TEDARİK ZİNCİRİ RİSK VE BELİRSİZLİKLERİ: KORONAVİRÜS PANDEMİSİ VE ORTAMINDA İLAÇ SEKTÖRÜNDE RİSK YÖNETİMİ VE HALKLA İLİŞKİLER

Günümüzde tedarik zincirlerinde risk ve belirsizlik kavramları, giderek önemi artan konular haline gelmiştir. Özellikle 2020 yılı içinde yaşanan Covid 19 (Koronavirüs) Pandemisi tedarik zincirleri üzerinde büyük kesintilere sebep olmuştur. Tedarikçiler, üreticiler, taşıyıcı firmalar, vd., tedarik zinciri üyeleri karşılaşılan bu pandemi sürecini risk değerlendirmelerinde dikkate almadıkları için (yakın bir tarihte benzeri bir pandemi yaşanmadığından dolayı) tedarik zinciri üzerindeki iletim hatları duraksamıştır. Koronavirüs Pandemisinin başladığı ilk anlarda siyasi otoritelerin aldığı kısıtlayıcı uygulamalar ürün ve hammaddelerin tedarik süresinin doğru tahmin edilmesini zorlaştırmıştır. Bu çalışmada, Koranavirüs Pandemi sürecinden gerek taleplerdeki artış sebebiyle gerekse tedarik zinciri ağlarında yaşanan sorunlar sebebiyle en çok etkilenen sektörlerden biri olan ilaç sektöründe faaliyet gösteren bir firmanın bu süreçteki iş akışlarını ortaya koyan bir çalışma gerçekleştirilmiştir. Bu amaçla çalışmada öncelikle risk ve belirsizlik kavramları kısaca açıklanarak, sonrasında ilaç sektöründe faaliyet gösteren lider bir firmanın Satın Alma Müdürü ile karşılıklı görüşme yapılarak, Pandemi dönemindeki ilaç tedarik zinciri konusunda risk ve belirsizlik değerlendirmeleri ortaya konulmuştur. Bu bağlamda ilgili firmanın artan talebi karşılamak için, yeni hammadde tedarikçilerini sürekli araştırdığı, farklı tedarik zinciri ağları kullandığı ve Pandemi sürecinde görülen lüzum üzerine çeşitli Ar-Ge faaliyetleri ile yeni ürün çalışmaları gerçekleştirdiği sonucuna ulaşılmıştır.

SUPPLY CHAIN RISK AND UNCERTAINTY: COVID 19 PANDEMIA AND RISK MANAGEMENT IN THE PHARMACEUTICAL SECTOR AND PUBLIC RELATIONS

Today, the concepts of risk and uncertainty have become increasingly significant issuesin supply chains. Especially the COVID 19 (Coronavirus) Pandemic in 2020 has causedmajor interruptions in supply chains. Since the members in the supply chain, includingsuppliers, manufacturers, carriers, etc. have not considered this pandemic in their riskassessments (as there has not been a similar pandemic recently), supply chain lines havecome to a stop. The restrictive applications made by the political authorities in the onset ofthe Coronavirus Pandemic made it difficult to estimate the lead time of the products and rawmaterials accurately. Thus, this study presents the workflows of a company operating in thepharmaceutical industry, one of the industries most affected by the Coronavirus Pandemicdue to both the increase in demand and the problems experienced in supply chain networks.For this purpose, the concepts of risk and uncertainty were briefly discussed in the study, andthen the risk and uncertainty assessments about the drug supply chain during the pandemicwere presented, on the grounds of the meeting with the Purchasing Manager of a leadingcompany operating in the pharmaceutical industry. In this context, it was concluded that therelated company continuously sought for new raw material suppliers to meet the increasingdemand, used different supply chain networks, and carried out new product studies withvarious R&D activities, as needed during the pandemic.

___

 • Acar, A.Z. (2020) Lojistik Yönetimi. Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, T.C. Anadolu Üniversitesi Yayını No: 3976, Açık Öğretim Fakültesi Yayını No: 2759.
 • Acer, A. ve Dinçer, E. (2019) Lojistik Yönetiminde Depo Yeri Seçim Kriterlerinin Bulanık Analitik Hiyerarşi Yöntemi ile Modellenmesi. Sosyal,Beşeri ve İdari Bilimler Alanında Araştırma ve Değerlendirmeler, Cilt 2, Ankara, Gece Akademi.
 • Akdeve, E., ve Benli E. (2020) Covid19’un küresel tedarik zinciri ve sektörlere etkisi. STM Future Technology Institute. 24.07.2020, https:// thinktech.stm.com.tr
 • Belson, D. (2005) Storage, distribution and dispencing of medical supplies. CREATE Report Archive 05-011, Los Angeles, University of Southern California.
 • Budak, F., ve Korkmaz Ş. (2020) COVID-19 Pandemi sürecine yönelik genel bir değerlendirme: Türkiye örneği. Sosyal Araştırmalar ve Yönetim Dergisi (SAYOD), 1, 62-79.
 • Deveci, B., ve Deveci B. (2018) Örnek olay çalışmasına ilişkin teorik bir.Social Sciences Studies Journal, 4 (13), 126-135.
 • Global Risks. (2015) World Economic Forum, Insight Report, 7 Temmuz 2020, https://weforum.org
 • Green, P. E. J. (2016) Enterprise risk management a common frame work for the entire organization, Oxford, Elsevier.
 • HASUDER Halk Sağlığı Uzmanları Derneği. (2020) Yeni korona virüs hastalığı (Covid19) Kavramlar ve Tanımlar Rehberi, 27 Temmuz 2020,https:// korona.hasuder.org.tr/wp-content/uploads/Terminoloji-28.3.2020.pdf
 • Jaberidoost, M.,Nikfar, S., Abdollahiasl, A., ve Dinarvand, R. (2013) Pharmaceutical supply chain risks: a systematic review. Daru: journal of Faculty of Pharmacy, Tehran University of Medical Sciences, 21 (1), 21-69.
 • Jüttner, U., Peck, H., ve Christopher, M. (2003) Supplyc hain risk management: outlining an agend a for future research. International Journal of Logistics Research and Applications, 6 (4), 197-210.
 • Karagöz Taşkın, B., ve Akçdağ, M. (2020) Sağlık lojistiği. Ankara, Gece Kitaplığı.
 • KPMG. (2020) COVID 19 gündemi, 19 Temmuz 2020, https://home. kpmg/tr
 • Manuj, I., ve Mentzer, J. T. (2008) Global supply chain risk management. Journal of Business Logistics, 29 (1), 133-155.
 • Niharikaa,G.,veRitub, V. (2015) Cloud architecture for the logistics business. Procedia Computer Science, 50, 414-420.
 • Rao, S.,veGoldsby, T.J. (2009) Supply chain risks: a review and typology. International Journal of Logistics Management, 20 (1), 97-123.
 • SCRLC Supply Chain Risk Leadership Council. (2013) White Paper
 • SCRLC Emerging Risks in the Supply Chain 2013. 17 Temmuz 2020, http:// www.scrlc.com/articles/FINAL_SCRLC_Emerging_Risks_in_the_Supply_ Chain.pdf
 • Singh, R. K., Jain R., ve Mishra, P. K. (2009) Risk in supply chain management. National Conference on Advances in Mechanical Engineering (NCAME 2009), Moradabad. 326-337.
 • Singh, R.K., Kumar, R., ve Kumar, P. (2016) Strategic issues in pharmaceutical supplychains: a review, International Journal of Pharmaceuticaland Healthcare Marketing, 10, (3), 234-257.
 • Wang, M. (2018) Impacts of supply chain uncertainty and risk on the logistics performance. Asia Pacific Journal of Marketing andLogistics,30 (3), 689-704.
 • Wee, H. M., Blos, M.F., ve Yang, W. H. (2012) Risk management in logistics. J. Lu, L.C. Jain, ve G. Zhang (Ed.), İçinde, Handbook on decision making, Chapter 15, (s.285-305). Verlag Berlin Heidelberg: Springer.
 • Zahiri, B., Jula, P., ve Tavakkoli-Moghaddam, R. (2018) Design of a pharmaceutical supply chain network under uncertainty considering perishability and substitutability of products, Information Sciences: An
 • Journal, 423, 257-283.Zainal, Z. (2007) Case study as a research method. Jurnal Kemanusiaan,5 (1), 1-6.