Serbest Meslek Kazançlarında Gelir Vergisi ve Katma Değer Vergisi Açısından Vergiyi Doğuran Olayın Önemi

Serbest meslek faaliyetlerinde Gelir Vergisi Kanunu açısından “tahsil esası” kabul edilmiştir. Bu faaliyetlerden doğan kazancın vergilendirilmesi için bedelin tahsil edilmiş olması gereklidir. Fakat Katma Değer Vergisi yönünden vergiyi doğuran olay, hizmetin ifasına yani “tahakkuk esasına” bağlanmıştır. Bedelin tahsil edilmesinin önemi söz konusu değildir. Bu doğrultuda Gelir Vergisi Kanunu açısından tahsilat ne zaman gerçekleşmişse gelir o yılın hasılatı sayılmakta, hizmetin ifasının yapıldığı anın önemi kalmamaktadır.Yukarıdaki iki kanun çerçevesinde serbest meslek faaliyetinde vergiyi doğuran olay açısından farklı esasların benimsenmiş olması, bu gelir unsurunun vergilendirilmesinde olumsuzluklara neden olmaktadır. Yargı kararlarının ve gelir idaresinin görüşleri de burada önemli rol oynamaktadır.Bu çalışmada serbest meslek faaliyetlerinde vergiyi doğuran olay Gelir Vergisi ile Katma Değer Vergisi açısından değerlendirilmiştir. Konu ile ilgili yargı organlarının ve gelir idaresinin görüşlerine yer verilmiştir. İki kanun neticesindeki farklılıklar ve uygulamada yol açtığı olumsuzluklar değerlendirilmekle birlikte çözüm önerisi getirilmeye çalışılmıştır.

The Importance of the Event That Increases Tax in Terms of Income Tax and Value Added Tax in Self-Employed Earnings

In the self-employment activities, the "collection principle" has been accepted in terms of Income Tax Law. For the taxation of the income arising from these activities, the price must be collected. However, the incident that generates tax in terms of Value Added Tax is tied to the performance of the service, that is, to the "accrual basis". The importance of collecting the price is out of the question. Accordingly, whenever the collection is realized in terms of Income Tax Law, the revenue of that year is counted and the moment when the service is performed is not important.The fact that different principles have been adopted in terms of the tax-generating event in self-employment activities within the framework of the above two laws causes problems in the taxation of this income element. Opinions of judicial decisions and revenue administration also play an important role here.In this study, the event that caused tax in self-employment activities was evaluated in terms of both Income Tax and Value Added Tax. Opinions of the judicial bodies and the revenue administration are included. Although the differences as a result of the two laws and the negativities caused by the application were evaluated, a solution proposal was tried to be brought.

___

 • Öncel, M., Kumrulu, A., & Çağan, N. (1999). Vergi Hukuku. Ankara: Turhan Kitabevi.
 • Akdoğan, A. (2011). Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi. Ankara: Gazi Kitabevi.
 • Elbaşı, A. (2004). Serbest Meslek Kazançlarında Elde Etme ve KDV. Türkiye Barolar Birliği Dergisi (52), 275-278.
 • Kıldiş, Y. (2006). Türk Vergi Hukukunda Vergiyi Doğuran Olay. e-Yaklaşım (33).
 • Tosuner, M., & Arıkan, Z. (2019). Türk Vergi Sistemi. İzmir: Kanyılmaz Matbaası.
 • Tosuner, M., & Arıkan, Z. (2019). Vergi Usul Hukuku. İzmir: Kanyılmaz Matbaası.
 • 19.10.2019 Tarih ve 30923 Sayılı Resmi Gazete ’de Yayınlanan 509 Sıra Numaralı VUK Genel Tebliği
 • 05.01.2008 Tarih ve 26747 Sayılı Resmi Gazete ’de Yayınlanan 379 Sıra Numaralı VUK Genel Tebliği
 • Danıştay VDDK 14.04.2006 Tarih ve E: 2006/19 K: 2006/92 Sayılı Karar, www.kazanci.com
 • Danıştay 3. Daire 23.6.2015 Tarih ve E: 2013/4591 K: 2015/4983 Sayılı Karar, www.kazanci.com
 • Denizli Vergi Dairesi Sayı: B.07.1. GİB.4.20.15.01-30-MUK-2010-54-203 - 20/07/2011
 • İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Sayı: B.07.1. GİB.4.34.19.02-019.01-1793, www.kazanci.com

___

APA Ülgen, A. O. (2020). Serbest Meslek Kazançlarında Gelir Vergisi ve Katma Değer Vergisi Açısından Vergiyi Doğuran Olayın Önemi . İzmir Sosyal Bilimler Dergisi , 2 (2) , 52-56 .