Süper Lig Futbol Kulüplerinin Web Sitelerinin SWARA ve WASPAS Yöntemleri ile Web Sitesi Performansına Göre Sıralanması

Dijitalleşme ile yaşanan gelişmelerle birlikte web siteleri hemen hemen tüm sektörler için gerekli hale gelmiştir. Sporun giderek endüstrileşmesi ile birlikte spor kulüpleri de birer işletme olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. Bu bağlamda web sitelerinin etkin bir şekilde kullanılması da spor kulüpleri için önemlidir. Bu araştırmanın amacı Süper Lig’de faaliyet gösteren futbol kulüplerinin web sitesi performanslarının çok kriterli karar verme yöntemleri arasında olan SWARA ve WASPAS yöntemleri ile sıralanmasıdır. SWARA yöntemi ile kriterlerin ağırlıklandırılması yapılmış, WASPAS yöntemi ile kulüp web siteleri sıralanmıştır. Çalışmanın sonucunda sırasıyla Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor web sitesi performansı açısından ilk dört spor kulübünü oluşturmaktadır.

___

 • Akgül, Y. (2018). Banking websites in Turkey: An accessibility, usability and security evaluation. Journal of Business Research - Turk, 10(1), 782–796.
 • Akıncılar A., Dağdeviren M. (2014). A hybrid multi criteria decision making model to evaluate hotel websites, International Journal of Hospitality Management, 36, 263-271.
 • Baloğlu S., Pekcan Y.A. (2006). The website design and internet site marketing practices of upscale and luxury hotels in Turkey, Tourism Management, 27 (1), 171– 176.
 • Bilsel R.U., Büyüközkan G., Ruan D. (2006). A fuzzy preference-ranking model for a quality evaluation of hospital web sites, International Journal of Intelligent Systems, 21, 1181-1197.
 • Booth, D., & Jansen, B. J. (2010). A review of methodologies for analyzing websites. web technologies concepts, methodologies, tools, and applications, IGI Global, Hershey, 145-166.
 • Büyüközkan G., Çifçi G. (2012). A combined fuzzy AHP and fuzzy TOPSIS based strategic analysis of electronic service quality in healthcare ındustry, Expert Systems with Applications, 39, 2341- 2354.
 • Büyüközkan G., Çifçi G., Güleryüz S. (2011). Strategic analysis of healthcare service quality using fuzzy AHP methodology, Expert Systems with Applications, 38, 9407–9424.
 • Büyüközkan G., Ruan D. (2007). Evaluating government websites based on a fuzzy multiple criteria decision making approach, International Journal of Uncertainty, Fuzziness and Knowledge-Based Systems, 15 (3), 321– 343.
 • Chmielarz, W. and Zborowski, M. (2018a). Analysis of e-banking websites’ quality with the application of the TOPSIS method - appractical study. Procedia Computer Science, 126, 1964–1976.
 • Cyr, D. ve Bonanni, C. (2005). Gender and website design in e-business. International Journal of Electronic Business, 3(6), 565-582.
 • Ecer, F. (2014). A hybrid banking websites quality evaluation model using AHP and COPRAS-G: A turkey case. Technological and Economic Development of Economy, 20(4), 758–782.
 • Elisa, N. (2017). Usability, accessibility and web security assessment of e-government websites in Tanzania, International Journal of Computer Applications, 164 (5), 42–48.
 • Ertuğrul, İ. ve Deniz, G. (2018). 4.0 Dünyası: Pazarlama 4.0 ve Endüstri 4.0. BEÜ SBE Dergisi. 7(1), 158-170.
 • Esrock SL, Leichty GB. (1998). Social responsibility and corporate web pages; self presenting or agenda setting?. Public Relations Review, 24:305-19.
 • Kent ML, Taylor M. (1998). Building dialogic relationships through the world wide web. Public Relations Review, 24:321-34.
 • Kumar, V., Kalita, K., Chatterjee, P., Zavadskas, E. K., & Chakraborty, S. (2022). A SWARA-CoCoSo-based approach for spray painting robot selection. Informatica, 33(1), 35-54.
 • MacCrimmon, K. R. (1968). Decisionmaking among multiple-attribute alternatives: a survey and consolidated approach. Rand Corp Santa Monica Ca.
 • Maruf, M. (2021). Türkiye’de e- ticaret sitelerinin SWARA ve WASPAS yöntemleri ile web sitesi performansına göre sıralanması. TroyAcademy International Journal of Social Sciences. 6(2), 411-422.
 • Maruf, M. ve Özdemir, K. (2021). Türkiye’deki ticari bankalara ait web sitelerin performanslarının SWARA ve ARAS yöntemi ile sıralanması. OPUS–Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 18(Yönetim ve Organizasyon Özel Sayısı), 1514-1537.
 • Miller, D.W., Starr, M.K. (1969), Executive Decisions and Operations Research. Prentice-Hall, Inc., Englewood Cliffs, New Jersey;
 • Okay, A. ve Güçdemir, Y. (2011). Halkla ilişkilerde internet uygulamaları: Bugüne ve geleceğe dair bir bakış. M. Işık ve M. Akdağ (ED.), Dünden Bugüne Halkla İlişkiler içinde. Eğitim Kitabevi, Konya.
 • Oppenhuisen, J. ve Zoonen, L. (2006). Supporters or customers? fandom, marketing and the political economy of Dutch football. Soccer & Society. 7:1, 62-75, DOI: 10.1080/14660970500355595.
 • Özüpek MN. (2010). Belediyelerin halkla ilişkiler çalışmalarında internet kullanımı: Büyükşehir belediyeleri web siteleri üzerine uygulamalı bir çalışma. Selçuk İletişim Dergisi, 6(3).
 • Pajić, V., Andrejić, M., & Kilibarda, M. (2021). Evaluation and selection of KPI in procurement and distribution logistics using SWARA-QFD approach. International Journal For Traffic And Transport Engineering (IJTTE), 11(2), 267-279.
 • Sarkar, A. ve Pal, A. (2018). Websites of Indian banks: A webometric study. Library Philosophy and Practice (e-journal). 1-18.
 • Stanujkic, D., Djordjevic, B. ve Karabasevic, D. (2015). Selection of candidates in the process of recruitment and selection of personnel based on the SWARA and ARAS Methods, QUAESTUS Multidisciplinary Research Journal, 6, (1), 53-62.
 • Stanujkic, D., Karabasevic, D. ve Zavadskas, E.K. (2015). A framework for the selection of a packaging design based on the SWARA method. Engineering Economics, 26(2), 181-187.
 • Triantaphyllou, E., & Mann, S. H. (1989). An examination of the effectiveness of multi-dimensional decision-making methods: A decision-making paradox. Decision Support Systems, 5(3), 303-312.
 • Uçak N, Çakmak T. (2009). Web sayfası kullanılabilirliğinin ölçülmesi: Hacettepe üniversitesi bilgi ve belge yönetimi bölümü web sayfası örneği. Türk Kütüphaneciliği Dergisi, 22:278-98.
 • Wan C.S. (2002). The web sites of international tourist hotels and tour wholesalers in Taiwan, Tourism Management, 23 (2), 155–160.
 • Yücenur, G. N., & Ipekçi, A. (2021). SWARA/WASPAS methods for a marine current energy plant location selection problem. Renewable Energy, 163, 1287-1298.
 • Yücenur,G.N. ve İpekçi, A. (2021). SWARA/WASPAS methods for a marine current energy plant location selection problem. Renewable Energy, 163, 1287-1298.
 • Zavadskas, E. K., Turskis, Z., Antucheviciene, J., & Zakarevicius, A. (2012). Optimization of weighted aggregated sum product assessment. Elektronika ir elektrotechnika, 122(6), 3-6.

___

APA Kara, M. A. , Erdem, A. & Baş, E. (2023). Süper Lig Futbol Kulüplerinin Web Sitelerinin SWARA ve WASPAS Yöntemleri ile Web Sitesi Performansına Göre Sıralanması . Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 20 (2) , 615-627 . DOI: 10.33437/ksusbd.1209673