Hastaların Erkek Hemşireler Hakkındaki Görüşleri

Amaç: Bu araştırma, hastanede yatmakta olan hastaların erkek hemşireler hakkındaki görüşlerini değerlendirmek amacıyla yapılmıştır. Gereç ve Yöntem: Tanımlayıcı olarak yapılan bu araştırmanın evrenini, Erzincan Devlet Hastanesi A Blokta yatmakta olan hastalar, örneklemini ise araştırmaya katılmaya gönüllü, iletişim kurulabilen, 18 yaş ve üzerindeki bireyler oluşturmuştur n=189 . Veriler araştırmacılar tarafından hazırlanan soru formu kullanılarak hastalar ile yüz yüze görüşülerek toplanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde yüzdelik, ortalama ve ki-kare testi kullanılmıştır. Bulgular: Araştırma kapsamına alınan hastaların yaş ortalaması 54.35±19.16 olup, %51.9’unun kadın, %50.8’inin okuruazar-ilkokul mezunu ve %49.7’sinin ev hanımı olduğu saptanmıştır. Hastaların %69.3’ünün erkeklerin hemşirelik yapabileceğini bilmediğini, %46.6’sının cinsiyet ayrımının olmaması gerektiği için, %54’ünün ise erkek hastalara erkek hemşirelerin, kadın hastalara bayan hemşirelerin bakım vermesi gerektiği için bu mesleğe erkeklerin alınması gerektiğini düşündüklerini belirtmişlerdir. Hastaların %61.4’ünün hemşirelik mesleğine erkeklerin alınmasının dezavantaj olmayacağını, %37.6’sının mesleki zorlukların hafifleyeceğini, %36.6’sının hasta bakım kalitesinin artacağını düşündüklerini ifade etmişlerdir. Hastaların %38.6’sı erkek hemşirelerin tüm kliniklerde, %33.3’ü acil-yoğun bakım-ameliyathanede çalışmalarının daha uygun olacağını, %62,4’ünün erkek hemşirelerin kadın-doğum kliniği ve %20.1’ide kadın cerrahi kliniğinde çalışmalarının uygun olmayacağını ifade etmişlerdir. Hastanede yatan hastaların yaşına, cinsiyetine, çalışma ve medeni durumlarına göre erkeklerin hemşirelik yapabilme durumu arasındaki farkın anlamsız olduğu belirlenmiştir. Hastaların eğitim durumu ile erkeklerin hemşirelik yapabilme durumu arasında anlamlı bir fark olduğu saptanmıştır. Sonuç: Hastaların hemşirelik mesleğinde erkek hemşirelerin de olması gerektiğini belirttikleri ve mesleki zorlukların kalkması ile hasta bakım kalitesinin artacağını, mesleğe erkeklerin alınmasının dezavantaj olmayacağını ifade ettikleri saptanmıştır. Bu sonuçlar doğrultusunda hemşirelik mesleği ve cinsiyetle ilgili çalışmaların yapılması önerilebilir
Anahtar Kelimeler:

Hasta, erkek hemşire, hemşirelik

Views of Patients About Male Nurses

Objective: The current study was done in order to assess views of patients who stayed at hospitals about male nurses. Material and Method: The population of this descriptive study was composed of patients who stayed at B Block of Erzincan State Hospital. The sample of the study was consisted of those who volunteered to participate in the study, were able to communicate and aged over 18 years n=189 . The data were collected using a questionnaire designed by the researchers through a face to face interview method. For the data collection; percentages, means and chi-square test were used. Findings: It was seen that mean age of the participants was 54.35±19.16 years, 51.9% of them were female, 50.8% of them were literate or had primary school degree and 49.7% of them were housewives. According to patients’ answers; 69.3% of them did not know that males could work as a nurse. Patients thought that males should be recruited as nurses because 46.6% of them believed that there should not be any sex discrimination, 54% of them believed that male patients should be cared by male nurses while female patients should be cared by female nurses. According to patients; recruiting males for nursing profession would not create a disadvantage 61.4% , would diminish professional difficulties 36.6% , would increase patient care quality 36.6% . Patients told that male nurses could work at all clinics, 38.6% , it would be more appropriate for male nurses to work at emergency-intensive care units and surgery rooms 33.3% but male nurses could not work at clinic of obstetrics and gynecology 62.4% and at surgery clinics for female diseases 20.1% . It was identified that the difference between status of males’ working as nurse and patients’ age, sex, status of work and marital status was insignificant while there was a significant difference between status of males’ working as nurse and patients’ educational status. Conclusion: It was found that patients stated that there should be male nurses too in nursing profession, patient care quality would increase with professional barriers being eliminated and recruiting males in nursing profession would be no disadvantage at all. In the light of these results; it would be recommended that studies on nursing profession and sex would be conducted

___

 • Akgün Kostak, M, Akçakoca, S. & Sıcak, G. (2015). Çocuğu pediatri servislerinde tedavi gören ebeveynlerin erkek hemşireler hakkındaki düşünceleri. Cumhuriyet Hemşirelik Dergisi, 4(1):18-26.
 • Arıkan, D, Karaman, Z. & Yağcı, G. (2000). Hemşirelik yüksekokulu öğrencilerinin eğitimde ve mesleki alanda erkek hemşire adaylarına bakış açısı. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 3(1):36-43.
 • Ay, FA. (2007). Mesleki Temel Kavramlar. Ay FA (Ed.) Temel Hemşirelik Kavramlar, İlkeler, Uygulamalar. İstanbul Medikal Yayıncılık, İstanbul, ss:33-58.
 • Bayık Temel, A. & Karabulut, G. (2009). Erkek hemşirelik öğrencilerinin hemşirelik mesleğine bakışı. 12. Ulusal Hemşirelik Kongresi Kongre Kitabı, Sivas. Alter Yayıncılık Reklamcılık Ltd. Şti. Ankara. ss:130.
 • Ekinci, M, Dikici, İC, Derya, M, Andsoy, II, Dinç, S. & Şahin, AO. (2014). Mühendislik bölümünde öğrenim gören erkek öğrencilerin erkek hemşirelere karşı bakış açıları. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 3(1):632-645.
 • Eksen, M, Birgili, F, Tümer, A, Bozyer, İ, Gezer, N. & Karaefe, M. (1999). Hemşire, öğrenci hemşire, doktor ve vatandaşların hemşirelik üzerindeki görüşleri. IV. Ulusal Hemşirelik Eğitimi Semp. Kitabı. Çevik Mat., İstanbul. ss:375-379.
 • Esenay, FI, İşler, A. & Başbakkal, Z. (2005). Hastanede yatan çocukların erkek hemşire ile ilgili görüşleri. 3.Uluslararası-10. Ulusal Hemşirelik Kongresi Özet Kitabı, İzmir.
 • Fadıloğlu, Ç, Işık, A, Özbayır, T, Özsoy, SA, Saruhan, A.& Sarıkaya, A. (1992). Hastaların hemşireleri değerlendirmesi. II. Ulusal Hemşirelik Kong. Kitabı. Ege Üniv. Basımevi, İzmir. ss:659-671.
 • Karadakovan, A. (1997). Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu öğrencilerinin mesleğin statüsü ve hemşireliğe erkek öğrenci alınmasına ilişkin görüşleri. III. Ulusal Hemşirelik Eğitimi Semp., İstanbul. 376-383.
 • Karaöz, S. (2004). Hemşirelerin politik gücü. C.Ü. Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi, 8(1):30-36.
 • Kaya, N, Turan, N. & Öztürk, A. (2011). Türkiye'de erkek hemşire imgesi. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 8(1):16-30.
 • Kleinman, CS. (2004). Understanding and capitalizing on men’s advantages in nursing. J Nurs Adm., 34:78-82.
 • Kocaer, Ü, Öztop, T, Usta, N, Gökçek, D, Bahçecik, N, Öztürk, H. & Paslı, E. (2004). Hemşirelik mesleğinde erkek üyelerin yeri. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi,7(2):23-29.
 • Mackintosh, C. (1997). A historical study of men in nursing. J Adv Nurs, 26:232-236.
 • Meadus, RJ. & Twomey, JC. Men in nursing: making the right choice. Can Nurse 2007;103:13-16.
 • Özbaşaran, F, Taşpınar, A. & Çakmakçı, A. (2002). Hastalar kendilerine bakım verenlerin cinsiyeti konusunda ne düşünüyorlar? Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 5(2):11-17.
 • Özbaşaran, F. & Taşpınar, A. (1998). Hemşireler mesleklerine erkek üye alınmasını istiyorlar mı? Ege Üniv. HYO Derg.,14:271-281.
 • Sarıtaş, S, Karadağ, M. & Ayar, D. (2007). Sağlık yüksekokulu öğrencilerinin erkek hemşireyi algılama düzeylerinin değerlendirilmesi. 4. Uluslar arası 11. Ulusal Hemşirelik Kong. Kitabı. Tübitak, Ankara. ss:223.
 • Taşcı, KD. (2007). Kadın doğum servislerinde yatan hastaların erkek hemşireler hakkındaki düşünceleri. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 10(2):12-19.
 • Terzioğlu, F. & Taşkın, L. (2008). Kadının toplum-sal cinsiyet rolünün liderlik davranışlarına ve hemşirelik mesleğine yansımaları. C.Ü. Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 12(2):62-67.
 • Tezel, A, Akpınar, RB, Yurttaş, A. & Çelebioğlu, A. (2008). Hastalar erkek hemşireleri kabul edecekler mi? Türkiye Klinikleri J Med Ethics, 16:13-18.
 • Turan, N, Öztürk, A, Kaya, H. & Atabek Aştı, T. (2011). Toplumsal cinsiyet ve hemşirelik. Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim ve Sanatı Dergisi, 4(1):167-173.
 • Türk Hemşireler Derneği (2009). Hemşirelik Kanunu. http://www.turkhemsirelerdernegi.org. tr /in dex.php?page=wm_hemkan. (Erişim tarihi:9 Mayıs 2009).
 • Ulusoy, MF. & Görgülü, RS. (2001). Hemşirelik Esasları. Ankara, 72 TDFO Ltd.Şti., 5. Baskı.
 • Ünsal, A, Akalın, İ. & Yılmaz, V. (2010). Farklı meslek çalışanlarının erkek hemşirelere ilişkin görüşleri. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 7(1):420-431.
 • Yılmaz, M. & Karadağ, G. (2009). Erkek öğrenci hemşireler hemşirelik mesleğini nasıl algılıyor? 12. Ulusal Hemşirelik Kongresi Kongre Kitabı, Sivas. Alter Yayıncılık Reklamcılık Ltd. Şti. Ankara. ss:147.