KURUM KİMLİĞİNİN BİR YANSIMASI OLARAK KURUMSAL YAYINLAR: KOÇ HOLDİNG "BİZDEN HABERLER" VE ÇALIK HOLDİNG "ÇALIK HABER" DERGİLERİNİN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ

Araştırma, ülkemizde önemli bir pazar payına sahip olan Koç Holding ve Çalık Holding’in kurumsal dergilerini karşılaştırmalı olarak analiz etmekte ve kurumsal kimlik ögelerine yer vermeleri açısından aralarındaki farkları ortaya koymaktadır. Araştırmanın amacı doğrultusunda, kurumsal dergilerde kimlik ögelerinin en doğru şekilde nasıl yansıtılması gerektiği sorusuna yanıt aranmıştır. Karşılaştırmalı içerik analizi, araştırma sorularına net cevaplar bulmak amacıyla kapsamlı bir yöntem olarak kullanılmıştır. Sonuç olarak ise Koç Holding’in Bizden Haberler Dergisi’nin kurumsal sembollere yer vermesi, düzenli aralıklarla yayınlanması ve içeriği bakımından Çalık Haber’e göre kurumsal kimlik öğelerini daha doğru şekilde yansıttığı ifade edilebilir.

CORPORATE PUBLICATIONS AS A REFLECTION OF CORPORATE IDENTITY: A COMPARATIVE ANALYSIS OF KOÇ HOLDING "NEWS FROM US" AND ÇALIK HOLDING "ÇALIK NEWS" MAGAZINES

The research analyzes the corporate magazines of Koç Holding and Çalık Holding, which have an important market share in our country, and reveals their differences in terms of corporate identity elements. For the purpose of the research, an answer was sought to the question of how the identity items should be reflected in corporate journals. Comparative content analysis was used as a comprehensive method in order to get clear answers to the research questions. As a result, it can be said that Koç Holding's Bizden Haberler Magazine reflects corporate identity elements more than Çalık Haber in terms of its incorporation of corporate symbols, its regular publication and its content.

___

 • Ak, M. (2011). Marka Yönetimi ve İmaj. İstanbul: Hayygrup Yayıncılık.
 • Dutka, S. (2002). Ölçülür Reklam Sonuçları İçin Reklam Hedeflerini Tanımlamak. H. Mesci (Çev.), İstanbul: Reklamcılık Vakfı Yayınları.
 • Erdoğan, İ. (2012). Pozitivist Metodoloji ve Ötesi. Ankara: Erk Yayınları.
 • Okay, A. (2013). Kurum Kimliği. İstanbul: Derin Yayınları.
 • Özkan, A. (2009). Halkla İlişkiler Yönetimi. İstanbul: İstanbul Ticaret Odası Yayınları.
 • Seitel, F. (2016). Halkla İlişkiler Uygulaması. S. Mengü (Çev.), Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Şahin, Ç. (2014). ‘’Kurumsal İtibar Yönetimi’’, Günümüzde ve Gelecekte Stratejik Halkla İlişkiler Yönetimi. Uğurlu, S. (drl.), İstanbul: Beta Yayınları.
 • Uğur, E. (2010). Temel İletişim Teknikleri ve İletişimde Etkinliği Arttırmak. İstanbul: İstanbul Üniversitesi Basım ve Yayınevi Müdürlüğü.
 • Ural, E. (2006). Stratejik Halkla İlişkiler Uygulamaları. İstanbul: Birsen Yayınevi.
 • Erdal, G. vd. (2013). Eğitim Kurumlarında Kurumsal Kimlik, Kurumsal İmaj ve Eğitime Katkısı. Electronic Journal of Vocational Colleges. 3.3: 54-61.
 • Erdoğan, B. Z. vd. (2006). Kurumsal İmajın Şirketin Farklı Paydaşları Tarafından Algılanışı Üzerine Bir Araştırma. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 15. 55-76.
 • Erkmen, T. ve Çerik, Ş. (2007). Kurum İmajını Oluşturan Kurum Kimliği Boyutları Bağlamında Örgüte Bağlılığın İncelenmesi: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Uygulama. Öneri Dergisi. 28: 107-119.
 • Hepkon, Z. (2003). Kurumsal Kimlik İnşasını Belirleyen Faktörler: Bir Literatür Taraması. İstanbul Ticaret Üniversitesi Dergisi. Sayı 4: 175- 211.
 • Karaköse, T. (2007). Örgütlerde İtibar Yönetimi. Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi. Sayı 11: 1-12.
 • Karatepe, S. (2008). İtibar Yönetimi: Halkla İlişkiler Güven Yaratma. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi. 7.23: 77-97.
 • Korkmaz, A. (2007). Yazılı Basında Kurum Kimliğinin Oluşturulması Sürecinde Kurum Kimliği Stratejisinin Belirlenmesi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. Sayı 17: 385-391.
 • Uzoğlu, S. (2001). Kurumsal Kimlik, Kurumsal Kültür ve Kurumsal İmaj. Kurgu Dergisi. Sayı 18: 337-353.
 • Uslu, P. (2006). Kurumsal Kimlik Oluşturmada Halkla İlişkilerin Önemi ‘’Özdilek’’ Örneği. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi) Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kocaeli.
 • Uzoğlu, S. (1999). Kurumsal Kimlik ve Anlambilim Çerçevesinde Vakko Örneği. (Yayımlanmamış Doktora Tezi) Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir.
 • Kimlik Nedir? 1 Aralık 2018 tarihinde http://www.tdk.gov.tr/index. php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.5a2a7d423b43a2.27163171 adresinden edinilmiştir.