Beslenmenin Önemi ve Temel Besin Öğeleri

Her canlının yaşamını sürdürebilmesi için beslenme zorunludur. Beslenme, fizyolojik olduğu kadar psikolojik, sosyolojik ve ekonomik bir olaydır. Sağlıklı beslenme; büyüme ve gelişme, yaşamın sürdürülmesi, sağlığın korunması, iyileştirilmesi ve geliştirilmesi, yaşam kalitesinin arttırılması için besin öğelerinin yeterli ve dengeli miktarlarda tüketilmesidir. Besin öğelerinin her hangi birisi alınmadığında veya gereğinden az ya da çok alındığında, büyüme ve gelişmenin engellendiği, sağlığın bozulduğu bilinmektedir. Sağlık profesyonelleri içerisinde sağlıklı ve hasta bireyle en fazla iletişime geçenler hemşirelerdir. Hemşirenin, sağlığın iyileştirilmesinde, akıt hastalıklarda, kronik hastalıklarda ve evde bakımda beslenmeyle ilgili önemli sorumlulukları vardır. Buradan yola çıkılarak hazırlanan bu derlemede beslenmenin önemi ve temel besin öğeleri hakkında bilgilerden söz edilmektedir

Nutrition and Basic Food Items

Nutrition is essential for every living being to survive. Nutrition is a psychological, sociological and economic event as well as physiological. Healthy eating; growth and development, maintenance of life, protection, improvement and protection of health, making nutrients for the improvement of quality of life and consuming them in required amounts. If any of the nutrients are not taken or taken more or less than necessary, the disabilities of growth and development are impaired by health. Among the health professionals, nurses are the most communicating with healthy and sick individuals. The nurse has important responsibilities in nutrition, health care, contractual diseases, chronic diseases and home care. In this review, which is prepared without starting from here, we talk about the importance of nutrition and information about basic nutrients

___

 • Akşit, M.A. (1991). Beslenmeye Giriş, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları No: 220, Eskişehir, 39-49.
 • Aştı, T.A., Karadağ, A. (2013). Hemşirelik Esasları Hemşirelik Bilimi ve Sanatı. Akademi Basın ve Yayıncılık, Esen Ofset, İstanbul, 902-943.
 • Applegate, L. (2011). Sağlık Yaşam ve Yüksek Performans için Beslenme ve Diyet Temel İlkeleri. (Çev.Editörü: Özpınar, H.), İstanbul Tıp Kitapevi, İstanbul.
 • Baysal, A. (2010). Genel Beslenme. 13. Baskı, Hatiboğlu Yayınevi, Ankara.
 • Çakırcalı, E. (1998). Hemşirelikte Temel İlke ve Uygulamalar, II. Baskı, Ege Üniversitesi Matbaası, İzmir, 149-154.
 • Fuerst, V.E., Wolf, L., Weitzel, H.M. (1974). Fundamentals of Nursing, Fifth edition, Lippincott Company, Toronto, 350-352.
 • http://gidabeslenme.org/karbonhidrat-eksikligi/618/. Karbonhidrat Eksikliği, Erişim Tarihi: 28.06.2019.
 • https://hsgm.saglik.gov.tr/tr/diyabet/17-sa%C4%9Fl%C4%B1kl%C4%B1-beslenme- ve-hareketli-hayat-dairesi-ba%C5%9Fkanl%C4%B1%C4%9F%C4%B1.html. Beslenme ve Hareketli Hayat İşbirliği Platformu Aşırı Tuz Tüketiminin Azaltılması. T.C. Sağlık Bakanlığı, Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Beslenme ve Fiziksel Aktiviteler Daire Başkanlığı, Erişim Tarihi: 28.06.2019. Sağlıklı
 • https://www.ankaratb.org.tr/lib_upload/116_D%C3%9CNYADA%20VE%20T%C3% 9CRK%C4%B0YE%E2%80%99DE%20BESLENME%20SORUNU_17_10_2011.pdf. Dünyada ve Türkiye’de Beslenme Sorunu, Erişim Tarihi: 28.06.2019.
 • Mc Ardle, W., Katch, F.I., Katch L,V. (2007). Exercise Physiology, Energy, Nutrition and Human Performance, Sixth Edition, Lippincott Williams & Wilkins, 2007.
 • Potter, P.A., Perry, A.G. (2009). Fundamentals of Nursing, 7 Edition, Missouri; th Mosby.
 • Samur, G. (2008). Vitaminler, mineraller ve sağlığımız. Sağlık Bakanlığı Yayın No: 727, Klasmat Matbaacılık, Ankara.
 • Sencer, E. (1991). Beslenme ve Diyet, Güven Matbaası, İstanbul, 21-69.
 • Solomon, E.P. (2013). İnsan Anatomisi ve Fizyolojisine Giriş, (Çev.L.B.Süzen), Antalya, 224-225.
 • Ünsün, G. (2003). Kanserde Beslenme, İnkılap Kitabevi, İstanbul, 33-35.