Heyetler yılı (senetü‟l-vüfûd): TArihsel arka plan üzerine bir inceleme

Heyetler Yılı, Arap yarı madasının çeşitli bölgelerinden kabile temsilcilerininMedine ye gelerek Ġslâm ı kabul ettiklerini veya bir peygamber ve devlet adamıolarak Hz. Peygamberle antlaşma yapmak istediklerini beyan ettikleri hicri 9.(630) yıldır. Klasik kaynaklarımızda Arapların İslâm ı veya hâkimiyetini kabul etmelerine etki eden sebep olarak Mekke nin fethi ve sonrasında Kureyş in Müslüman olması gösterilmektedir. Bununla birlikte, klasik kaynaklardaki rivayetlereilave olarak heyetlerin gelişine neden olan olaylar daha geniş , bütüncül ve birbiriyle bağlantılı bir bakış açısıyla ele alındığında konunun farklı yönlerinin olduğu açıkça ortaya çıkmaktadır.

The delegatıons year: A study on its his torıcal backround

The Delegations Year is the 9 th year of Hijrah calender that the delegations of Arab tribes came to Madina to declare that they have accepted Islam or wanted to make a treaty with the Messenger of Allah as a Messenger and a Statesman. In the classical sources, the reason for the Arab s acceptence Islam or its sov ereignty was the conquest of Mecca and then the conversion of Quraish to Islam. However, in addition to the narrations in the classical sources, when the inc idents which caused th e arrival of delegations are dealt with from viewpoint of extensive, wholeness and correlative, different aspects of the issue will clearly arise.

___

 • » Acar, Cafer, Cahiliye‟de ve Risalet Döneminde “Savaş” Olgusu, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara 2007.
 • » Apak, Adem, Anahatlarıyla İslâm Tarihi (Hz. Muhammed (sav) Dönemi), İstanbul 2012.
 • » Belâzurî, Ahmed b. Yahya b. Câbir (279/892), Fütûhu‟l-Bü ldân, (nşr. Rıdvan Muhammed Rıdvan), Beyrut 1991.
 • » Belâzurî, Ahmed b., Ensâbu‟l-Eşrâf, tah. S.Zekkâr-R.Zerkâyî, I -XIII, Beyrut 1996.
 • » Cevad Ali, el-Mufassal fî Târîhi‟l-Arab Kable‟l-İslâm, I -X, Bağdat 1993.
 • » Çelikkol , Yaşar, İslâm Öncesi Mekke, Ankara 2013.
 • » Fayda, Mustafa, ''Devs‖, DİA, İstanbul 1994, IX, 253.
 • » Fayda, Mustafa,, ''Senetü‘l -Vüfûd‖, DİA, İstanbul 2009, XXXVI, 520 -521.
 • » Grabus, Merzuk, Hz. Peygamber‟in Mekke Müşrikleri Dışındaki Arap Kabileleri İle Münase- betleri (Medine Dönemi), Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Bursa 2011.
 • » Gregory, Timothy E., A History of Byzantium, Massachusetts 2005
 • » Hamidullah, Muhammed, İslâm Peygamberi, ter. Salih Tuğ, I -II, İstanbul 1993.
 • » Hamidullah, Muhammed, el-Vesâiku‟s-Siyâsiyye, Beyrut 1985.
 • » Hamidullah, Muhammed, ''el -Îlâf veya İslâm‘dan Önce Mekke‘nin İktisâdî-Diplomatik Münasebetleri‖, ter. İsmail Cerrahoğlu, AÜİFD, IX, 1962, 213 -222.
 • » Hemdânî, el -Hasen b. Ahmed b. Ya‘kûb (360/971‘den sonra), Sıfatü Cezîreti‟l-Arab, tah. Muhammed b. Ali el -Ekvâ‘, San‘a 1990.
 • » Hourani, Albert, A History of The Arab Peoples, New York 1992.
 • » İbn Habîb, Muhammed (245/859), Kitâb ü ‟l-Muhabber, tah. Eliza Lichten -Stadter, Beyrut trz.
 • » İbn Hişâm, Ebû Muhammed Abdülmelik (218/833), es-Sîretü‟n -Nebeviyye, tah. Mustafa es - Sekkâ ve ark., I -I I, Beyrut trz.
 • » İbn Kesîr, Ebu‘l -Fidâ (774/1372), el-Bidâye ve‟n -Nihâye, tah. Abdu l lah b. Abd ü l muhsin et- Tü rkî, I -XXI, y.y., 1999.
 • » İbn Mâce, Ebû Abdillah Muhammed b. Yezid el -Kazvinî (275/888), Sünen, I -II, İstanbul 1992.
 • » İbn Sa‘d, Muhammed (230/845), et-Tabakâtü‟l-Kübrâ, (Riy â d Abdu l lah Abd ü lh â di), I -VIII, Beyrut 1996.
 • » İbnü‘l -Esîr, İzzüddin Eb ü ‘l -Hasen (630/1232), el-Kâmil fi‟t-Târîh, tah. Eb ü ‘l -Fidâ Abdullah el - Kâdî, I -XI, Beyrut 1987.
 • » İbnü‘l -Kelbî Hişâm b. Muhammed b. es -Sâib (204/819), Kitâbü ‟l-Esnâm, tah. Ahmed Zeki Paşa, Kahire 1995.
 • » Kaegi, Walter E., Byzantium and the Early Islamic Conquests, New York 2005.
 • » Kallek, Cengiz, ''Eş‘ar (Benî Eş‘ar)‖, DİA, İstanbul 1995, XI, 442 -443.
 • » Kara, Cahid, İslâm Coğrafyasında Mecûsîler – Emevîler‟in Sonuna Kadar-, Basılmamış Doktora Tezi, Ankara 2007.
 • » Kehhâle, Ömer Rıza, Mu‟cem ü Kabâili‟l-Arab, I -V, Beyrut 1997.
 • » Mübârekfûrî, Safiyyü rrahman, er-Rahîku‟l-Mahtûm, Beyrut 2010.
 • » Ostrogorsky, Georg, Bizans Devleti Tarihi, (ter. Fikret Işıltan), Ankara 1986.
 • » Önkal, Ahmet, ''Mustalik‖, DİA, İstanbul 2006, XXXI, 360 -361.
 • » Özaydın, Abdülkerim, ''Cezîme b. Âmir‖, DİA, İstanbul 1993, VII, 508.
 • » Özdemir, Serdar, Hz. Peygamber‟in Seriyyeleri, İstanbul 2001.
 • » Sarıçam, İbrahim, Hz. Muhammed ve Evrensel Mesajı, Ankara 2003.
 • » ----------, ''Müdlic ‖, DİA, İstanbul 2006, XXXI, 473 -474.
 • » Sem‘ânî, Ebû Sa‘d Abdülkerim b. Muhammed (562/1166), el-Ensâb, tak. Abdullah Ömer el -Bârû dî, I -V, Beyrut 1988.
 • » İâmî, Muhamed b. Yusuf (942/1535), Sübülü‟l-Hüdâ ve‟r-Raşâd, tah. Mustafa Abdülvahid, I -XII, Kahire 1997.
 • » İ iblî, Mevlânâ, Asr-ı Saâdet, ter. Ömer Rıza Doğrul, I -V, İstanbul 1977.
 • » Taberî, Ebû Cafer Muhammed b. Cerîr (310 /922), Târîhu‟r-Rusü l ve‟l-Mülûk, tah. Muha m- med Eb ü ‘l -Fadl İbrahim, I -XI, Kahire trz.
 • » Topaloğlu, Bekir, ''Tevbe Sûresi‖, DİA, İstanbul 2011, XL, 585 -588.
 • » Türcan, Selim, İlk Dönem Kur‘an Tasavvuru ve Dönüşümü, Ankara 2010 . » Uslu, Recep, ''Hums‖, DİA, İstanbul 1998, XVIII, 364 -365.
 • » Vâkıdî, Muhammed b. Ömer (207/807), Kitâb ü ‟l-Meğâzî, tah. Mars den Jones, I -III, Beyrut 1966.
 • » Watt, W. Montgomery, Hz. Muha mmed Mekke‟de, ter. M.R.Ayas -A.Yüksel, Ankara 1986.
 • » Watt, W. Montgomery, Muhammad Prophet and Statesman, New York 1974.
 • » Ya‘kûbî, Ahmed b. İshak b. Cafer (292/897), Târîhu‟l-Ya‟kûbî, I -II, Bey rut 1999.
 • » Zeydan, Corci, Târîhu Temedd ü ni‟l-İslâm, I -IV, Beyrut, trz.