Türkiye’de 2012-2022 Yılları Arasındaki Çalışmalar İncelenerek Asfalt Malzemesinin İş Sağlığı ve Güvenliği Açısından Literatürün Değerlendirilmesi

Bu çalışma asfalt ile ilgili Türkiye’de son 10 yılda (2012-2022) yapılan akademik çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) konusunun ne oranda merkezi olarak ele alındığını incelemektedir. Bu anlamda Türkiye’de son 10 yılda (2012-2022) asfalt, bitüm ve asfalt plenti sözcükleriyle makaleler ve lisansüstü tezler taranarak toplam 167 bilimsel çalışma tablo halinde derlenmiştir. Çalışmalar amaçlarına göre 6 başlıkta: “Malzeme Özelliklerini İyileştirme”, “Deneysel Çalışma”, “Atıkların Değerlendirilmesi”, “İş Sağlığı ve Güvenliği”, “Literatür Araştırması” ve “Diğer” olarak kategorize edilmiştir. Sonuçta, İSG konusunu merkezi olarak ele alan sınırlı sayıda çalışmanın yapıldığı anlaşılmıştır. Böylece, İSG kültürünü geliştirmek açısından, İSG konusunu merkezi olarak ele alan çalışmalara ihtiyaç duyulduğunun altı çizilmiştir.

Evaluation of the Literature in terms of Occupational Health and Safety of Asphalt Material by Analyzing the Studies Between 2012-2022 in Turkey

This study examines the extent to which Occupational Health and Safety (OHS) has been centrally addressed in academic studies on asphalt in the last 10 years (2012-2022) in Turkey. In this sense, a total of 167 scientific studies, which were found by searching the articles and postgraduate theses published in Turkey in the last 10 years (2012-2022) by using asphalt, bitumen and asphalt plant keywords were compiled in tabular form. Studies were categorized under 6 titles according to their purposes: "Improving Material Properties", "Experimental Study", "Evaluation of Wastes", "Occupational Health and Safety", "Literature Research" and "Other". As a result, it has been understood that a limited number of studies have been conducted that centrally address the issue of OHS. Thus, it was underlined that there is a need for studies that deal with the OHS issue centrally in order to develop the OHS culture.

___

 • K. Karakuzu ve H. Özen, “Türkiye şartlarında ılık karışım asfalt uygulamasının ekonomik ve çevresel değerlendirmesi,” Erzincan University Journal of Science and Technology, cilt 13, no. 2, pp. 429-443, 2020.
 • G. Aksoy, “Sıcak Karışım Asfaltlara göre Ilık ve Yarı Ilık Asfaltlarda Risk Değerlendirmesi,” Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İzmir, 2019.
 • U. C. Çabuk, “İş Sağlığı Ve Güvenliğinde Toplam Kalite Yönetimi Yaklaşımı: Karayolu Yol Yapım İnşaatı Örneği,” Tarsus Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İş Sağlığı Ve Güvenliği Anabilimdalı, Tarsus, 2021.
 • G. Erdoğan, “Diyarbakır Karayolları Asfalt Çalışanlarına Yönelik İş Sağlığı Güvenliği Bilgi Düzeyi Ve İş Sağlığı İle İlgili Maruziyetlerinin Saptanması,” Yüksek Lisans Tezi, Dicle Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Diyarbakır, 2019.
 • N. Kale, “6331 Sayılı Kanun Sonrasında Yerel Yönetimlerde İş Sağlığı Güvenliği Uygulamaları: Erdemli Belediyesi Örneği,” Yüksek Lisans Tezi, Tarsus Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Tarsus, 2019.
 • İ. G. Gönenç, “Yol Şantiyelerinde ve Çevresinde İş Sağlığı Ve Güvenliği Risklerinin Değerlendirilmesi,” Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı Ve Güvenliği Genel Müdürlüğü, İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanlık Tezi, Ankara, 2016.
 • R. Olsen, H. Daae, K. Halgard, M. Hersson, S.Thorud, , R.A. Madsen, S. Ellingsen ve D. Ellingsen, “Low temperature asphalt 2011 main report,” Norwegian WMA Project, 2012.
 • P. Sebaaly, “WMA additives” Western Regional Superpave Center, University of Nevada, USA. slideshare.net. https://www.slideshare.net/CaliforniaAsphalt/wma-admixtures (erişim tarihi: 08.11.2022)
 • Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, “Sanayiden Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Belirlenmesi ve Azaltılmasına Yönelik Uygulamanın Kolaylaştırılmasının Sağlanması Projesi,” Sektörel Uygulama Kılavuzu (Taslak), Dokuz Eylül Üniversitesi,webdosya.csb.gov.tr. https://webdosya.csb.gov.tr/db/sanayihavarehberi/icerikler/02_asfalt-uret-m--20200103075113.pdf (erişim tarihi: 08.11.2022)
 • İ. Ç. Gürtepe, A.G. Yılmaz ve C.E. Köksal, “Türkiye’nin Bilgilendirici Envanter Raporu (IIR) 2021,” Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Hava Yönetimi Dairesi Başkanlığı, Rapor, Ankara 2021.
 • Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, “Asfalt Üretimi Sektörel Uygulama Kılavuzu (Taslak).”webdosya.csb.gov.tr. https://webdosya.csb.gov.tr/db/sanayihavarehberi/icerikler//02_asfalt-uret-m--20200103075113.pdf (erişim tarihi: 08.11.2022)
 • E. Atabey, “Asfalt kanserojen ama vazgeçmiyoruz… Neden?,” herkese bilim teknoloji, herkesebilimteknoloji.com. https://www.herkesebilimteknoloji.com/haberler/saglik/asfalt-kanserojen-ama-vazgecmiyoruz-neden. (erişim tarihi: 08.11.2022)
 • E. Alver, A. Demirci ve M. Özcimder, “Polisiklik aromatik hidrokarbonlar ve sağlığa etkileri,” Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Derg. cilt 3, no. 1, ss. 45-52., 2012.
 • R. Canikligil, “Sıcak asfalt işçinin DNA’sını bozuyor,” https://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/sicak-asfalt-iscinin-dna-sini-bozuyor-21216621 (erişim tarihi: 08.11.2022)
 • D. Seymen, “Asfalt kanser nedeni,” https://medimagazin.com.tr. https://medimagazin.com.tr/guncel/asfalt-kanser-nedeni-53537 . (erişim tarihi: 08.11.2022)
 • F. Özdemir ve H. Serin, “Çalışan ve Sektörlere Göre İş Kazası ve Meslek Hastalığı İstatistiği Üzerine Bir Araştırma,” Turkish Journal of Forest Science, cilt 6, no. 1, ss. 276, 2022.
 • İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi (İSİG Meclisi), “Eylül’de 157, 2022 yılının ilk dokuz ayında (273 günde) en az 1359 işçi hayatını kaybetti.” https://www.isigmeclisi.org/. https://www.isigmeclisi.org/20783-eylul-de-157-2022-yilinin-ilk-dokuz-ayinda-273-gunde-en-az-1359-isc . (erişim tarihi: 08.11.2022)
 • S. K. Karataş ve T. S.Bozkurt, “Farklı kalınlıktaki modifiye asfalt yol kaplamalarının gerilme-deformasyon ve ses yutma performans özelliklerinin incelenmesi,” Dicle University Journal of Engineering, cilt 13, no. 2, ss. 319-328, 2022.
 • D. Kır ve Y. Kır, “Geri dönüştürülmüş asfalt kaplama malzemesinin betonda kullanımı üzerine bir araştırma,” Sürdürülebilir Mühendislik Uygulamaları ve Teknolojik Gelişmeler Dergisi, cilt 5, no. 1, ss. 81-91, 2022.
 • Gedik, “Kauçuk modifiye bitüm ve kompozit agrega ile üretilen asfalt aşınma tabakasının şartname limitleri yönüyle değerlendirilmesi,” Uluslararası Mühendislik Araştırma ve Geliştirme Dergisi, cilt 14, no. 2, 2022.
 • Ş. Nurgül, E. İskender, A. Aksoy, M. T. Aslan ve C. İskender, “Asfalt karışımların termal iletkenliklerinin değerlendirilmesi,” Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, cilt 11, no. 2, ss. 348-355, 2022.
 • R. Yani, “Farklı Doğal Sakız Katkılı Ilık Karışım Asfalt Performansı Üzerine Bir Laboratuvar Araştırması,” Yüksek Lisans Tezi, Batman Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Batman, 2022.
 • M. Canpolat, A. Beycioğlu, N. Morova, S. Çetin, H. M. Çetin ve H. Gündoğan, “Atık olivin mineralinin asfalt betonunda filler olarak kullanımı,” Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, no. 10, ss. 555-566, 2022.
 • H. M. Çetin, “Nano malzemelerle modifiye edilen bitüm ve bitümlü karışımların fiziksel ve reolojik özelliklerinin incelenmesi: Literatür araştırması,” OKU Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt 5, no. 1, 2022.
 • Y. Erkuş, B. V. Kök ve M. Yılmaz, “Polietilen ve kalsiyum karbonat bileşiği modifiyeli bitümlü bağlayıcıların sıcaklık duyarlılığı ve depolama stabilitesinin incelenmesi,” Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, cilt 28, no. 5, 2022.
 • İ. Güzel ve A. Benli, “Geleneksel bitümlü sıcak karışım üstyapı tabakalarının dinamik rijitlik modülünün tahmini ve Marshall dizayn yöntemi verileriyle karşılaştırılması,” DUJE (Dicle University Journal of Engineering), cilt 13, no. 2, ss. 339-349, 2022.
 • D. Aslan ve H. Köse, “Agrega gradasyonundaki değişimlerin aşınma tabakasında kullanılan bitümlü sıcak karışımların mekanik özelliklerine olan etkilerinin incelenmesi,” Politeknik Dergisi, cilt 1302, 0900, 2022.
 • Y. Abut, “Kauçuk modifiyeli asfalt betonun birim deformasyon özelliklerinin irdelenmesi,” 1st International Conference on Engineering and Applied Natural Sciences, Konya, 2022.
 • E. H. Alakara ve M. N. Ağaoğlu, “Beton ve mermer atıkları kullanılarak üretilen bitümlü sıcak karışımların optimum bitüm miktarının bulanık mantık yöntemi ile tahmin edilmesi,” Uluslararası Mühendislik Araştırma ve Geliştirme Dergisi, cilt 14, no. 1, ss. 31-44, 2022.
 • E. Yalçın, “Farklı gençleştiricilerle modifiye edilmiş bitümlü bağlayıcıların fiziksel, kimyasal ve reolojik özelliklerinin araştırılması,” Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University, cilt 37, no. 1, ss. 497-510, 2022.
 • E. Sarışın, M. Yılmaz ve E. Yalçın, “Atık madeni yağ içeren kapsüllerin bitümlü sıcak karışımların mekanik özelliklerine etkisi,” Journal of Innovations in Civil Engineering and Technology, cilt 4, no. 1, ss. 17-30, 2022.
 • H. Köse ve O. N. Çelik, “Yüksek yoğunluklu polietilen atık plastiğinin pirolizinden elde edilen ürünlerin ılık karışım asfalt katkısı olarak incelenmesi,” Journal of Innovations in Civil Engineering and Technology (JICIVILTECH), cilt 4, no. 1, ss. 31-46, 2022.
 • E. İzol ve A. Sarıışık, “Taş mastik asfalt karışımlarda mermer tozu kullanımının dayanıma etkisinin araştırılması,” Çukurova Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi, cilt 37, no. 1, ss. 1-11, 2022.
 • M. İ. Timori ve M. Tığdemir, “Asfalt beton kaplamalarında Tunçbilek uçucu külünün filler olarak kullanılmasının araştırılması,” Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, cilt 10, no. 1, ss. 126 – 141, 2022.
 • G. Doğan ve B. Ergen, “Karayollarındaki asfalt çatlaklarının tespiti için yeni bir konvolüsyonel sinir ağı tabanlı yöntem,” Fırat Üniversitesi Müh. Bil. Dergisi, cilt 34, no. 2, ss. 485-494, 2022.
 • J. Öner ve F. Özdaş, “Taş mastik asfalt marışımlarında tekstil atığı kullanımının araştırılması,” OKÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt 5, no. 2, ss. 522-533, 2022.
 • E. İskender, A. Seymen ve A. Aksoy, “Asfalt kaplamalarda tabaka kalınlığının etkisinin araştırılması,” Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, cilt 10, no. 1, ss. 61-73, 2022.
 • F. Akkum, “Geri Dönüştürülmüş Asfalt Agregası İle Üretilen Betonların Özelliklerinin Araştırılması,” Yüksek Lisans Tezi, İskenderun Teknik Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İskenderun, 2021.
 • S. Aluç, “Kaucuk Katkılı Modifiye Bitüm Kulanılarak Mastik Asfalt Uygulaması,” Kastamonu Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Malzeme Bilimi Ve Mühendisliği Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Kastamonu, 2021.
 • T. Geçkil ve Z. Aksağan, C. B. İnce, “Asfalt kaplamaların nem performansı üzerinde siyah karbonun etkisi,” Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, no. 9, ss. 2102-2115, 2021.
 • T. Geçkil, Y. Önal ve C. B. İnce, “Atık PET ile modifiye edilmiş bitümlü sıcak karışımların nem direnci” Politeknik Dergisi, cilt 24, no. 2, ss. 461-471, 2021.
 • D. K. Özdemir, “Lineer alkil benzen sulfonik asit modifikasyonunun bitümün sıcaklık hassasiyeti ve viskoelastik davranışına etkilerinin incelenmesi,” Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi, cilt. 26, no. 2, ss. 493-508, 2021.
 • B. Yılmaz, “Manyetik aktif karbon ile modifiye edilmiş bitümün fiziksel ve reolojik özelliklerinin incelenmesi.” Fırat Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, cilt 33, no. 2, ss. 491-505, 2021.
 • Kumandaş, E. Çavdar, E. B. Pancar ve Ş. Oruç, “Reaktif etilen terpolimerlerin bitümün modifikasyonunda kullanımı: Bir literatür araştırması,” Gümüşhane Üniversitesi, Fen Bilimleri Dergisi, cilt 11, no. 3, ss. 845-862, 2021.
 • T. Geçkil, C. B. İnce ve S. İssi, “Pirina modifiyeli bitümlerin yüksek sıcaklıklardaki işlenebilirliği ve kalıcı deformasyon direnci,” Politeknik Dergisi, cilt 25, no. 2, ss. 745-755, 2021.
 • İ. Gökalp, “Elvaloy-Ret Polimeri ile modifiye edilen bitümün sıcaklık hassasiyetinin değerlendirilmesi,” Uluslararası Mühendislik, Doğa ve Sosyal Bilimler Sempozyumu, Batman Üniversitesi, 2021.
 • R. Namlı, “Değişik tipteki agrega ve bağlayıcının sıcak karışım asfaltın mekanik özelliklerine etkisi,” Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi, no. 32, ss. 1054-1065, 2021.
 • S. O. Eyada, O. N. Çelik, ve M. I. Aldakuky. "Türkiye'de bitümlü bağlayıcı karışımların dinamik modüllerinin belirlenmesine yönelik farklı yaklaşım," Pamukkale Üniversitesi, Mühendislik Bilimleri Dergisi, cilt 28, no. 3, ss. 354-362, 2022.
 • T. Geçkil ve C. B. İnce. "Pirina’nın bitümün fiziksel ve mikroyapısal özellikleri üzerindeki etkisi," Dokuz Eylül Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi Fen ve Mühendislik Dergisi, cilt 23, no. 69, ss. 1015-1025, 2021.
 • B. E. Korkmaz, “Karbon lifi katkılı iletken asfalt betonlarının akıllı buzlanma önleyici sistemlerde kullanılabilirliğinin araştırılması,” Yüksek Lisans Tezi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Afyon, 2021.
 • S. H. Kasanagh, P. Ahmedzade ve T. Günay, “Polimer katkılı bitümlü sıcak karışımların İzmir hava durumu şartlarındaki Marshall stabilite performansının incelenmesi.” Afyon Kocatepe Üniversitesi, Fen Ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, cilt 21, no. 5, ss. 1157-1166, 2021.
 • Gedik, “Soğuk bölgelerde kullanılacak saf bitümün modifikasyonu ve beton asfalt üretiminde kullanımı: B70/100 bitüm örneği,” Adıyaman Üniversitesi, Mühendislik Bilimleri Dergisi, cilt 8, no. 15, ss. 548-559, 2021.
 • Ö. Karadağ ve M. Saltan, “Bitümlü bağlayıcı ve agregaların arasındaki adezyon üzerine cocamide diethanolamide kimyasalının etkisi,” Pamukkale Üniversitesi, Mühendislik Bilimleri Dergisi, cilt 27, no. 3, ss. 312-317, 2021.
 • M. Özdemir, B. Yılmaz ve N. A. Tanbay, “Manyetik aktif karbon modifiyeli bitümün kompleks modül değerlerinin yapay sinir ağlarıyla tahmini,” Düzce Üniversitesi, Bilim ve Teknoloji Dergisi, cilt 9, no. 5, ss. 1995-2011, 2021.
 • N. Moradı, “Seydiler (Afyonkarahisar) diyatomitleri ile modifiye edilmiş bitümlerin reolojik özelliklerinin araştırılması,” Yüksek Lisans Tezi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Afyon, 2021.
 • T. Geçkil, C. B. İnce, E. T. Özpınar, “Nanosilikanın bitümün kıvamı, viskozitesi ve mikroyapısına etkileri,” Konya Mühendislik Bilimleri Dergisi, cilt 9, no. 4, ss. 845-857, 2021.
 • N. Atasağun, “Atık çınar yaprakları ve plastik bardakların birlikte pirolizinden üretilen piroliz çarının bitümün viskozitesi ve yüksek sıcaklık performans sınıfı üzerine etkisi,” Gazi Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, cilt 36, no. 3, ss. 1703-1714, 2021.
 • Y. Erkuş, B. V. Kök ve M. Yılmaz, “Doğal asfalt ve SBS modifiyeli bitümlü bağlayıcıların karşılaştırılması,” Fırat Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, cilt 33, no. 1, ss. 81-90, 2021.
 • İ. Gokalp, “Polifosforik asit (Ppa) modifiye bitümün fiziksel ve reolojik özelliklerinin araştırılması,” Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, cilt 9, no. 3, ss. 785-795, 2021.
 • İ. Bektaş, E. Yalçın, Ö. E. Yamaç ve M. Yilmaz, “İki farklı düşük yoğunluklu polietilen (LDPE) plastik atığın bitüm modifikasyonunda kullanımı,” Fırat Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, cilt 33, no. 1, ss. 339-346, 2021.
 • E. Sarışın, E. Yalçın ve J. Öner, “Hibrit polimerlerle modifiye edilmiş bitümlü bağlayıcıların reolojik özelliklerinin incelenmesi,” Gazi Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, cilt 36, no. 1, ss. 201-212, 2021.
 • T. Geçkil, “Sıcak karışım asfalt kaplamanın su hasarı direnci üzerinde RET katkısının etkisi,” Fırat Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, cilt 33, no. 2, ss. 537-546, 2021.
 • D. Ayyıldız, A. Aksoy ve E. İskender, “Taş mastik asfalt karışımlarda SBS/nanokil/bitüm nano-kompozitler için optimum bileşim oranının araştırılması,” Journal of the Faculty of Engineering & Architecture of Gazi University, cilt 36, no. 4, 2021.
 • M. F. Şahan, A. D. Polat ve O. Günaydın, “Kazınmış asfalt malzemelerin iri agrega yerine kısmen ikame edilmesinin farklı ısı altındaki betonların basınç dayanımlarına etkisi,” Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, cilt 21, no. 3, ss. 660-667, 2021.
 • S. H. Kasanagh, , P. Ahmedzade ve T. Günay, “Uzun uzun süreli yaşlandırılmış etilen vinil asetat (EVA) polimer katkılı asfalt bağlayıcının yorulma ömrünün incelenmesi,” Uluslararası Doğu Anadolu Fen Mühendislik ve Tasarım Dergisi, cilt 3, no. 1, ss. 55-71, 2021.
 • B. Sarıahmetoğlu, R. İyisan, A.Y. Dayıoğlu ve M. Hatipoğlu, “Geri kazanılmış asfalt malzemenin uzun süreli filtrasyon performansı,” Pamukkale University Journal of Engineering Sciences, vol. 27, no. 6, 2021.
 • N. Yiğit, “Polipropilen Lif Boyutlarının Asfalt Aşınma Tabakası Taşıma Kapasitesine Etkilerinin İncelenmesi,” Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Sakarya, 2021.
 • G. Oral, “Fiber katkılar ile modifiye edilen atık malzemeli geçirimli asfalt karışımların tasarım parametrelerinin incelenmesi,” Yüksek Lisans Tezi, Bartın Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bartın, 2021.
 • K. A. Sultani, “Polipropilen pirolizi kullanılarak yapılan taş mastik asfalt karışımların Marshall özellikleri,” Yüksek Lisans Tezi, Konya Teknik Üniversitesi, Konya, 2021.
 • E. İskender ve A. Aksoy, “Nanokil/Polimer/Bitüm nanokompozit hazırlama yönteminin asfalt karışım performansı üzerindeki etkilerinin araştırılması,” Teknik Dergi, cilt 32, no. 3, 2021.
 • Ç. Durmaz, B. Sengoz, D. K. Özdemir, A. Topal ve A. Almusawı, “Bitümlü sıcak karışımların laboratuvar ortamında yaşlandırma yöntemlerinin karşılaştırılması,” Fırat Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, cilt 32, no. 2, ss. 541-548, 2020.
 • G. Seferoğlu, M. T. Seferoğlu, M. V. Akpınar ve M. Çelik, “Kazınmış asfalt kaplama (RAP) malzemelerinin filler oranının CBR performansına etkisi ve maliyet analizi,” Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, cilt 26, no. 6, ss. 1023-1029, 2020.
 • E. Şit, , E. İskender ve A. Aksoy, “Asfalt kaplamalarda akustik özellikler,” Journal of Investigations on Engineering and Technology, cilt 3, no. 1, ss. 27-36, 2020.
 • G. Seferoğlu, M. T. Seferoğlu, M. V. Akpınar ve M. Çelik, “Plent-miks temel tabakası yapımında kazınmış asfalt kaplama (RAP) malzemesi kullanımı ve ekonomik analizi,” Politeknik Dergisi, cilt 23, no. 4, ss. 1327-1338, 2020.
 • N. E. A. Şeker ve A. Sarıışık, “Bitümlü sıcak karışımlarda kireçtaşı ve volkanik cüruf filler kullanımının dayanıma etkisinin araştırılması,” Çukurova Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, cilt 35, no. 4, ss. 1047-1058, 2020.
 • U. Canpolat, “Kazınmış asfalt malzemelerin beton karışımında ince agrega yerine ikame edilmesinin araştırılması” Yüksek Lisans Tezi, Adıyaman Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Adıyaman, 2020.
 • İ. Güzel, “Çelik fiberli asfalt betonu karışımların Marshall stabilitesi ve indirekt çekme mukavemetinin incelenmesi,” Engineering Sciences, vol. 15, no. 4, pp. 209-217, 2020.
 • J. Öner, “Seramik atıklarıyla hazırlanan asfalt karışımların soyulmaya karşı dayanımının belirlenmesi,” Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 20(3), 498-505, 2020.
 • E.Yalçın, A.Baykara, M.Yılmaz ve B. V. Kök, “Irak ve Batman bitümleri kullanılan SEBS modifiyeli bağlayıcıların reolojik özelliklerinin incelenmesi,” Fırat Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, cilt 32, no. 1, ss. 95-104, 2020.
 • K. B. Akalın ve M. Karacasu, “Çevresel atıklarla modifiye edilmiş sathi kaplamaların performansının agrega-bitüm ilişkisi bağlamında değerlendirilmesi,” Fırat Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, cilt 32, no. 1, ss. 127-136, 2020.
 • K. M. Erten, “Köpük bitüm ile yerinde ve soğuk geri kazanılmış bitümlü sıcak karışımların karayolunda kullanılabilirliği ve performansının araştırılması,” Doktora Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Isparta, 2020.
 • Kumandaş, E. Çavdar, E. B. Pancar ve Ş. Oruç, “Bitkisel Atık Yağ, RET ve PPA Kompozit Modifiyeli Bitümün Reolojik Özelliklerinin DSR ve BBR ile Araştırılması,” IES’20 International Engineering Symposium, Izmir Democracy University, 2020.
 • D. K. Özdemir, A.Topal, B. Sengoz, “The influences of altering the mixing conditions on the properties of polymer modified bitumen: An overview,” Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi, cilt 25, no. 2, ss. 1105-1116, 2020.
 • H. Temiz, M. M. Maras, F. Kantarcı, “Polimer katkılı kompozitlerin mekanik ve yalıtım özelliklerinin incelenmesi,” Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, cilt 8, no. 2, ss. 1394-1406, 2020.
 • E. Yalçin, “Saf ve modifiye bitümlerin farklı frekans ve sıcaklıklardaki reolojik özelliklerinin incelenmesi,” Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, cilt 9, no. 2, ss. 901-909, 2020.
 • S. H. Kasanagh, P. Ahmedzade ve T. Günay, “Etilen vinil asetat (EVA) polimer modifiyeli bitümün fiziksel ve reolojik özelliklerinin araştırılması,” Uluslararası Doğu Anadolu Fen Mühendislik ve Tasarım Dergisi, cilt 3, no. 1, ss. 1-20, 2020.
 • G. Öz Kıcı ve M. Saltan, “Pirinanın bitüm modifikasyonunda kullanımının araştırılması,” SDU International Journal of Technological Science, cilt 12, no. 1, 2020.
 • İ. Güzel, “Çelik fiberli asfalt betonu karışımların marshall stabilitesi ve indirekt çekme mukavemetinin incelenmesi,” Engineering Sciences, cilt 15, no. 4, ss. 209-217, 2020.
 • D. Arslan, M. Gürü, M. K. Çubuk, M., Çubuk ve F. K. Farshbafian, “Kaolin kili ile modifiye edilmiş bitümün reolojik ve mekanik özelliklerinin incelenmesi,” Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, vol.35, no. 3, ss. 1409-1420, 2020.
 • M. M. Akmaz, O. N. Çelik, “Poliolefin modifiye bitümün Marshall stabilitesi üzerindeki etkisi,” Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, cilt 20, no. 1, ss. 90-95, 2020.
 • S. N. A. Şahin, “Asfalt üretim sıcaklığının düşürülmesinde kullanılan kimyasal katkıların etkilerinin araştırılması” Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Sakarya, 2020.
 • O. Kaya, “Comparative design and economic analysis of asphalt and concrete overlays for airfield pavements,” Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, cilt 20, no. 5, ss. 873-882, 2020.
 • İ. Güzel ve A. Benli, “Bazalt agregalı bitümlü sıcak karışım tabakalarının dinamik rijitlik modülünün hesaplanması ve Marshall tasarım kriterleriyle karşılaştırılması,” Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Mühendislik Dergisi, cilt 11, no. 3, ss. 1373-1384, 2020.
 • K. M. Erten, S. Terzi ve H. Akbulut, “Effect of bitumen grade, bitumen percentage and mineral binders on mixture properties in foam bitumen-stabilized RAP materials,” Journal of Innovations in Civil Engineering and Technology, cilt 2, no. 1, ss. 1-11, 2020.
 • S. Terzi ve M. Vural, “Bina beton atıklarının karayollarında bitümlü temelde agrega olarak kullanılabilirliğinin araştırılması,” Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, cilt 26, no. 6, ss. 1035-1041, 2020.
 • N. A. S. Bahar, “Kendiliğinden iyileşen asfalt, mikrokapsülerin oluşturulması ve performansa etkisi,” Euroasia Journal of Mathematics, Engineering, Natural & Medical Sciences, cilt 7, no. 12, ss. 93-99, 2020.
 • T. Alataş ve A. İstek, “Farklı katkılarla hazırlanan asfalt karışımların sünme performanslarının incelenmesi,” Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Mühendislik Dergisi, cilt 11, no. 2, ss. 745-758, 2020.
 • F. Başkan, “Grafitin bitümlü sıcak karışımdaki etkisi,” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Gelişim Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul, 2020.
 • M. Y. Kılıç ve M. Tüylü, “Atık döküm kumları için uygun bertaraf yönteminin maliyet analizi ile belirlenmesi: Bursa örneği,” Doğal Afetler ve Çevre Dergisi, cilt 5, no. 2, 281-290, 2019.
 • E. İskender, “Asfalt kaplama kalınlığının karışım homojenitesi üzerindeki etkisi,” Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt 9, no. 4, ss. 681-690, 2019.
 • H. Söylemez ve O. Y. Bayraktar, “İnşaat Yıkıntı Atıklarının Asfalt Agregası Olarak Kullanılma Stratejisi,” In 3rd International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies, vol. 4, no. 1, pp. 493-495, 2019.
 • S. Düzağaç, “Elektriksel iletken taş mastik asfalt karışımlarda gradasyonun iletkenlik üzerine olan etkisinin araştırılması,” Yüksek Lisans Tezi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Afyon, 2019.
 • S. N. A. Şahin, “Asfalt üretim sıcaklığının düşürülmesinde kullanılan kimyasal katkıların etkilerinin araştırılması,” Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Sakarya, 2020.
 • Z. B. Y. Yıldırım, “Asfalt Betonunda Atık Lastik ve Cam Elyaf İlavesinin Optimizasyonunda Box-Behnken Tasarımı ve Merkezi Kompozit Tasarımların Karşılaştırılması,” Çukurova 3. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi, Adana, 2019.
 • İ. Gökalp, A. U. Yıldız, M. B. Eren ve V. E. Uz, “Atık motor yağı modifiyeli bitümün mühendislik özelliklerinin araştırılması,” Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dergisi, cilt 27, no. 3, ss. 184-193, 2019.
 • Z. A. Altera, O. Y. Bayraktar ve H. Soylemez, “Investigation of the effects of modified bitumen on asphalt concrete performance by ındustrial waste,” Kastamonu University Journal of Engineering and Sciences, cilt 5, no. 2, ss. 93-100, 2019.
 • Y. Katanalp, Z. B. Yildirim, M. Karacasu ve T. Ibrikci, “Atik kömür katkılı asfalt betonu performans karakteristiklerinin yapay sinir ağları ve merkezi kompozit tasarım yöntemleri kullanılarak karşilaştirilması,” Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, cilt 7, no. 3, ss. 680-688, 2019.
 • İ. Gokalp, , H. M. Çetin, Y. Özinal, H. G. Ündoğan ve V. E. Uz, “Polimer modifiye bitüm modifikasyonuna etki eden parametreler üzerine bir literatür araştırması,” Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, cilt 8, no. 2, ss. 954-964, 2019.
 • T. Alataş ve A. Istek, “Farklı ılık karışım asfaltların nem hasarına karşı dayanımlarının incelenmesi,” Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, cilt 8, no. 3, ss. 985-998, 2019.
 • G. Erdoğan, A. Ceylan ve M. Ç. Girgin, “Karayolları Asfalt Çalışanlarının İş Sağlığı ve Güvenliği Bilgi Düzeyleri ve Bazı Kimyasallara Maruziyetlerinin Saptanması,” In 3. International 21. National Public Health Congress, 2019.
 • D. Aslan ve A. Sarıışık, “Diyarbakır yöresinde bitümlü sıcak karışımlarda kullanılan bazalt, kalker, dere malzemelerinin karakteristik özelliklerinin karşılaştırılmas,” Harran Üniversitesi Mühendislik Dergisi, cilt 3, no. 3, ss. 243-250, 2019.
 • T. Gürcan, “Atık asfalt kaplamalarla oluşturulmuş bitümlü sıcak karışım özelliklerinin ileri düzey performans deneyleriyle belirlenmesi,” Yüksek Lisans Tezi, Akdeniz Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Antalya, 2019.
 • E. İskender, “Bentonit nanokilinin elastomerik ve plastomerik polimer modifiye bitümlerin depolama stabiliteleri üzerindeki etkisi,” Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, cilt 7, no. 3, ss. 1187-1203, Düzce, 2019.
 • Furtana, E. Yalçın, B. V. Kök ve M. Yılmaz, “EVA bazlı reçine modifiyeli bitümlü karışımların mekanik özellikler bakımından SBS modifikasyonu ile karşılaştırılması,” Fırat Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, cilt 31, no. 2, ss. 497-506, 2019.
 • K. Masbah, “Karayolları için yarı rijit kaplama tabakası dizaynı ve performansının belirlenmesi,” Yüksek Lisans Tezi, Akdeniz Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Antalya, 2019.
 • M. Keskin, “Bor kaynaklı çevresel atıkların bitümlü sıcak karışımların performansına etkisi ve modellenmesi,” Doktora Tezi, Eskişehir Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir, 2019.
 • Gürer ve A. Elmacı, “Karbon siyahı katkılı bitümlerin taş mastik asfalt karışımlarda elektriksel iletkenlik özelliklerine olan etkisinin araştırılması,” Journal of Innovations in Civil Engineering and Technology, cilt 1, no. 2, ss. 65-74, 2019.
 • M. N. Kakar, “Bazalt elyafların bitümlü sıcak karışımlarda kullanabilirliğinin araştırılması,” Yüksek Lisans Tezi, Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Denizli, 2019.
 • T. Geçkil ve M. Seloğlu, “Reaktif terpolimerin bitümün kıvamına ve sıcaklık duyarlılığına etkisi,” Firat University Journal of Engineering, cilt 31, no. 1, 2019.
 • M. Yeşilbaş, “Poroz asfalt kaplamalı üstyapı dizaynı ile ilgili deneysel çalışmalar,” Yüksek Lisans Tezi, Akdeniz Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Antalya, 2019.
 • Düşmez, “Elektriksel iletkenlik özelliği olan asfalt betonu geliştirilmesi,” Yüksek Lisans Tezi, Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Afyon, 2019.
 • M. Çalışıcı ve E. Döndü, “Magnezyum temelli metalik katkının asfalt bağlayıcının fiziksel özelliklerine etkileri,” Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt 2, no. 1, ss. 79-82, 2019.
 • K. Yakut, “Asfalt plentlerinde enerji yönetimi ve enerji verimliliği,” Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. Erzurum, 2018.
 • D. Gergerli, “İri agrega yerine ikame edilmiş kazınmış asfalt kaplamalı betonlarda dayanım değerlendirmesi,” Yüksek Lisans Tezi, Adıyaman Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Adıyaman, 2018.
 • İ. Gökalp, Y. Özinal, ve V. E. Uz, “Atık bitkisel yemeklik yağların saf bitüm özelliklerine etkisinin araştırılması,” Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, cilt 6, no. 4, ss. 570-578, 2018.
 • S. Serin, M. E. Macit, E. C. Çinar ve S. Çelik, “Doğal kenevir lifi kullanımının asfalt beton karışımlara etkisi,” Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, cilt 6, no. 4, ss. 732-744, 2018.
 • Ş. Oruç, B. Yılmaz ve M. S. Mazlum, “Geri kazanılan asfalt kaplamaların sıcak asfalt karışımlarda yeniden kullanılabilirliğinin araştırılması,” Fırat Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, cilt 30, 1, 87-93, 2018.
 • D. Arslan ve H. Bayırtepe, “Bitümlü sıcak karışımlara ait akma değerinin regresyon modelleri ile tahmini,” Gazi University Journal of Science Part C: Design and Technology, cilt 6, no. 1, ss. 45-53, 2018.
 • M. Yılmaz, B. V. Kök ve Ö. E. Yamaç, “Bitüm modifikasyonunda stiren-butadien-stiren ile gilsonit’in birlikte kullanılmasının bitümlü sıcak karışımların kalıcı deformasyon dayanımına etkisi,” Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt 22, no. 2, ss. 811-822, 2018.
 • T. Alataş, M. Yılmaz, B. V. Kök, M. E. Çeloğlu, M. Akpolat, Ö. E. Yamaç ve E. Yalçın, “Öğütülmüş araç lastiğinin ve piroliz işleminden sonra oluşan karbon siyahının bitümlü bağlayıcıların reolojik özellikleri üzerindeki etkisi,” Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi, cilt 23, no. 1, ss. 311-328, 2018.
 • M. Okubay, B. V. Kök, M. Yardım ve M. Yılmaz, “Agrega olarak mermer atığı kullanımının bitümlü sıcak karışımların nem hasarı üzerindeki etkisi,” Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt 20, no. 2, ss. 495-507, 2018.
 • D. Kaya, A. Topal, M. Güneş ve B. Şengöz, “Harç tipi kaplamaların yüzey özelliklerinin sıcak karışım asfalt kaplamalar ile karşılaştırılması,” Teknik Dergi, cilt 29, no. 3, ss. 8365-8384, 2018.
 • S. Serin, “Ultrasonik yöntem ile asfalt betonlarda çatlak analizi,” Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, cilt 6, no. 2, ss. 310-315, 2018.
 • İ. Sönmez, Y. Taştan, K. Yıldız ve Y. Bayraklı, “İki Asfalt Tabakası Arasında Geogrid Kullanımının Asfalt Performansına Olan Etkisi”, 2018.
 • M. Keskin ve M. Karacasu, “Atık bor içeren asfalt betonlarının performanslarının değerlendirilmesi,” Fırat Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, cilt 30, no. 2, ss. 185-192, 2018.
 • Z. B. Yıldırım, M. Karacasu ve D. V. Okur, “Atık lastik ve cam lif ile modifiye edilmiş bitümün asfalt betonu performansına etkileri,” Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, cilt 18, no. 3, ss. 1019-1027, 2018.
 • K. Yıldız, “Şehir içi asfalt kaplamaların kayma potansiyelinin değerlendirilmesi-bir durum çalışması,” Politeknik Dergisi, cilt 21, no. 2, ss. 513-518, 2018.
 • M. I. A. Aldakuky, “Saf ve modifiyeli bitümlü bağlayıcılarda karıştırma ve sıkıştırma sıcaklıklarının belirlenmesinde kullanılan yöntemlerin değerlendirilmesi,” Yüksek Lisans Tezi, Konya Teknik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Konya, 2018.
 • I. Sanlier ve I. Pamuk, “Kuzey Marmara Otoyolu Projesi Kapsamında Taş Mastik Asfalt (TMA) Uygulamaları ve Performanslarının Karşılaştırılması,” Published in 5th International Symposium on Innovative Technologies in Engineering and Science, Baku – Azerbaijan, 2017.
 • M. Çalışıcı, K. O. Ç. Ertan ve Ö. F. Cansız, “Katyonik asfalt emülsiyon stabilizasyonlu zeminin esnek üstyapı tabaka kalınlığına etkisi,” Çukurova Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, cilt 32, no. 2, ss. 231-238, 2017.
 • H. I. Öztürk, “İklim Değişikliğinin Asfalt Kaplamaları üzerindeki etkileri ve yeni yapım stratejileri,” 7. Ulusal Asfalt Sempozyumu, Ankara, 2017.
 • M.Tığdemir ve H. A. Dhannoon, “Irak karayolları için Taguchı yöntemi kullanarak geri kazanım asfalt malzemeleri ile binder tabakası tasarımı,” Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, cilt 5, no. 2, ss. 399-409, 2017.
 • E. Başkent, “Bitüm Kimyasal İçeriği, Polimer ve Ilık Karışım Asfalt Katkılarının Bitüm Özellikleri Üzerine Etkisinin Tepki Yüzeyi Yöntemiyle İncelenmesi,” Doktora Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul, 2017.
 • K. Armağan, G. Malkoç, , M. Saltan ve S. Terzi, “Bitümlü sıcak karışım uygulamalarında asfaltın kendini iyileştirme yöntemleri ve faydaları,” 7. Ulusal Asfalt Sempozyumu ve Sergisi, Ankara, 2017.
 • B. Kök, M. Okubay, M. Yardım ve M. Yılmaz, “Atık Mermerlerin Bitüm ile Adezyonu ve Bitümlü Sıcak Karışımlardaki Ekonomik Etkisi,” 7. Ulusal Asfalt Sempozyumu ve Sergisi, Ankara, 2017.
 • Y. Abut ve M. Karasahin, “Bitümlü Sıcak Karışımların Kırılma Davranışının İncelenmesi,” 7. Ulusal Asfalt Sempozyumu ve Sergisi, Ankara, 2017.
 • H. Görgöze, “Karbon Lif İlaveli Bitümlü Sıcak Karışımların Elektriksel Özelliklerinin Araştırılması,” Yüksek Lisans Tezi, Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Afyon, 2017.
 • M. Yılmaz, B. V. Kök ve E. Yalçın, “Farklı katkılar içeren bitümlü sıcak karışımların yorulma ömürlerinin incelenmesi,” Fırat Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, cilt 29, no. 2, ss. 173-183, 2017.
 • Ö. Demirkaya ve S. Terzi, “Karbon liflerin bitümlü sıcak karışımlarda kullanımının araştırılması,” Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt 21, no. 2, ss. 542-548, 2017.
 • T. Kütük, “Sub-mikron boyutlarında üleksit mineralinin asfalt karışımların suya hassasiyetine etkisinin incelenmesi,” Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, cilt 7, no. 2, ss. 141-152, 2017.
 • E. Koç, “Zeminin C60B2 bitüm emülsiyonu ile stabilizasyonunun esnek üstyapı maliyetine etkileri,” Yüksek Lisans Tezi, İskenderun Teknik Üniversitesi/Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü, İskenderun, 2017.
 • A. Bakiş ve F. Hattatoğlu, “Asfalt yol kaplaması ile sanayi atık lifli reaktif pudra beton yol kaplamasının maliyet karşılaştırması,” Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Mühendislik Dergisi, cilt 7, no. 3, ss. 421-432, 2016.
 • S. Şevik, “Sürdürülebilir üstyapılar için çok fonksiyonlu güneş-asfalt enerji üretim ve kar-buz önleme sisteminin modellenmesi,” TÜBAV Bilim Dergisi, cilt 9, no. 1, ss. 1-16, 2016.
 • A. Gedik ve A. H. Lav, “Determining optimum sulfur content as alternative binder additive in asphaltic concrete pavements,” Journal of Materials in Civil Engineering, cilt 28, no. 7, 04016040, 2016.
 • M. Okubay ve M. S. Yardım, “Mermer atıklarının bitümlü sıcak karışımların stabilite özelliklerine etkisi,” Engineering Sciences, cilt 11, no. 3, ss. 73-82, 2016.
 • A. Özarslan ve M. S. Gönül, “Çok Amaçlı Karar Verme Yöntemiyle Asfalt Geri Dönüşüm Örneği,” 35. Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği Kongresi, 2015.
 • Ç. Kara, M. Karacasu, M. Canbaz ve K. B. Akalın, “Genleştirilmiş perlit agregalı asfalt betonunun performans özelliklerinin incelenmesi,” Electronic Journal Of Occupational Improvement And Research, no. 1, ss. 133-142, 2015.
 • H: Köse, “Balastsız Üstyapıda Asfalt Ve Beton Taşıyıcı Tabakaların Teknik Ve Ekonomik Yönden Karşılaştırılması,” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul, 2015.
 • G. Ş. Selman, “Bor atıklarının asfalt kaplamalarda mineral filler olarak kullanılabilirliği,” Yüksek Lisans Tezi, Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Afyon, 2015.
 • C. Gürer ve M. Karaşahin, “Sathi kaplama agregalarının adezyon özelliklerinin araştırılması,” Yapı Teknolojileri Elektronik Dergisi, cilt 10, no. 2, ss. 1-11, 2014.
 • P. Ahmedzade, A. Faınleıb, T. Günay, B. Kultayev ve O. Starostenko, “Yüzey aktivasyonlu geri dönüştürülmüş yüksek yoğunluklu polietilenin bitüm modifikasyonunda kullanilması,” Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, cilt 29, no. 4, 2014.
 • P. A. Dokandari, J. Oner, A. Topal ve B. Sengoz, “Organik ılık karışım asfalt katkı maddesinin bitümlü karışımların yaşlanma özellikleri üzerine etkilerinin incelenmesi,” Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, cilt 20, no. 9, ss. 332-337, 2014.
 • M. E. Çeloğlu, “Farklı doğal asfaltların bitüm ve bitümlü sıcak karışımların özelliklerine etkileri,” Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Elazığ, 2014.
 • P. Ahmedzade, Y. Alver, B. Şengöz, K. Demirelli, T. Günay ve B. Kultayev, “Fiziksel ve kimyasal yöntemlerle yüzeysel aktivasyonu yapılan geri dönüştürülmüş atık termoplastiklerin (Polietilen ve polipropilen) bitüm modifikasyonunda kullanılması,” Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University, cilt 29, no. 4, 2014.
 • M. Çubuk, M. Gürü, M. K. Çubuk ve D. Arslan, “Bitümün özelliklerinin organik esaslı magnezyum katkı maddesi ile geliştirilmesi,” Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, cilt 28, no. 2, 2013.
 • İ. Sönmez, F. H. Nacar ve Y. Bayraklı, “Farklı katkılarla modifiye edilmiş bitümlü karışımların kalıcı deformasyonlara karşı direnç özelliklerinin karşılaştırılması,” 2014.
 • O. Özay, E. A. Öztürk, “Modifiye edilmiş poroz asfalt karışımların performansı,” Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, cilt 28, no. 3, 2013.
 • Y. Abut, “Elektrikli Ark Ocağı Cürufu’nun Bitümlü Sıcak Karışımlarda Kullanılabilirliği,” 6. Ulusal Asfalt Sempozyumu, Ankara, 2013.
 • M. Saltan, S. Terzi, Ş. Sargın, N. Morova ve S. Serin, “Yol agregalarında nanoteknoloji nullanımı,” Uluslararası Teknolojik Bilimler Dergisi, cilt 5, no. 1, ss. 12-21, 2013.
 • C. T. İmamoğlu, “Atık Lastik Katkılı Asfalt Kaplamaların Trafik Gürültü Sönümlemesindeki Etkileri,” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul, 2012.
 • A. Aksoy, E. İskender, Ş. Oruç ve H., Özen, “SBS polimeri ve su hasarı önleyici katkıların asfalt kaplamalarda performans karşılaştırması,” IMO Teknik Dergi, cilt 23, no. 113, ss. 5967-5986, 2012.
 • M. Keskin, “Superpave ve Marshall dizayn yöntemleri ile üretilmiş asfalt numunelerin fiziksel ve mekanik özelliklerindeki farklılıkların belirlenmesi,” Yüksek Lisans Tezi, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, 2012.
 • Gerengi, E. Özgan, Ç. Akçay ve İ. Arslan, “Asfalt betonu içerisine konulan düşük karbon çeliğinin% 3.5 NaCl ortamındaki korozyonunun incelenmesi,” Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt 3, no. 1, ss. 5-11, 2012.
 • S. Serin, N. Morova, S. Terzi, M. Saltan ve Ş. Sargın, “Geleneksel asfalt beton ve genleştirilmiş kil agrega ile üretilmiş hafif asfalt betonun çok yönlü karşılaştırılması,” Uluslararası Teknolojik Bilimler Dergisi, cilt 4, no. 3, ss. 55-64, 2012.
 • D. Arslan, M. Gürü ve M. K. Çubuk, “Bitüm ve bitümlü karışımların performans özelliklerinin organik esaslı çinkofosfat bileşiği ile geliştirilmesi,” Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, cilt 27, no. 2, 2012.
 • B. V. Kök, M. Yılmaz ve N. Kuloğlu, “Asfaltitin bitüm ve bitümlü sıcak karışımların mekanik özelliklerine etkisi,” Teknik Dergi, cilt 23, no. 111, ss. 5813-5826, 2012.
 • Ç. Kara, “Fayans atıklarının bitümlü sıcak karışımların performans özelliklerine etkisi,” Yüksek Lisans Tezi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir, 2012.
 • İ. Sönmez, S. A. Yıldırım, B. K. Eren, S. Girit ve A. Topçu, “Ilık Asfalt Üretiminde ve Seriminde Açığa Çıkan Emisyonların Değerlendirilmesi,” 2. Proje ve Yapım Yönetimi Kongresi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Urla-İzmir, 2012.