bilimname, yılda en az iki defa yayınlanan ve alan indekslerinde taranan uluslararası hakemli bir dergidir.

Özel sayı için makale kabulu 1 Haziran 2020 itibiyle başlayacaktır. Lütfen kapsam dışı makale göndermeyiniz.

Makale Çağrısı: İslami Ekonomi, Finans ve Etik Özel Sayısı Call for Papers: Special Issue on Islamic Economy, Finance, and Ethics bilimname tarafından 2020 yılı içerisinde yayınlanmak üzere İslami Ekonomi, Finans ve Etik konusunda İngilizce özel sayı planlanmaktadır. bilimname will publish a special issue in English on Islamic Economy, Finance, and Ethics in 2020. Konu Başlıkları: Scope: İslam Ekonomisi Teorisi Theory of Islamic Economy İslam Ekonomisinin Kaynakları Sources of Islamic Economy Makro İslam Ekonomisi ve Politikası Islamic Macro Economy and Politics İslam Ekonomisinde Mali Sistem ve Politikalar Financial System and Policies in Islamic Economy İslam Ekonomisinde Para Politikası Monetary Policy in Islamic Economy İslam Ekonomisi ve İktisadi Kalkınma Islamic Economy and Economic Development İslam Ekonomisi ve Etik Islamic Economy and Ethics İslam Ekonomisi ve Pazarlama Stratejileri Islamic Economy and Marketing Strategies İslam Ekonomisi ve Yönetim Islamic Economy and Management İslam Ekonomisi ve Dış Ticaret Islamic Economy and Foreign Trade İslam Ekonomisinde Fiyatlar ve Kar Prices and Profit in İslamic Economy İslam Ekonomisinde İşçi ve İşveren İlişkileri Worker and Employer Relationships in Islamic Economy İslam Ekonomisi ve Yoksullukla Mücadele Politikaları Islamic Economy and Policies for Fighting Poverty İslam Ekonomisinde Bölüşüm ve Adalet Dividing and Justice in Islamic Economy İslam Ekonomisinde Çalışma Hayatı Labour Life in Islamic Economy İslam Ekonomisinde Kadın İstihdamı ve Çalışma Hayatı Women Employment and Labour Life in Islamic Economy İslam Ekonomisinde Ücret Cost in Islamic Economy İslam Ekonomisinde Sosyal Güvenlik Social Security in Islamic Economy İslam Ekonomisinde Mikrofinans Uygulamaları Microfinance Applications in Islamic Economy İslam Ekonomisinde Eğitim Modelleri Education Models in Islamic Economy İslam Ekonomisinde Muhasebe ve Denetim Accounting and Auditing in Islamic Economy İslam Ekonomisinde Engelli ve Engelli İstihdamı Disabled and Disability Employment in Islamic Economy Devlet, Yönetim ve Liderlik State, Management and Leadership Zekat ve Sosyal Yardımlar Alms and Social Aid Sosyal Adalet Social Justice Faiz (Riba) Interest (Riba) STK’lar ve Dini Cemaatler NGOs and Religious Communities Uluslararası İş Birlikleri ve Kuruluşlar International Collaborations and Institutions İslami Finansal Piyasalar ve Kurumlar Islamic Financial Markets and Institutions İslami Finansal Sistemde Kredi Derecelendirme Kuruluşları Credit Rating Institutions in Islamic Financial Systems İslami Finansal Aracı Kurumlar Islamic Finance Intermediary İslami Borsa Uygulamaları Islamic Stock Market Applications Sermaye Piyasaları Capital Markets Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar Regulating and Auditing Institutions İslami Finansal Piyasa Enstrümanları Islamic Finance Market Instruments İslam Ekonomisinde Merkez Bankacılığı Central Markets in Islamic Economy İslam Ekonomisinde Servet ve Likidite Yönetimi Property and Liquidity Management in Islamic Economy Katılım BankacılığıMudarabeMuşarake İcareMurabahaSukukKarz-ı HasenDiğer Participation BankingMudarabaMusharaka IjaraMurabahaSukukBenevolent LoanOther Katılım Bankacılığı ve Risk Yönetimi Participation Banking and Risk Management Finansal Krizler ve Katılım Bankacılığı Financial Crisis and Participation Banking İslam Ekonomisi ve Pazarlama Stratejileri Islamic Economy and Marketing Strategies İslam Ekonomisi ve Yönetim Islamic Economy and Management İslam Ekonomisinde Üretim Production in Islamic Economy İslam Ekonomisinde Tüketim Consumption in Islamic Economy Sanayi ve Ticaret Odaları gibi yapılanmalar Chambers of Commerce Firmalarda Yönetim Company Management Firmalarda Kurumsallaşma Corporatization in Companies Firmalarda Müşteri İlişkileri Consumer Relations in Companies Firmalarda Örgütlenme Organization in Companies Uluslararası Ortaklıklar International Associations Uluslararası Kaynaklardan Yararlanma Using International Sources Kurum içi İletişim Corporate Communication Yeni Yatırımlar New Investments İslam Ekonomisinde Finansal Yönetim ve Fonlama Yöntemleri Financial Management and Funding Methods in Islamic Economy İslam Ekonomisinde Varlık (Aktif) Yönetimi Asset Management in Islamic Economy İslam Ekonomisinde Kredi Kartı Uygulamaları Credit Card Applications in Islamic Economy İslam Ekonomisinde Bireysel Emeklilik Private Pension in Islamic Finance İslam Ekonomisinde Kredi Credit in Islamic Finance İslam Ekonomisinde Sigortacılık (Tekaful) Insurance in Islamic Finance (Takaful) Öncü Düşünürler ve Yazarlar Pioneer Thinkers and Writers Helal Üretim ve Helal Ürünler Halal Production and Halal Products İslam Ekonomisinde Girişimcilik Entrepreneurship in Islamic Economy İslam Ekonomisinde Tüketici Davranışları ve Tüketici Hakları Consumer Rights and Consumer Behaviors in Islamic Economy İslam Ekonomisinde Üretici Davranışları ve Üretici Hakları Manufacturer Rights and Manufacturer Behaviors in Islamic Economy Kalite Yönetimi ve Üretim Süreçleri Quality Management and Production Processes İslam Ekonomisinde Güncel Tartışmalar Current Debates in Islamic Economy İslam Ekonomisi Perspektifinde Küresel İktisadi ve Finansal İstikrarsızlık Global Economic and Financial Instability from Islamic Perspective Son Gönderim: 15 Mart 2020 Deadline: March 15, 2020 Not: Yayın dili İngilizce'dir ve Atıf Sistemi olarak APA v6 kullanılmalıdır. Note: Papers must be in English and Citation Style must be APA v6.

Cilt: 2020 - Sayı: 43 - 2020 Son Sayı