11. Sınıf Rehberlik Programının Öğrenci Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi

Bu araştırma, ortaöğretim 11. sınıf rehberlik programına ilişkin öğrenci görüşlerini belirlemek amacıyla yapılan tarama modelinde betimsel bir çalışmadır. Araştırmanın örneklemi, 863 ortaöğretim 11. sınıf öğrencisinden oluşmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak, Topçu (2014) tarafından geliştirilen “Okul Rehberlik Programı Değerlendirme Ölçeği” kullanılmıştır. 11. sınıf öğrencilerinin okul psikolojik danışma ve rehberlik programına ilişkin görüşlerinin cinsiyet, lise türü, not ortalaması, okul danışmanlık hizmetinden yararlanma, kardeş sayısı, baba ve anne eğitim düzeylerine göre farklılaşıp farklılaşmadığının tespiti amacıyla t-testi, Mann Whitney U, tek yönlü varyans analizi (ANOVA) ve Kruskal-Wallis testi yapılmıştır. Öğrencilerin görüşlerinin tüm alt boyutlarda orta düzeyde olduğu görülmektedir. Öğrencilerin demografik değişkenlerine göre rehberlik programına ilişkin alt boyutların karşılaştırılması analizlerinde, öğrencilerin daha önce rehberlik ve psikolojik danışmanlık biriminden hizmet alıp almama durumu, lise türü, not ortalaması ile anne ve baba eğitim düzeyi bakımından anlamlı ölçüde farklılaştığı bulunmuştur.

Examination of Students’ Opinions Related to 11th Grade Guidance Program

This research is a descriptive study with a survey model which was conducted to determine the students’ views on the 11th grade guidance program. The sample of the study consists of 863 11th grade students. The “School Guidance Program Evaluation Scale” developed by Topçu (2014) was used as a data collection tool in the research. t-test, Mann Whitney U, One Way Analysis of Variance (ANOVA), and Kruskal Wallis analysis methods were used to compare descriptive statistics and mean scores with the data from the participants’ responses. According to the results obtained in the study, in which the views of the students were evaluated according to the sub-dimensions, it was seen that the responses of the students were moderate in all sub-dimensions. In the analysis of the comparison of guidance program sub-dimensions according to the demographic variables of the students, it was found that the students’ scores were significantly different in terms of whether they had received service from the guidance and psychological counseling unit, type of high school, average grade and parental education level.

Kaynakça

Bhargava, S., & Sriram, S. (2016). Counsellor characteristics and the counselling experience. In S. Sriram (Ed.), Counselling in India (pp. 13-33). Singapore: Springer.

Burmansah, B., Rugaiyah, R., & Mukhtar, M. (2020). Mindful leadership: the ability of leader to establish connection to others, community, and deal with changes skillfully-a case study of buddhist higher education institute leader. International e-Journal of Educational Studies (IEJES), 4 (7), 133-149. https://doi.org/10.31458/iejes.618343

Büyüköztürk, Ş. (2011). Veri analizi el kitabı. Ankara: Pegem Akademi.

Can, G. (1998). İlköğretimde rehberlik. In A. Hakan (Ed.), Eğitim bilimlerinde yenilikler (pp. 111-123). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları. No: 1016.

Çiçek-Sağlam, A., & Topçu, Ç. (2015). 9. sınıf rehberlik programının öğrenci görüşlerine göre değerlendirilmesi. Kalem Eğitim ve İnsan Bilimleri Dergisi, 5(1), 171-210.

Doğan, S. (2016). Okul rehberliği ve danışmanlığı alanında çağdaş bir yaklaşım: Kapsamlı rehberlik program modeli. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2(13), 56-64.

Işıkgöz, M. (2017). Okul yöneticilerinin rehberlik hizmetlerine ilişkin görüşlerinin incelenmesi (Kayseri ili örneği). Batman Üniversitesi Yaşam Bilimleri Dergisi, 7(2/1),1-10.

Joker, H., & Ghaderi, Z. (2015). Effectiveness of a solution-based counseling on students’ self-perception. Educational Research and Review, 10(15), 2141-2145.

Karasar, N. (2013). Bilimsel araştırma yöntemi. İstanbul: Nobel Akademi Yayınları.

Karataş, İ. H., & Polat, M. (2013). Okul yöneticilerinin rehberlik hizmetlerine bakış açıları üzerine okul rehber öğretmenlerinin görüşleri. Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 1(1), 105-123.

Kepçeoğlu, M. (1999). Eğitimde psikolojik danışma ve rehberlik uygulamalarının gelişimi ve belli başlı sorunlar. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2, 264-272.

Kuzgun, Y. (2014). Rehberlik ve psikolojik danışma. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.

Mironova, S. (2016). The role of student counselling in school leadership: Case study in finnish and russian schools (Unpublished master’s thesis). University of Jyväskylä.

Peker, A. (2008). Farklı liselerdeki öğrenci, öğretmen ve yöneticilerin rehberlik beklentilerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Atatürk Üniversitesi.

Ripki, A., Murni, S., & Wahyudi, M. (2020). Creative thinking of vocational high school teachers: effects of transformational leadership and job satisfaction. International e-Journal of Educational Studies (IEJES), 4 (7), 93- 105.https://doi.org/10.31458/iejes.608021

Tan, H. (2000). Psikolojik danışma ve rehberlik teori ve uygulama. Öğretmen kitapları dizisi. İstanbul: MEB.

Tokalı, H. (2007). 9. sınıf rehberlik programının (sınıf öğretmenleri için) rehber öğretmen görüşleri doğrultusunda değerlendirilmesi (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Selçuk Üniversitesi.

Topçu, Ç. (2014). 9. sınıf rehberlik programının öğrenci görüşlerine göre değerlendirilmesi. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Bülent Ecevit Üniversitesi.

Van Esbroeck, R., Tibos, K., & Zaman, M. (2005). A dynamic model of career choice development. International Journal for Educational and Vocational Guidance, 5, 5-18.

Yeşilyaprak, B. (2000). Eğitimde rehberlik hizmetleri. Ankara: Nobel Yayıncılık.

Yeşilyaprak, B. (2007). İlköğretimde gelişimsel rehberlik. İstanbul: Morpa Kültür Yayınları.

Yüksel-Şahin, F. (2008). Ortaöğretimdeki öğrenci görüşlerine göre psikolojik danışma ve rehberlik (pdr) hizmetlerinin değerlendirilmesi. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 5(2), 1-26.

Yüksel-Şahin, F. (2015). Okul psikolojik danışmanlarının okullarında verdikleri psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerini değerlendirmeleri. Kastamonu Eğitim Dergisi, 24(1), 281-298.

Kaynak Göster

APA Bingöl, B. & Saraçoğlu, M. (2022). 11. Sınıf Rehberlik Programının Öğrenci Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi . Journal of Computer and Education Research , 10 (19) , 287-318 . DOI: 10.18009/jcer.1066003