Gelişmeleri Takip Edememe Kaygısı (Fear of Missing out) ve Piyasa Örneklemleri

Günümüz dünyasında sosyal yaşam; yoğun teknoloji ve hızlı bilgi akışını içeren ve literatürde dijital düzen diyebileceğimiz bir sürece dönüşmektedir. Elbette bu durum hem sosyolojik hem de psikolojik davranış farklılıkları doğurmaktadır. Nitekim psikoloji alanında bireyselendişe ve kaygı gibi hastalıkları nitelendirmekte kullanılan FoMO kavramı son dönemde oldukça popüler hale gelmiştir. Bu çalışmada FoMO kavramı teorik açıdan ele alınmış ve iktisadi hayatta örnek gösterilebilecek bir dizi FoMO davranışı incelenmiştir.
Anahtar Kelimeler:

FoMO, Ekonomi, Fear of Missing out

Fear of Missing Out and Market Samples

Social life in today's world; It has been transforming to a process that involves intense technology and fast information flow and which we can call digital order in the literature. Of course, this situation causes differences in both sociological and psychological behavior. As a matter of fact, the concept of FoMO, which is used to describe diseases such as individual anxiety and anxiety in the field of psychology, has become very popular recently. In this study, the concept of FoMO is discussed theoretically and a series of FoMO behaviors that can be exemplified in economic life are examined.

___

 • Adelhardt, Z. Markus, S., ve Eberle, T. (2018). Teenagers’ reaction on the long-lasting separation from smartphones, anxiety and fear of missing out. SMSociety, 212-216.
 • Alt, D. ve Boniel-Nissim, M. (2018) (a). Links between adolescents' deep and surface learning approaches, problematic internet use, and fear of missing out (FoMO). Internet Interventions, 13, 30-39.
 • Alt, D. ve Boniel-Nissim, M. (2018) (b). Parent–adolescent communication and problematic internet use: The mediating role of fear of missing out(FoMO). Journal of Family Issues, 13, 3391–3409.
 • Aydın, H. (2018). Sosyal medyadaki gelişmeleri kaçırma korkusunun (FoMO) içgüdüsel alımlara etkisinin öz belirleme kuramı ile açıklanması. International Journal of Economic and Administrative Studies, 17, 415-426.
 • Balta, S., Emirtekin, E., Kircaburun, K. ve Griffiths, M. D. (2018). Neuroticism, trait fear of missing out, and phubbing: The mediating role of state fear of missing out and problematic instagram use. Int J Ment Health Addiction.
 • Casale, S. Rugai, L., ve Fioravanti, G. (2018). Exploring the role of positive metacognitions in explaining the association between the fear of missing out and social media addiction. Addictive Behaviors, 85, 83-87.
 • Elhai, J. D., Levine, J. C., Alghraibeh, A. M., Alafnan, A. A., Aldraiweesh, A. A. ve Hallf, B. J. (2018). Fear of missing out: Testing relationships with negative affectivity, online social engagement and problematic smartphone use . Computers in Human Behavior, 89, 289-298.
 • Franchina, V., Abeele, M. V., Rooij, A. J., Coco, G. L. ve Marez, L. D. (2018). Fear of missing out as a predictor of problematic social media use and phubbing behavior among flemish adolescents. International Journal of Environmental Research and Public Health, 15, 2319.
 • Gezgin, D. M. (2018). Relationship among smartphone addiction, age, lack of sleep,fear of missing out and social networking sites use among high school students . Cypriot Journal of Educational, 13(2), 409-421.
 • Scott, H. ve Woods, H. C. (2018). Fear of missing out and sleep: Cognitive behavioural factors in. Journal of Adolescence, 68, 61-65.
 • Şanlısoy, S. (1999). Bilgi Toplumunda Ortaya Çıkabilecek Sorunlar, Dokuz Eylül Üniversitesi İİBF Dergisi, Cilt:14, Sayı:2.
 • Şanlısoy, S. (2015). Türk Cumhuriyetleri’nin Bilgi Ekonomisi Analizi, Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 2 (‘).
 • Tomczyka, Ł. ve Selmanagic-Lizdeb, E. (2018). Fear of Missing Out (FoMO) among youth in Bosnia and Herzegovina —. Children and Youth Services Review, 542.
 • https://www.kimpsikoloji.com/FoMO-fear-of-missing-out/
 • https://sozluk.gov.tr/
 • https://www.btider.org.tr/blogicerik/FoMO-fear-of-missing-out
 • https://tr.wikipedia.org/wiki/Maslow_teorisi
 • http://www.yonetselzihin.com/orgutsel-davranis/sosyal-karsilastirma-teorisi-ve-leon-festinger/.html
 • https://selfdeterminationtheory.org/the-theory/

___

APA Özen, A. & Ortaç, S. (2020). Gelişmeleri Takip Edememe Kaygısı (Fear of Missing out) ve Piyasa Örneklemleri . İzmir Sosyal Bilimler Dergisi , 2 (2) , 92-97 .