TÜRKÇE EĞİTİMİNDE DEDE KORKUT HİKAYELERİ'NİN KARAKTER EĞİTİMİNDE KULLANIMI: ÇALIŞMA YAPRAKLARI

Bu çalışmada karakter eğitiminde kullanılmasının son derece etkiliolacağını düşündüğümüz ve çağdaş bir yaklaşımla çizgi film formatında da çocuklara ulaşılabilirliği sağlanmış Dede Korkut Hikayeleri'nin karakter eğitiminde kullanılmasına katkı sağlayacak çalışma yapraklarının oluşturulması amaçlanmıştır. Bununla birlikte Dede Korkut Hikayeleri'nin dil ve değer / karakter eğitiminde kullanımına yönelik bir seçki de ortaya konulmaya çalışılmıştır. Araştırmada doküman incelemesi modeli kullanılarak örneklem alınmadan tüm evrene ulaşılmış ve İlköğretim Sosyal Bilgiler Dersi (4-8. Sınıflar) Öğretim Programı ve Kılavuzunda verilen değerlerden hareketle Türkçe öğretiminde Dede Korkut Hikayeleri'nin karakter eğitiminde kullanımına yönelik çalışma yaprakları tasarlanarak öğrencilere değer aktarımına katkı sunacak bir çalışma ortaya çıkarılmıştır. Araştırma sonucunda Dede Korkut Hikayeleri'nin karakter eğitiminde kullanılabilirliğinin oldukça faydalı ve zengin bir materyal kaynağı oluşturduğu ve Türkçe öğretiminde değer aktarımı ve öğretiminde çok zengin bir çalışma yaprağı veri tabanı oluşturulabileceği tespit edilmiştir.

Use of Dede Korkut Story in Character Education in Turkish Education: Worksheets

In this study, it is aimed to form worksheets that contribute to the use Dede Korkut Stories, which provided accessibility to children in cartoon format with a modern approach and thought it will be highly effective to use in character education by us, in character education. However, it has tried to put forward a selection intended to use Dede Korkut Stories in language and worth/ character education. In this research has accessed to all universe without taking sample by using document review model, and found out a study that contribute to worth transfer to students by designing worksheets intended to use Dede Korkut Stories in character education in Turkish teaching moving from worth which has given at Curriculum and Guide of Primary Education Social Sciences Lesson. As a result of research it has determined that availability of Dede Korkut Stories create a highly useful and rich material source, and can be formed a very rich worksheet database in worth transfer and teaching in Turkish teaching.

Kaynakça

AKBAŞ, O. 2004: Değer Eğitiminde Yeni Yaklaşımlar (4-5.Sınıflar) Öğretim Programı, Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı.

AKYOL, Ş. 2010: İlköğretim 6. Sınıf Türkçe Ders Kitaplarında Yer Alan Sevgi Temasının Değerler Eğitimi Açısından İncelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü.

AYDIN, M. 2003: "Gençliğin Değer Algısı: Konya Örneği" Değerler Eğitimi Dergisi. Cilt I, Sayı 3.

BALAMAN, Y. 2007: "Yeni Müfredat ve Öğretmenlerden Beklentiler", MEB Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim, S.83, 14-16.

BİLGİN, N. 1995: Sosyal Psikolojide Yöntem ve Pratik Çalışmalar, İstanbul: Sistem Yayıncılık.

CÜCELOĞLU, D. 2001: Anlamlı ve Coşkulu Bir Yaşam İçin Savaşçı, İstanbul: Remzi Kitabevi.

DEMİRCAN, C. 2006: Mektepli Gazetesi'nde Yer Alan Metinlerin İçeriğinin Çocukların Bilişsel ve Ahlaki Gelişmelerine Katkısı (1-148. Sayılar), Mersin Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi).

DEVELİ, H. 2001: "Dede Korkut Oğuznameleri Tezcan ve Boeschoten Yayımı Üzerine Notlar", ilmi Araştırmalar 12, İstanbul.

DİLMAÇ, B. 1999: İlköğretim Öğrencilerine İnsani Değerler Eğitimi Verilmesi ve Ahlâki Olgunluk Ölçeği İle Eğitimin Sınanması, Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi).

DEVECİ, H.-AY, T. S. 2009: "İlköğretim Öğrencilerinin Günlüklerine Göre Günlük Yaşamda Değerler", Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Volume 2/6 Winter.

DEVECİ, H., BELET, D. ve TÜRE, H. 2013: "Dede Korkut Hikayelerinde Yer Alan Değerler", Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi ISSN:1304-0278, Yaz-2013 Cilt:12 Sayı:46 (294-321) www.esosder.org.

DEVELİ, H. 2001: "Dede Korkut Oğuznameleri, Tezcan ve Boeschoten Yayımı Üzerine Notlar", İlmî Araştırmalar Dergisi, S. 12, s. 94. İstanbul.

DOĞAN, H. 1997: Mesleki ve Teknik Eğitimin Yeniden Yapılandırılması. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 30(1), s.1-36.

DOĞAN, İ. (2004). "Türk Eğitim Sisteminde Değer Sorunu" Değerler Eğitim Uluslararası Sempozyumu, Değerler Eğitimi Merkezi, 26-28 Kasım 2004, İstanbul.

DÖNMEZ, C. 2006: "Değerler Eğitiminde Kahramanların Kullanımına Bir Örnek: Mustafa Kemal Atatürk", Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı: 26.

ERDEM, A.R. 2003: "Üniversite Kültüründe Önemli Bir Unsur: Değerler". Değerler Eğitimi Dergisi. Cilt I Sayı 4.

ERGİN, M. 2003: Dede Korkut Kitabı. M. E. Şahin ve H. Kadıköylü, (Yay. Haz.), 10.11.2011, www.hisargazetesi.com

ESMER, Y. 1998: Ahlaki Değerler ve Toplumsal Değişme, Türkiye'de Bunalım ve Demokratik Çıkış Yolları, Ankara: Türkiye Bilimler Akademisi.

FİCHTER, J. 2002: Sosyoloji nedir? (çev. N. Çelebi). Ankara, Anı Yayıncılık.

GÜNGÖR, E. 1998: Değerler Psikolojisi Üzerine Araştırmalar, 2. bs., İstanbul: Ötüken Yayınları.

HÖKELEKLİ H. GÜNDÜZ T. 2007: "Üstün Yetenekli Çocukların Değer Yönelimleri ve Eğilimleri", "Değerler ve Eğitimi" Uluslararası Sempozyumu, Edt. R. Kaymakcan ve diğerleri, İstanbul: Dem Yayınları.

İŞCAN, C. D. 2007: İlköğretim Düzeyinde Değerler Eğitimi Programının Etkililiği, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmış Doktora Tezi, Ankara.

KAĞITÇIBAŞI C.-KUŞDİL M.E. 2000: "Türk Öğretmenlerinin Değer Yönelimleri ve Schwartz Değer Kuramı", Türk Psikolojisi Dergisi, Sayı:45, Cilt:15, Ankara.

KILIÇ, R. 1996: "Olgu ve Değer Problemi", Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sayı:XXXV, s.359-361, Ankara.

KUÇURADİ, İ. 2003: İnsan ve Değerleri. Ankara: Türkiye Felsefe Kurumu.

TÜRKÇE SÖZLÜK, 2008: Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.

TOKDEMİR, M. A. 2007: "Tarih Öğretmenlerinin Değerler ve Değer Eğitimi Hakkındaki Görüşleri", Karadeniz Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.

TORUN, Y. 2011: "Dede Korkut Hikâyelerinde Barınma İle İlgili Sözler Ve Bu Sözlerin Birliktelik Kullanımları Üzerine". Turkish Studies. International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 6 (3), 1251-1263

ÖZBAY, M. 2002: "Kültür Aktarımı Açısından Türkçe Öğretimi", Türk Dili. S. 602.

ÖZBAY, M.-KARAKUŞ TAYŞİ, E. 2011: "Dede Korkut Hikâyeleri'nin Türkçe Öğretimi Ve Değer Aktarımı Açısından Önemi". Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 1 (1), 21-31. 23 Ocak 2016, http://www.pegemdergi. net/index.php/EO/article/viewFile/74/3 adresinden alınmıştır.

ÖZTÜRK, Z. 2005: "On Besinci Yüzyıl Sairlerinden Akşemseddinzade Hamdullah Hamdi'nin Yusuf ve Zeliha Mesnevisinde İslenen Değerler". Değerler Eğitimi Dergisi. Cilt 3, Sayı 10.

ROBBINS, A. 1993: Sınırsız Güç (çev: M. Değirmenci), İnkılap Kitapevi: İstanbul.

ŞAHİN, V. 2009: "Dede Korkut Hikâyelerinde İyilik Kültürü". I. Ulusal İyilik Sempozyumu, Elazığ. 23 Ocak 2016, http://turkoloji.cu.edu.tr/ HALKBILIM/veysel_sahin_dede_korkut.pdf

ŞEN, Ü. 2007: Millî Eğitim Bakanlığının 2005 Yılında Tavsiye Ettiği 100 Temel Eser Yoluyla Türkçe Eğitiminde Değerler Öğretimi Üzerine Bir Araştırma, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

ULUSOY, K. 2007: "Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Tarih ve Ahlak Eğitimi İlişkisi Üzerine Görüşleri (Sakarya İl Örneği)". Değerler Eğitimi Dergisi, 5(13), 155-177.

ÜNAL, C. 1981: "Genel Tutumların veya Değerlerin Psikolojisi Üzerine Bir Araştırma". Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Yayınları No:301, Eğitim Psikolojisi.

YILDIRIM, A.-ŞİMŞEK, H. 2006: Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, Ankara, Seçkin Yayıncılık.

ZAHİDOĞLU, V. 2000: "Kitab-I Dede Korkut'un Metni Üzerine", A. Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, Sayı:15, Erzurum.

Kaynak Göster