ULUSLARARASI PAZARLARDA İNOVASYON ve SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK: X SERAMİK ŞİRKETİNDE DEĞERLENDİRME

Amaç: İşletmeler, Ar-ge odaklı değer yaratan pazarlama faaliyetlerinin gelecek kuşaklar üzerinde olumsuz etkilerini önlemek için sürdürülebilir inovasyona yönelmektedir. Sürdürülebilir inovasyondan sağlanan değer, sürdürülebilir gelişmedir ve bu gelişmeye yönelik pazarlama stratejileri izlenmelidir. Araştırmanın amacı; Kütahya seramik sektöründeki uluslararası firmanın inovasyon odaklı stratejik pazarlama hedefleri ve araçlarını, sürdürülebilirlik değer önerilerini, bünyesi içindeki ve dışındaki sürdürülebilir inovasyona etki eden faktörleri ile inovasyon özellikleri bakımından nasıl sınıflandırıldığını belirmektir. Yöntem: Araştırmada nitel tasarımdan yararlanılmış ve yargısal örnekleme kullanılmıştır. Araştırmada; öncelikle firmanın üst düzey yöneticileri ile yüz yüze görüşmelerden birincil veriler toplanmış, sonrasında kurumsal web sayfaları başta olmak üzere firma içi kayıtlar ve ikincil verilerin analiziyle çoklu veri kaynaklarından yararlanılmıştır. Bulgular: Araştırma bulgularında, firmanın sürdürülebilir inovasyonu bir yatırım olarak gördüğü; farklı pazarlarda farklı inovasyon odaklı stratejik pazarlama hedeflerine sahip olduğu; sürdürülebilir inovasyonunun gelişiminde, tüm iç ve dış faktörlerin etkili olduğu; sürdürülebilir inovasyon özellikleri bakımından toplumsal değişimi hedefleyen “sistem kurma” aşamasında sınıflandırılabileceği belirlenmiştir. Sonuç: Seramik sektöründe yapılan araştırmanın sonucu, literatürü destekler niteliktedir.

INNOVATION AND SUSTAINABILITY IN INTERNATIONAL MARKETS: EVALUATION AT X CERAMIC COMPANY

Aim: Businesses create value through R&D activities, improve their marketing activities and turn to sustainable innovation to prevent the negative impacts of these activities on future generations. The value derived from sustainable innovation is sustainable development and marketing strategies for this development should be pursued. The purpose of the research; to determine the innovation-oriented strategic marketing objectives and tools of the international firm in the Kütahya ceramic industry, its sustainability value propositions, its internal and external factors affecting sustainable innovation, and how it is classified in terms of innovation characteristics. Method :Qualitative design was used in the research and judgmental sampling was used. In the research; firstly, primary data was collected through face-to-face interviews with the senior managers of the company, and then multiple data sources were utilized by analyzing internal records and secondary data, especially corporate web pages. Findings: In the research findings, the firm sees sustainable innovation as an investment; has different innovation-oriented strategic marketing objectives in different markets; that all internal and external factors are effective in the development of sustainable innovation; it has been determined that it can be classified in the "system building" stage, which aims at social change in terms of sustainable innovation features. Results: The result of the research conducted in the ceramic industry supports the literature.

___

 • Açıkalın, N. ve Kayabaşı, A. (2019). İşletmelerin sürdürülebilir inovasyon faaliyetleri: Pazarlama bakış açısıyla nitel bir inceleme. Pazarlama Teorisi ve Uygulamaları Dergisi, 5(2), 191-220.
 • Adams, R., Jeanrenaud, S., Bessant, J., Overy, P. ve Denyer, D. (2016). Sustainability-oriented ınnovation: A systematic review. International Journal of Management Reviews, 18, 180-205.
 • Adıgüzel, B. (2012). İnovasyon ve inovasyon yönetimi: Steve Jobs örneği. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi.
 • Aksu, C. (2011, 10 Mart). Sürdürülebilir kalkınma ve çevre. chromeextension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/http://cevre.mf.duzce.edu.tr/Do kumanlar/cevre_mf/Dosyalar/SÜRDÜRÜLEBİLİR%20Kalkınma%20ve%20Ç evre.pdf.
 • Alderin, C. & Do, T. (2016). Sustainable ınnovation-driving factors in large firms. http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db= edsbas &AN= edsbas.87E2B865&lang=tr&site=eds-live, 10.08.2019 tarihinde erişilmiştir.
 • Alpaslan Danışman, S. (2015). Yenilik (innovation) ve icat (invention) kavramları arasındaki ilişki: Metaforlarla keşfedici bir araştırma. Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, 3(2), 143-164.
 • Aygen, S. (2006). İşletmelerde yenilik yönetimi sürecinde örgüt yapılarında ve hizmet tasarımlarında yaşanan dönüşümler: Antalya ili beş yıldızlı konaklama işletmelerinde ampirik bir araştırma ve hizmet tasarımı önerisi. (Yayımlanmamış doktora tezi). Selçuk Üniversitesi.
 • Ayuso, S., Rodríguez, M. Á, García‐Castro, R. ve Ariño, M. Á. (2011). Does stakeholder engagement promote sustainable innovation orientation. Industrial Management & Data Systems, 111(9), 1399-1417.
 • Baltacı, A. (2008, 22 Ekim). Pazarlamada fiyat stratejileri. https://www.researchgate.net/publication/343814470_Pazarlamada_Fiyat_Strat ejileri.
 • Berkowıtz, H. (2018). Meta-organizing firms' capabilities for sustainable innovation: A conceptual framework. Journal of Cleaner Production, 175, 420-430.
 • Bozbay, Z. (2010). Pazarlama stratejileri. İstanbul Ticaret Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi. Erişim Adresi: http://auzefkitap.istanbul.edu.tr/kitap/isletme_au/pazarlamastratejileri.pdf.
 • Çalık, E. (2021). Türkiye’deki imalat işletmelerinin sürdürülebilir inovasyon faaliyetleri. Verimlilik Dergisi, 3, 185-201.
 • Çevre Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun. (2006, 26 Nisan). T.C. Resmi Gazete (Sayı 2872).
 • Dewberry, E. L. ve Barros M. M. D. (2009). Exploring the need for more radical sustainable innovation: What does it look like and why? International Journal Of Sustainable Engineering, 2(1), 28-39.
 • Eskiler, E., Özmen, M. ve Uzkurt, C. (2011). Bilgi yönetimi pazar odaklılık ve pazarlama yeniliği ilişkisi: Mobilya sektöründe bir araştırma. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 6(1), 31- 69.
 • Galimidi, B. V. (2010). İşletmelerde nakit yönetimi ve bu çerçevede bir finansal analiz örneği. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Ankara Üniversitesi.
 • Geels, F.W., Hekkert, M. P. ve Jacobsson, S. (2008). The dynamics of sustainable innovation journeys. Technology Analysis & Strategic Management, 20(5), 521-536.
 • Gökcek, O. (2007). Yenilik yönetimi süreci ve yenilik stratejileri: Otomotiv sektöründe sektöründe alan çalışması. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). İstanbul Üniversitesi.
 • Gözler Çamur, E. (2020). Sosyal Bilimlerde Bir Araştırma Yöntemi Olarak “Elit Görüşme”: Teknikler ve Sahadan Notlar. B. Tunçsiper (Ed.), III. Uluslararası Sosyal Bilimlerde Kritik Tartışmalar Kongresi Bildiriler Kitabı içinde (ss.67-77). Demokrasi Üniversitesi Yayınevi.
 • Graue, C. (2015). Qualitative data analysis. International Journal of Sales, Retailing & Marketing, 4(9), 5-14.
 • Güleş, H. ve Bülbül, H. (2004). Toplam kalite yönetiminin işletmelerde yenilik çalışmalarına katkıları. G.Ü.İ.İ.B.F. Dergisi, 6(1), 115-129.
 • Gümüş, S., Dayal, M. ve Gülnihal, H. (2014). İnovasyonu oluşturan işletmelerin yaşam döngüleri. Hiperlink Yayınları.
 • Göl, F., Yılmaz, A., Kaçar, E., Şimşek, S., Sarıtaş, Z.G., Türe, Ç., Arslan, M., Bekmezci, M., Burhan, H. ve Sen, F. (2021). Seramik sofra sırlarının üretiminde cam atıklarının yeniden kullanımı. Seramik Uluslararası,, 47(15), 21061-20168. https://doi.org/10.1016/j.ceramint.2021.04.108
 • Göl, F., Cibuk, S., Kaçar, E., Sarıtaş, Z. G., Yılmaz, A., Arslan, M. ve Sen, F. (2022). Seramik sofra sırlarının imalatında katı atıkların değerlendirilmesi, Seramik Uluslararası, 48(11) 15622-15628. https://doi.org/10.1016/j.ceramint.2022.02.096.
 • Hansen, E. G. ve Dunker, F. G. (2013). Sustainability-Oriented innovation. İçinde S. O. Idowu, N. Capaldi, L. Zu, A. Das Gupta (Eds.), Encyclopedia of Corporate Social Responsibility (ss.2407-2417). Springer.
 • Hatay, A. (2019, 28 Mart). Sürdürülebilirlik ve inovasyon ilişkisi. https://tr.linkedin.com/pulse/s%C3%BCrd%C3%BCr%C3%BClebilirlik-veinovasyon-ili%C5%9Fkisi- ay%C5%9Feg%C3%BCl-hatay
 • Jorna, R. (Ed.) (2006). Sustainable İnnovation: The human, Organisational, Human and Knowledge Dimension. Greenleaf Publishing.
 • Karataş, Z. (2015). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Manevi Temelli Sosyal Hizmet Araştırmaları Dergisi, 1,(1), 62-80.
 • Kayıkçı, P., Armağan, K. ve Dal, N. E. (2019). Sürdürülebilir pazarlama: Kavramsal bir çalışma. MAKÜ-Bucak İşletme Fakültesi Dergisi, 2(1), 77-93.
 • Kaypak, Ş. (2010). Ekolojik turizmin sürdürülebilirliği. Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, 2(2), 93-114.
 • Keramika (2021, 26 Ekim). http://www.dorukmedya.com adresinden 26 Ekim 2021 tarihinde erişilmiştir.
 • Keramika (2021, 3 Aralık). https://kutahyaajansi.com/ekonomi/keramika-uluslararasi yarismada-en-iyi-mikro-dunya-fotografi-odulu-aldi/ adresinden 3 Aralık 2021 tarihinde erişilmiştir.
 • Keramika (2022, 7 Haziran). http://www.keramika.com.tr/cevre-potikamiz// adresinden 7 Haziran 2022 tarihinde erişilmiştir.
 • Ketata, I., Sofka, W. ve Grımpe, C. (2015). The role of internal capabilities and firms' environment for sustainable innovation: Evidence for germany. R&D Management, 45(1), 60-75.
 • Kıycı, Ş. (2019). Turist yenilikçiliği ve algılanan riskin, yenilik algısı ve turistlerin yenilikçi otel tercihlerine etkisi üzerine bir uygulama. (Yayımlanmamış doktora tezi). Bülent Ecevit Üniversitesi.
 • Köse, C. ve Kavak, U. (2022). İnovasyon sürecinde liderin rolü: seramik sektöründe bir araştırma. Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, 17(1), 1-16.
 • KUTSO (2014). Keramika faaliyet ve tanıtım dergisi. https://www.kutso.org.tr/wp-content/uploads/2017/09/184.%20SAYI%20KUTSO%20DERG%C4%B0.pdf adresinden 01 Ocak 2014 tarihinde erişilmiştir.
 • OECD. (2002). Frascati Kılavuzu: Araştırma ve Deneysel Geliştirme Taramaları İçin Önerilen Standart Uygulama (3. Baskı). İstanbul: TÜBİTAK.
 • OECD. (2006). Oslo Kılavuzu: Yenilik Verilerinin Toplanması ve Yorumlanması İçin İlkeler (3. Baskı). İstanbul: Tübitak.
 • Onaran, B. (1987). İşletmelerde pazarlamanın sosyal sorumlulukları ve Eskişehir'deki sermaye işletmelerinde uygulaması. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Anadolu Üniversitesi.
 • Özbakır, M. ve Nurtanış Velioğlu, M. (2010). Pazarlamaya sürdürülebilirlik çerçevesinden bakış ve bir örnek olay analizi. Tüketici ve Tüketim Araştırmaları Dergisi, 2(2), 72-98.
 • Özerem, N. (1993). İşletmeler’de dağıtım kanalı seçimi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). İstanbul Üniversitesi.
 • Özmen, G. D. (2022, 07 Mart). İnovasyon ve çevresel sürdürülebilirlik. Dünya Gazetesi.
 • Schilirò, D. (2019). Sustainability, innovation, and efficiency: A key relationship. İçinde M. Ziolo ve B. S. Sergi (Ed.). Financing Sustainable Development, (ss. 83-102). Palgrave.
 • Stock, T., Obenaus, M., Slaymaker, A. ve Seliger, G. (2017). A model for the development of sustainable innovations for the early phase of the innovation process. Procedia Manufacturing,8, 215 – 222.
 • Tıraş, H. H. (2012).Sürdürülebilir kalkınma ve çevre: Teorik bir inceleme. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2(2), 57-73.
 • Torlak, Ö. ve Altunışık, R. (2012). Pazarlama Stratejileri- Yönetsel Bir Yaklaşım (2. Baskı). Beta Basım.
 • Torlak, Ö. ve Özmen, M. (Ed). (2019). Pazarlama İlkeleri. Anadolu Üniversitesi Yayınları.
 • Waite, A. M. (2014). Leadership's influence on innovation and sustainability: A review of the literature and implications for hrd. European Journal of Training and Development, 38(1/2), 15-39.
 • Yin, Robert K.(1981). The Case Study Crisis: Some Answers, Administrative Science Quarterly, 26(1), 58-65.
 • Zerenler, M., Türker, N. ve Şahin., E. (2007). Küresel teknoloji, araştırma-geliştirme (Ar-ge) ve yenilik ilişkisi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 17, 653-667.

___

APA Dural, S. , Şener, H. Y. & Taşkın, E. (2023). ULUSLARARASI PAZARLARDA İNOVASYON ve SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK: X SERAMİK ŞİRKETİNDE DEĞERLENDİRME . İşletme Bilimi Dergisi , 11 (2) , 113-131 . DOI: 10.22139/jobs.1269779