MOTORLU KURYELERİN ÇALIŞMA KOŞULLARININ İŞ TATMİNİ VE İŞTEN AYRILMA NİYETİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Amaç: Bu çalışmanın temel amacı motorlu kuryelerde çalışma koşullarının iş tatmini ve işten ayrılma niyeti üzerindeki etkisini tespit etmektir. Yöntem: Araştırma amacına ulaşmak için toplam 266 katılımcıdan veri toplanmıştır. Çalışmada farklı değişkenler arasındaki ilişkileri araştırmak için korelasyon ve regresyon analizi tekniklerinden yararlanılmıştır. Bulgular: Toplanan verilerin analizi önemli bilgiler ortaya çıkarmıştır. Özellikle, sonuçlar çalışma koşulları ile iş tatmini arasında anlamlı ve pozitif yönlü bir ilişki olduğunu göstermektedir. Ayrıca bu araştırma, çalışma koşulları ile işten ayrılma niyeti arasında negatif ve istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olduğunu ortaya çıkarmıştır. Sonuç: Araştırma bulgularına göre çalışma koşullarının iyileştirilmesi motorlu kuryelerin iş tatminlerinin yükseltmekte, işten ayrılma niyetlerini azaltmaktadır. Bu sonuç örgüt yöneticilerinin çalışma koşullarına dikkat etmesi gerektiğini göstermektedir.

THE EFFECT OF WORKING CONDITIONS ON JOB SATISFACTION AND TURNOVER INTENTION OF MOTORCYCLE COURIERS

Aim: The main purpose of this study is to determine the impact of working conditions on job satisfaction and intention to leave among motor couriers. Method: To achieve the research aim, data was collected from a total of 266 participants. Correlation and regression analysis techniques were utilized in the study to investigate the relationships between different variables. Findings: The analysis of the collected data has revealed important information. Especially, the results indicate a significant and positive relationship between working conditions and job satisfaction. Furthermore, this research has revealed a negative and statistically significant relationship between working conditions and turnover intention. Conclusion: According to the research findings, improving working conditions enhances the job satisfaction of motor couriers and reduces their turnover intention. This result indicates that organizational managers should pay attention to working conditions.

___

 • Albayrak, S. S. (2012). Otel işletmelerinin yiyecek-içecek departmanındaki çalışma koşullarının işgören motivasyonuna etkileri: İstanbul'daki beş yıldızlı otel işletmelerinde bir uygulama (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Trakya Üniversitesi.
 • Anaç, A. S., ve Özyer, K. (2021). Emotional labor: A conceptual review. Journal of Organizational Behavior Studies, 1(1), 51-64.
 • Arnold, H. ve Feldman, D. (1982). A multivariate analysis of the determinants of job turnover. Journal of Applied Psychology, 67(3), 350-360.
 • Arshadi, N. ve Zare, R. (2016). Leadership effectiveness, perceived organizational support and work ability: Mediating role of job satisfaction. International Journal of Behavioral Sciences, 9(4), 250-255.
 • Aslan, Z. ve Etyemez, S. (2015). İşgörenlerin tükenmişlik düzeylerinin işten ayrılma niyeti üzerine etkisi: Hatay’daki otel işletmelerinde bir araştırma. İşletme Araştırmaları Dergisi, 7(3), 482-507.
 • Bakotic, D. ve Babic, T. (2013). Relationship between working conditions and job satisfaction: The case of Croatian shipbuilding company. International Journal of Business and Social Science, 4(2).
 • Balcı İzgi, B. ve Olcay, A. (2008). Çalışma koşullarının önemi: Gaziantep ilindeki 4 ve 5 yıldızlı otel işletmesi çalışanlarına yönelik bir araştırma. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 10(1), 43-62.
 • Bannister, B. D. ve Griffeth, R. W. (1986). Applying a causal analytic framework to the mobley, horner, and hollingsworth (1978) turnover model: A useful reexamination, Journal of Management, 12(3), 433-443.
 • Belja, B. (2019). Ücret eşitliği algısının işten ayrılma niyeti üzerindeki etkisi ve çalışma koşullarının düzenleyici rolü ve konu ile ilgili bir araştırma. (Yayımlanmamış doktora tezi). İstanbul Üniversitesi.
 • Cotton, J. L. ve Tuttle, J. M. (1986). Employee turnover: A meta-analysis and review with implications for research, The Academy of Management Review, 11(1), 57.
 • Cronbach, L. J. (1951). Coefficient alpha and the internal structure of tests. Psychometrika, 16(3), 297-334.
 • Çalışkan, A. ve Bekmezci, M. (2019). Aşırı iş yükünün işten ayrılma niyetine etkisinde iş tatmini ve yaşam tatmininin rolü, sağlık kurumu çalışanları örneği. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 11(3), 381-431.
 • Çarıkçı, İ. H., & Çelikkol, Ö. (2009). İş–Aile Çatışmasının Örgütsel Bağlılık Ve İşten Ayrılma Niyetine Etkisi. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (9), 153-170.
 • Çavuş, M. F. ve Develi, A. (2022). Entropik örgüt iklimi, örgütsel umursamazlık ve iş tatmini: Kavramlar ve ölçme araçları. Journal of Organizational Behavior Studies, 2(2), 110-123.
 • Demirbilek, S. ve Pazarlıoğlu, M. V. (2007). Türkiye’de iş kazalarının oluşumunda etkili olan faktörler: Ampirik bir uygulama. Finans Politik & Ekonomik Yorumlar, 44(509), 81-91.
 • Diener, E., Emmons, R. A., Larsen, R. J. ve Griffin, S. (1985). The satisfaction with life scale. Journal of Personality Assessment, 49(1), 71-75. Doi: 10.1207/s15327752jpa4901_13
 • Dönmez Topçuoğlu, D. ve Genç, E. (2021). COVID-19 pandemi sürecinin kargo sektörü çalışanlarının işe yönelik tutumlarına etkisi: PTT örneği . Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 8 (2), 373-396. DOI: 10.17541/optimum.875531
 • Dwita, F. (2022). The effect of toxic leadership and job stress on turnover ıntention ın logistic courier Bekasi city. Airlangga Journal of Innovation Management, 3(2), 212-221.
 • Eker, Ç. ve Erkal, S. (2018) Kamu kurumlarında çalışan ev idaresi personelinin çalışma koşullarının iş motivasyonuna olan etkisinin incelenmesi. Economic and Business Sciences, 2(2), 419-432.
 • Erbil, S. (2013). Otel işletmelerinde çalışanların örgütsel sinizm algılarının işten ayrılma niyetine etkisi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Adnan Menderes Üniversitesi.
 • Erdoğdu, F.B. ve Sökmen, A. (2019). Örgütsel bağlılık ile iş tatmini ve işten ayrılma niyeti ilişkisinde örgütsel vatandaşlık davranışının aracılık rolü. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 7(1), 244-264.
 • Eroğlu, A. (2020). İş yükünün işten ayrılma niyeti üzerine etkisinde iş tatmini ve kişi-örgüt uyumunun aracılık rolü. İş ve İnsan Dergisi, 7(2), 213-227. Doi: 10.18394/iid.746740
 • Ghapanchi, A. H. ve Aurum, A. (2011). Antecedents to IT personnel’s ıntentions to leave: A systematic literature review. The Journal of Systems and Software, 84, 238-249. Grasmick, H. G. ve Kobayashi, E. (2002). Workplace deviance in Japan: Applying an extended model of deterrence, deviant behavior. An Interdisciplinary Journal, 23, 21-43.
 • Griffeth, R. W., Hom, P. W. ve Gaertner, S. (2000). A meta-analysis of antecedents and correlates of employee turnover: Update, moderator tests, and research ımplications for the next millennium. Journal of Management, 3, 463-488. http://dx.doi.org/10.1177/014920630002600305.
 • Gül, H., Oktay, E. ve Gökçe, H. (2008). İş tatmini, stres, örgütsel bağlılık, işten ayrılma niyeti ve performans arasındaki ilişkiler: Sağlık sektöründe bir uygulama. Akademik Bakış, 20, 1-11.
 • Hackman, J. R. ve Oldham, G. R. (1975). Job satisfaction and job performance: A meta analysis. Psychological Bulletin, 97(2), 251-273.
 • Hoppock, R. (1936). Age and job satisfaction. Psychological Monographs, 47(2), 115-118.
 • İbrahim, K. (2021). Factors affecting job satisfaction levels of crowdsourced couriers. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Bahçeşehir Üniversitesi.
 • Kashmoola, B., Ahmad, F. ve Kheng, Y. K. (2017). Review on job satisfaction, intention to leave and corporate entrepreneurial characteristics in United Arab Emirates construction firms. International Journal of Emerging Research in Management and Technology, 6(10), 105-115.
 • Kurnaz, H. ve Kantek, F. (2021). Çalışma ortamının hemşirelerin iş doyumu ve ayrılma niyetine etkisi, I. Ulusal Hemşirelik Yönetimi Kongresi, 27-29 Mayıs 2021.
 • Lewis, G. B. (1991). Turnover and the quiet crisis in the federal civil service. Public Administration Review, 51(2), 145-155.
 • Locke, E. A. (1976). The Nature And Causes of Job Satisfaction, İçinde M. Dunnette (Ed.), Handbook of Industrial and Organizational Psychology (ss. 1297-1349). Rand McNally.
 • Luthans, E. (1995). Organizational behavior. Literatür Yayıncılık.
 • Marqueze, E. C., Voltz, G. P., Borges, F. N. ve Moreno, C. R. (2008). A 2-year followup study of work ability among college educators, Applied Ergonomics, 39(5), 640-645. Doi: 10.1016/j.apergo.2008.02.002.
 • Mendis, M. V. S. (2017). The nexus between job satisfaction and job performance: An empirical study of bank assistants Sri Lanka. Middle East Journal Management, 4(4), 284-285.
 • Mobley, W.H., Horner, S.O. ve Hollingsworth, A. T. (1978). An evaluation of precursors of hospital employee turnover. Journal of Applied Psychology, 63(4), 408-414.
 • Mumcu, A. ve Döven, M. S. (2016). Etik iklim ve algılanan örgütsel adalet ilişkisi: Tokat ili bankacılık sektöründe bir araştırma. İş Ahlakı Dergisi, 9(1), 113-152.
 • Olcay, A. ve İzgi, B. B (2008). Çalışma koşullarının önemi: Gaziantep ilindeki 4 ve 5 yıldızlı otel işletmesi çalışanlarına yönelik bir araştırma. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 10(1), 43-62.
 • Örücü, E. ve Özafşarlıoğlu, S. (2013). Örgütsel adaletin çalışanların işten ayrılma niyetine etkisi: Güney Afrika Cumhuriyetinde bir uygulama. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 10(23), 335-358.
 • Özdemir, A. (2017). Tüketim toplumunda müşteri memnuniyeti ve çalışanların iş güvenliği: Moto-kuryeler üzerine bir alan araştırması. İçinde M. Çağlar Özdemir (Ed.), Sakarya Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Seçme Yazılar (ss. 249-268). Sakarya Yayıncılık.
 • Öztürk, E. B. ve Eyel, E.B. (2021). Esnek çalışmanın iş tatmini ve işten ayrılma niyeti üzerindeki etkisi: Telekomünikasyon sektöründe çalışanlar üzerinde bir araştırma, International Journal of Management and Administration, 5(9), 17-32.
 • Özyer, K., Irk, E. ve Anaç, S. (2015). İş tatmini ve yaşam tatmini ilişkisinde iş arkadaşlığının aracılık rolü. Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 16(1), 261-278.
 • Pekdemir, I., Özçelik, O., Karabulut, E. ve Arslantaş, C. (2006). Personel güçlendirme, iş tatmini ve örgütsel bağlılık arasındaki ilişkileri belirlemeye yönelik bir çalışma. Verimlilik Dergisi, 4, 12-36.
 • Saygılı, M. ve Çelik, Y. (2011). Hastane çalışanlarının çalışma ortamlarına ilişkin algıları ile iş doyumu düzeyleri arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi. Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, 14(1), 39-71.
 • Seidler, A., Thinschmidt, M., Deckert, S., Then, F., Hegewald, J., Nieuwenhuijsen, K. ve Riedel-Heller, S. G. (2014). The role of psychosocial working conditions on burnout and its core component emotional exhaustion–a systematic review. Journal of Occupational Medicine And Toxicology, 9(1), 1-13.
 • Tannenbaum, A. (1992). Organizational theory and organizational practice. Management. International Rewiev, 32, 50-62.
 • TUİK (2021) Karayolu trafik kaza istatistikleri. https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Karayolu-Trafik-Kaza-Istatistikleri-2021-45658 adresinden 2 Ocak 2023 tarihinde erişilmiştir.
 • Tütüncü, Ö., & Demir, M. (2002). Konaklama işletmelerinde insan kaynakları yönetimi ve işgücü hareketlerinin analizi. Turhan Kitapevi.
 • Uçar, M. S., Bakırcı, N. ve Harmancı, H. (2006). İstanbul’daki Motosikletli Kuryelerde İş Kazası Niteliğindeki Trafik Kazaları. Türkiye Tabipler Birliği Mesleki Sağlık ve Güvenlik Dergisi, 7(25), 48-52.
 • Wen, H., Sun, H., Kummer, S., Farr-Wharton, B. ve Herold, D. M. (2021). The antecedents, consequences, and mediating role of workload among Chinese courier drivers. Sustainability, 13(24), 14015.
 • Wöcke, A. ve Heymann, M. (2012). Impact of demographic variables on voluntary labour turnover in South Africa. International Journal of Human Resource Management, 23(16), 3479-3494. Doi:10.1080/09585192.2011.639028.
 • Yalçın, A. (2007). Türk iş hukuku’nda çalışma koşullarında değişiklik. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Selçuk Üniversitesi.
 • Yanık, O. (2014). Ahlaki liderliğin çalışanların tatminine, örgütsel bağlılığına ve işten ayrılma niyetine etkisi: örgütsel güven ve örgütsel adalet algısının aracı rolü (Yayımlanmamış doktora tezi). Atatürk Üniversitesi.

___

APA Irkılata, E. & Irk, E. (2023). MOTORLU KURYELERİN ÇALIŞMA KOŞULLARININ İŞ TATMİNİ VE İŞTEN AYRILMA NİYETİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ . İşletme Bilimi Dergisi , 11 (2) , 132-145 . DOI: 10.22139/jobs.1317786