Kayseri Hürmetçi Sazlığının Ornito Turizm Potansiyelinin Değerlendirilmesi

Özel ilgi turizminin bir dalı olan eko turizme ilgi duyan turistlerin çoğunlukla kuş gözlemciliğine diğer isimleri ile ornito turizm ve avi turizme yöneldikleri görülmektedir. Dünya olduğu gibi, Türkiye’de de kuş gözlemciliği talebi hızlı bir ivme kazanmıştır.Kayseri ili sınırları içerisinde yer alan Hürmetçi Sazlığı içerisinde barındırdığı 136 çeşit farklı ornito faunası ve Sultan Sazlığına yakınlığıyla ornito turizm açısından potansiyeli değerlendirilmesi gereken, korunan sulak alanlardan biridir. Çalışmada konumu ve içinde bulundurduğu biyoçeşitlilik bakımından zenginliği olan Hürmetçi Sazlığının kuş gözlemciliği açısından potansiyelinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Bu çalışmada; literatür taramasıyla ile alan gezisi yöntemi kullanılarak, öncelikle ornito turizmi kavramı irdelenip, devamında Hürmetçi Sazlığının ornito turizm açısından sosyo-ekonomik potansiyeli değerlendirilmiştir. Alan gezileri sırasında ilkbahar dönemimde bölgede çok sayıda kuşun kuluçkaya yattığı ve yavrularını çıkarttığı gözlemlenmiştir. Ayrıca kış döneminde günlük değişimler olmasıyla beraber bölgedeki kuş popülasyonun göç yolunda bulunması nedeniyle arttığı gözlemlenmiştir. Mevsimsel farklılıkların ornito turizmi için pozitif yönde talep edilebilirliğini artırdığı savı değerlendirilerek elde edilen bulgular ışığında sonuç kısmı oluşturulmuş, bölgenin korunması ve kalkınması için yapılandırıcı önerilerde bulunulmuştur.

Evaluation of Kayseri Hürmetçi Reeds' Ornitho Tourism Potential

It is observed that tourists who are interested in eco tourism, which is a branch of special interest tourism, mostly turn to bird watching, ornitho tourism and aviation tourism. As in the world, the demand for bird watching has gained rapid momentum in Turkey.Hürmetçi Marshes, located in the province of Kayseri, is one of the protected wetlands with 136 different ornitho fauna and its proximity to the Sultan Marshes and its potential in terms of ornitho tourism. In the study, it was aimed to evaluate the potential of Hürmetçi Marshes in terms of bird watching, which is rich in terms of its location and biodiversity. In this study; Firstly, the concept of ornitho tourism was examined and the socio-economic potential of Hürmetçi Reeds in terms of ornitho tourism was evaluated. During my field trips, it was observed that in the spring period, many birds in the region brood and hatch their babies. In addition, it has been observed that the bird population in the region has increased due to the migration route with the daily changes in the winter period. Considering the argument that seasonal differences increase positively demand for ornitho tourism, a conclusion part was created in the light of the findings, and constructive suggestions were made for the protection and development of the region.

Kaynakça

Akmeşe, H. & Ilgaz, A. (2019). Develi ilçesinin ornito turizm potansiyelinin değerlendirilmesi İçinde: Talas, M. & Söylemez, A. (Eds), 2. Uluslararası Erciyes Bilimsel Araştırmalar Kongresi, (178-183). Kayseri.

Arslangündoğdu, Z. (2005). İstanbul-Belgrad Ormanı’nın ornitofaunası üzerinde araştırmalar, Yayınlanmamış Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Asan, H., Yalçın, H.M. & Şimşek, E. (2018). Sivas ili kuş gözlem turizmi potansiyelinin değerlendirilmesi. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 6(74), 630-655.

Aslan, A. (2019). Kuş gözlemcileri ve fotoğrafçılarının profili, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. T.C. İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Orman Mühendisliği Anabilim Dalı Orman Mühendisliği Programı, İstanbul.

Bahçe, S. (Ed.) (2013). Alternatif turizm. Eskişehir. T.C. Anadolu Üniversitesi Yayını No: 2744

Ceballos-Lascuráin, H. (1996). Tourism, ecotourism and protected areas. Gland, Switzerland: IUCN Publication Services Unit.

Cordell, H.K. & Herbert, N.G. (2002). The popularity of birding is still growing. Birding (34), 54–59.

Çakıcı, C. & Harman, S. (2006). Kuş gözlemciliğinin önemi: Türkiye’de kuş gözlemcilerinin profili, Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 17(2), 161-168.

Çed Raporu (2009). Türkiye'nin stratejik çevresel değerlendirme uygulama kapasitesinin güçlendirilmesi projesi, Kayseri.

Çorba, C. (2019). Alternatif bir ekoturizm faaliyeti olarak kuş gözlem turizmi açısından Muğla ili incelemesi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İzmir.

Doğa Derneği, (2013) Hürmetçi Sazlığı kış ortası sukuşu sayımları verisi (KOSKS). 1-20. Retrieved January 10, 2013, from https://www.dogadernegi.org/kis-ortasi-sukusu-sayimlari/

Erdoğan, A. Deval, C. Öz, M. Ünal, O. Yavuz, Gökoğlan, M. Özvarol, A. Gülyavuz, H., Karaardıç, H. Kaçar, M. S. (2010). Titreyengöl ve çevresinin flora-faunasının tespiti ile titreyengöl su kalitesinin belirlenmesi raporu. Akdeniz Üniversitesi Manavgat Meslek Yüksek Okulu, Antalya.

Gülbahar, O. (2009). 1990’lardan günümüze Türkiye’de kitle turizminin gelişimi ve alternatif yönelimler. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi.14(1),151-177.

Güllü, K. (2018). Bir turizm destinasyonu olarak Develi'nin turizm potansiyelini belirlemeye yönelik bir swot analizi, BMIJ, 6(4), 862-877. doi: http://dx.doi.org/10.15295/bmij.v6i4.402

Gürlük, S. & Rehber, E. (2008). A travel cost study to estimate recreational value for a bird refuge at Lake Manyas Turkey. Journal of Environmental Management, 88(4), 1350-1360.

Hacılar (2021). Hürmetçi Sazlığı Retrieved April1 8, 2021, from http://www.hacilar.gov.tr/hurmertci-sazligi-sulak-alani

Kandır, H. & Erturhan, Z. (2015). Doğadaki Görsel Şölen: Kuşlar ve Kuş Gözlemciliği, Göller Bölgesi Aylık Hakemli Ekonomi ve Kültür Dergisi Ayrıntı,15-20.

Kiziroğlu, İ. (2008). Türkiye kuşları kırmızı listesi. Ankara: Desen Matbaası.

Kuştr (2021). Retrieved April 15, 2021, from http://kustr.org/kusatlasi/ Kültür & Turizm Bakanlığı (2021). Retrieved April 20, 2021, from https://kayseri.ktb.gov.tr/TR-183224/hurmetci-sazligi.html

Özer, O. (2021). Hürmetçi Sazlığı ve kuş gözlem fotoğrafları. Canon 650D.

Özkazanç, N., & Özay, E., (2019). The factors that threaten the migratory birds. Bartın University International Journal of Natural and Applied Sciences, 2(1), 77-89.

Pekçetinöz, B. (2006). Denizel koruma alanlarında ekoturizmin bir segmenti olarak kuş gözlemciliği aktiviteleri ve İzmir Kuş Cennetinin potansiyeli. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Kıyı Bölgesi Yönetimi Programı, İzmir.

Pekin, F. (2011). Çözüm: kültür turizmi. İstanbul: İletişim Yayınları.

Responsible Travel (2021). Retrived April 14, 2021, from https://www.responsibletravel.org/impact-tourism-handbook/lapa-rios-ecolodge-and-reserve-a-pioneers-story/

Şekercioğlu, Ç.H. (2002). Impacts of birdwatching on human and avian communities. Environmental Conservation, 29, 282-289.

Sert, A. N. & Arslan, M. (2019). Türkiye’deki kuş gözlemcilerinin motivasyon ve destinasyon tercihlerinin belirlenmesi, Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi, 8(2), 2104-2124.

Sevindi, C. (2013). Ekoturizm ve kuş gözlemciliği açısından Kuyucuk Gölü Kuş Cenneti (Arpaçay-Kars). Türk Coğrafya Dergisi, 61, 63-76.

Sezgin, M. & Ünüvar Ş. (2008). Kültürler arası iletişimde turizmin önemi, alternatif turizm ve pazar olgusu. Journal of Azerbaijani Studies, 11(2), 392-404.

Sop, S.A. (2015). Kuş gözlemciliği ve turizm ilişkisi: burdur gölü üzerine bir tartışma İçinde: Kazan Nas, Ş. (Ed), I. Teke Yöresi Sempozyumu, 543-549, Burdur

Tarım & Orman Bakanlığı (2021). Retrieved April 21, 2021, from https://saybis.tarimorman.gov.tr/Home/Detay

Topay, M. & Parladır M. Ö. (2015). Isparta ili örneğinde CBS yardımıyla alternatif turizm etkinlikleri için uygunluk analizi. Tarım Bilimleri Dergisi, 21(2), 300-309.

Trauer, B. (2006). Conceptualizing special ınterest tourism frameworks for analysis. Tourism Management, 27(2), 183-200.

Tunç, F. (2018). Manavgat ilçesinin ornitoturizm potansiyeli. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Coğrafya Ana Bilim Dalı, Antalya.

Yılmaz, Ş. (2018). Hürmetçi Sazlığı (Kayseri) koruma alanının ağır metal kirliliği açısından değerlendirilmesi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji Anabilim Dalı, Kayseri.

Kaynak Göster

APA Özer, O . (2021). Kayseri Hürmetçi Sazlığının Ornito Turizm Potansiyelinin Değerlendirilmesi . Journal of Hospitality and Tourism Issues , 3 (1) , 37-54 . DOI: 10.51525/johti.926528