Samsun İlinin Sahip Olduğu Gastronomi Turizmi Potansiyelinin Değerlendirilmesi

Yeme içme insanlığın varoluşundan bu yana en temel ihtiyaçlar arasında bulunmaktadır. Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisinde de ilk basamakta yer almaktadır. Turizm alan yazını tarandığında yeme içme kavramına daha çok gastronomi turizmi başlığı altında yer verildiği görülmektedir. Dünyada değişen turizm trendleri sayesinde yönümüzü deniz kum güneş üçlüsünden çevirip, alternatif turizm türlerine dönmüş bulunmaktayız. Gastronomi turizmi yılın her ayında turistleri destinasyona çekme potansiyeline sahiptir. Bu yönüyle mevsimsellikten etkilenmemesi onu diğer turizm türlerinden bir adım öne taşımaktadır. Samsun’un yerel yemek kültürünün turistik ürün olarak belirlenmesinin, kentin turizmine fayda sağlayacağı düşünülmektedir. Bu çalışmada da Samsun ilinin gastronomi turizmi potansiyelini ortaya çıkarmak amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda nitel araştırma yöntemlerinden derinlemesine görüşme tekniği kullanılmış ve katılımcılara 14 yarı yapılandırılmış mülakat sorusu yöneltilmiştir. Samsun’da turizme yön veren 17 turizm paydaşından cevap alınmıştır. Bu cevaplar doğrultusunda elde edilen veriler ayrıntılı betimleme yöntemi kullanılarak analiz edilmiştir. Katılımcıların %82’si Samsun’un turizm potansiyeline sahip olduğunu fakat bu potansiyelin değerlendirilemediğini ifade etmiştir. Araştırma sonucunda bulguların tamamından yola çıkarak Samsun’un gastronomi turizmini geliştirmek için öneriler sunulmuştur.

Evaluation of The Gastronomy Tourism Potantial of the Samsun

Eating and drinking have been among the most basic needs of humanity since the existence of mankind. It is also at the first step in Maslow's hierarchy of needs. When the tourism literature is scanned, it is seen that the concept of eating and drinking is mostly included under the title of gastronomy tourism. Thanks to the changing tourism trends in the world, we have turned our direction from the sea, sand, sun trio and turned to alternative tourism types. Gastronomy tourism has the potential to attract tourists to the destination every month of the year. In this respect, it is not affected by seasonality, which makes it one step ahead of other types of tourism. It is thought that determining Samsun's local food culture as a touristic product will benefit the tourism of the city. This study, it is aimed to reveal the gastronomy tourism potential of Samsun province. For this purpose, one of the qualitative research methods, in-depth interview technique was used and 14 semi-structured interview questions were asked to the participants. Responses were received from 17 tourism stakeholders that direct tourism in Samsun. The data obtained in line with these answers were analyzed using the detailed description method. 82% of the participants stated that Samsun has a tourism potential but this potential could not be utilized. As a result of the research, suggestions were made to improve the gastronomy tourism of Samsun based on all the findings.

Kaynakça

Akgöl, Y., Birdir, K. (2015). Gastronomi Turizmi ve Türkiye’yi Ziyaret Eden Yabancı Turistlerin Gastronomi Deneyimlerinin Değerlendirilmesi: İşletme ve İktisat Çalışmaları Dergisi, 3(2), 57-68.

Altınel, H. (2009). Gastronomide Menü Yönetimi, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Canbolat, E., Keleş, Y. & Akbaş, Y. Z. (2016). Gastronomi Turizmi Kapsamında Samsun Mutfağına Özgü Turistik Bir Ürün: Bafra Pidesi, Turizm ve Gastronomi Araştırmaları Dergisi, 4(4), 75-87.

Eren, R. (2016). Türkiye’nin Gastronomi İmajı, Ziyaretçilerin Bilgi Kaynakları ve Harcamaları, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Fields, K. (2001). Tourism and Gastronomy, Demand for the Gastronomy Tourism Product: Motivational Factors, 36-50.

Hall, D., Williams, F. & Boyne, S. (2001). Tourism and Gastronomy, On the Trail of Regional Success: Tourism, Food Production and the Isle of Arran Taste Trail, 91-114.

Hall, M., Sharples, L., Mitchell, R., Macionis, N. & Cambourne, B. (2003). “Food Tourism Around the World”, Amsterdam: Elsevier Yayıncılık.

Hjalager, M. A. (2001). Tourism and Gastronomy, Typology of Gastronomy Tourism, 21-35.

Kefeli, E., Sabancı, M., Canbolat, Ö. & Kızıldemir Ö. (2019, Eylül). Sanat ve Estetiğin Gastronomideki Yeri, 4. Uluslararası Gastronomi Turizmi Araştırmaları Kongresi, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Nevşehir.

Özgüneş, E. & Bozok, D. (2017). Gastronomi Üzerine Araştırmalar, Ankara: Detay Yayıncılık.

Richards, G. (2001). Tourism and Gastronomy, Gastronomy: an Essential İngredient in Tourism Production and Consumption, 3-20.

Samsun'un Rengârenk Lezzetleri, https://www.dunya.com/yasam-keyfi/samsun039un-rengarenk-lezzetleri-haberi-309792, (07.04.2020).

Samsun Yöresel Ot Yemekleri Festivali, https://festivall.com.tr/samsun-yoresel-ot-yemekleri-festivali, (15.04.2020).

Sarıoğlan, M. (2015). Prospects for the Turkish Gastronomy Tourism, Atina Turizm Dergisi, 2(2),117-125.

Scarpato, R. (2001). Tourism and Gastronomy, Gastronomy as a Tourist Product: The Perspective of Gastronomy Studies, 51-70. Sormaz, Ü. (2017). Gastronomi Turizmi Bağlamında Yiyecek-İçecek İşletmelerinin Tutumu: İstanbul Örneği, Sosyal Bilimlerde Güncel Araştırmalar Dergisi, 7(1), 37-58.

Şahin, G. G. & Ünver G. (2015). Destinasyon Pazarlama Aracı Olarak “Gastronomi Turizmi: İstanbul’un Gastronomi Turizmi Potansiyeli Üzerine Bir Araştırma, Turizm ve Gastronomi Araştırmaları Dergisi, 3(2), 63-73.

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü (2019). Turizm İstatistikleri Genel Değerlendirme, 1-52.

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Turizm Tesisleri İstatistikleri.https://yigm.ktb.gov.tr/TR-201136/turizm-yatirim-ve-isletme-bakanlik-belgeli-tesis-istati-.html, (03.04.2020).

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ne Yenir, https://samsun.ktb.gov.tr/TR-59626/ne-yenir.html, (02.04.2020).

Tour Mag, https://www.tourmag.com.tr/turkiyenin-gastronomi-turizmi-raporu-aciklandi/, (10.04.2020).

TDK, (2020). Güncel Türkçe Sözlük, Erişim: 2 Nisan 2020, https://sozluk.gov.tr/

TÜRKPATENT, (2018). Bafra Nokulu, Erişim 5 Nisan 2020, https://www.ci.gov.tr/cografi-isaretler/detay/38068

TÜRKPATENT, (2018). Bafra Pidesi, Erişim 5 Nisan 2020, https://www.ci.gov.tr/cografi-isaretler/detay/37 959

TÜRKPATENT, (2018). Bafra Kaymaklı Lokum, Erişim 5 Nisan 2020, https://www.ci.gov.tr/cografi-isaretler/detay/38424

TÜRKPATENT, (2018). Çarşamba Pidesi, Erişim: 5 Nisan 2020, https://www.ci.gov.tr/cografi-isaretler/detay/38241

TÜRKPATENT, (2018). Samsun Kaz Tiridi, Erişim: 5 Nisan 2020, https://www.ci.gov.tr/cografi-isaretler/detay/38060 TÜRKPATENT, (2018). Samsun Simidi, https://www.ci.gov.tr/cgraofi-isaretler/detay/38061

TÜRKPATENT, (2018). Terme Pidesi, https://www.ci.gov.tr/cografi-isaretler/detay/37996 Erişim: 5 Nisan 2020,

TÜRKPATENT, (2018). Yakakent Mantısı, Erişim: 5 Nisan 2020, https://www.ci.gov.tr/cografi-isaretler/detay/38303

UNWTO (2019). Gastronomi Turizmi Japonya Örneği, Erişim: 15 Nisan 2020, https://www.unwto.org/search?keys=Gastronomy+

UNWTO (2019). Uluslararası Turizmde Öne Çıkanlar, Erişim: 16 Nisan 2020, https://www.unwto.org/search?keys=Gastronomy%20&page=1

Zengin, B. & Uyar, H. (2015). Gastronomi Turizminin Alternatif Turizm Çeşidi Olarak Değerlendirilmesi Bağlamında Gastronomi Turizm İndeksinin Oluşturulması, Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 3(17), 355-376.

Kaynak Göster

APA Hakkıtanır, G , Bulut, Y . (2021). Samsun İlinin Sahip Olduğu Gastronomi Turizmi Potansiyelinin Değerlendirilmesi . Journal of Hospitality and Tourism Issues , 3 (1) , 68-88 . DOI: 10.51525/johti.818208