Perception of Society and Democracy in Ottoman Liberal and Socialist Thought

Perception of Society and Democracy in Ottoman Liberal and Socialist Thought

The Second Constitutional Monarchy (1908-1918) marked the beginning of a period during which various thoughts and movements that had been united in their opposition to Abdulhamid II become disunited, organized independently of each other, and were able to express themselves. This era was not only instrumental in shaping Ottoman liberal and socialist thought but also constituted the dynamics of the events that would set the course of such thoughts in the Republican era. This study provides a comparative analysis of how liberal and socialist movements in the late Ottoman Empire perceived society and democracy in the aftermath of the Second Constitutional Monarchy. It first examines the views of the two leading groups of Ottoman liberal thought, namely, Ulum-u İktisadiye ve İçtimaiye Mecmuası (The Journal of Sciences of Economics and Society) and Teşebbüs-i Şahsi ve Adem-i Merkeziyet Cemiyeti (The Private Enterprise and Decentralization Society). Second, the views of Ottoman socialists are addressed with reference to the groups that constituted the background of the Ottoman Socialist Party and the Turkish Communist Party. The study ends with a comparative discussion of the conclusions reached.

___

 • Ahmet Şuayb, Rıza Tevfik, Mehmet Cavid (15 Kanun-u Evvel 1325). “Mukaddime ve Program”, Ulûm-u İktisadiye ve İçtimaiye Mecmuası, C. 1, S. 1: 1-10.
 • Ahmet Şuayb, (15 Kanun-u Evvel 1324) “Devlet ve Cemiyet” Ulum-u İktisadiye ve İçtimaiye Mecmuası, C.1, S.1: 54-71.
 • Ahmet Şuayb (1 Temmuz 1325). “Avalim-i İçtimaiye”, Ulûm-u İktisadiye ve İçtimaiye Mecmuası, C. 2, S. 7: 289-331.
 • Akşin, Sina (1972). “31 Mart Olayına Değin Sabahattin Bey ve Ahrar Fırkası”, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakülte Dergisi, C. 27: 541-560.
 • Alkan, Haluk – Doğan, Atila (Kış-Bahar 2010). “Osmanlı Liberallerinde Toplum ve Demokrasi Anlayışı”, Liberal Düşünce, Y. 15, S. 57-58: 69-93.
 • Alkan, Mehmet Ö.(2007). Prens Sabahaddin (Gönüllü Sürgünden Zorunlu Sürgüne Bütün Eserleri), İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
 • Alkan, Mehmet Ö. (Eylül 1990). “Bir İttihat ve Terakki Muhalifi Olarak Liberal Sosyalist Hilmi” Tarih ve Toplum, C. 11, S. 81: 47-51.
 • Altın, Hamza (Summer 2008). “Ethem Nejat ve Eğitim Tarihimizdeki Yeri”, Turkish Studies, Volume ¾: 73-96. [Antel] (1337; 1921). Burjuva Demokrasisi ve Sosyalizm, İstanbul: Evkâf İslâmiye Matbaası.
 • Asaf Nefi (1 Ağustos 1325). “Mücadele-i Hayatiye ve Tekamül-ü Cemiyet”, Ulum-u İktisadiye ve İçtimaiye Mecmuası, C. 2, S. 8: 455-480.
 • Bakırezer, Güven (2005). “Türkiye’de Sosyal Liberalizm”, Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce, Liberalizm, Edt., T.
 • Bora- M. Gültekingil, İstanbul: İletişim Yayınları, C. 7: 139-163.
 • Bedi Nuri (1 Temmuz 1325). “Kabiliyat-i İçtimaiye”, Ulum-u İktisadiye ve İçtimaiye Mecmuası, C. 2, S. 7: 322-353.
 • Bedik (20 Mart 1326). “Sosyalist Mektebi”, İştirak, Sene 1, S. 6: 86-88.
 • Bedik (27 Mart 1326). “Cereyan-ı Cedid”, İştirak, Sene 1, S. 1: 97-101.
 • Belge, Murat (2008). “Türkiye’de Sosyalizm Tarihinin Ana Çizgileri”, Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce, Sol, Edt., T. Bora-M. Gültenkingil, İstanbul: İletişim Yayınları, C. 8: 19-48.
 • Benlisoy, Foti ve Çetinkaya,Y. Doğan (2008). “İştirakçi Hilmi”, Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce, Sol, Edt., T.
 • Bora-M. Gültenkingil, İstanbul: İletişim Yayınları, C. 8: 165-183.
 • Çavdar, Tevfik (1992). Türkiye’de Liberalizm (1860-1990), Ankara: İmge Yayınları.

___

APA Alkan, H. & Doğan, A. (2015). Perception of Society and Democracy in Ottoman Liberal and Socialist Thought . İnsan ve Toplum , 5 (10) , 7-28 .