Opinions of Resident Foreign Parents Living in Antalya on The Turkish Learning Process

Bu çalışmanın amacı, eğitim sistemi içerisinde yer alan yabancı çocukların eğitim ortamlarındaki bazı farklı becerilerin düzeylerini dikkate alarak, yabancı çocukların dil, okula uyum ve sosyal becerilerine ilişkin ebeveynlerin görüşlerini incelemektir. Araştırmada durum desenine dayalı nitel araştırma yöntemi kullanılmış ve 20 yabancı çocuğun ebeveynlerinin görüşleri alınmıştır. Görüşmeler yarı yapılandırılmış görüşme formu aracılığıyla gerçekleştirilmiş olup, araştırmada doğrudan alıntılara yer verilmiştir. Araştırma kapsamında ilgili ölçme aracına ilişkin uzman görüşleri alınmış ve beş soru sorulmuştur. Antalya ilindeki ilkokul ve ortaokullarda öğrenim gören 20 öğrencinin velileri ölçüt örnekleme yöntemine göre belirlenmiştir. Verilerin analizinde içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. İçerik analizi; verilerin kodlanması, temaların bulunması, kodların ve temaların düzenlenmesi, bulguların tanımlanması ve yorumlanması dört aşamada gerçekleşmiştir. Araştırma sonuçlarına göre veliler, yabancı öğrencilerin dil, okula uyum ve sosyal becerilerini olumsuz etkileyen en önemli faktörün Türkçe bilmemek olduğunu belirtmiştir. Bu nedenle yabancı öğrencilerin sosyal becerilerinin geliştirilmesi için öncelikle tüm yabancı öğrencilere Türkçe öğretilmesi, daha sonra diğer beceri eğitimlerine geçilmesi gerektiği ifade edilmiştir.

Opinions of Resident Foreign Parents Living in Antalya on The Turkish Learning Process

The aim of this study is to examine the views of parents on foreign children's language, school adjustment and social skills by considering the level of certain different skills in the educational environment of foreign children included in the education system. In the research, the qualitative research method depending on the situation pattern was used and the opinions of the parents of 20 foreign children were taken. Interviews were conducted through a semi-structured interview form, and direct quotations were included in the study. Expert opinions on the relevant measurement tool were received and five questions were asked within the scope of the research. The parents of 20 students studying at primary and secondary schools in the city of Antalya were determined according to the criterion sampling method. Content analysis method was used in the analysis of the data. Content analysis; coding of the data, finding the themes, arranging the codes and themes, defining and interpreting the findings took place in four stages. According to the results of the research, the parents stated that the most important factor that negatively affects the language, school adaptation and social skills of foreign students is not knowing Turkish. For this reason, it has been stated that in order to improve the social skills of foreign students, it is necessary to teach Turkish to all foreign students first, and then move on to other skills training.

___

 • Aykut, S. (2019). Educational problems of Syrian children in Turkey: School social work proposal with a focus on respect for differences education. [Doctoral thesis]. Hacettepe University.
 • Izol, N. (2019). Evaluation of the adaptation process of Syrian foreign children to education life. [Master thesis]. Üsküdar University..
 • Kirmayer, L. J., Narasiah, L., Munoz, M., Rashid, M., Ryder, A. G. and Guzder, J. (2011). The Canadian collaboration for immigrant and refugee health. Canadian Medical Association Journal, 183, 959-967.
 • MEB,(2022),http://hbogm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2022_01/26165737_goc2022sunu.pdf
 • Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: An expanded sourcebook. Sage.
 • Ndijuye, L. G., and Rao, N. (2018). Pre-primary education policy in Tanzania: Does it meettheeducational needs of newly naturalized refugee children? Global Education Review, 5(4), 36-54.
 • Patton, M. Q. (1987). How to use qualitative methods in evaluation (No. 4). Sage.
 • Saritas, E., Sahin, U. and Çatalbaş, G. (2016). Problems encountered with foreign students in primary schools. Pamukkale University Journal of Social Sciences Institute, 25(1), 208-229.
 • Şimşir, Z. and Dilmaç, B. (2018). Problems faced by teachers in schools where foreign students are educated and suggestions for solutions. Elementary Online, 17(2), 1116-1134.
 • Yavuz, O. and Mızrak, S. (2016). Education of school-age children in emergencies: The case of Syrian refugees in Turkey. Journal of Migration, 3(2), 175-199.
 • Yıldırım, A., & Simsek, H. (2018). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (11 baski: 1999-2018).

___

APA Çalışkan, E. (2023). Opinions of Resident Foreign Parents Living in Antalya on The Turkish Learning Process . Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 20 (2) , 351-356 . DOI: 10.33437/ksusbd.1328238
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
 • ISSN: 1304-8120
 • Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
 • Yayıncı: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

63.8b17.5b