Sağlık Hzmetler Meslek Yüksek Okulu Öğrenclernn Benlk Saygısı, Atılganlık ve Özgeclk Düzeyler le Aralarındak İlşknn İncelenmes

Bu çalışmanın amacı, Sağlık H zmetler Meslek Yüksekokulundak (HSVS) öğrenc ler n benl k saygısı, atılganlık ve özgec l k (yardımseverl k) sev yeler n bel rlemek ve bu değ şkenler arasındak l şk y araştırmaktır. Araştırmanın örneklem 2013-2014 öğret m yılında K l s 7 Aralık Ün vers tes SHMYO'da öğren m gören öğrenc lerden (n=288) oluşmaktadır. Ver ler anket yoluyla toplanmıştır. Anket formu, sosyo-demograf k özell klere Coopersm th Benl k Saygısı Ölçeğ , Rathus Atılganlık Envanter ve Özgec l k Ölçeğ sorularından oluşmuştur. Ver ler, sayısal ve yüzde dağılımlar, ortalamalar ve korelasyon anal z kullanılarak değerlend r lm şt r. Araştırma sonuçlarına göre, öğrenc ler n n benl k saygısı toplam puanı 61,11±11,60, atılganlık toplam puanı 19,18±24,63, özgec l k toplam puanı 63.92±9.81 olarak saptanmıştır. Öğrenc ler n özgec l k, benl k saygısı ve atılganlık düzeyler arasında poz t f yönlü anlamlı l şk saptanmıştır. Öğrenc ler n okudukları bölümlere göre benl k saygısı, atılganlık ve özgec l k düzeyler nde stat st ksel olarak anlamlı b r farklılık saptanmamıştır. Bununla b rl kte, öğrenc ler n okudukları bölümler le özgec l ğ n sosyal ve yardımseverl k boyutlarında anlamlı b r farklılık saptanmıştır (p

Self-Esteem, Assert veness and Altru sm Levels of SHMYO Students and Invest gat on of Relat onsh p Between Them

The a m of th s study s to determ ne the students' levels of self-esteem, assert veness and altru sm (helpfulness) at Health Serv ces Vocat onal School and to exam ne the relat onsh p between these var ables. The research sample cons sts of students (n=288) study ng n 2013-2014 academ c year at SHMYO, K l s 7 Aralık Un vers ty. Data were collected through quest onna res. The quest onna re cons sts of quest ons of soc o-demograph c character st cs, Coopersm th Self-Esteem Scale, Rathus Assert veness Inventory and Altru sm Scale.The data were evaluated us ng numer cal, percentage d str but ons, mean and correlat on analys s. Accord ng to the survey, the total score of the self-esteem of the students were determ ned 61.11 ± 11.60, assert veness total score of 19.18 ± 24.63 and altru sm total score of 63.92 ± 9.8. A pos t ve s gn f cant relat onsh p were determ ned between the levels of selfesteem, assert veness and altru sm of students. The level of self-esteem, assert veness and altru sm of students weren't determ ned stat st cally s gn f cant d fference accord ng to the sect on. However, the level of the soc al and helpfulness d mens ons of altru sm of students were determ ned stat st cally s gn f cant d fference accord ng to the sect on (p

Kaynakça

Adana, F., Aktaş B., Erdağı, S. , El ş S., Alkan, H, Uluman, Ö. (2009). Hemş rel k ve Sağlık Memurluğu Öğrenc ler n n Atılganlık Düzeyler n n Bel rlenmes , Atatürk Ün vers tes Hemş rel k Yüksekokulu Derg s , 12: 2, Erzurum.

Arpacı, P, Özmen, D. (2014). Hemş rel k Öğrenc ler n n Özgec l k ve Empat k Eğ l m Düzeyler ve Aralarındak İl şk . HEAD. 2014; 11(3): 51-57

Avcı, D., Aydın, D., Özbaşara, F. (2013). Hemş rel k Öğrenc ler nde Empat -Özgec l k İl şk s ve Özgec Davranışın Bazı Değ şkenler Açısından İncelenmes . Balıkes r Sağlık B l mler Derg s C lt:2 Sayı:2. Balıkes r.

Banbal, G.,K. ve Taşocak, G. (2010). Hemş rel k Öğrenc ler n n Özgec l k Düzeyler , Yüksek l sans tez , İstanbul Ün vers tes Sağlık B l mler Enst tüsü, İstanbul.

Baydem r, C., Açıkgöz, A., Der nce, D. Kaya, Y., Öngün, e., Kök, H.(2014). Sağlık Yüksekokulu Öğrenc ler nde Çocukluk Örselenme Yaşantılarının Benl k Saygısına Etk s , 4. Ege Ped atr Hemş rel ğ Kongres , İzm r.

Çeleb E., Kargın M., Purtaş T., Tanyer O.S (2013). E bel k Bölümü Üçüncü Sınıf Öğrenc ler n n Benl k Saygısı ve Empat k Eğ l m Düzeyler n n Bel rlenmes , 16. Ulusal Halk Sağlığı Kongres .

D nçer F, ve Öztunç G (2009). Hemş rel k ve Ebel k Öğrenc ler n n Benl k Saygısı Ve Atılganlık Düzeyler . 22-33: Hacettepe Ün vers tes Sağlık B l mler Fakültes Hemş rel k Derg s .

Dönmez, A.(Çev.), Freedman, Jonathan L.; Sears, Dav d. O.; Carlsm th, J. Merr ll. Özgec l k ve Olumlu Sosyal Davranış, http://derg ler.ankara.edu.tr/derg ler/40 /518/6478.pdf

Er ş, Y., İk z, F. E. (2013). Ergenler n Benl k Saygısı ve Sosyal Kaygı Düzeyler Arasındak İl şk ve K ş sel Değ şkenler n Etk ler , Turk sh Stud es - Internat onal Per od cal For The Languages, L terature and H story of Turk sh or Turk c Volume 8/6 Spr ng 2013, p.179-193, Ankara.

Eroğlu, F. (2000). Davranış B l mler , 4. Baskı, Beta Yayıncılık, İstanbul.

Freedman, Jonathan L.; Sears, Dav d. O.; Carlsm th, J. Merr ll, (1989). Sosyal Ps koloj , İstanbul.

Güler, R. Uçar, H., Ar foğlu, B. (2011). Hemş rel k Öğrenc ler n n Ben l k Saygısı ve Atılganlık Düzeyler , Yüksek L sans Tez , Yakın Doğu Ün vers tes , Sağlık B l mler Enst tüsü, Lefkoşa.

Güney, S. (2009). Davranış B l mler , Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.

Kahr man, İ. (2005). Karaden z Tekn k Ün vers tes Trabzon Sağlık Yüksekokulu Öğrenc ler n n Benl k Saygıları ve Atılganlık Düzeyler n n Bazı Değ şkenler Açısından İncelenmes , Cumhur yet Ün vers tes H.Y.O. Derg s , 9 (1): 24 -32.

Karadağ G. Güner İ. Çuhadar D. ve Uçan Ö. (2008). Gaz antep Ün vers tes Sağlık Yüksekokulu Hemş rel k Öğrenc ler n n Benl k Saygıları, Fırat Sağlık H zmetler Derg s 3(7): 29-42.

Koçak, B.T., Türkkan, N.Ü, Tuna, R. (2014). Hemş rel k Öğrenc ler n n G r şkenl k Düzey İle Duygusal Emek Davranışı Arasındak İl şk , Journal of Health and Nurs ng Management. 2014; 1(3): 123-129 | DOI: 10.5222/SHYD.2014.123

Kutlu Y, Buzlu S, Sever A D, Batmaz M, Pektek n Ç. (1997). İstanbul Ün vers tes Florence N ght ngale Hemş rel k Yüksekokulu Öğrenc ler n n 4 Yıllık Eğ t m Süres İç ndek Atılganlık Düzey ve Benl k Saygılarının Araştırılması. Int. IV. Hemş rel k Eğ t m Sempozyumu; 10-12 Eylül 1997; Kıbrıs, KKTC. Çev k Matbaacılık: İstanbul; 1999. s.244 -249.

Morgan, C. T., Karakaş, S., & Esk , R. (2009). Ps koloj ye G r ş. Eğ t m K tabev yayınları.

Pehl van, S., Lafçı D. (2014). Hemş rel k öğrenc ler n n özgec l k düzeyler , Gaz antep Med J;20(1):29-34.

Sev nd k, T., Yeş l, G., Sev nd k, F., Açık, Y. (2007). Ün vers te Öğrenc ler nde Benl k Saygısı İle Öz-Etk l l k Yeterl k Arasındak İl şk , E -journal of New World Sc ences Academy 2007, Volume: 2, Number: 2, Art cle Number: B0002

Torun S., Arslan S. (2012). Hemş rel k Öğrenc ler n n Benl k Saygısı ve Boyun Eğ c Davranışlarının İncelenmes , e-Cumhur yet Tıp Derg s (elektron k), ss.399-404, S vas.

Uğur, G.(1996).Ün vers te Öğrenc ler nde Atılganlık le Beden Algısı İl şk s . Yayınlanmamış Yüksek L sans Tez . Ege Ün v. Sos. B l. Enst tüsü, İzm r.

Yazgan İnanç, B., B lg n, M., Atıcı, M. (2009). Gel ş m Ps koloj s Çocuk ve Ergen Gel ş m . Pegem Akadem , Ankara.

Yılmaz S. ve Ek nc , (2001), M. Hemş rel k Yüksekokulu Öğrenc ler n n Benl k Saygısı ve Atılganlık Düzey Arasındak İl şk . Atatürk Ün v. Hemş rel k Yüksekokulu Derg s , C lt: 4, Sayı: 2, Erzurum.

Yöntem, M.K. ve İlhan, T. (2013), Benl k Kurguları ve Otant kl ğ n Özgec l k Üzer ndek Yordayıcı Gücünün İncelenmes , Turk sh Stud es - Internat onal Per od cal For The Languages, L terature and H story of Turk sh or Turk c Volume 8/8 Summer 2013, p. 2291-2302, Ankara.

Kaynak Göster