DEMOGRAFİK ÖZELLİKLER VE SİGARA İÇME DURUMU AÇISINDAN GEBELERİN DOĞUM ÖNCESİ VE SONRASI DURUMLUK VE SÜREKLİ KAYGI DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

Bu çalışmanın temel amacı; Kırşehir ilinde doğum yapan gebelerin demografik ve sigara içme durumları açısından doğum öncesi ve doğum sonrası dönemlerdeki durumluk ve sürekli kaygı düzeylerini araştırmaktır. Araştırmanın evrenini Kırşehir ilinde 2017 yılı içinde doğum yapan anneler oluşturmaktadır. Örneklem ise Ocak-Haziran 2017 tarihleri arasında Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma hastanesine doğum yapmak için gelen ve basit seçkisiz örnekleme yöntemiyle seçilen toplam 97 kişiden oluşmaktadır. Araştırmaya katılan 97 bireyin Antepartum ve Postpartum dönemde sürekli ve durumluk kaygı düzeylerini belirlemek amacıyla Spielberger 1964 tarafından geliştirilen Öner ve Le Compte 1983 tarafından Türkçe ye uyarlanan durumluk ve sürekli kaygı ölçekleri ve katılımcılara ait demografik özellikleri belirlemek amacıyla araştırmacılar tarafından geliştirilen kişisel bilgi formu uygulanmıştır. Gebelerin kaygı ortalamaları ile yaş arasında ortalamalar bazında bir ilişkinin olduğu söylenebilir. Durumluk kaygıda yaş arttıkça kaygı azalırken, sürekli kaygıda farklı yaş gruplarında kaygı ortalamalarının farklılık gösterdiği yönünde olduğu söylenebilir. Kadınların eğitim seviyesine göre antepartum dönemindeki durumluk kaygı düzeyleri eğitim seviyesi arttıkça artmaktadır. Kadınların gelir durumuna göre, antepartum dönemde durumsal kaygı puan ortalamaları geliri giderden az olandan geliri giderinden fazla olana doğru azaldığı görülmektedir. Postpartum dönemde ise gelir düzeyi arttıkça durumluk kaygı puanları artmıştır. Kadınların sigara içme durumlarında göre antepartum dönemindeki durumluk kaygı düzeyleri sigara içmeyen kadınlara göre daha yüksek olduğu postpartum dönemde de sigara içen bireylerin durumluk kaygı düzeyleri daha yüksek olduğu sonucu ortaya çıkmıştır. Diğer taraftan benzer olarak sürekli kaygı durumu sigara içme durumuna göre antepartum dönemindeki sigara içen kadınların daha yüksek olduğu söylenebilir. Benzer şekilde postpartum dönemde de sigara içen kadınların sürekli kaygı düzeyleri daha yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

The main purpose of this study; The aim of this study was to investigate the state and trait anxiety levels of pregnant women who gave birth in Kırşehir in terms of demographic and smoking status during prenatal and postnatal periods. The population of the study consists of mothers who gave birth in 2017 in Kırşehir. The sample consisted of 97 people who came to Kırşehir Ahi Evran University Training and Research Hospital between January-June 2017 and delivered by simple random sampling method. The state and trait anxiety scales adapted by Öner and Le Compte 1983 developed by Spielberger 1964 to determine the trait and state anxiety levels of the 97 individuals participating in the study in the Antepartum and Postpartum periods and the personal information form developed by the researchers to determine the demographic characteristics of the participants. It was applied. It can be said that there is a relationship between the mean of anxiety and the age of pregnant women. While state anxiety decreases with increasing age, it can be said that anxiety is different in continuous anxiety in different age groups. According to the educational level of women, state anxiety levels in antepartum period increase with increasing education level. According to the income level of women, it is seen that the mean anxiety point average income decreases from less than the expense to the more than the income expense in the antepartum period. In the postpartum period, state anxiety scores increased as income level increased. It was found that state anxiety levels in antepartum period were higher in women compared to nonsmoked women than in non-smoking women. On the other hand, it can be said that women who smoke during antepartum period are higher than those who have continuous anxiety. Similarly, it was concluded that women who smoked in postpartum period had higher levels of trait anxiety

___

 • Akbaş, E., Vırıt, O., Savaş, A. H., & Sertbaş, G. (2008). Gebelikte Sosyo-demografik Değişkenlerin Kaygı ve Depresyon Düzeyleriyle İlişkisi. Archives of Neuropsychiatry/Noropsikiatri Arsivi, 45(3), 85-91.
 • Arslan, H., Gürkan, ÖC., Ekşi, Z. ve ark (2006). Doğum Sonrası Depresyonun Annelik Yaşamına Etkileri. Aile ve Toplum Eğitim Kültür ve Araştırma Dergisi. 3(10), 71-80.
 • Aslan, Ş. (2016). Doğum yapmak için hastaneye başvuran primipar kadınların beklentileri ve doğum sürecinde yaşadıkları (Yüksek Lisans Tezi). İstanbul Medipol Üniversitesi, İstanbul.
 • Börü, F. (2016). Primipar kadınların doğum kaygısı ile doğum şeklini seçmeleri arasındaki ilişki (Yüksek Lisans Tezi). Haliç Üniversitesi, İstanbul.
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2014). Bilimsel Araştırma
 • Yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi.
 • Cattell R. B. ve I. H. Scheier (1975). The Nature of Anxiety, NY: Springer.
 • Cebeci, S. C. T. (2009). Tam aileye ve tek ebeveyne sahip ailelerden gelen 7-12 yaşları arasındaki çocukların bağlanma stilleri ve kaygı durumları arasındaki ilişki. (Yüksek Lisans tezi), Maltepe Üniversitesi, İstanbul.
 • Cruise, R. J., Cash, R. W., ve D. L. Bolton (1985). Development and Validation of an Instrument to Measure Statistical Anxiety, American Statistical Association Proceedings of the Section on Statistics Education, 92-97.
 • Çakır Koçak, Y. (2007). İlk kez anne-baba olacaklara antenatal dönemde verilen eğitimin kaygı düzeylerine etkisi (Doktora Tezi) Ege Üniversitesi, İzmir.
 • Dönmez, S., Yeniel, Ö. A., & Kavlak, O. (2014). Vajinal Doğum Ve Sezaryen Doğum Yapan Gebelerin Durumluk Kaygı Düzeylerinin Karşılaştırılması. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 3(3), 908-920.
 • Duran, E. T., & Atan, Ş. Ü. (2011). Kadınların sezaryen/vajinal doğuma ilişkin bakış açılarının kalitatif analizi. Genel Tıp Dergisi, 21(3), 83-88.
 • Howard, G. S. ve R. Smith (1986). Computer Anxiety in Management Reality?, Communications of the ACM, 29(7), 611-615.
 • Kaplan, S., Bahar, A., & Sertbaş, G. (2007). Gebelerde Doğum Öncesi Ve Doğum Sonrası Dönemlerde Durumluk Kaygı Düzeylerinin İncelenmesi. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 10(1), 113-121.
 • Karabulut, G. (2014). Gebelikte doğum beklentisinin postpartum depresyon geliştirme üzerine etkisi (Yüksek Lisans Tezi), Haliç Üniversitesi, İstanbul.
 • Karaman, S. (2009). Sağlık ile ilgili programlarda öğrenim gören üniversite öğrencilerinin durumluk ve sürekli kaygı düzeyleri (Yüksek Lisans Tezi). Erciyes Üniversitesi, Kayseri.
 • Kuğu N, Akyüz G. (2001). Gebelikte Ruhsal Durum. Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 23, 61-64.
 • Özdamar, Ö., Yılmaz, O., Beyca, H. H., Muhcu, M. (2014). Gebelı̇k ve Postpartum Dönemde Sık Görülen Ruhsal Bozukluklar. Zeynep Kamil Tıp Bülteni, 45(2), 71-77.
 • Mikulincer, M., P. Kedem ve D. Paz (1990). Anxiety and Categorization-I: The Structure and Boundaries of Mental Categories, Personality and Individual Differences, 11(8), 805-814.
 • Özgüven, İ. E. (1994). Psikolojik Testler, Ankara: Yeni Doğuş Matbaası.
 • Richardson, F. ve R. Suinn (1972). The Mathematics Anxiety Rating Scale; Psychometric Data, Journal of Counseling Psychology, 19(6), 551-554.
 • Spielberger, C. D. (1966). The Effects of Anxiety on Complex Learning and Academic Achievement, İçinde C. D. Spielberger (Ed.), Anxiety and Behaviour (ss. 361-398), NY: Academic.
 • Spielberger, C. D. (1983), State- Trait Anxiety Inventory for Adults, California: Mind Garden Inc.
 • Yüksel, B. (2014). Kaygı belirtilerini açıklamada bağlanma, pozitif ve negatif duygu düzenleme ve belirsizliğe tahammülsüzlük arasındaki ilişkiyi bütünleyici model arayışı (Yüksek Lisans Tezi), Hacettepe Üniversitesi, Ankara.