ES-SEYYİD EL-HAC MUHAMMED ŞÜKRİ İBN AHMED 'ATÂ’NIN MÜNTEHABÂT-I MESNEVÎ’Sİ

Öz Türk edebiyatında çok mühim ve özel bir yere sahip Mevlânâ Celâleddin-i Rûmî'nin dünyaca ünlü eseri olan Mesnevî’nin tarih boyunca manzum ve mensur olmak üzere birçok defa başta Türkçe olmak üzere çeşitli dillerde tercüme ve şerhleri yapılmıştır. Günümüzde de bu çalışmalar devam etmektedir. Biz de bu çalışmada Yüksek Lisans tezi olarak çalıştığımız Es-Seyyid el-Hac Muhammed Şükri İbn Ahmed 'Atâ’nın “Müntehâbât-ı Mesnevî”  adlı eserini tanıtacağız. 

Kaynakça

Albayrak, Sadık(1981) “Son Devir Osmanlı Ulemâsı ”, Millî Gazete Yayınları, Cild 4-5, İstanbul.Avşar, Ziya (2007); “Rûhu’l-Mesnevî’de Mesnevî’nin İlk 18 Beytinin Şerh Yöntemi”, Turkish Studies/ Türkoloji Araştırmaları, Volume 2/ 3, Summer, Doi Number: 10.7827/TurkishStudies.114, s. 59-72.Bediüzzaman Fürûzanfer(2004), “Mevlana Celâleddin”, çev. F. Nafiz Uzluk, Milli Eğitim Bakanlığı Yay., İstanbul.Ceyhan, Semih(2004), “Mesnevî”, DİA, c. XXIX, , s.325-334.Demirel, Şener(2007); “Mevlânâ’nın Mesnevî’sinin Türkçe Şerhleri Üzerine Bir Literatür Çalışması”, TALİD (Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi), Eski Türk Edebiyatı Özel Sayısı, Cilt 5, Sayı, 10, GÜZ, s. 469-504.Devellioğlu, Ferit(1999); “Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lûgat”, 29. Baskı, Aydın Kitabevi, Ankara.Elhâc Muhammed Şükrü İbn Esseyyid Ahmed ‘Atâ; “Müntehabât-ı Mesnevî”, http://ktp.isam.org.tr/risaleosm/liste.php?-skip=2100&-max=10Güleç, İsmail(2006); “Mevlana’nın Mesnevî’sinin Tamamına Yapılan Türkçe Şerhler”, İlmî Araştırmalar Dil ve Edebiyat İncelemeleri, 22 Güz, s.135–154.Kürkçüoğlu, Kemal Edip(1973), “Tahirü'l-Mevlevi, Edebiyat Lügati”, İstanbul.Özdemir, Mehmet(2014); “İsmâîl Rüsûhî-yi Ankaravî Şerh-i Mesnevî (Mecmû’atu’l-Letâyif ve Matmûratu’l-Ma’ârif) (IV. Cilt) (İnceleme-Metin-Sözlük) (Doktora Tezi)”, Bozok Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yozgat 2013.Özdemir, Mehmet(2016); “Mesnevî’nin Türkçe Şerhleri”, Turkish Studies/ Türkoloji Araştırmaları, Volume 11/20, Fall, DOI Number: http://dx.doi.org/10.7827/ TurkishStudies.10093, s.461-502.Özdemir, Mehmet(2016); “Dervîş Muhammed Şifâyî Mesnevî Şerhi Eş-şerhu’l-Kitâbi’l-Mesneviyyi’l-Ma’neviyyi’l-Muhtasar”, 1. Baskı, Doğu Kütüphanesi, İstanbul.Şemsettin Sami(1999), “Kâmûs-ı Türkî”, 14. Baskı, Çağrı Yayınları, İstanbul..Taştan, Erdoğan (2009); “İsmâîl Rüsûhî Ankaravî’nin Mesnevî Şerhi (Mecmû’atü’l-Letâ’if ve Matmûratü’l-Ma’ârif) I. Cilt Çeviriyazı-İnceleme, (Basılmamış Doktora Tezi)”, Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, İstanbul.Temizel, Ali(2009); “Mevlâna Çevresindekiler, Mevlevîlik ve Eserleriyle İlgili Eski Harfli Türkçe Eserler”, 1.Baskı, S.Ü. Mevlâna Araştırma ve Uygulama Merkezi Yayınları, Konya.Top, H.Hüseyin(2001), “Mevlevî Usul ve Adabı”, Ötüken, İstanbul.Top, H. Hüseyin (2011); “Mesnevî-yi Ma’nevî Şerhi”, C. 1-9, Rûmî Yayınları, Konya.Yeniterzi, Emine(1997), “Mevlânâ Celaleddin Rûmi”, TDV, Ankara.

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { mecmua419164, journal = {Mecmua}, issn = {2587-1811}, eissn = {2587-1811}, address = {}, publisher = {İbrahim Halil TUĞLUK}, year = {2018}, volume = {}, pages = {77 - 84}, doi = {10.32579/mecmua.419164}, title = {ES-SEYYİD EL-HAC MUHAMMED ŞÜKRİ İBN AHMED 'ATÂ’NIN MÜNTEHABÂT-I MESNEVÎ’Sİ}, key = {cite}, author = {İşbilir, İbrahim} }
APA İşbilir, İ . (2018). ES-SEYYİD EL-HAC MUHAMMED ŞÜKRİ İBN AHMED 'ATÂ’NIN MÜNTEHABÂT-I MESNEVÎ’Sİ . Mecmua , (5) , 77-84 . DOI: 10.32579/mecmua.419164
MLA İşbilir, İ . "ES-SEYYİD EL-HAC MUHAMMED ŞÜKRİ İBN AHMED 'ATÂ’NIN MÜNTEHABÂT-I MESNEVÎ’Sİ" . Mecmua (2018 ): 77-84 <
Chicago İşbilir, İ . "ES-SEYYİD EL-HAC MUHAMMED ŞÜKRİ İBN AHMED 'ATÂ’NIN MÜNTEHABÂT-I MESNEVÎ’Sİ". Mecmua (2018 ): 77-84
RIS TY - JOUR T1 - ES-SEYYİD EL-HAC MUHAMMED ŞÜKRİ İBN AHMED 'ATÂ’NIN MÜNTEHABÂT-I MESNEVÎ’Sİ AU - İbrahim İşbilir Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.32579/mecmua.419164 DO - 10.32579/mecmua.419164 T2 - Mecmua JF - Journal JO - JOR SP - 77 EP - 84 VL - IS - 5 SN - 2587-1811-2587-1811 M3 - doi: 10.32579/mecmua.419164 UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Mecmua ES-SEYYİD EL-HAC MUHAMMED ŞÜKRİ İBN AHMED 'ATÂ’NIN MÜNTEHABÂT-I MESNEVÎ’Sİ %A İbrahim İşbilir %T ES-SEYYİD EL-HAC MUHAMMED ŞÜKRİ İBN AHMED 'ATÂ’NIN MÜNTEHABÂT-I MESNEVÎ’Sİ %D 2018 %J Mecmua %P 2587-1811-2587-1811 %V %N 5 %R doi: 10.32579/mecmua.419164 %U 10.32579/mecmua.419164
ISNAD İşbilir, İbrahim . "ES-SEYYİD EL-HAC MUHAMMED ŞÜKRİ İBN AHMED 'ATÂ’NIN MÜNTEHABÂT-I MESNEVÎ’Sİ". Mecmua / 5 (Temmuz 2018): 77-84 .
AMA İşbilir İ . ES-SEYYİD EL-HAC MUHAMMED ŞÜKRİ İBN AHMED 'ATÂ’NIN MÜNTEHABÂT-I MESNEVÎ’Sİ. Mecmua. 2018; (5): 77-84.
Vancouver İşbilir İ . ES-SEYYİD EL-HAC MUHAMMED ŞÜKRİ İBN AHMED 'ATÂ’NIN MÜNTEHABÂT-I MESNEVÎ’Sİ. Mecmua. 2018; (5): 77-84.
IEEE İ. İşbilir , "ES-SEYYİD EL-HAC MUHAMMED ŞÜKRİ İBN AHMED 'ATÂ’NIN MÜNTEHABÂT-I MESNEVÎ’Sİ", Mecmua, sayı. 5, ss. 77-84, Tem. 2018, doi:10.32579/mecmua.419164