Student teachers’ attitudes towards the compulsory English lessons at a Turkish university

The intent of the current study is to explore teacher candidates’ cognitive, affective, and behavioral attitude towards the compulsory English courses at universities and the relation of attitude with the participants’ genders, studying departments, graduated high schools, goals and hours for studying English. The cross-sectional survey and correlational research design, interlaced within each other, were embraced to reach that objective. 207 volunteer freshman students were sampled at the education faculty of a state university. A partially adapted survey was wielded as a data collection instrument. Based on the results of the descriptive and inferential statistics, while a large number of the respondents aimed to pass the English course, almost half of them did not ever exert any effort to learn the English language. The participants displayed negative attitude in all attitudinal components substantiating monolithic attitudinal concept. Male students displayed more favorable dispositions than females. Teacher learners getting education at the Turkish Language Education department bore more approving attitude than the other departments. The participants graduated from general high schools unexpectedly embraced more favorable dispositions. The participants’ goals and hours for studying English had very little share on their attitude. Hinged upon the results, a number of suggestions were forwarded to educators to promote approving dispositions in the language learners and teacher learners.

Öğretmen adaylarının bir Türk üniversitesindeki zorunlu İngilizce dersine ilişkin tutumları

Bu çalışmanın amacı öğrencilerin zorunlu İngilizce derslerine yönelik bilişsel, duyuşsal ve davranışsal tutumlarını ve bu tutumların cinsiyet, bölüm, mezun olunan lise, İngilizce öğrenme amaçları ve İngilizce’ye ayırdıkları saatlerle ilişkisini belirlemektir. Bu amaçla birbiriyle iç içe kesitsel anket ve ilişkisel araştırma deseni benimsenmiştir. Araştırmanın örneklemi bir devlet üniversitesinin eğitim fakültesinden gönüllü seçilen 207 öğrenciden oluşmaktadır. Bilgi toplama aracı olarak kısmen uyarlanmış anket kullanılmıştır. Tanımlayıcı istatistik için frekans, yüzdelik, ortalama ve standart sapma, çıkarımsal istatistik için ise bağımsız örneklem t-test, tek yönlü ANOVA ve regresyon analizinden faydalanılmıştır. Bulgular bu istatistikler yolu ile tanımlanıp ve yorumlanmıştır. Bu sonuçlara göre katılımcıların büyük bir çoğunluğu İngilizce dersini geçmeyi amaç edinirken, yarıya yakını İngilizce öğrenmek için hiçbir çaba sarf etmezler. Katılımcılar tutum bileşenlerinde ayırt edilmeksizin hepsinde olumsuz tutum sergilemişlerdir. Önceki çalışmalara zıt olarak, erkek öğrencilerin tutumları kız öğrencilere göre daha olumludur. Türkçe Öğretmenliği’nde okuyan öğrenciler diğer bölümlerde okuyan öğrencilere göre daha olumlu tutum göstermişlerdir. Düz liselerden mezun olan öğrenciler beklenmedik bir şekilde diğer liselerden mezun olan öğrencilere oranla daha olumlu bir tutum sergilemişlerdir. Öğrencilerin İngilizce öğrenme amaçları ile İngilizce’ye ayırdıkları saatlerin sergiledikleri tutumlarda çok az rolü vardır. Bir öneri olarak, dil öğretmenlerinin İngilizce dil yapısını öğretmenin yanında, bireysel farklılıklara ve duyuşsal etmenlere daha fazla odaklanmaları ve İngilizce bilmenin önemini aşılamaları tavsiye edilir.

Kaynakça

Abidin, M.-J.-Z., Mohammadi, M., &Alzwari, H. (2012). EFL students’ attitude towards learning English language: the case of Libyan secondary school students. Asian Social Science, (8) 2, 119- 134. doi:10.5539/ass.v8n2p119. Retrieved from http://dx.doi.org/10.5539/ass.v8n2p119

Aydoslu, U. (2005). Öğretmen adaylarının yabancı dil olarak İngilizce dersine ilişkin tutumlarının incelenmesi (B.E.F. Örneği). Unpublished Master Thesis. Isparta: Süleyman Demirel University

Baker, L.R. (1995). Explaining Attitude: A Practical Approach to the Mind. U.S.A: Cambridge University Press.

Brehm, S. S. & Kassin, S. M. (1990). Social Psychology. Boston, MA: Houghton Mifflin Company.

Brown, H. D. (2007). Principles of Language Learning and Teaching. New York: Pearson Longman.

Burgucu, A. (2011). The Role of Motivation, Attitude and Anxiety in Learning English as a Foreign Language. Unpublished Master Thesis. Kars: Kafkas University

Çakıcı, D. (2007). The attitude of university students towards English within the scope of common compulsory courses. GÜ, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 27 (3), 21-35. Retrieved June 29, 2013 from http://www.gefad.gazi.edu.tr//window/dosyapdf/2007/3/2007-3-21-35-21-35.pdf

Çolak, A. (2008). Attitude, motivation and study habits of English language learners: The case of Baskent University second-year students. Unpublished Master Thesis. Ankara: Middle East Technical University.

Crystal, D. (2003). English as a global language. Ernst KlettSprachen.

Dörnyei, Z. (2001). New themes and approaches in second language motivation research. Annual Review of Applied Linguistics, 21, 43-59.

Dörnyei, Z. (2005). The psychology of the Language Learner: individual differences in second language acquisition. London: Lawrence Erlbaum Associates.

Dörnyei, Z.&Csizér, K. (1998). Ten commandments for motivating language learners: Results of an empirical study. Language Teaching Research, 2, 203-229.

Eagly, A. H., & Chaiken, S.(1998). "Attitude Structure and Function." In Handbook of Social Psychology, ed. D.T. Gilbert, Susan T. Fiske, and G. Lindzey, 269–322. New York: McGraw-Hill.

Elkılıç, G., Akalın, A., & Salman, M. (2010). Attitude of Education Faculty Students towards Compulsory English Courses: The Case of Ağrı Ibrahim Ceçen University.

Fahim, M., & Pishghadam, R. (2009). Postmodernism and English Language Teaching. Iranian Journal of Applied Language Studies.

Feldman, R. S. (1995). Social Psychology. New Jersey: Prentice-Hall.

Fraenkel, J. R., Wallen, N. E. & Hyun, H. H. (2012). How to Design and Evaluate Research in Education. New York: McGraw-Hill Companies.

Franzoi, S. L. (2003). Social Psychology. New York: McGraw-Hill.

Friedrich, P. (2000). English in Brazil: functions and attitude. World Englishes, 19(2), 215-223. Retrieved from http://staff.neu.edu.tr/~cise.cavusoglu/attitude%20towards%20eFL%20in%20brazil.pdf

Gardner, H. (1983). Frames of Mind. Basic Books.

Gardner, H. (1993). Multiple Intelligences: The Theory of Practice. Basic Books. Plenary Talk, London. (Retrieved January 11, 2014 from, http://publish.uwo.ca/~gardner/.)

Gardner, R. C. (1985). Social psychology and second language learning: The role of attitude and motivation. London: Edward Arnold.

Gardner, R.C. (2005). Integrative motivation and second language acquisition.Canadian Association of Applied Linguistics: Canadian Linguistics Association Joint.

Gardner, R. C. & Lambert, W. E. (1972). Attitude and Motivation in Second Language Learning. Rowley. MA: Newbury House.

Gardner, R. C. & Masgoret, A. M. (2003). Attitude, Motivation, and Second Language Learning: A Meta-Analysis of Studies Conducted By Gardner and Associates. Language Learning, 53:1, 123- 163.

Genç, G., & Aksu, M.-B.(2004). İnönü üniversitesi öğrencilerinin ingilizce derslerine ilişkin tutumları. XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı. Retrieved from http://www.pegem.net/dosyalar/dokuman/314.pdf

Goleman, D. (1996). Emotional Intelligence. Why Can it Matter More than IQ? Bloomsbury.

Gökçe, S. (2008). Attitude and Motivational Intensity of Foreign Language Learners at Vocational High Schools: A Comparative Study. Unpublished master thesis. Ankara: Middle East Technical University.

Karahan, F. (2007). Language attitude of Turkish students towards the English language and its use in Turkish context. Journal of Arts and Sciences, 7, 73-87.

Karaş, M. (1996). Using Attitude Scales to Investigate Student Attitude,(paper presentation). 2. IATEFL Balkan ELT Conference. İstanbul: 5-7 September.

Kobayashi, Y. (2002). The Role of Gender in Foreign Language Learning Attitude: Japanese Female Students' attitude towards English learning. Gender and Education, 14(2), 181-197.

Krashen, S. D. (1981). Second Language Acquisition and Second Language Learning. Oxford: Pergamon Press Ltd.

Milli Eğitim Bakanlığı, Yabancı Dil Eğitimi ve Öğretimi Yönetmeliği. (2006). Tebliğler Dergisi, June 2006, 2585-EK. Retrieved February 8, 2014 from http://mevzuat.meb.gov.tr/html/26184_1.html.

O'Malley, J., Chamot, A., Stewner-Manzanares, G., Russo, R., & Kupper, L. (1985). Learning strategy applications with students of English as a second language. TESOL Quarterly, 19 (3), 557-584.

Oroujlou, N., & Vahedi, M. (2011). Motivation, attitude, and language learning. Procedia-Social and Behavioural Sciences, 29, 994-1000.

Rosenberg, M. J., & Hovland, C. I. (1960).Cognitive, affective, and behavioural components of attitude. Attitude organization and change: An analysis of consistency among attitude components, 3, 1-14.

Saracaloğlu, A.S. (1996). The Relationship between Affective Entry Characteristics and Foreign Language Achievement of Prospective Physical Education Teachers. Performans, 2 (4), 145-158.

Skehan, P. (1989). Individual Differences in Second-Language Learning.London: Edward Arnold.

Thomas, L. (1996). Language as power: A linguistic critique of US English. The Modern Language Journal 80, 129-140.

Üzüm, B. (2007). Analysis of Turkish learners‟ attitude towards English language and English speaking societies. Unpublished master thesis. Ankara: METU.

Williams, M. & Burden, R. L. (1997). Psychology for Language Teachers. Cambridge: Cambridge University Press.

Kaynak Göster