İş Sağlığı ve Güvenliği Profesyonellerinin Ücretlendirme Politikası Üzerine Bir Saha Araştırması

İş sağlığı ve güvenliği profesyonellerinin ücretlerinin verdikleri hizmet karşılığında bir güvence altında ödenmesi oldukça önemlidir. Bu çalışmada, iş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapan profesyonellerin ücretlendirilmelerine dair veriler incelenmiştir. Araştırma verileri 217 katılımcıdan anket yöntemi ile toplanmış olup, Microsoft Office Excel 2016 ile analiz edilmiştir. Bu çalışma sonucunda elde edilen bulgulara göre, iş sağlığı ve güvenliği profesyonellerinin ücret talepleri ve ücretlerinin ödenme şeklinin hâlihazırda alınan ücret ve bu ücretin ödeme şekli ile farklılıklar olduğu ve ücretlerin bir oluşturulacak bir fon sistemi veya ücret havuzundan ödenmesi konusunda katılımcıların fikir birliğinde oldukları saptanmıştır.

A Field Research on the Remuneration Policy of Occupational Health And Safety Professionals

It is very important that the wages of occupational health and safety professionals are paid in return for the service they provide. In this study, the data on the remuneration of professionals working in the field of occupational health and safety were examined. Research data were collected from 217 participants by questionnaire method and analyzed with Microsoft Office Excel 2016. According to the findings obtained as a result of this study, it has been determined that the wage demands of occupational health and safety professionals and the way their wages are paid differ from the current wage and the payment method of this wage, and the participants agree on the payment of wages from a fund system or wage pool.

___

  • Resmi Gazete, “6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu,” https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=6331&MevzuatTur=1&MevzuatTertip=5 (erişim tarihi: 10.08.2022).
  • Resmi Gazete, “İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği,” https://www.Mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=16924&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5 (erişim tarihi: 15.08.2022).
  • Resmi Gazete, “İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik,” https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=16923&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5 (erişim tarihi: 20.08.2022). 744.
  • Resmi Gazete, “İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik,’’ https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=18615&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5 (erişim tarihi: 25.08.2022).
  • Z. G. Ateş, “Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği açısından eğitilmeleri,” Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt 28, no. 2, ss. 713-744, 2020.
  • K. Koçali, “Sosyal Güvenlik Kurumu’nun 2012-2020 yılları arası iş kazaları göstergelerinin standardizasyonu,” Akademik Yaklaşımlar Dergisi, cilt 12, no. 2, ss. 302-327, 202.
  • İSİG Meclisi, “2021 Yılında en az 2170 işçi hayatını kaybetti,” http://isigmeclisi.org/20722-2021-yilinda (Erişim tarihi: 06.09.2022).
  • N. Karasar, Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım,
  • https://www.istatistik.gen.tr/?p=29 (Erişim tarihi: 07.08.2022).
  • Aydın, F. (2014). Avrupa Birliği’nde İş Sağlığı ve Güvenliği, Ankara: ÇSGB İSGÜM Basımevi, Yayın No:12.