z., Palancı, M., Kandemir, M. & Dündar, H. (2014). Eğitim ve bilim dergisindeyayınlanan araştırmaların eğilimleri: içerik analizi. Eğitim ve Bilim Dergisi, 39(173),430-453.

Sert, G., Kurtoğlu, M., Akıncı, A.& Seferoğlu, S. S. (2012). Öğretmenlerin teknoloji kullanmadurumlarını inceleyen araştırmalara bir bakış: bir içerik analizi çalışması. AkademikBilişim’12, XIV. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri, 1-3 Şubat 2012, UşakÜniversitesi, Uşak.

Tatar, E. & Tatar, E. (2008). Fen bilimleri ve matematik eğitimi araştırmalarının analizi ı: anahtar kelimeler. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(16), 89-103.

Temel, S., Şen, Ş. & Yılmaz, A (2015). Fen eğitiminde probleme dayalı öğrenme ile ilgili yapılan çalışmalara ilişkin bir içerik analizi: Türkiye örneği. Kastamonu Üniversitesi, Kastamonu Eğitim Dergisi, 23(2), 565-580.

Ulutaş, F. & Ubuz, B. (2008). Matematik eğitiminde araştırmalar ve eğilimler: 2000-2006 yılları arası, İlköğretim Online,7(3), 614-626.

Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2006). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (5. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Yılmaz, Ş. (2012). 1992-2011 yılları arasında çevre eğitimi ile ilgili yayımlanan yüksek lisans ve doktora tezlerindeki genel yönelimlerin belirlenmesi. Yayımlanmamış Yükseklisans tezi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bolu.

Yücedağ, T. & Erdoğan, A. (2011). 2000–2009 yılları arasında matematik eğitimi alanında Türkiye’de yapılan çalışmaların bazı değişkenlere göre incelenmesi. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi,10(2), 825-838.

Kaynak Göster

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
  • ISSN: 1302-8944
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Başlangıç: 2007

11.6b5.3b