Çocuk Haftası Dergisinin Çocuk Edebiyatı Açısından İncelenmesi

Çocuklar için hazırlanan eserlerin hitap ettiği kesimin özelliklerine uygun olması çocuk eğitimi açısından büyük önem taşımaktadır. Çocuk edebiyatı alanına katkı sağlayacağından çocuklar için yazılan eserlerin incelenmesi ve özelliklerinin ortaya çıkarılması gereklidir. Bu amaçla Çocuk Haftası dergisinin Çocuk Edebiyatı Açısından İncelenmesi isimli çalışmada eserin genel özellikleri, hangi tür eserlerden oluştuğu ortaya konulmuş ve eserin muhteviyatı çocuk edebiyatı açısından incelenmiştir. Bu çalışmada 1942-1950 yılları arasında yayınlanan Çocuk Haftası Gazetesi isimli haftalık çocuk dergisinin 375 sayısı doküman inceleme yöntemi ile incelenmiştir. İnceleme neticesinde dergi muhteviyatında çocuk edebiyatı ile bağdaşmayacak özellikte eserlerin varlığı ortaya çıkarılmıştır

Review of the “Çocuk Haftası” in Terms of Children's Literature

The fact that the works prepared for children are appropriate to the characteristics of the section that is addressed is of great importance in terms of child education. Since it will contribute to the field of children's literature, it is necessary to examine the works written for children and to reveal their characteristics. For this purpose, in the study of Review of the “Çocuk Haftası” in terms of Children's Literature, the general characteristics of the work, what kind of works were formed and the contents of the work were examined in terms of children's literature. In this study, Child Week newspaper published between 1942-1950 examined 375 pages of the name weekly children's magazine through document review method As a result of the examination, the existence of works in the magazine content that is incompatible with children's literature has been revealed

___

 • Arıcı, A. F., Arslan, M., Karatay, H., Stebler, M. Z., Şimşek, T., Ungan, S. &Uzuner Yurt, S. (2012). Kuramdan uygulamaya
 • çocuk edebiyatı el kitabı. Grafiker Yayınları: Ankara.
 • Büyüköztürk, Şenel., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. & Demirel, F. (2013). Bilimsel araştırma yöntemleri.
 • Pegem Akademi Yayınları: Ankara.
 • Ciravoğlu, Ö. (2000). Çocuk Edebiyatı. Esin Yayınevi: İstanbul.
 • Çalapala, R., & Çalapala, N. (2006). 87 Oğuz. Bilge Kültür Sanat Yayınları: İstanbul.
 • Demiray, T. (1942). Çocuk Haftası, 1, İstanbul.
 • Demiray, T. (1943). Çocuk Haftası, 2, İstanbul.
 • Demiray, T. (1943). Çocuk Haftası, 4, İstanbul.
 • Demiray, T. (1943) Çocuk Haftası, 5, İstanbul.
 • Demiray, T. (1943). Çocuk Haftası, 7, İstanbul.
 • Demiray, T. (1943). Çocuk Haftası, 8, İstanbul.
 • Demiray, T. (1943). Çocuk Haftası, 10, İstanbul.
 • Demiray, T. (1943). Çocuk Haftası, 11, İstanbul.
 • Demiray, T. (1943). Çocuk Haftası, 13, İstanbul.
 • Demiray, T. (1943). Çocuk Haftası, 14, İstanbul.
 • Demiray, T. (1943). Çocuk Haftası, 16, İstanbul.
 • Demiray, T. (1943). Çocuk Haftası, 20, İstanbul.
 • Demiray, T. (1943). Çocuk Haftası, 21, İstanbul.
 • Demiray, T. (1943). Çocuk Haftası, 26, İstanbul.
 • Demiray, T. (1943). Çocuk Haftası, 34, İstanbul.
 • Demiray, T. (1943). Çocuk Haftası, 37, İstanbul.
 • Demiray, T. (1943). Çocuk Haftası, 40, İstanbul.
 • Demiray, T. (1943). Çocuk Haftası, 42, İstanbul.
 • Demiray, T. (1943). Çocuk Haftası, 43, İstanbul.
 • Demiray, T. (1943). Çocuk Haftası, 46, İstanbul.
 • Demiray, T. (1943). Çocuk Haftası, 48, İstanbul.
 • Demiray, T. (1944). Çocuk Haftası, 59, İstanbul.
 • Demiray, T. (1944). Çocuk Haftası, 60, İstanbul.
 • Demiray, T. (1944). Çocuk Haftası, 62, İstanbul.
 • Demiray, T. (1944). Çocuk Haftası, 85, İstanbul.
 • Demiray, T. (1944). Çocuk Haftası, 91, İstanbul. Demiray, T. (1944). Çocuk Haftası, 93, İstanbul.
 • Demiray, T. (1944). Çocuk Haftası, 94, İstanbul.
 • Ertürk, R. (1989). Cumhuriyet döneminde bir le playcı: tahsin demiray. Sosyoloji Dergisi, 141-145.
 • Gündüz, U. (2004). Bir popüler kültür ürünü olarak çizgi romanın kültürel, toplumsal ve siyasal işlevleri. Yayınlanmamış
 • Yüksek Lisans Tezi. İstanbul: İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Gürel, Z., & Temizyürek, F. (2007). Çocuk edebiyatı. Öncü Basımevi: Ankara.
 • Karakök, T. (2011). Menderes dönemi'nde (1950-1960) türkiyede eğitim. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 89-97.
 • Kıbrıs, İ. (2000). Uygulamalı çocuk edebiyatı. Eylül Kitap ve Yayınevi: Ankara.
 • Kırış, F. (2007). Türkiye çocuk ve ebe-sobe dergilerinin edebiyat ve eğitim değerleri açısından incelenmesi.
 • Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bolu.
 • Kür, İ. (1977). 1977 nisanında türkiye'de çocuk ve yayınları. Türk Dili Dil Ve Yazın Dergisi, 153-156.
 • Nas, R. (2014). Örneklerle çocuk edebiyatı. Ezgi Kitabevi: Bursa.
 • Oğuzkan, A. F. (2010). Çocuk edebiyatı. Anı Yayıncılık: Ankara.
 • Sınar Çılgın, A. (2007). Çocuk edebiyatı. Morpa Kültür Yayınları: İstanbul.
 • Şahin, A., Arıcı, A., Celepoğlu, A., Dursunoğlu, H., Toz, H., Erdal, K. &Kılıç, Y. (2010). Eğitim fakülteleri için çocuk
 • edebiyatı. Pegem Akademi: Ankara. TBMM. (2016a, Mayıs 31). I.
 • https://www.tbmm.gov.tr/hukumetler/HP13.htm adresinden alınmıştır Saraçoğlu Hükümeti Programı. TBMM Web Sitesi:
 • TBMM. (2016, Nisan 16). TBMM ALBÜMÜ 1920-2010. Türkiye Büyük Millet Meclisi Kataloğu:
 • https://www.tbmm.gov.tr/TBMM_Album/Cilt2/index.html adresinden alınmıştır
 • Yalçın, A. & Aytaş, G. (2011). Çocuk edebiyatı. Akçağ Yayınları: Ankara.
 • Yardımcı, M. & Tuncer, H. (2002). Eğitim fakülteleri için çocuk edebiyatı. Ürün Yayınları.
 • Yayla, A. (2005). Eğitim kavramının etik açıdan analizi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10-11.
 • Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2005). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Seçkin Yayınları: Ankara.

___

APA Asar, A. & Yeşilyurt, E. (2017). Çocuk Haftası Dergisinin Çocuk Edebiyatı Açısından İncelenmesi . Karaelmas Eğitim Bilimleri Dergisi , 5 (2) , 296-315 .
Karaelmas Eğitim Bilimleri Dergisi
 • ISSN: 2148-2888
 • Yayın Aralığı: Yılda Yılda 2 Sayı
 • Yayıncı: Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi

14.4b150