Sanal kaytarma, mobbing, örgütsel vatandaşlık ve iş etiği kavramlarının konaklama işletmeleri açısından değerlendirilmesi

Bu çalışmanın amacı, sanal kaytarma, mobbing, örgütsel vatandaşlık ve iş etiği kavramları açıklanarak söz konusu kavramların konaklama işletmeleri açından önemini ortaya koymaktır. Bu amaç doğrultusunda yapılan literatür araştırmasında sanal kaytarma, mobbing, örgütsel vatandaşlık ve iş etiği konusunda oldukça fazla çalışma yapıldığı tespit edilmiş, yine söz konusu çalışmaların bulgularından hareketle bu kavramların konaklama işletmeleri açısından oldukça önemli etkilerinin olduğu tespit edilmiştir. Bu çalışma kapsamda öncelikle sanal kaytarma, mobbing, örgütsel vatandaşlık ve iş etiği kavramları açıklanmış, akabinde bu kavramlarla ilişkili olarak yapılan bazı çalışmalara değinilmiştir. Bu çerçevede söz konusu kavramların konaklama işletmeleri açısından önemi değerlendirildiğinde sanal kaytarma ve mobbingin konaklama işletmelerinde çalışan personeli olumsuz yönde etkilerken, örgütsel vatandaşlık davranışı ve iş etiğinin olumlu yönde etkilediği sonucuna ulaşılmıştır.

Evaluation of cyberloafing, mobbing, organizational citizenship and business ethics in terms of accommodation businesses

The aim of this study is to explain the concepts of cyberloafing, mobbing, organizational citizenship and business ethics and to reveal the importance of these concepts in terms of accommodation businesses. In the literature research conducted for this purpose, it has been determined that a lot of work has been done on cyberloafing, mobbing, organizational citizenship and work ethics, and it has been determined that these concepts have very important effects in terms of accommodation businesses, based on the findings of these studies. In this study, firstly the concepts of cyberloafing, mobbing, organizational citizenship and work ethics are explained, and then some studies related to these concepts are mentioned. In this context, when the importance of these concepts in terms of accommodation enterprises is evaluated, it is concluded that while cyberloafing and mobbing affect the personnel working in accommodation enterprises negatively, organizational citizenship behavior and work ethics affect positively.

___

 • Akbolat, M., Yılmazer, A., & Tutar, H. (2014). Konaklama işletmeleri çalışanlarının algıladıkları mobbingin iş tatmini ve işten ayrılma niyetine etkisi. Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi, 3(3), 1-17.
 • Altuntaş, C. (2010). Mobbing kavramı ve örnekleri üzerine uygulamalı bir çalışma. Yaşar Üniversitesi E-Dergisi, 5(18), 2995-3015.
 • Atar, B. & Şener, E. (2021). Çalışma hayatında ahlak ve etik üzerine bibliyometrik bir çözümleme. Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 13 (1), 29-42 .
 • Ayoun, B., Rowe, L., & Yassine, F. (2015). Is workplace spirituality associated with business ethics?. International Journal of Contemporary Hospitality Management. 27 (5), 938-957.
 • Bektaş, Ç., & Köseoğlu, M. A. (2008). İş etiği ve iş etiğinin yayılım süreci. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 13 (1), 145-158.
 • Blanchard, A. L., & Henle, C. A. (2008). Correlates of different forms of cyberloafing: the role of norms and external locus of control. Computers in Human Behavior, 24 (3), 1067-1084.
 • Bolat, O. İ., & Bolat, T. (2008). Otel işletmelerinde örgütsel bağlılık ve örgütsel vatandaşlık davranışı ilişkisi. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 11 (19), 75-94.
 • Buil, I., Martínez, E., & Matute, J. (2016). From internal brand management to organizational citizenship behaviours: Evidence from frontline employees in the hotel industry. Tourism Management, 57, 256-271.
 • Cin, M. O., & Günbey, T. (2021). Mobbing Davranışlarının Eziyet Suçu Bakımından Değerlendirilmesi. Necmettin Erbakan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 4 (1), 147-169.
 • Çavuşoğlu, S., & Palamutçuoğlu, B. T. (2017). İş tatmininin sanal kaytarma üzerindeki etkisi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9 (19), 430-444.
 • Demirbilek, N., & Atila, F. (2021). Üniversite öğrencilerinin perspektifinden sanal kaytarma kavramı. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 38, 196-222.
 • Doğan, N. (2009). İş etiği ve işletmelerde etik çöküş. Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 8 (16), 179-200.
 • Doğan, Y., & Özkoç, A.G. (2020). İşgörenlerde etik tutum ve davranışların oluşmasında örgütsel vatandaşlığı rolü: Konaklama işletmelerinde bir uygulama, Review of Tourism Administration (ROTA) Journal, 1 (1), 22-40.
 • Erbaşı, A. (2019). Konaklama işletmeleri çalışanlarında sosyal sermayenin sanal kaytarma davranışları üzerindeki etkisi. Çatalhöyük Uluslararası Turizm ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, (4), 25-31.
 • Eşitti, B., & Akyüz, B. (2015). Konaklama işletmelerinde mobbing-örgütsel güven ilişkisi: Çanakkale ilinde bir araştırma. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (34), 1-14.
 • Gautam, T., Van Dick, R., Wagner, U., Upadhyay, N., & Davis, A. J. (2005). Organizational citizenship behavior and organizational commitment in Nepal. Asian journal of social psychology, 8(3), 305-314.
 • Groeblinghoff, D., & Becker, M. (1996). A case study of mobbing and the clinical treatment of mobbing victims. European Journal of Work and Organizational Psychology, 5 (2), 277-294.
 • Kaplan, M., & Çetinkaya, A. (2014). Sanal kaytarma ve demografik özellikler açısından farklılıklar: Otel işletmelerinde bir araştırma. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 25 (1), 26-34.
 • Karaman, A., & Aylan, S. (2012). Örgütsel vatandaşlık. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2 (1), 35-48.
 • Karcıoğlu, F., & Çelik, Ü. (2012). Mobbing (yıldırma) ve örgütsel bağlılığa etkisi. Atatürk üniversitesi iktisadi ve idari bilimler dergisi, 26(1), 59-75.
 • Keser, H., Kavuk, M., & Numanoglu, G. (2016). The relationship between cyberLoafing and internet addiction. Cypriot Journal of Educational Sciences, 11(1), 37–42.
 • Korkmaz, V., & Keleş, Y. (2021). Algılanan örgüt ikliminin örgütsel vatandaşlık davranışlarına etkisi: otel çalışanları üzerinde bir araştırma. İşletme Araştırmaları Dergisi, 13(1), 520-534.
 • Na’ibi, A. A., & Saleem, N. (2022). The effects of job satisfaction on organization citizenship and mobbing in hospitality industry. International Journal of Research in Humanities and Social Studies, 9 (3), 22-32.
 • Oliver, J. L. (2021). Workplace Self-Efficacy, Perceived Group Cohesiveness, and Social Loafing within Organizations: Does Modality Influence Team Member Effort? (Doctoral dissertation, Grand Canyon University).
 • Reynolds, P. (2000). Profit and principles: Business ethics in hotel management companies in Asia. Australian Journal of Hospitality Management, 7 (1), 1-16.
 • Sarı, Ö., & Kulualp, H. G. (2020). Konaklama sektöründe mesleki etik tutumunun incelenmesi. Journal of Tourism Intelligence and Smartness, 3(2), 114-137.
 • Ünal, Ö. F., & Tekdemir, S. (2015). Sanal kaytarma: Bir kamu kurumunda ampirik bir araştırma. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 20 (2), 95-118.
 • Vazquez, P. (2018). Family business ethics: At the crossroads of business ethics and family business. Journal of Business Ethics, 150 (3), 691-709.
 • Wiastuti, R. D. (2022). The influence of hotel employee job stress towards cyberloafing. Journal of Indonesian Tourism, Hospitality and Recreation, 5(1), 65-73.
 • Yarmacı, N., & Pelit, E. (2021). Otel yöneticilerinin iş etiği kapsamındaki uygulamalarının işgörenlerin iş doyumu düzeylerine etkisi: Beş yıldızlı otel işletmeleri örneği. Journal of Recreation and Tourism Research, 8(1), 1-24.
 • Yılmazer, A., & Bahadır, Ö. G. İ. (2011). Otel işletmelerinde önbüro çalışanlarının etik algılamalarına yönelik bir araştırma. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 20 (3), 21-40.