OKUL MÜDÜRLERİNİN ROTASYONA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

2010 yılı ağustos ayında aynı okulda beş yıl ve daha üstü görev yapan okul müdürleri zorunlu yer değiştirmeye tabi tutulmuştur. İl içi yapılan bu değişiklikte birtakım sorunlar ortaya çıkmış ve değişiklik bazı çevrelerce "sürgün" olarak nitelenmiş ve yargı yoluna gidilmiştir. Sonuçlanan ve kazanılan davalar olduğu gibi henüz sonuçlanmamış davalar ve yargı yoluna gitmeden durumu kabullenen müdürler de vardır. Bu çalışmanın amacı Milli Eğitim Bakanlığı'nca yayımlanan 13 Ağustos 2011 tarihli ve 27318 sayılı resmi gazetede yer alan Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmelik kararları doğrultusunda yapılan müdür rotasyonlarına ilişkin müdürlerin görüşlerini almaktır.Bu amaçla Kilis ili merkez ilçesinde görev yapan 21 ilköğretim ve ortaöğretim müdürüyle görüşmeler yapılmıştır. Görüşme formu alan uzmanları ve okul müdürlerinin görüşleri de dikkate alınarak hazırlanmıştır.Görüşme formundaki sorular okul müdürlerine doğrudan sorulmuş, bazı müdürlerin konuşmaları ses kayıt cihazı ile kayıt altına alınmıştır.Görüşmenin cihaz ile kaydedilmesini istemeyen müdürlerde ise karşılıklı sorular sorulmuş ve yanıtları araştırmacı tarafından not edilmiştir. Veriler içerik analizi ile yorumlanmış tablolar halinde sınıflandırılarak sunulmuştur.Araştırma sonuçlarına göre;yöneticiler rotasyon uygulamasının olumlu anlamlar ifade ettiğini, uygulamanın gerekli olduğunu belirtmişlerdir. Pasiflikten kurtarma, yenileşme, motive etme, çalışanlarla ilişkilerin seviyesini koruma ve yeni bakış açıları sağlama gibi faydalarının olacağı görüşleri ortaya çıkmıştır.

Ideas of School Principals about Rotation

In 2010, in August, five years or more serving school principals in the same school were subjected to compulsory rotation. In this rotation in-city, several problems emerged in and this rotation is called "exile" in some quarters and resoted to the Judgement. As well as resulted and winnedcases, there are still incomplete-cases and there are school-principals admitting the situation without resorting to the Judgement. The aim of this study is to receive opinions of the principals related to principal rotations which are done in the direction of the decisions taking place 27318 numbered official newspaper by the Minisry of National Educational Institutions Regulaötions on the Appintment and Displacement. Fort his purpose, the interviews were conducted with 21 primary and secondary school principals, serving the central town of Kilis. The interview form was prepared to be paid attention to the ideas of branch experts and school principals, too. Questions in the interview form are asked directly to the school principals, narrations of some school principals are recorded by voice-recorder. And, to te school principles who don't want to record of the inteeview with the voice-recorder, mutual questions are asked and the answers written dorn by the researcher. The data have been interpreted by content analysis and presented by classified-charts. According to the study results, managers stated that rotation application expresses positive meanings and the application is necessary, too. The ideas like activation, innovation, motivation, keeping the level of relationships with workers and new view-points enabling and their benefits have emerged in.

Kaynakça

ADAMS, J.P. 1999: "Good Principals, Good Schools". Thrust for Educational Leadership, 29 (1): 8-11.

BARTH, R.S. 1991: Improving Schools From Within. San Francisco, CA, JosseyBass.

BAŞARAN İ. E. 2006: Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi. Ankara, Ekinoks BİLGİN, N. 2014: Sosyal Bilimlerde İçerik Analizi Teknikler ve Örnek Çalışmalar. Ankara: Siyasal Yayın Dağıtım.

BULUÇ, B. 1998: Bilgi Çağında İnsan Kaynakları Yönetiminin Temel Bileşenleri. Yeni Türkiye 21.yy. Özel Sayısı I, sayı 19, Ankara, Türkiye Medya Hizmetleri Yayını.

BURSALIOĞLU, Z. 2008: Okul Yönetiminde Okul Yönetiminde Yeni Yapı ve Davranış. Ankara, PegemA Yayıncılık.

ÇELEBİ G. Y.-ÇELEBİ, B.-BAYRAM, M. 2011: "Okul Müdürlerinin Zorunlu Yer Değiştirmesi İle İlgili Yönetici ve Öğretmen Görüşleri (Trabzon Örneği)", VI. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi, 16-17 Nisan 2011, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti.

ÇINKIR, Ş. 2010: "İlköğretim Okulu Müdürlerinin Sorunları: Sorun Kaynakları ve Destek Stratejileri." İlköğretim Online, 9(3), 1027-1036

ELMA, C.-ŞENER, M.-ÇİFTLİ, S. 2011: "Okul Müdürlerinin Zorunlu Yer Değiştirme Uygulaması: Müfettiş, Yönetici ve Öğretmen Görüşlerine Dayalı Bir Değerlendirme." 20. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı 8-10 Eylül 2011 Burdur

ERASLAN, A. 2011: "Matematik Öğretmeni Adayları ve Kopya: Hiç Çekmedim Desem Yalan Olur!" Eğitim ve Bilim. 36-160. s. 52-64.

ERSOY, S. 2006: İlköğretim Okullarında Yönetici Ve Öğretmenler Arasındaki İletişim Sorunları (Van İli Örneği). Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Van.

GEDİKOĞLU, T. 2005: "Avrupa Birliği Sürecinde Türk Eğitim Sistemi: Sorunlar ve Çözüm Önerileri." Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (Cilt 1, Sayı 1. 66-80), Mersin

KERMAN, S. T. 2004: İnsan Kaynakları Yönetimi Uygulamaları: Rotasyon Gerekli mi? Ankara Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi ve Kariyer Danışmanlığı Anabilim Dalı, Ankara.

KIM S.-KIM P. E. 2005: "Profiles of School Administrators in South Korea : A Comparative Perspective." Educational Management Administration & Leadership 2005 33: 289

KORKMAZ, M. 2005: "Okul Yöneticilerinin Yetiştirilmesi: Sorunlar- Çözümler ve Öneriler". GÜ, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 25, Sayı 3. 237-252.

KURTULMUŞ, M.-GÜNDAŞ, A.-ARDIÇ, T. 2012: "Zorunlu Yer Değişikliği Uygulamasına (Rotasyon) İlişkin İlköğretim Yöneticilerinin Görüşleri". Elektronik Eğitim Bilimleri Dergisi, sayı 1, www.ejedus.org.

NARTGÜN, Ş. Z.-BAYRAKTAR, C.-AKKULAK, H. B. 2012: "Eğitim Yöneticilerinin Rotasyon Algısı." 7. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi, 24-26 Mayıs 2012 Malatya

NURAL, E.-ÇITAK, Ş. 2012: "Ordu İlindeki Resmi Eğitim Kurumlarında Görev Yapan Yöneticilerin Zorunlu Yer Değiştirme Uygulamasına

ÖZDEMİR-S.-YAMAN, A. 2011: "Eğitim Yönetiminde Rotasyon Uygulamasına İlişkin Okul Müdürlerinin Görüşlerinin Değerlendirilmesi." VI. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi, 16-17 Nisan 2011, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti.

SAĞLAM Ç. A. 2008: "Okul Örgütü ve Yönetimi." (ED.) Memduhoğlu H. B. ve Yılmaz K. Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi. Ankara: Pegem Akademi ŞİMŞEK, H.-YILDIRIM, A. 2003: Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık

YILDIRIM, A.-ŞİMŞEK, H. 2006: Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara, Seçkin Yayınları.

ŞİŞMAN M., TURAN S. 2004: "Eğitim ve Okul Yönetimi." Özden Y. (Ed.) Eğitim ve Okul Yöneticiliği El Kitabı. (s. 111) Ankara: Pegem A Yayınları.

TAŞDAN M.-BULUT K.-TÖSTEN R.-KARAKAYA V. 2010: "İlköğretim Okullarında Yönetici profili araştırması (Kars İli Örneği)". Aras Havzası Sempozyumu, Kağızman, Kars THOMSON, S.D. 1993: Principals for Our Changing Schools: Knowledge and Skill Base. Lancaster, PA: Technomic

TONBUL, Y.-SAĞIROĞLU, S. 2012: "Okul Müdürlerinin Zorunlu Yer Değişikliği Uygulamasına İlişkin Bir Araştırma." Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Cilt 18, Sayı 2 Yargı kararı (2010). http://www.turkegitimsen.org.tr/konsol/upload_doc/ mevuzuat/istanbul_2idare_esas_2010_1725.pdf

YILMAZ, K.-ALTINKURT, Y.-KARAKÖSE, T.-EROL, E. 2012: "Okul Yöneticilerine Uygulanan Zorunlu Yer Değiştirme Uygulaması Hakkında Okul Yöneticilerinin ve Öğretmenlerin Görüşleri." einternational journal of educational research Volume: 3 Issue: 3.

ONLINE1: http://mevzuat.meb.gov.tr/html/27318_0.html (E.T.) 02.11.2012

ONLINE2:http://www.personelmeb.net/sendika/ogretmenler-yoneticilere-rotasyonudogru-buluyor-h7636.html#ixzz1mGFgBcIE (E.T.) 02.11.2012

ONLINE3: http://www.ogretmenlersitesi.com/haber/5174 (E.T.) 02.11.2012

ONLINE4:http://www.kamudan.com/rotasyon-uygulanmalimidir-uygulanacaksanasiluygulanmalidir 2458.html (E.T.) 02.11.2012

Kaynak Göster