Tıbbın her dalı ile ilgili Türkçe veya İngilizce yazılmış orijinal klinik, laboratuvar veya deneysel çalışmalar, olgu sunumları, derleme, teknik yazı, editöre mektup, kısa raporlar ve orijinal görüntüler yayınlamakta olan, çift-kör hakem değerlendirmeli bir dergidir. Ortalama makale değerlendirme süresi 3 aydır.

Ortadoğu Tıp Dergisi, yayın hayatına European Journal of Medical and Educational Technologies adıyla https://www.ejmets.com/ adresinde devam edecektir. 15 Mayıs 2020 tarihinden itibaren Ortadoğu Tıp Dergisi yeni makale kabul etmeyecektir. Makalelerinizi lütfen yeni dergiye gönderiniz.

1 Nisan 2020 tarihinden itibaren sadece İngilizce dilinde yazılmış makaleler değerlendirmeye alınacaktır.

Her yılın Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarında yayımlanır. e-ISSN No: 2548-0251’dir.

https://www.otdjournal.com/ adresinden de bizi takip edebilirsiniz.

Türk Medline, Türkiye Atıf Dizini, EBSCO, Google Scholar gibi ulusal ve uluslararası dizinlerce taranmaktadır.

Yeni makale gönderim sistemimiz şu adrestedir: https://www.editorialpark.com/otd Lütfen yeni makalelerinizi bu adres üzerinden gönderiniz.

Doçentlik başvurularında;

(*) Uluslararası Makale b) Uluslararası alan indeksleri tarafından taranan (1a’da belirtilen indeksler dışındaki indekslerde yer alan) dergilerde yayımlanmış özgün araştırma makalesi

kriterini karşılamaktadır.

Dergide yayımlanan makalelere DOI numarası verilmektedir ve makalelere herkes ücretsiz erişebilmektedir.

2019 ve 2020 yıllarında yazarlardan makale gönderimi, dizgi, yayımlama, vs. için hiçbir ücret alınmayacaktır.

İletişim: ortadogumedicaljournal@gmail.com

Cilt: 12 - Sayı: 1 - 2020 Son Sayı