TÜRKİYE VE AZERBAYCAN ARASINDA ULAŞTIRMA İŞBİRLİĞİ: ÇAĞDAŞ İPEK YOLU ÜZERİNE BÖLGESEL VE KÜRESEL BİR ANALİZ

Azerbaycan ile Türkiye arasında çok eski tarihlere dayanan ve ulusal zemin üzerinde gelişmiş siyasi, kültürel ve sosyal bağlar, Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti üzerinden sadece 11 km.lik bir kara sınırı ile birleşmesine ve deniz yolu taşımacılığı imkânı olmamasına rağmen ulaştırma alanında stratejik işbirliğinin öne çıkmasına neden olmuştur. Uluslararası sistemde yaşanan, özellikle SSCB'nin dağılmasını takip eden yıllarda ivmelenen siyasi ve ekonomik gelişmelerin jeopolitik dinamikleri nedeniyle, tarihi İpek Yolu üzerinde bulunan Azerbaycan ile Türkiye ortak ulaştırma stratejileri izlemiş, küresel etkileri olan taşımacılık projeleri gerçekleştirmiştir. Bu nedenle bu çalışmada ulaştırma alanındaki işbirliğinin etkileri sadece iki ülke arasındaki boyutu ile değil, aynı zamanda bölgesel ve küresel bağlamda ele alınmış, Ermenistan'ın Azerbaycan ve Türkiye ile yaşadığı sorunlar, giderek artan ekonomik sıkıntılara bir türlü çözüm bulamayan Gürcistan ile Rusya arasındaki etnik kökenli anlaşmazlıklar, AB ve Rusya arasında Ukrayna anlaşmazlığının sıcak çatışmaya varan sonuçları gibi dinamikler ekseninde incelenmiştir

Transport Cooperation Between Turkey and Azerbaijan: Regional and Global Analysis of Modern Silk Road

Political, cultural and social relations, which have been shaped in national ground since the ancient times, has turned out a strategic cooperation recently between Azerbaijan and Turkey despite there is only 11 km-long land border via Nakhichevan Autonomous Republic and no waterway connection for maritime transportation of shipping. Due to geopolitical dynamics of economic and politic affairs, experienced in the international system and accelerated just after the fall of the Soviet Union, Azerbaijan and Turkey, both located on the Silk Route, introduced common transportation strategies and put forward transportation projects which have global affects. Because of these reasons, in this study, the transportation cooperation between these two countries are handled not only restricted with in between Azerbaijan and Turkey, but also regional and global level and investigated in the light of dynamics such as Armenia’s problem with Azerbaijan and Turkey, Georgia (which has not been able to provide a solid solution for its economic problems) -Russia ethnic conflict and dispute between the EU and Ukraine, which had been turn out to hot war

Kaynakça

Aliyev, H. (2008). Bağımsızlığımız sonsuza kadar sürecektir, Vİ Cilt, Bakü: Azerneşr. Uluslararası Çevirimiçi Kütüphane, Haydar Aliyev Mirası, http://lib.aliyev-heritage.org (20.05.2015).

Avrupa Komisyonu. Ticaret: Ülkeler ve bölgeler, Çin, http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/china/ (27.05.2015).

Aydın, Ü. (2014). Avrupa Birliği‟nin enerji politikaları: Bakü petrollerinin lojistik boyutu, Uluslararası Hukuk ve Politika, Cilt. 10, Sayı. 40, ss. 35-66.

Aydın, Ü. (2015). Theoretical framework of the European Union's energy security challenges in 21st Century, Eurasian Studies Journal, Volume 2, pp.48-60, http://eurasian.eurasianacademy.org/dergi//21yuzyilda-avrupa-birligininenerji-guvenligi-sorunlarinin-teorik-cercevesi201510.pdf (04.12.2016).

Çelikpala, M., Veliyev, C. (2015), Azerbaycan-Gürcistan-Türkiye bölgesel işbirliğinin başarı örneği, Kadir Has Üniversitesi Center For International and European Studies, Policy Brief, http://www.khas.edu.tr/cms/cies/dosyalar/files/CIES%20Policy%20Brief%2003.pdf (27.05.2015).

Demir, İ. (2010). Turkish gate ın global energy security: Bakü-Tbilisi-Ceyhan Pipeline, Zeitschrift für die Welt der Türken/Journal of World of Turks, Vol. 2, No. 2, pp. 53-66.

Dünya Gazetesi. (2014). Kars–Tiflis‟te sona yaklaşıldı, http://www.dunya.com/ ekonomi/yatirim/kars-tifliste-sona-yaklasildi-226132h.htm (25.05.2015). Hacıyev, İ., Habibbeyli İ. (2007). Mustafa Kemal Atatürk ve Nahçıvan, Bakü: Nurlan.

İbrahimov, R. (2012). Azerbaycan Enerji Politikası: Alternatif enerji nakil hatları arayışı, Orta Asya ve Kafkasya Araştırmaları, Cilt:7, Sayı: 14, ss. 125-148.

Kulaklıkaya, Ö. (2013). Modern İpek Yolu: Orta Asya‟nın küresel ekonomiye açılan kapısı, TEPAV Değerlendirme Notu.

Mihmandarlı, N. (1992 ). Azerbaycan ülke raporu, İstanbul: İstanbul Ticaret Odası. Milliyet Gazetesi. (2017). Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu'nun Türk Tarafı Ay Sonu Bitiyor, http://www.milliyet.com.tr/baku-tiflis-kars-demiryolu-nun-turkardahan-yerelhaber-2086182/ (04.06.2017). Purtaş, F. (2011). Orta Asya ile Güney Asya arasında modern İpek Yolu projesi Ahmet Yesevi Üniversitesi İnceleme Araştırma Dizisi, Yayın No 06, Ankara.

TBMM. (2000). Genel Kurul Tutanakları.

T.C. Ekonomi Bakanlığı, Çıldır/Aktaş-Kartsakhi Gümrük Kapısı Açıldı-18.10.2015, http://www.ekonomi.gov.tr/portal/faces/blog/newsDetail;jsessionid=5IvCr Mo2IfvHki5f4Bw-bv2dL4Altj5nO8o7fNYsmb-vr2FWrWVx!-588833465? news_id=EK-213933&_afrLoop=4591442443544289&_afrWindowMode= 0&_afrWindowId=null#!%40%40%3F_afrWindowId%3Dnull%26_afrLoo p%3D4591442443544289%26news_id%3DEK-213933%26_afrWindow Mode%3D0%26_adf.ctrl-state%3D4iaf9vibv_4 (20.06.2017).

T.C. Serhat Kalkınma Ajansı. (2014). Bakü-Tiflis-Kars demiryolu Hattı 2015‟de Hizmete Girecek”, http://www.serka.gov.tr/haberler/duyurular/Bakü-tifliskars-demiryolu-hatti-2015te-hizmete-girecek-136.html (20.05.2015).

Uluslararası Nakliyeciler Derneği. (2014). Türkiye-Azerbaycan karayolu taşımacılığı ilişkileri bilgi notu.

Kaynak Göster