Cebirsel İfadeler Konusunun Öğretiminde 5E Öğrenme Modelinin 6. Sınıf Öğrencilerinin Akademik Başarısı Üzerine Etkisi

Bu çalışmada, ‘‘Cebirsel İfadeler’’ konusunun öğretiminde yapılandırmacı yaklaşıma dayalı 5E öğrenme modelinin 6. sınıf öğrencilerinin akademik başarısı üzerine etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma, 2016-2017 eğitimöğretim yılının bahar döneminde Batı Karadeniz bölgesinde yer alan bir ilimizin bir ilçesinde bulunan bir ortaokulun 6. sınıfında öğrenim görmekte olan 40 öğrenci ile yürütülmüştür. Rastgele belirlenmiş deney ve kontrol gruplarının her birinde 20 şer öğrenci bulunmaktadır. Çalışmada, nicel ve nitel araştırma desenleri birlikte kullanılmıştır. Veri toplama aracı olarak “Cebirsel İfadeler Başarı Testi” ve “Yarı Yapılandırılmış Görüşme Soruları” kullanılmıştır. Yapılan istatistiksel çalışmalar sonucunda cebirsel ifadeler konusunda 5E öğrenme modeline göre hazırlanan ders etkinliklerinin öğrencilerin akademik başarılarına anlamlı bir katkı sağladığı görülmüştür. Ayrıca, 5E öğrenme modeli etkinlikleri ile destekli işlenen derslerin daha eğlenceli geçtiği, ilgi ve motivasyonu arttırdığı ve kalıcı olduğu sonuçlarına ulaşılmıştır.

The Effect of 5E Learning Model on the Academic Achievement of 6thGrade Students in the Teaching of Algebraic Expressions

Bu çalışmada, ‘‘Cebirsel İfadeler’’ konusunun öğretiminde yapılandırmacı yaklaşıma dayalı 5E öğrenme modelinin 6. sınıf öğrencilerinin akademik başarısı üzerine etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma, 2016-2017 eğitimöğretim yılının bahar döneminde Batı Karadeniz bölgesinde yer alan bir ilimizin bir ilçesinde bulunan bir ortaokulun 6. sınıfında öğrenim görmekte olan 40 öğrenci ile yürütülmüştür. Rastgele belirlenmiş deney ve kontrol gruplarının her birinde 20 şer öğrenci bulunmaktadır. Çalışmada, nicel ve nitel araştırma desenleri birlikte kullanılmıştır. Veri toplama aracı olarak “Cebirsel İfadeler Başarı Testi” ve “Yarı Yapılandırılmış Görüşme Soruları” kullanılmıştır. Yapılan istatistiksel çalışmalar sonucunda cebirsel ifadeler konusunda 5E öğrenme modeline göre hazırlanan ders etkinliklerinin öğrencilerin akademik başarılarına anlamlı bir katkı sağladığı görülmüştür. Ayrıca, 5E öğrenme modeli etkinlikleri ile destekli işlenen derslerin daha eğlenceli geçtiği, ilgi ve motivasyonu arttırdığı ve kalıcı olduğu sonuçlarına ulaşılmıştır.

Kaynakça

Akbulut, M. (2015). Sosyal bilgiler öğretiminde 5E Modeli kullanımının ders başarısına ve derse karşı tutumuna etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Samsun.

Altun, M. (2006). Matematik öğretiminde gelişmeler. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19(2).

Başer, E. (2008). 5E modeline uygun öğretim etkinliklerinin 7. sınıf öğrencilerinin matematik dersindeki akademik başarılarına etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Ankara.

Bayram, B., & Kılıç, L. K. (2017). 5E modelinin 6. sınıf dil bilgisi öğretiminde başarıya ve kalıcılığa etkisi. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19(1), 1-20.

Bıyıklı, C., Yağcı, E. (2015). 5E öğrenme modeline göre düzenlenmiş eğitim durumlarının akademik başarı ve tutuma etkisi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 15(1), 302-325.

Büyüköztürk, Ş. (2014). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. Yirminci Baskı, Ankara: Pegem Akademi.

Canlı, Ö. (2009). İlköğretim 8. sınıf fen bilgisi dersi canlılarda üreme ve gelişme ünitesinde yapılandırmacı yaklaşıma dayalı 5E modeline uygun etkinliklerin öğrenci başarı ve tutumlarına etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Konya.

Dağ, T. (2015). 5e öğrenme modeline uygun etkinliklerin ortaokul 1.sınıf öğrencilerinin matematik dersi kesirler konusundaki akademik başarılarına etkisi Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Ankara.

Dane, A., Çetin, Ö. F., Sağırlı, M. Ö., & Baş, F. (2015). Cebirsel ifade, geometrik şekil ve geometrik yer arasındaki ilişkiler: doğru parçası ve ışın örneği. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 26, 44-61.

Dede, Y., & Peker, M. (2007). Öğrencilerin Cebire Yönelik Hata ve Yanlış Anlamaları: Matematik Öğretmen Adayları’nın Bunları Tahmin Becerileri ve Çözüm Önerileri. İlköğretim Online, 6(1).

Eski, M. (2011). İlköğretim 7. sınıflarda cebirsel ifadeler ve denklemlerin öğretiminde probleme dayalı öğrenmenin etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Kastamonu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. Kastamonu.

Gül, Ş. (2011). 5e modeline dayalı olarak hazırlanan ders yazılımının öğrencilerin başarılarına, tutumlarına ve kavram yanılgılarının giderilmesine etkisi. Doktora Tezi, Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Erzurum.

Hiçcan, B. (2008). 5E Öğrenme döngüsü modeline dayalı öğretim etkinliklerinin ilköğretim 7. Sınıf öğrencilerinin matematik dersi birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemler konusundaki akademik başarılarına etkisi. Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Ankara.

Kaptan, S. (1998). Bilimsel araştırma teknikleri ve istatistik yöntemleri. Tekışık Matbaası.

Kaymakçı, Z. (2015). 5E Öğrenme Modeline Göre Hazırlanan Etkinliklerin Ortaokul 2.Sınıf Öğrencilerinin Matematik Dersi Cebir Öğrenme Alanındaki Akademik Başarılarına Etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Ankara.

Kieran, C. (1992). The learning and teaching of school algebra. In D. A. Grouws (Ed.), Handbook of research on mathematics teaching and learning: A project of the National Council of Teachers of Mathematics (pp. 390- 419). New York, NY, England: Macmillan Publishing Co, Inc.

Koç, G., & Demirel, M. (2004). Davranışçılıktan yapılndırmacılığa: eğitimde yeni bir paradigma. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 27(27).

MacGregor, M., & Stacey, K. (1997).Students' understandıng of algebraıc notation: 11–15. Educational studies in mathematics, 33(1), 1-19.

MEB (2009). İlköğretim fen bilgisi (1-5. sınıflar) Öğretim Programı. Ankara: Devlet Kitapları Müdürlüğü Basım Evi.

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). Qualitative data analysis: A method sourcebook. CA, US: Sage Publications.

Pulat, S. E. L. M. A. (2009). Impact of 5E learning cycle on sixth grade students’ mathematics achievement and attitude towards mathematics. Unpublished master thesis, METU, Ankara.

Sakallı, A. F. (2011). Karmaşık sayılar konusunun öğretiminde yapılandırmacı 5e modelinin öğrencilerin akademik başarılarına ve tutumlarına etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Kahramanmaraş.

Sarac, H. (2017). 5e Öğrenme Modelinin Öğrencilerin Öğrenme Ürünlerine Etkisi: Meta Analiz Çalışması. Sınırsız Eğitim ve Araştırma Dergisi, 2(2), 16-49.

Sarı, S. (2012). 7. Sınıf Cebirsel İfadeler ve Denklemler Konusunun Üstbilişin Desteklendiği Bir Yöntemle Öğretiminin Kavramsal ve İşlemsel Öğrenmeye Etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Ankara.

Şahiner, A. (2013). 5e modelinin ilköğretim 6. sınıf öğrencilerinin matematik dersi kümeler konusundaki erişi ve kalıcılığına etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Gaziantep Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Gaziantep.

Tomooğlu, Ö. (2017). 6. sınıf öğrencilerine alan ölçme konusunun öğretimine yönelik bir eylem araştırması (Master's thesis, ESOGÜ, Eğitim Bilimleri Enstitüsü).

Tuna, A. (2011). Trigonometri öğretiminde 5e öğrenme döngüsü modelinin öğrencilerin matematiksel düşünme ve akademik başarılarına etkisi. Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Ankara.

URL-1. 5e Modeli ve 7e Modeli, 01/06/2018 tarihinde http://www.kpsskonu.com/egitim-bilimleri/ogretim-yontemve-teknikleri/5e-modeli-ve-7e-modeli/ adresinden alınmıştır.

URL-2. 5E Öğretim Modeli, 06/01/2018 tarihinde http://www.birazders.com/etkt/index.php?title=5E_%C3%96%C4%9Fretim_Modeli adresinden alınmıştır.

URL-3. Eğitim Bilişim Ağı, 20/02/2017 tarihinde http://ders.eba.gov.tr adresinden alınmıştır. Ünlü, M., & Aktaş, G. S. (2017). Ortaokul Matematik Öğretmeni Adaylarının Cebirsel İfade ve Denklemlere Yönelik Kurdukları Problemlerin İncelenmesi1. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education Vol, 8(1), 161- 187.

Yakar, E. A., & Yılmaz, S. (2017). 7. Sınıf Öğrencilerinin Cebire Yönelik Gerçek Yaşam Durumlarını Matematiksel İfadelere Dönüştürme Sürecindeki Matematiksel Dil Becerileri. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18(1).

Yıldız, A., & Es, H. (2015). 5e öğrenme döngüsü modelinin 6. sınıf öğrencilerinin geometrik başarı ve Van Hiele geometrik düşünme düzeylerine etkisi. Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi, (3), 148-156.

Yıldız, P., Çiftçi, Ş. K., Şengil Akar, Ş., & Sezer, E. (2015). Ortaokul 7. Sınıf Öğrencilerinin Cebirsel İfadeleri ve Değişkenleri Yorumlama Sürecinde Yaptıkları Hatalar. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Araştırmaları Dergisi, 1(1).

Yurt, Y. (2012). 5e modelinin ilköğretim 6.sınıf öğrencilerinin fen ve teknoloji dersine ilişkin akademik başarı ve tutumlarına etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Burdur.

Ziyafet, E. (2008). Fen ve teknoloji dersinde periyodik çizelgenin öğretiminde 5e modelinin öğrenci tutum ve başarısına etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Ankara.

Kaynak Göster