OTİZME YÖNELİK TÜRKÇE TWİTTER İLETİLERİNİN YAPAY ZEKÂ TEMELLİ DUYGU ÇÖZÜMLEMESİ

Bu çalışmada 29 Mayıs 2023 ila 2 Haziran 2023 tarihleri arasında otizme yönelik Türkçe Twitter iletilerinin yapay zekâ uygulamaları marifetiyle duygu çözümlemesinin yapılması amaçlanmıştır. Mevcut çalışmada yapay zekâ uygulamalarından biri olan Python Tweepy uygulaması ile otizm ile ilgili Türkçe Twitter iletileri incelendi ve söz konusu bu iletilerin duygu çözümlemesi yapıldı. İletilerin taranmasında “otizm” anahtar kelime olarak kullanılmıştır. Transformatörlerden Çift Yönlü Kodlayıcı Beyanı (Bidirectional Encoder Representations from Transformers-BERT) yöntemi ile özellik çıkarımı yapılarak yapay sinir ağları ile iletiler olumlu ve olumsuz olarak iki kutupta sınıflandırıldı. Bu çalışmada otizme dair yayınlanan Twitter iletilerinden rasgele 1000 tanesi seçildi. Buna göre otizm ile ilgili paylaşılan iletilerin %66’sında olumlu, %34’ünde ise olumsuz duygular içerdiği belirlendi. Bu çalışmada yapay zekâ temelli duygu çözümlemesiyle incelenen ve otizmle ile ilgili Türkçe iletilerin sıklıkla olumlu duygular içerdiği belirlendi. Bu iletiler genellikle otizm farkındalığına yönelik basit cümle içerikleri veya mesleki dernekler ve ruh sağlığı çalışanları tarafından toplumu bilgilendirmek amacıyla yazılmıştır.

ARTIFICIAL INTELLIGENCE-BASED SENTIMENT ANALYSIS of TURKISH TWEETS RELATED to AUTISM

In this study, it was aimed to conduct sentiment analysis of Turkish Twitter messages about autism between May 29, 2023 and June 2, 2023 through artificial intelligence applications. In the current study Turkish tweets related to autism were examined with the Python Tweepy application, which is one of the artificial intelligence applications, and the sentiment analysis of these tweets was performed. “Autism” is used as a keyword for scanning the tweets. By using the Bidirectional Encoder Representations from Transformers (BERT) method from transformers, feature extraction was performed, and the tweets were classified as positive and negative in two polarities with artificial neural networks. 1000 of the tweets about autism were randomly selected. Accordingly, it was determined that 66% of the tweets about autism contained positive and 34% of negative emotions. In this study, it was determined that Turkish tweets about autism, which were analyzed with artificial intelligence-based emotion analysis, often contained positive emotions. These messages are typically written by professional associations and mental health workers with the aim of raising awareness about autism, using simple sentence content targeting autism awareness.

___

 • Anwar, Muhammad Salar vd. “Knowledge, Awareness, and Perceptions Regarding Autism Among Parents in Karachi, Pakistan”. Cureus 10/9 (2018), 1-9. https://doi.org/10.7759/cureus.3299
 • Arslan, Kübra. “Otizmli Bireylere Yönelik Toplumsal Farkındalık Düzeyinin İncelenmesi.” Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi 11/34 (2023), 28–47. https://doi.org/10.33692/avrasyad.1167352
 • Bail, Christopher A. “The Fringe Effect: Civil Society Organizations and the Evolution of Media Discourse about Islam since the September 11th Attacks”. American Sociological Review 77/6 (2012), 855–879. https://doi.org/10.1177/0003122412465743
 • Bellon-Harn, Monica L vd. “Twitter usage about autism spectrum disorder”. Autism 24/7 (2020), 1805–1816. https://doi.org/10.1177/1362361320923173
 • Beykikhoshk, Adham vd. “Using Twitter to learn about the autism community”. Social Network Analysis and Mining 5/1 (2015), 1–17. https://doi.org/10.1007/s13278-015-0261-5
 • Chaudhary, Jayesh-Niveditha, Saje. “Twitter Sentiment Analysis using Tweepy”. International Research Journal of Engineering and Technology (IRJET) 8/4 (2021), 4512–4516.
 • Corker, Elizabeth A. vd. “Experience of stigma and discrimination reported by people experiencing the first episode of schizophrenia and those with a first episode of depression: The FEDORA project”. International Journal of Social Psychiatry 61/5 (2015), 438–445. https://doi.org/10.1177/0020764014551941.
 • Dağıtmaç, Murat. “Sosyal Medya Bağımlılığı ve Kullanıcının Kendine Güven İlişkisi.” Journal of International Social Research 11/59 (2018), 640–646. https://doi.org/10.17719/jisr.2018.2671
 • Devlin, Jacob vd. “BERT: Pre-training of deep bidirectional transformers for language understanding”. NAACL HLT 2019-2019 Conference of the North American Chapter of the Association for Computational Linguistics: Human Language Technologies - Proceedings of the Conference. 1/4171–4186, 2019.
 • Ellison, Nicole B. vd. “The benefits of facebook ‘friends:’ Social capital and college students’ use of online social network sites”. Journal of Computer-Mediated Communication 12/4 (2007), 1143–1168. https://doi.org/10.1111/j.1083-6101.2007.00367.x
 • Franzke, Aline Shakti vd. “Data Ethics Decision Aid (DEDA): a dialogical framework for ethical inquiry of AI and data projects in the Netherlands”. Ethics and Information Technology 23/3 (2021), 551–567. https://doi.org/10.1007/s10676-020-09577-5
 • Goffman, Erving. Stigma: Notes on The Management of Spoiled İdentity. New Jersey: Prentice Hall, 1963. Göksel, Pelin vd. “Qualitative and Artificial Intelligence-Based Sentiment Analysis of Turkish Twitter Messages Related to Autism Spectrum”. Cureus 15/5 (2023), 1-7. https://doi.org/10.7759/cureus.38446
 • KVKK, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu. “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu”. Erişim 22 Mayıs 2023. https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=6698&MevzuatTur=1&MevzuatTertip=5
 • Lord, Catherine vd. “Autism spectrum disorder”. The Lancet 392/10146 (2018), 508–520. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(18)31129-2
 • Naslund, John. A. vd. “The future of mental health care: Peer-To-peer support and social media”. Epidemiology and Psychiatric Sciences 25/2 (2016), 113–122. https://doi.org/10.1017/S2045796015001067
 • Patmanthara, Syaad vd. “Social Media as a Learning Media: A Comparative Analysis of Youtube, WhatsApp, Facebook and Instagram Utillization”. ICEEIE 2019 - International Conference on Electrical, Electronics and Information Engineering: Emerging Innovative Technology for Sustainable Future, 183–186. https://doi.org/10.1109/ICEEIE47180.2019.8981441
 • Saha, Amit - Agarwal, Nitin. “Demonstrating Social Support From Autism Bloggers Community on Twitter”. Proceedings of the 2015 IEEE/ACM International Conference on Advances in Social Networks Analysis and Mining, ASONAM 2015, 1053–1056. https://doi.org/10.1145/2808797.2809364
 • Schwartz, Barry. “BERT Now Used on Almost Every English Query”. Search Engine Land. Erişim 25 Mayıs 2023. https://searchengineland.com/google-bert-used-on-almost-every-english-query-342193
 • Sheehan, Lindsay vd. “Structures and Types of Stigma”. The Stigma of Mental İllness-End of The Story?. ed. Wolfgang Gaebel vd. 43-66. Cham: Springer International Publishing , 2017.
 • Thelwall, Mike vd. “Sentiment strength detection for the social web”. Journal of the American Society for Information Science and Technology 63/1 (2012), 163–173. https://doi.org/10.1002/asi
 • WHO, World Health Organization. “Autism”. Erişim: 30 Mayıs 2023. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/autism-spectrum-disorders