The Effect of Evaluation of The Small Diamater Trochar Chest Tube Efficacy in Management of Traumatic Hemothorax and Pneumothorax

INTRODUCTION; Chest tubes are mainly used to drain air or fluid that accumulates in the pleural space. Tube thoracostomy is a life-saving procedure in an emergency. In chest tube placement, two main techniques are used as with trocar and without trocar. In this study, it was aimed to compare the techniques with trocar and without trocar in terms of efficacy in patients who underwent tube thoracostomy due to thoracic trauma. METHODS; In this study, 145 patients to whom I applied tube thoracostomy due to thoracic trauma at three different centers where I worked between the years of 2012-2017 were examined retrospectively. Two groups were created in our study. Group A was consisted of 20 French (F) (Bıçakcıoğlu, Turkey) chest tube with trocar, Group B was consisted of 32F (Bıçakcıoğlu, Turkey) patients with chest tube without trocar. RESULTS; The ages of the patients ranged from 19 to 77 (mean age 56.8 ± 10.6). There was no statistically significant difference between the groups in terms of age and sex distribution (P = 0.410). There was no significant difference between the two groups in terms of tube malposition, tube complication, empyema and additional tube requirement (p> 0,005). DISCUSSION AND CONCLUSION; When the techniques with trocar and without trocar were compared, the technique with trocar provides faster intervention to patients who have trauma with technique with trocar.

Travmatik Hemotoraks ve Pnömotoraks Tedavisinde Küçük Çaplı Trokarlı Göğüs Tüplerinin Etkinliğinin Değerlendirilmesi

GİRİŞ VE AMAÇ; Göğüs tüpleri temel olarak plevral boşlukta biriken hava veya sıvıyı drene etmek için kullanılmaktadır. Tüp torakostomi acil durumlarda hayat kurtarıcı bir prosedürdür. Göğüs tüpünün yerleştirilmesinde trokarlı ve trokarsız olmak üzere başlıca iki teknik kullanılmaktadır. Bu çalışmada toraks travması nedeniyle tüp torakostomi uygulanan hastalarda trokarlı ve trokarsız tekniğin etkinlik açısından karşılaştırılması amaçlanmıştır. YÖNTEM VE GEREÇLER; Bu çalışmada 2012-2017 yılları arasında görev yaptığım üç farklı merkezde toraks travması nedeniyle tüp torakostomi uyguladığım 145 olgu retrospektif olarak incelendi. Çalışmamızda iki grup oluşturuldu. Grup A; 20 French (F) (Bıçakcıoğlu, Türkiye trokarlı göğüs tüpü, grup B; 32F (Bıçakcıoğlu, Türkiye) trokarsız göğüs tüpü takılan hastalardan oluşmaktaydı. BULGULAR; Hastaların yaşları 19 ile 77 arasında değişmekteydi (ortalama yaş 56,8±10,6). Gruplar arasında yaş, cinsiyet dağılımı açısından istatiksel olarak anlamlı fark saptanmadı (P= 0,410). Tüp malpozisyonu, tüp komplikasyonu, ampiyem, ek tüp gereksinimi açısından değerlendirildiğinde her iki grup arasında anlamlı fark saptanmadı (p>0,005). TARTIŞMA VE SONUÇ; Trokarlı ve trokarsız teknik karşılaştırıldığında trokarlı teknik travma nedeniyle başvuran hastalarda daha hızlı müdahale imkanı sağlamaktadır.

Kaynakça

Miller KS, Sahn SA. Chest tubes. Indications, technique, management and complications. Chest 1987; 91:258–64.

Bailey RC. Complications of tube thoracostomy in trauma. J Accid Emerg Med 2000; 17:111–14.

Lilienthal H. Resection of the lung for suppurative infections with a report based on 31 operative cases in which resection was done or intended. Ann Surg 1922; 75:257-320.

Inaba K, Lustenberger T, Recinos G, et al. Does size matter? A prospective analysis of 28–32 versus 36–40 French chest tube size in trauma. J Trauma Acute Care Surg 2012; 72:422–7.

Tomlinson MA, Treasure T. Insertion of a chest drain: how to do it. Br J Hosp Med 1997; 58:248-52.

Symbas PN. Chest drainage tubes. Surg Clin North Am 1989; 69:41-6.

Fitzgerald M, Mackenzie CF, Marasco S, et al. Pleural decompression and drainage during trauma reception and resuscitation. Injury 2008; 39:9-20.

Laws D, Neville E, Duffy J. BTS guidelines for the insertion of a chest drain. Thorax 2003; 58:53-9.

Ergin M, Yeğinsu A, Gürlek K. Göğüs tüpü takılması. Ulusal Cerrahi Dergisi 2010; 26: 115-21.

Mahmood K, Wahidi MM.S traightening out chest tubes: what size, what type, and when. Clin Chest Med. 2013; 34:63-71.

Kaynak Göster

467 130

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

Cases of Unilateral Breast Atrophy During Lactation

ŞADİYE NURAY KADIOĞLU VOYVODA, TÜLAY ÖZER

Short term Outcomes of Robotic Complete Mesocolic Excision for the Surgical Treatment of Colon Cancer

VOLKAN ÖZBEN, Cansu DE MUİJNCK, Hasan Kürşad KORKMAZ, Hasan Can DEMİRKAYA, Ömer Faruk ERDİL, ERMAN AYTAÇ, BİLGİ BACA, TAYFUN KARAHASANOĞLU, İSMAİL HAKKI HAMZAOĞLU

Effect of Vitamin D Level on Post-Thyroidectomy Hypocalcemia

Ali İmran KÜÇÜK, Yeşim AKDENİZ, HAVVA BELMA KOÇER, YUSUF ARSLAN

Treatment Results of the Ponseti Method in Patients with Idiopathic Pes Equinovarus

Hasan Ulaş OĞUR, Fırat SEYFETTİNOĞLU, Ümit TUHANİOĞLU, Alper GÜLTEKİN, Şükrü SOLAK

Minimal Change Disease and Toxic Hepatitis Due to Ecstasy

İlter BOZACI, Garip ŞAHİN, Mustafa AÇIKALIN

Safety of Esophageal Stent Placement Without Fluoroscopy

MÜRŞİT DİNCER, Gamze ÇITLAK, Hüda Ümit GÜR, Ekrem FERLENGEZ, Muzaffer AKINCI

Anesthesia Experienc e of a Pediatric Patient with Arnold Chiari Type I Malformation

Sedef Gülçin URAL, Meltem AKTAY İNAL, Yusuf Emrah GERGİN

Evaluation of Stroke Frequency in Non-Small Cell Lung Cancer Patients Receiving Cisplatin and Docetaxel

Serhan YILDIRIM, Zahide YILMAZ, Ülkü Türk BÖRÜ

The Effect of Evaluation of The Small Diamater Trochar Chest Tube Efficacy in Management of Traumatic Hemothorax and Pneumothorax

AYKUT ELİÇORA

The Effect of Prognostic Importance Of Radial Margin In Colon Cancer

Mücahit ÖZBİLGİN, Selman SÖKMEN, Sülen SARIOĞLU, Emre Aras CANDA, Mehmet FÜZÜN