Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Kareköklü İfadeler Konusunda Sayı Duyularının İncelenmesi

Bu araştırmanın amacı 8. sınıf öğrencilerinin kareköklü ifadeler konusunda sayı duyularının cinsiyete ve sayı duyusu bileşenlerine göre incelenmesidir. Bu amaca yönelik olarak öğrencilerin kareköklü ifadeler konusunda sayı duyusu becerilerini ortaya çıkarmak için Reys, Reys, McIntosh, Emanuelsson, Johansson & Yang’ ın (1999) sayı duyusu bileşenlerini temele alan 20 maddelik bir ölçek geliştirilmiştir. Araştırma deseni hem nicel verileri hem de bu verilere bağlı olarak nitel verileri analiz ettiği için karma model çeşitlerinden açımlayıcı sıralı olarak benimsenmiştir. Becerilerin cinsiyete ve sayı duyusu bileşenlerine göre farklılaşma durumunu araştırmak için tek yönlü varyans analizi ve t-testi yapılmıştır. Açımlayıcı faktör analizi sonucunda 20 maddelik ölçeğin beş boyuttan oluştuğu ortaya çıkmıştır. Ölçeğin güvenirliğinin belirlenmesinde Cronbach-α güvenirlik katsayısı hesaplanmış ve 0,91 olarak bulunmuştur. Elde edilen sonuçlara göre, öğrenciler en fazla “sayıların anlam ve büyüklükleri” bileşeninde başarılı olurken, “bir referans büyüklüğünü uygun şekilde kullanma” bileşeninde ise başarısız olmuşlardır. Ölçekte kız öğrenciler erkeklere göre daha başarılı olsalar da aralarındaki fark anlamlı bulunmamıştır.

Investigation of number sense of 8th grade students related to Square Root Expressions

The aim of this research is to investigate 8th grade students’ number sense related to square root expressions in terms of their gender and components of number sense. To reveal number sense skills of students on square root expressions, a 20-item number sense scale depends on the framework by Reys et al., (1999) was developed. This study was designed as sequential explanatory mixed method as qualitative data were analyzed based on analysis of quantitative data. ANOVA and t-test were used as quantitative statistics. Exploratory factor analysis showed that the scale consisted of five dimensions. Cronbach-α is computed for reliability of the scale and found 0,91. While students were most successful in the "recognizing magnitude and meanings of numbers" component, failed in the "using benchmarks appropriately" component. Female students were more successful in the number sense test than male ones, but this difference was not significant.

Kaynakça

Alkaş-Ulusoy, Ç. (2020). Sayı duyusu temelli öğretimin altıncı sınıf öğrencilerinin özyeterliklerine ve performanslarına etkisi. Eğitim ve Bilim, 45(202), 417-439.

Baki, A. & Kutluca T. (2009). Dokuzuncu sınıf matematik öğretim programında zorluk çekilen konuların belirlenmesi, e-Journal of New World Sciences Academy, 4(2), 604-619.

Büyüköztürk Ş. (2005). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı: istatistik, araştırma deseni, SPSS uygulamaları ve yorum. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.

Büyüköztürk, S., Kılıç Çakmak, E., Akgün, O. E., Karadeniz, S. & Demirel, F. (2008). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi.

Can, A. (2014). SPSS ile bilimsel araştırma sürecinde nicel veri analizi (3. bs.). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.

Çağlar, M. (2021). Sekizinci sınıf öğrencilerinin sayı duyusu ve matematik okuryazarlığı performansları arasındaki ilişkinin incelenmesi, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu.

Duatepe-Paksu, A. (2008). Üslü ve köklü sayılar konularındaki öğrenme güçlükleri (Ed.) Özmantar, M.F., Bingölbali, E. ve Akkoç, H. Matematiksel kavram yanılgıları ve çözüm önerileri, Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.

Field, A. (2013). Discovering statistics using SPSS. London: Sage Publication

Gelici, Ö. (2012, Haziran). 8. Sınıf öğrencilerinin kareköklü sayılar konusundaki kavram yanılgıları ve ortak hataları. X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi’nde sunulmuş bildiri, Niğde, 2012

Gersten, R., Jordan, N. C. & Flojo, J. R. (2005). Early identification and interventions for students with mathematics difficulties. Journal of Learning Disabilities, 38(4), 293-304.

Greeno, H. G. (1991). Number sense as situated knowing in a conceptual domain source. Journal for Research in Mathematics Education, 22(3), 170-218.

Harç, S. (2010). 6. sınıf öğrencilerinin sayı duygusu kavramı açısından mevcut durumlarının analizi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Hope, J. (1989). Promoting number sense in school. Arithmetic Teacher, 36(6), 12–16.

İşleyen, T. & Mercan, E. (2013). Examining the difficulties experienced by 8th grade students on the subject of square root numbers. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 9(4), 529-543.

İymen, E. (2012). 8.sınıf öğrencilerinin üslü ifadeler ile ilgili sayı duyularının sayı duyusu bileşenleri bakımından incelenmesi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Pamukkale Üniversitesi, Denizli.

Kayhan-Altay, M. (2010). İlköğretim ikinci kademe öğrencilerinin sayı duyularının; sınıf düzeyine, cinsiyete ve sayı duyusu bileşenlerine göre incelenmesi, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.

Kayhan-Altay, M. & Umay, A. (2013), İlköğretim ikinci kademe öğrencilerine yönelik sayı duyusu ölçeğinin geliştirilmesi. Eğitim ve Bilim, 38(167), 241-255.

Markovits, Z. & Sowder, J. (1994). Developing number sense: An intervention study in grade 7. Journal for Research in Mathematics Education, 25(1), 4–29.

McIntosh, A., Reys, B. J. & Reys, R. E. (1992). A proposed framework for examining basic number sense. For the Learning of Mathematics, 12(3), 2-9.

Millî Eğitim Bakanlığı [MEB]. (2005). İlköğretim matematik dersi öğretim programı ve kılavuzu: 6-8. sınıflar. Ankara: MEB.

National Council of Teachers of Mathematics [NCTM]. (1989). Curriculum and evaluation standards for school mathematics. Reston.

Olkun, S. (2015.12.21), “Matematik algısı kazandırın, başarı yakalasınlar”, Hürriyet, http://www.hurriyet.com.tr/matematik-algisi-kazandirin-basari-yakalasinlar-40029414.

Olkun, S. & Toluk-Uçar, Z. (2012). İlköğretimde etkinlik temelli matematik öğretimi (5. bs.). Ankara: Eğiten Kitap Yayıncılık

Orhun, N. (1998, Mayıs). Cebir öğretiminde aritmetik işlemlerdeki üslü ve köklü çokluklardaki yanılgıların tespiti. Atatürk Üniversitesi 40. Yıldönümü Matematik Sempozyumu’nda sunulmuş bildiri, Erzurum, 1998.

Özdamar, K. (1999). Paket programlar ile istatistiksel veri analizi I (2. bs.). Eskişehir: Kaan Kitabevi.

Reys, R., Reys, B., McIntosh, A., Emanuelsson, G., Johansson, B. & Yang, D. C. (1999). Assessing number sense of students in Australia, Sweeden, Taiwan, and the United States. School Science and Mathematics, 99(2), 61–70.

Seçer İ. (2015). SPSS ve LISREL ile pratik veri analizi, analiz ve raporlaştırma (2. bs.). Ankara: Anı Yayıncılık.

Singh, P. (2009). An Assessment of number sense among secondary school students. International Journal for Mathematics Teaching and Learning, 155, 1-29.

Sowder, J., Schappelle, B. & Lambdin D. (1994). Number sense - making. Arithmetic Teacher, 41(6), 342- 345.

Şengül, S., Gülbağcı, H. & Cantimer, G. G. (2012). 6. sınıf öğrencilerinin yüzde kavramı ile ilgili sayı hissi stratejilerinin incelenmesi. The Journal of Academic Social Science Studies, 5(8), 1055-1070.

Tabachnick, B. G. & Fidell, L. S. (2007). Using multivariate statistics (2nd ed.). Pearson Education, Inc. / Allyn and Bacon.

Takır, A. (2016). Ortaokul öğrencilerinin sayı duyusu becerilerinin sınıf düzeyi, cinsiyet ve matematik öz-yeterlik algı düzeyi değişkenleri ile ilişkisinin incelenmesi. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 29, 305-315.

Ulaş, T. & Yenilmez, K. (2017). Sekizinci sınıf öğrencilerinin özdeşlik kavramını oluşturma süreçlerinin incelenmesi. International e-Journal of Educational Studies (IEJES). 1 (2), 103-117.

Yang, D. C. (2005). Number sense strategies used by 6th grade students in Taiwan. Educational Studies, 31(3), 317-333.

Yang, D. C. & Wu, W. R. (2010). The study of number sense: Realistic activities integrated into third-grade math classes in Taiwan. The Journal of Educational Research, 103(6), 379-392.

Yapıcı, A. (2013). 5, 6 ve 7. sınıf öğrencilerinin yüzdeler konusunda sayı duyularının incelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Hacettepe Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Kaynak Göster

APA Soyuk, R. & Yenilmez, K. (2021). Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Kareköklü İfadeler Konusunda Sayı Duyularının İncelenmesi . Journal of Computer and Education Research , 9 (18) , 961-996 . DOI: 10.18009/jcer.979700