Bir Tesis Alanının Mühendislik Jeolojisi Koşullarının Belirlenmesi: Örnek Çalışma, Çine, Aydın’da Yer Alan Bir Açık Ocak Feldspat Maden Sahası

Karpuzlu, Çine/Aydın'da Sarıkısık ve Alipaşa feldspat açık ocak madenleri arasında yer alan sahada kırmaöğütme ve flatasyon işlerini yürütmek için bir tesis inşa edilecektir. Hat etütleri, jeofizik ölçümler ve açılan üç eğimli sondajın verileri kullanılarak tesis alanında ve altındaki mühendislik jeolojisi koşullarını belirlemek için bir araştırma yapılmıştır. Jeofizik çalışması ve sondajlardan elde edilen süreksizlik sıklığı, aralığı, RQD ve karot verimi (CR) gibi jeoteknik verileri içeren yer koşulları incelenmiş ve sahanın jeolojik yapısı ortaya çıkartılmıştır. Eğimli sondajlar boyunca, en çok kesilen süreksizlikleri temsil eden her bir ilerleme için gerçek süreksizlik aralığı değerleri hesaplanmıştır. Bu hesaplamalarda, süreksizlik setlerinin doğrultusuyla sondaj eksenlerinin arasındaki dar açıların belirlenmesi yer altındaki süreksizlik dağılımının araştırılmasında oldukça önemlidir. Söz konusu gerçek dar açıların belirlenmesinde stereografik iz düşüm teknikleri kullanılmıştır. Araştırmanın amacı, yer koşulları nedeniyle ortaya çıkan zorlukları tanımlamak ve bu zorlukları en aza indirgemektir. İnceleme alanı sık çatlaklı, ayrışmış metamorfik kayaçlardan oluşmaktadır. Bu kayaçların temel olma açısından bir değerlendirilmesi yapılmıştır. Makaslama zonları hariç, jeofizik ve RQD değerlerini dikkate alan jeoteknik yöntemlerle yapılan taşıma gücü analizlerinin sonuçlarının birbirleriyle uyumlu olduğu belirlenmiştir. Jeoteknik çalışmalar üzerine temellendirilmiş izin verilebilir taşıma gücü değerlerinin jeofizik çalışmalardan elde edilen değerlere göre; güvenli tarafta kalma açısından çok daha muhafazakâr sonuçlar verdiği ortaya çıkmıştır. Tüm sonuçlar dikkate alındığında, jeoteknik ve jeofizik ölçümlerden elde edilen izin verilebilir taşıma gücü değerlerinin oranı 0.65'e yakın bulunmuştur.

Determination of Engineering Geological Conditions of A Plant-Site: A Case Study in an Open Pit Mine in Çine, Aydın

A plant will be constructed between the Alipasa and Sarıkısık feldspar open-pit mines in Karpuzlu-Çine (Aydın) to conduct the works of crushing-grinding and flotation. An investigation was carried out to determine engineering geological conditions at and below the plant-site using scan-lines, geophysical measurements, and three inclined borehole data. Geological structure and ground conditions including geotechnical data such as discontinuity frequency and spacing, RQD% and CR% acquired from the drill hole exploration and geophysical survey are determined. Along the inclined drill holes, true discontinuity spacing values computed for each core run represent the most intersected discontinuities. In these calculations, determination of the acute angles between the axes of drill holes and strikes of the discontinuity sets are important as much as the investigation of fracture distributions in the subsurface. For this reason, the stereographic projection techniques were used to determine the true acute angle in this work. The purpose of the investigation is to identify and mitigate difficulties caused by ground conditions. The rock conditions comprise heavily jointed and weathered metamorphic rocks and the ability of these to support the foundations is considered. It was determined that the bearing capacity values obtained from the geotechnical computations considering RQD values agree with the ones acquired from the geophysical measurements, except the weakness zones (sheared zones). It was also determined that the values of allowable bearing pressure based on the geotechnical works are more conservative than the ones from the geophysical measurements. When all results are considered, the ratio between the allowable bearing capacity (qa) values acquired from geotechnical and geophysical measurements is close to 0.65.

___

  • Kadakci T., 2011. Slope Stability Assessment of the Open Pit Albite Mine in the Çine-Karpuzlu (Aydın) Area. Dissertation, Graduate School of Natural and Applied Sciences of Dokuz Eylül University.