Özel Bir Hastanede Sağlık Çalışanlarının Kesici Delici Alet Yaralanmaları ve Deri-Mukoza Temaslarının Değerlendirilmesi

Kesici-delici alet yaralanmaları ve deri-mukoza teması sağlık çalışanlarının en önemli mesleki risklerindendir. Bu çalışmanın amacı özel bir hastanedeki sağlık çalışanlarının üç yıllık kesici-delici alet yaralanmaları ile deri-mukoza temaslarının değerlendirilmesidir. Bu amaçla hastane enfeksiyon kontrol komitesinin 01.01 2019 ile 31.12 2021 tarihleri arasındaki kayıtları geriye dönük olarak incelenmiştir. Bu tarihler arasında Enfeksiyon Kontrol Komitesine kesici-delici alet yaralanması nedeniyle başvuran 56 sağlık çalışanının takip formlarından veriler elde edilmiştir. Yaralanma anı, 3. ve 6. Aydaki izlem sonuçları incelenmiştir . Veriler SPSS 25.0 paket programında analiz edilmiştir. Araştırmaya katılanların 26(%46.4)’ü hemşire, 17(%30.4)’ü yardımcı personel, 4(%7.1)’i teknisyen, 3(%5.4)’ü doktor, 3(%5.4)’ü ebe ve 3(%5.4)’ü estetisyendir. En sık yaralanma olan birimler karma servis (n:20-%35.7) ve ameliyathanedir (n:13-%23,2). En sık ilk üç yaralanma tipi enjektörle (n:33,%58.9), sıçrama (n:6, %10.7) ve sütur iğnesi (n:6, %10.7) ile olmuştur. Yaralanan bölgeler en sık sağ el (n:24, %42.9 ), sol el (n:23, %41.1) ve bacak bölgesi (n:5, %8,9) olmuştur. Üçüncü ve 6. Ay takibi yapılabilenlerin hiç birinde HbsAg, anti-HCV veya anti-HIV pozitifliği gelişmemiştir. Sonuç olarak yaralanma izlem ve tedavilerinin etkin olarak yürütülmesi sağlık çalışanlarını korumak için hayati öneme sahiptir. Araştırma sonuçları Hepatit B, HCV ve HIV enfeksiyonları açısından takip sonuçlarını ortaya koymakta ve oluşturulacak kurumsal politikalar için veri sağlamaktadır.

Evaluation of Sharp Injuries and Skin-Mucocoal Contacts of Healthcare Professionals in a Private Hospital

Sharp-stab wounds and skin-mucous contact are among the most important occupational risks of healthcare workers. The aim of this study is to evaluate the three-year stab wounds and skin-mucous contacts of healthcare workers in a private hospital. In this study, the Hospital Infection Control Committee retrospectively analyzed records of between January 01, 2019 and December 31, 2021. Data were obtained from the follow-up forms of 56 healthcare workers who presented to committee due to needle stick and sharp objects injuries. At the time of injury, the 3rd and 6th month follow-up results of those were analyzed. Analysis of the data was performed using the SPSS 25.0 package program. Of those participating in the research 46.4% (n: 26) were nurses, 30.4% (n:17) were assistant personnel, 7.1% (n:4) were technicians, 5.4% (n:3) were doctors, 5.4% (n:3) were midwives, 5.4% (n:3) were estheticians. The most common injuries occurred in the mixed service (n: 20, 35.7%) and operating room (n:13, 23.2%). The most common injuries were caused by injector (58.9%, n:33), jump (10.7%, n:6), suture needle (10.7%, n:6). The area injured most commonly was the right hand (42.9%, n:24), the left hand (41.1%, n:23), the leg (8.9%, n:8.9%). HbsAg, anti-HCV or anti-HIV positivity did not develop in any of the participants who were followed up at the third and 6th month. Effective follow-up and treatment of injuries is of vital importance if healthcare workers are to be protected. The results of the study revealed the follow-up results in terms of Hepatitis B, HCV, HIV infections, and provided data for institutional policies.

___

  • D. A. Mengistu and S. T. Tolera, “Prevalence of occupational exposure to needle-stick injury and associated factors among healthcare workers of developing countries: Systematic review,” J Occup Health, vol. 62, no. 1, e12179, 2020.
  • M. Dağcı ve Y. Y. Sayın, “Ameliyathane hemşirelerinin kesici delici aletler ile yaralanma durumu, nedenleri ve önlemleri,” Bezmialem Science, vol. 9, no. 3, pp. 317-25. 2021.
  • D. I. Özberk ve R. Kutlu, “Sağlık çalışanlarının kesici-delici tıbbi aletleri güvenli kullanımı ve bulaşıcı hastalıklardan korunma tutumlarının değerlendirilmesi,” TJFM&PC, vol. 15, no. 2 ,pp. 261-8, 2021.
  • US Public Health Service, “Updated U.S. Public Health Service Guidelines for the Management of Occupational Exposures to HBV, HCV, and HIV and Recommendations for Postexposure Prophylaxis,” MMWR Recomm Rep., vol. 50, pp. 1-52, 2001.
  • M. R. Ceylan ve M. Çelik, “Sağlık çalışanlarında kesici-delici alet yaralanmaları: İkinci basamak bir hastane deneyimi,” Abant Med J, vol. 11, no. 1, pp. 37 – 44, 2022.
  • M. Kayhan ve M. Kaya, “Bir üniversite hastanesinde çalışan sağlık personellerinde son 5 yıllık kesici delici alet yaralanmalarının değerlendirilmesi,” Ankara Med J, vol. 20, no. 1, pp. 35-46, 2020.
  • Z. Ç. Karakoç, Y. Kocak ve B Şimşek, “Sharps injuries: a single-center experience,” Klimik Derg., vol. 31, no. 3, pp. 181-4, 2018.
  • E. Kepenek ve H. B. Ş. Eker, “Bir devlet hastanesinde çalışanlarda meydana gelen kesici ve delici alet yaralanmalarının değerlendirilmesi,” Klimik Derg, vol. 30, no. 2, pp. 78-82, 2017.
  • F. K. Can ve S. Sezen, “İkinci basamak bir hastanede sağlık çalışanlarında kesici-delici alet yaralanmalarının değerlendirilmesi,” J Contemp Med, vol. 7, no. 4, pp. 373-7, 2017.
  • R. D. Mccormick and DG Maki, “Epidemiology of needle-stickinjuries in hospital personel,” Am J Med, vol. 70, no. 4, pp. 928-32, 1981.
  • IBM Corp. Released, IBM SPSS Statistics for Windows, Version 25.0., Armonk, NY: IBM Corp, 2017.
  • N. Çelik, O. Ünal, O. Çelik ve A Soylu, “Hastanemizdeki sağlık çalışanlarında dört yıllık kesici delici alet yaralanmalarının değerlendirilmesi,” Turkiye Klinikleri J Med Sci, vol. 37, no. 2, pp. 61-7, 2017.
  • G. R. Yılmaz, T. Güven, A.G. Bekgöz, R. Güner, Z. Koçak Tufan, F. Civelek Eser vd. “Üçüncü basamak bir hastanede sağlık personelinde kesici-delici alet yaralanmaları ve kan/vücut sıvılarıyla temas,” Flora Derg, vol. 19, no. 2, pp. 85-90, 2014.
  • Ö. Satılmış ve M.N. Şahin, “Sharps injuries in a tertiary care-eye hospital between 2006 and 2018,” Klimik Derg, vol. 32, no. 1, pp. 8-12, 2019.
  • U. Ayrancı ve N. Kosgeroğlu, “Needlestick and sharps injuries among nurses in the health care sector in a city of western Turkey,” J Hosp Infect, vol. 58, no. 3, pp. 216-23, 2004.
  • C. D. Yelgin, A. Çıkman, F. Karakeçili, B. Gülhan ve M. Aydın, “Bir eğitim ve araştırma hastanesinde kesici ve delici alet yaralanmalarının değerlendirilmesi,” Klimik Derg, vol. 31, no. 3, pp. 200-4, 2018.
  • M. Çağlar-Özer, L. N. Altunal ve A. Kadanalı, Invisible threat for healthcare workers: injuries associated with blood and body fluids,” Klimik Derg, vol. 33, no. 1, pp. 62-6, 2020.
  • Z. Kuruüzüm, Z. Elmalı, S. Günay, Ş. Gündüz ve Z. Yapan, “Sağlık çalışanlarında kan ve beden sıvılarıyla oluşan mesleksel yaralanmalar: Bir anket çalışması,” Mikrobiyoloji Bülteni, vol. 42, no. 1, pp. 61-9, 2008.
  • M. Omaç, M. Eğri ve L. Karaoğlu, “Malatya merkez hastanelerinde çalışmakta olan hemşirelerde mesleki kesici delici yaralanma ve Hepatit B bağışıklanma durumları,” İnönü Üniv Tıp Fak Derg, vol. 17, no. 1, pp. 9-25, 2010.
  • S. Salmanzadeh, Z. Rahimi, M. Goshtasbipour and M. Meripoor. “Theprevalence of needle-stickinjuries among healthcare workers in Dasht-e-Azadegan, southernwest of Iran,” Int J Pharm Res Allied Sci, vol. 5, no. 2, pp. 417-22, 2016.
  • Ş. Kaya, B. Baysal, A. E. Eşkazan ve H. Çolak, “Diyarbakır Eğitim Araştırma Hastanesi sağlık çalışanlarında kesici-delici alet yaralanmalarının değerlendirilmesi,” Viral Hepatit Derg, vol. 18, no. 3, pp. 107-10, 2012.