Kapadokya bölgesinin bağ turizmi potansiyelinin SWOT analiziyle değerlendirilmesi

Bağcılık, Türkiye’de tarım sektörü için önemli bir konumda bulunmaktadır. Bu durumun oluşmasında, bağcılığın Anadolu coğrafyasındaki tarihsel köklü geçmişi ve Anadolu topraklarının ekolojik anlamda bağcılığa elverişli koşullara sahip olması büyük rol oynamaktadır. Türkiye’nin hemen her yöresinde çeşitli türdeki üzümlere rastlamak mümkündür. Bu üzümlerin kalitesi sadece ulusal düzeyde değil uluslararası anlamda düzenlenen yarışmalarda da onaylanmıştır. Türkiye’de Kapadokya Bölgesi, bağcılık ve bağ turizmi açısından önemli bir konuma ve potansiyele sahiptir. Bu kapsamda bu çalışma, Kapadokya Bölgesinin bağ turizmi potansiyelinin güçlü, zayıf, fırsatlarını ve tehditlerini ortaya koyma amacındadır. Bu potansiyeli değerlendirebilmek adına çalışmada SWOT analizi kullanılmıştır. Kapadokya Bölgesinin bağ turizmi potansiyelinin SWOT analizi ile değerlendirilmesi sonucunda bölgenin yüksek bağ turizmi potansiyeline sahip olduğu sonucu ortaya çıkmıştır. Çalışma sonucunda bölgedeki bağ turizmi potansiyelinin etkin bir şekilde kullanılabilmesi için önerilerde bulunulmuştur.

Evaluation of the vineyard tourism potential of the Cappadocia region with SWOT analysis

Viticulture occupies an important position in the field of agriculture in Turkey. The historical rooted history of viticulture in the Anatolian geography and the ecologically favorable conditions of the Anatolian lands play a major role in the formation of this situation. It is possible to come across various types of grapes in almost every region of Turkey. The quality of these grapes has been confirmed not only at the national level but also in international competitions. Cappadocia region in Turkey has an important position and potential in terms of viticulture and vineyard tourism. In this context, this study aims to reveal the strengths, weaknesses, opportunities and threats of the vineyard tourism potential of the Cappadocia region. In order to evaluate this potential, SWOT analysis was used in the study. As a result of the evaluation of the vineyard tourism potential of the Cappadocia region with SWOT analysis, it was concluded that the region has a high vineyard tourism potential. As a result of the study, suggestions were made for the effective use of the vineyard tourism potential in the region.

___

 • Akar, Y. (2011). TR3 düzey ve TR2 düzey Bölgesinde Bağcılık ve Şarap İmalatı. T.C. Güney Ege Kalkınma Ajansı, Denizli.
 • Akdağ, G. (2015). Trakya bağ rotasını takip eden yerli turistlerin şarap turizmi deneyimleri. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 3(4), 3-11.
 • Akşit, İ. (1981). Hititler. Türkiye’nin tarih hazineleri orta anadolu uygarlığı. İstanbul: Sandoz Yayınları.
 • Albayrak, A. (2013). Alternatif turizm. Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Carlsen, J., & Dowling, R. (1998). Wine tourism marketing issues in Australia. International Journal of Wine Marketing, 10(3), 23-32. https://doi.org/10.1108/eb008684
 • Correia, R., & Brito, C. (2016). Wine tourism and regional development. Peris-Ortiz, M., Del Río Rama, M., Rueda-Armengot, C. (Ed.). Wine and Tourism içinde (27-39). Cham: Springer. Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-319-18857-7_3
 • Çalkan Sağlam, Ö., & Sağlam, H. (2018). İnsanlık tarihinde üzümün önemi. Journal of Agriculture, 1(2), 1-10.
 • Demir, M. Ö. (2003). Türk şarapçılık sektörünün rekabet analizi: Tekel üzerine bir araştırma. Yüksek Lisans Tezi. Akdeniz Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Antalya.
 • Dilli Y., Yağcı, A., & Kader, S. (2005). Ege bölgesinin farklı yörelerine uygun sofralık, şaraplık ve kurutmalık üzüm çeşitleri. Bahçe Bitkileri Grubu Bilgi Alışveriş Toplantısı Bildirileri. İzmir, Türkiye
 • Güçlü, F. (2017). Kapadokya bölgesi üzümleri. URL: http://www.hakgazetesi.net/yazarlar/doc-dr-faruk-guclu/kapadokya-bolgesi-uzumleri/188/ (Erişim Tarihi: 14.05.2023).
 • Hall, C. M., Johnson, G., Cambourne, B., Macionis, N., Mitchell, R., & Sharples, L. (2000). Wine tourism: An introduction. Hall, C. M., Sharples, L., Cambourne, B., ve Macionis, N. (Ed.). Wine tourism around the world: Development, management and markets içinde (1-23). Oxford: Elsevier Science Ltd.
 • Helms, M.M., & Nixon, J. (2010). Exploring SWOT analysis – where are we now? A review of academic research from the last decade. Journal of Strategy and Management, 3(3), 215-251. https://doi.org/10.1108/17554251011064837
 • Karabulut, B., & Akyürek, S. (2022). Bağcılık ve turizm kapsamında yapılan çalışmaların bibliyometrik analizi. Journal of Gastronomy Hospitality and Travel, 5(2), 490-504.
 • Karadeniz, E., Kandır, S. Y. & Önal, Y. B. (2007). Seçilmiş paydaşların SWOT yöntemiyle Türk turizm yatırımlarını değerlendirmesine yönelik bir pilot çalışma. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 18(2), 195-205.
 • Kiracı, M. A., & Şenol, M. A. (2017). Türkiye bağcılığında ekonomik durum analizi. Nevşehir Bilim ve Teknoloji Dergisi, 6 (Özel Sayı), 122-131. DOI: 10.17100/nevbiltek.287811
 • Kraftchick, J. F., Byrd, E. T., Canziani, B., & Gladwell, N. J. (2014). Understanding beer tourist motivation. Tourism Management Perspectives, 12, 41-47.
 • Küçükaltan, G., & Yıldız, Ö. E. (2009). Turistik ürün çeşitlendirme aracı olarak şarap turizmi: Çeşme örneği. 10. Ulusal Turizm Kongresi Bildiriler Kitabı, 1141-1155.
 • Ömür, M. (2016). Türk şarapçılığı 2016 raporu. URL: http://www.mehmetomur.com/wp-content/uploads/2016/10/Turk_Sarapciligi_2016_Raporu.pdf (Erişim Tarihi: 12.05.2023).
 • Özgül Katlav, E., Yönet Eren, F., & Tuna, M. (2019). Kapadokya’da bağcılığın gastronomi turizmi açısından değerlendirilmesi. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 7(3), 2167-2186. DOI: 10.21325/jotags.2019.466
 • Phadermrod, B., Crowder, R. M., & Wills, G. B. (2019). Importance-performance analysis based SWOT analysis. International Journal of Information Management, 44, 194-203. https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2016.03.009.
 • Plummer, R., Telfer, D., Hoshimoto, A., & Summers, R. (2005). Beer tourism in Canada along the Waterloo-Wellington ale trail. Tourism Management, 26(3),447-458.
 • Pratt, M. (2014). Four wine tourist profiles. Academy of Wine Business Research 8th International Conference, 28-30 June Geisenheim, Germany.
 • Rivera, D. Jr., Chandler, J. A., & Winslow, H. (2010). Developing a profile of visitors at a North Carolina wine festival: Pilot test. Consotium Journal of Hospitality & Tourism, 14(2), 43-53.
 • Sağlam, H., & Çalkan Sağlam, Ö. (2018). Türkiye bağcılığına tarihsel bir bakış; asma genetik kaynaklarının önemi. Selcuk Journal of Agriculture and Food Sciences, 32(3), 601-606.
 • Semerci, A., Kızıltuğ, T., Çelik, A., & Kiracı, M. (2015). Türkiye bağcılığının genel durumu. Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 20(2), 42-51.
 • T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı (2022). Tarım Ürünleri Piyasaları – Temmuz 2022. URL: https://arastirma.tarimorman.gov.tr/tepge/Belgeler/PDF%20Tarım%20Ürünleri%20Piyasalar/2022Temmuz%20Tarım%20Ürünleri%20Raporu/33ÜZÜM%20TÜP%20TEMMUZ%202022.pdf (Erişim Tarihi: 14.05.2023).
 • Tefler, J. D. (2001). From a wine tourism village to the Regional Wine Route: An investigation of the compatitive advantege of embeded clusters in Niagara, Canada. Tourism Recration Research, 26(2), 23-25.
 • Yıldırım, A. E. (2022). Üzümde üretim, fiyat, ihracat ve ilaç kalıntısı. URL: https://www.tarimdunyasi.net/2022/08/17/uzumde-uretim-fiyat-ihracat-ve-ilac-kalintisi/ (Erişim Tarihi: 12.05.2023).
 • Yüncü, H. R. (2010). Şarap turizmi bölgelerinin rekabet edebilirliğine yönel bir model önerisi: Kapadokya örneği. Doktora tezi. Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir.