GIDA TAKVİYESİ SATIN ALMA SÜRECİNİ ETKİLEYEN UNSURLAR, DİJİTAL ETKİLEYİCLERİN ÖNEMİ VE TÜKETİCİ SATIN ALMA MODELLERİ

Gıda takviyesi ürünlerinin önemi tüketiciler, sağlık personelleri, satış ve pazarlamacılar açısından gün geçtikçe yükselmektedir. Geçtiğimiz senelerde yaşanan pandemi süreci de bu durumu hızlandırmıştır. Gıda takviyesi ürünleri pazarı bu kadar hızla genişleyip büyürken, bu ürünlerin bilim insanları ve tüketiciler yönünden yararlı veya zararlı olduğu konusunda tartışmalar da devam etmektedir. Bununla birlikte tüketicilerin değişkenlik gösteren istek ve ihtiyaçları ile ürünlere yönelmeleri, pazarlamacılar açısından zorlayıcı durumlar olarak ortaya çıkmaktadır. Bundan dolayı tüketicilerin gıda takviyesi ürünlerini satın alma eğilimlerinin tespit edilmesi önemli bir süreç olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu konu ile ilgili olarak; yerinde sonuçlar ortaya koymak için; gıda takviyesi satın alma sürecini etkileyen unsurlar,bu süreçte dijital etkileyicilerin önemi ve tüketici satın alma modelleri üzerine bir araştırma ve çalışma yapılmıştır. Burada ilk olarak; tüketicilerin gıda takviyesi ürünlerini satın alma eğilimlerini anlamak üzere geliştirilmiş bir anket ile durum tesbiti yapmak amaçlanmıştır. Bu kapsamda yapılan değerli bir çalışma olması sebebi ile tüm ilgilenen paydaşlara önemli katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Aynı zamanda araştırma bulgularının gıda takviyesi pazarlamacılarına ve tüketicilere uygulayacakları stratejilerde yol gösterici olması da hedeflenmektedir.

ELEMENTS AFFECTING THE PURCHASING PROCESS OF FOOD SUPPLEMENTS, THE IMPORTANCE OF DIGITAL AFFECTS AND CONSUMER PURCHASE MODELS

The importance of food supplement products is accelerated by customers, healthcare personnel, sales & marketing people. The pandemic process experienced in the past years has also accelerated this situation. While the market for dietary supplement products is expanding and growing so rapidly, debate continues as to whether these products are beneficial or harmful to scientists and consumers. However, the varying demands and needs of consumers and their orientation to products emerge as challenging situations for marketers. For this reason, it is an important process to determine the tendency of consumers to buy food supplement products. Regarding this subject; to produce on-the-spot results; A research and study was conducted on the factors affecting the food supplement purchasing process, the importance of digital influencers in this process, and consumer purchasing models. Here first; we aimed to identify the status with a questionnaire developed to understand the consumers' tendency to purchase food supplement products. This study will contribute to all related stakeholders, as it is a valuable study carried out in this context. Also, its another objective is to provide a guidance to the nutritional supplement marketers and consumers in their strategies they will practice.

___

  • Akın, M. (1998). Günümüzde kullanılan nihai tüketicinin satın alma davranış modelleri. Pazarlama Dünyası, 12(68), 24-35.
  • Baudrillard, J. (2004). Tam Ekran. (B. Gülmez, Çev.).İstanbul: Yapı Kredi Yayınları
  • Candan, S. S. (2022). Tüketicilerin Besin Destek Ürünlerini Satın Alma Eğilimlerinin Planlı Davranış Teorisi Kapsamında Araştırılması. Yayımlanmış doktora tezi. Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı.
  • De Jong, N., Ocke, M. C., Branderhorst, H. A., and Friele, R. (2003). Demographic and lifestyle characteristics of functional food consumers and dietary supplement users. British Journal of Nutrition, 89(2), 273-281.
  • Göl, H. (2022). E-ticaretin öne çıkan başarısı, tüketici davranışlarında değişim ve dijitalleşme. Deloitte Dijital, Şubat.
  • İşlek, M. S. (2012). Sosyal Medyanın Tüketici Davranışlarına Etkileri Üzerine Bir Araştırma. Yayımlanmış yüksek lisans tezi. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı.
  • Kotler, P. (2003). Kotler ve Pazarlama-Pazar Yaratmak, Para Kazanmak ve Pazara Egemen Olmak. (A. Özyağcılar, Çev.). İstanbul: Sistem Yayıncılık.
  • Manovich, L. (2001). The Language of New Media. Cambridge, Massachusetts: MIT Press.
  • Odabaşı, Y. ve Barış, G. (2011). Tüketici Davranışı (2. Basım). İstanbul: MediaCat Kitapları.
  • Papatya, N. (2005). Tüketici davranışları ile ilgili motivasyon modelleri: bir perakende işletmesinde temizlik ve kişisel bakım ürünlerine bağlı bir araştırma. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 10(1), 221-240.