Dijital Teknoloji Destekli Ses Tabanlı Hece Öğretim Yöntemi ile Okuma Yazmanın Öğretilmesi (Vaka Çalışması)

Bu araştırmanın amacı Dijital Teknoloji Destekli Ses Tabanlı Hece Öğretim Yönteminin uygulamadaki sonuçlarını değerlendirmektir. Araştırma nitel araştırma yöntemlerinden vaka çalışması şeklinde tasarlanmıştır. Çalışma grubu, aykırı tipik örnekleme ve ölçüt örnekleme yöntemleriyle oluşturulmuştur. Bu çalışma kapsamında dijital teknolojileri kullanmayı bilen bir çocuğa Dijital Teknoloji Destekli Ses Tabanlı Hece Öğretim Yöntemiyle okuma yazmayı öğreten bir öğretmen ve bir annenin görüşleri incelenmiştir. Doküman inceleme, görüşme yöntemleriyle elde edilen veriler doküman, betimsel ve içerik analiz yöntemleriyle çözümlenmiştir. Araştırma sonunda; yöntemi uygulayan öğretmen ve annenin uygulama sürecini olumlu olarak değerlendirdikleri, çocuğun okuma yazmayı sıkılmadan öğrendiğini ve bu yöntemi uygulamaktan dolayı memnun olduklarını ifade ettikleri belirlenmiştir.

Teaching Literacy through Digital Technology-Supported Sound-Based Syllable Teaching Method (Case Study)

Bu araştırmanın amacı Dijital Teknoloji Destekli Ses Tabanlı Hece Öğretim Yöntemi’nin uygulamadaki sonuçlarını değerlendirmektir. Araştırma nitel araştırma yöntemlerinden vaka çalışması şeklinde tasarlanmıştır. Çalışma grubu, aykırı tipik örnekleme ve ölçüt örnekleme yöntemleriyle oluşturulmuştur. Bu çalışma kapsamında dijital teknoloji teknolojileri kullanmayı bilen bir çocuğa Dijital Teknoloji Destekli Ses Tabanlı Hece Öğretim Yöntemi’yle okuma yazmayı öğreten öğretmen ve annenin görüşleri incelenmiştir. Doküman inceleme, görüşme yöntemleriyle elde edilen veriler doküman, betimsel ve içerik analiz yöntemleriyle çözümlenmiştir. Bu çalışmada öğretmen ve annenin uygulama sürecini olumlu olarak değerlendirdikleri tespit edilmiştir. Sonuç değerlendirmelerinde de kullanılan yöntem sayesinde çocuğun sıkılmadan okuma-yazmayı öğrendiğini belirttikleri, yeni yöntemi uygulamış olmalarından dolayı memnun olduklarını ifade ettikleri belirlenmiştir.

Kaynakça

Akyol, H., & Sural, Ü. Ç. (2020). Okuma, okuduğunu anlama ve okuma motivasyonunun geliştirmesi: bir eylem araştırması. Eğitim ve Bilim, 46(205), 69-91. http://dx.doi.org/10.15390/EB.2020.8977

Altıok, S., Yükseltürk, E., & Üçgül, M. (2017). Web 2.0 eğitimine yönelik gerçekleştirilen bilimsel bir etkinliğin değerlendirilmesi: Katılımcı görüşleri. Journal of Instructional Technologies & Teacher Education, 6(1), 1-8. https://dergipark.org.tr/tr/pub/jitte/issue/29003/295287

Arslan, A. (2020). Üniversite öğrencilerinin dijital bağımlılık düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. International e-Journal of Educational Studies (IEJES), 4 (7), 27-41. https://doi.org/10.31458/iejes.600483

Atik, A. & Ata, A. (2018). Alternatif dijital eğitim platformu olarak kitlesel çevrimiçi açık ders (mooc) uygulamaları. Social Sciences, 13 (4), 144-154. https://dergipark.org.tr/tr/pub/nwsasocial/issue/39715/467787

Aytan, T., & Başal, A. (2015). Türkçe öğretmen adaylarının web 2. 0 araçlarına yönelik algılarının incelenmesi. Turkish Studies, 10(7), 149-166.

Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2014). Bilimsel araştırma yöntemleri (17. Baskı). Ankara: Pegem Yayınları.

Chauhan, P., & Lal, P. (2012). Impact of information technology on reading habits of college students. International Journal of Research Review in Engineering Science And Technology, 1(1),101-106.

Chmiliar, L. (2010). Multiple-case designs. In A. J. Mills, G. Eurepas & E. Wiebe (Eds.), Encyclopedia of case study research.(pp 582-583). USA: Sage.

Chu, H. C., Hwang, G. J., & Tseng, J. C. (2010). An innovative approach for developing and employing electronic libraries to support context‐aware ubiquitous learning. The Electronic Library, 55(4), 1818-1627.

Churchill, N., Ping, L. C., Oakley, G., & Churchill, D. (2008). Digital storytelling and digital literacy learning. In Proceedings of International Conference on Information Communication Technologies in Education (ICICTE) (pp. 418-430).

Çelik, L. (2007). Öğretim materyallerinin hazırlanması ve seçimi, Demirel, Ö ve Altun, E. (Edit). Öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı (2. Baskı). (32-67), Ankara: PegemA Yayıncılık.

Deliveli, K. (2020a). İşitme engelli öğrencilere sunulan eğitim hizmetlerinin değerlendirilmesine ilişkin nitel bir araştırma. SDU International Journal of Educational Studies, 7(1), 26-44.

Deliveli, K. (2020b). Zihinsel yetersizliği olan öğrencilere okuma-yazma öğretilirken karşılaşılan güçlükler ve geliştirilen stratejiler. Electronic Turkish Studies, 15(2), 865-890. http://dx.doi.org/10.29228/TurkishStudies.39883

Deliveli, K. (2021, Ekim). Dijital teknoloji destekli ses tabanlı hece öğretim yöntemi. First International Eurasian Conference on Educational & Social Studies [IECES2021], October 22 - 24, in Antalya, Turkey.

Duran, E. & Ertan Özen, N. (2018). Türkçe derslerinde dijital okuryazarlık. Türkiye Eğitim Dergisi, 3 (2), 31-46. Ergüney, M. (2015). Uzaktan eğitimin geleceği: MOOC (massive open online course). Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 4(4), 15-22.

Gerring, J. (2016). Case study research: Principles and practices (Second Edition) New York: Cambridge University Press.

Güler, A., Halıcıoğlu, M. B., & Taşğın, S. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Gökçe-Bilgiç, H. G., Duman, D., & Seferoğlu, S. S. (2011). Dijital yerlilerin özellikleri ve çevrim içi ortamların tasarlanmasındaki etkileri. XIII. Akademik Bilişim Konferansı (AB11) Bildiriler Kitabı, s. 257 - 263, İnönü Üniversitesi, Malatya.

Günüç, S., Odabaşı, H. & Kuzu, A. (2013). 21. yüzyıl öğrenci özelliklerinin öğretmen adayları tarafından tanımlanması: bir twitter uygulaması, Eğitimde Teori ve Uygulama Dergisi 9(4), 436-455. https://dergipark.org.tr/tr/pub/eku/issue/5458/73999

Halverson, R., & Shapiro, R. B. (2012). Technologies for education and technologies for learners: How information technologies are (and should be) changing schools. Wisconsin Center for Educational Research (WCER), Working Paper, 6. http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.1078.4090&rep=rep1&type=pdf

Hwang, G. J., Chu, H. C., Lin, Y. S., & Tsai, C. C. (2011). A knowledge acquisition approach to developing Mindtools for organizing and sharing differentiating knowledge in a ubiquitous learning environment. Computers & Education, 57(1), 1368-1377. https://doi.org/10.1016/j.compedu.2010.12.013

Karabulut, B. (2015). Bilgi toplumu çağinda dijital yerliler, göçmenler ve melezler. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 21, 11-23. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/411659

Karakuş, N., & Er, Z. (2021). Türkçe öğretmeni adaylarının WEB 2.0 araçlarının kullanımıyla ilgili görüşleri. IBAD Sosyal Bilimler Dergisi, 9, 177-197. https://doi.org/10.21733/ibad.837184

Küçükoğlu, A. (2008). Eğitim programı ve öğretim sürecinin tasarımı, Selvi, K. (Edit). Öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı. Ankara: Anı Yayıncılık.

Looi, C. K., Wong, L. H., So, H. J., Seow, P., Toh, Y., Chen, W., ... & Soloway, E. (2009). Anatomy of a mobilized lesson: Learning my way. Computers & Education, 53(4), 1120-1132. https://doi.org/10.1016/j.compedu.2009.05.021

Major, L., Francis, G. A., & Tsapali, M. (2021). The effectiveness of technology‐supported personalised learning in low‐and middle‐income countries: A meta‐analysis. British Journal of Educational Technology, 52(5), 1935-1964. https://doi.org/10.1111/bjet.13116

Milli Eğitim Bakanlığı [MEB] (2005). İlköğretim Türkçe dersi öğretim programı ve kılavuzu (1-5. Sınıflar). Ankara: Devlet Kitapları Müdürlüğü Basım Evi.

Milli Eğitim Bakanlığı [MEB] (2017). Türkçe dersi öğretim programı (ilkokul ve ortaokul 1-8. sınıflar). Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı.

Merriam, B. S. (2014). Nitel araştırma. S. Turan vd, (Çev). Ankara: Nobel Yayıncılık.

Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: An expanded sourcebook. USA: Sage. Fitriani, D., Rayid, Y. & Dewanti, R. (2020). Need analysis on developing essay teaching material base on brainwriting strategy. International e-Journal of Educational Studies (IEJES), 4 (7), 81-92. https://doi.org/10.31458/iejes.608018

Neuman, W. L. (2014). Toplumsal araştırma yöntemleri: Nicel ve nitel yaklaşımlar (Cilt I, II), S. Özge (Çev.) İstanbul: İstanbul Yayın Odası.

Ng, W. (2012). Can we teach digital natives digital literacy?. Computers & education, 59(3), 1065-1078. https://doi.org/10.1016/j.compedu.2012.04.016

Pane, J. F., Steiner, E. D., Baird, M. D., & Hamilton, L. S. (2015). Continued Progress: Promising Evidence on Personalized Learning. Rand Corporation. Reports-Research. https://eric.ed.gov/?id=ED571009

Pardo, A., Jovanovic, J., Dawson, S., Gašević, D., & Mirriahi, N. (2019). Using learning analytics to scale the provision of personalised feedback. British Journal of Educational Technology, 50(1), 128-138. https://doi.org/10.1111/bjet.12592

Punch, K. (2014). Sosyal araştırmalara giriş: Nicel ve nitel yaklaşımlar. D. Bayrak, H.B. Arslan, Z Akyüz (Çev.). Ankara: Siyasal Kitabevi.

Sağıroğlu, Ş., Bülbül, H. İ., Kılıç, A., & Küçükali, M. (2020). Dijital okuryazarlık: araçlar, metodolojiler, uygulamalar ve öneriler. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.

Senemoğlu, N. (2006). Eğitimin psikoloji temelleri. Sönmez, V. (Edit) Eğitim bilimine giriş içinde (119-150), Ankara: Anı Yayıncılık.

Shih, J. L., Chuang, C. W., & Hwang, G. J. (2010). An inquiry-based mobile learning approach to enhancing social science learning effectiveness. Journal of Educational Technology & Society, 13(4), 50-62. https://www.jstor.org/stable/pdf/jeductechsoci.13.4.50.pdf

Sönmez, E. E., & Gül, H. Ü. (2014). Dijital okuryazarlık ve okul yöneticileri. XIX. Türkiye'de İnternet Konferansı, 27-29. http://inet-tr.org.tr/inetconf19/bildiri/69.pdf

Şirin, H. (2016). 21. Yüzyılda eğitim bilimlerinde yönelimler. Küçükahmet, L. (Edit.) Eğitim Bilimine Giriş (s. 23-45). Ankara: Nobel Akademi Yayıncılık.

Tenekeci, M. (2020). Türkçe öğretiminde web uygulamaları ve mobil uygulamalar ile bunların öğretmenlerce bilinirliği. Milli Eğitim Dergisi, 49(227), 429-445.

Teyfur, M. & Teyfur, E. (2012). Yapılandırmacı öğretim programı yönelik öğretmen ve yönetici görüşlerinin korunması (İzmir İl Örneği). Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 3(2), 66-81.

Uyanık, Ö., Kandır, A. (2010). Okul öncesi dönemde erken akademik beceriler. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 3(2), 118-134.

Wu, P. H., Hwang, G. J., & Tsai, W. H. (2013). An expert system-based context-aware ubiquitous learning approach for conducting science learning activities. Journal of Educational Technology & Society, 16(4), 217-230. https://www.jstor.org/stable/pdf/jeductechsoci.16.4.217.pdf

Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2018). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. (11. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Kaynak Göster

APA Deliveli, K. (2022). Dijital Teknoloji Destekli Ses Tabanlı Hece Öğretim Yöntemi ile Okuma Yazmanın Öğretilmesi (Vaka Çalışması) . Journal of Computer and Education Research , 10 (19) , 103-136 . DOI: 10.18009/jcer.1026440