COVID-19 Salgınında Türkiye’de Normalleşme Sürecine Geçiş: Ankara İli Örneğinde Toplumsal Bir Bakış

Bu çalışmanın amacı, Türkiye'de COVID-19 salgını nedeniyle uygulanan kısıtlamaların 1 Haziran 2020 tarihinden itibaren kademeli olarak kaldırılarak normalleşme sürecine geçilmesi hakkında toplumun görüşlerini ortaya koymaktır. Küresel boyutta bir kriz olan COVID-19 salgınıyla ilgili tüm süreçlerde doğru ve etkili bir risk iletişimi ve yönetimi gerekmektedir. Bu süreçte toplumsal yansımaların görmezden gelinmesi mümkün değildir. Toplumun deneyimleyerek üzerinde uzlaştığı görüşlerin analiz edilmesi gelecekte yapılacak risk iletişimi çalışmaları için yol gösterici olacaktır. Bu amaç doğrultusunda COVID-19 salgını ile ilgili literatür taranarak özgün 24 soru hazırlanmış; alan araştırması 22-25 Haziran 2020 tarihleri arasında çevrimiçi ortamda gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın evreni Türkiye’nin ikinci en fazla nüfuslu şehri olan Ankara olarak belirlenmiştir. Araştırmaya 1230 kişi katılmıştır. Çalışmanın bulguları, katılımcıların düşen vaka ve vefat sayılarının rehavete neden olduğunu düşündüklerini, kendi çevrelerine toplumun diğer kesimlerinden daha fazla güvendiklerini ve normalleşme kararının toplumun sahip olduğu kaygı ve endişe düzeyinin azalmasına neden olmadığını göstermiştir. Normalleşme sürecinde katılımcıların kendi sağlıklarını riske atacak faaliyetlerden uzak durmayı tercih ettikleri, erteledikleri tıbbi kontroller ve tedaviler için sağlık kuruluşlarına başvurma konusunda kararsız oldukları sonucuna ulaşılmıştır. Katılımcıların normalleşmeye erken geçildiği ve ekonomik kaygılarla bu kararın verildiği kanaatinde oldukları görülmüştür. Sonuç olarak, salgında risk iletişiminin doğru yönetilebilmesi için toplumun doğru ve açık bilgilendirme ile bilgi ihtiyacının giderilmesi; salgınla mücadelede bireysel önlemlerin sürdürülmesi, kamu ve sağlık otoritelerinin gereken tedbirleri alması ve tüm bunların medyanın paylaşımlarıyla desteklenmesi gerektiği belirtilmelidir.

Transition to The Normalization Process in Turkey During The COVID-19 Pandemic: A Social Perspective in The Case of Ankara

The study aims to assess the social perspective on transition to the normalization process as many COVID-19 restrictions are easing as of June 1, 2020 in Turkey. As a global crisis, COVID-19 requires a correct and effective risk communication and management in all processes. During a pandemic, social reflections cannot be ignored. Analyzing the opinions that the society has experienced and agreed upon will be a guide for future risk communication studies. In accordance with this purpose, the literature on the COVID-19 pandemic was reviewed, and 24 original questions were prepared. Field study was conducted online between 22-25 June 2020. The population has been determined as Ankara, which is Turkey's second most populated city. 1230 people participated in the study. The findings showed that the participants thought that the decreasing number of cases and deaths caused complacency; they trusted their environment more than others, and the decision of transition to the normalization did not reduce the anxiety level of the society. It is concluded that the participants preferred to stay away from activities which could be risky for their own health and were hesitant to go to healthcare organizations for medical tests and treatments that they postponed. It is observed that the participants believed that normalization was initiated early, and this decision was made due to economic concerns. As a result, it must be stated that, in order to manage the risk correctly, the society’s need for information should be satisfied with accurate and clear information, individual measures should be maintained, public and health authorities should take the necessary measures, and all of these necessities should be supported by the media.

___

 • Abrams, E. M., ve Greenhawt, M. (2020). Risk communication during COVID-19. The Journal of Allergy and Clinical Immunology: In Practice. 8(6), 1791–1794. doi:10.1016/j.jaip.2020.04.012.
 • Alang, N. (2020). In the time of COVID-19, Does social media help or hinder us? Opinion. Erişim Adresi: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=edsgao&AN=edsgcl.618360801&lang=tr&site=eds-live&authtype=ip,uid.
 • Aslan, R. (2020). Tarihten günümüze epidemiler, pandemiler ve COVID-19. Göller Bölgesi Aylık Ekonomi ve Kültür Dergisi Ayrıntı, 8(85). Erişim Adresi: https://www.researchgate.net/publication/348390814_Tarihten_Gunumuze_Epidemiler_Pandemiler_ve_Covid-19#fullTextFileContent.
 • Beck, U. (2014). Risk toplumu: Başka bir modernliğe doğru. (Çev. K. Özdoğan ve B. Doğan). İstanbul: İthaki Yayınları.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö.E., Karadeniz, Ş., ve Demirel, F. (2019). Eğitimde bilimsel araştırma yöntemleri. 26. Baskı. Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
 • Eady, L. (2020). COVID-19's effects on social media. Erişim Adresi: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=edsgao&AN=edsgcl.619735879&lang=tr&site=eds-live&authtype=ip,uid
 • Frost, M., Li, R., Moolenaar, R., Mao, Q., ve Xie, R. (2019). Progress in public health risk communication in China: lessons learned from SARS to H7N9. BMC public health, 19 (Suppl 3), 475. https://doi.org/10.1186/s12889-019-6778-1.
 • Garfin, D. R., Silver, R. C., ve Holman, E. A. (2020). The novel coronavirus (COVID-2019) outbreak: Amplification of public health consequences by media exposure. Health Psychology: official journal of the Division of Health Psychology, American Psychological Association, 39(5), 355-357. doi:https://doi.org/10.1037/hea0000875.
 • Glik, D. C. (2007). Risk communication for public health emergencies. Annual Review of Public Health, 28(1), 33-54. doi: 10.1146/annurev.publhealth.28.021406.144123.
 • Güler, Ç. ve Çobanoğlu, Z., (1997). Risk iletişimi ve risk yönetimi. Çevre Sağlığı Temel Kaynak Dizisi. Ankara: İlköz Matbaası.
 • Johnson, L. P. (2020). Understand virus more, fear it less. Braille Forum, 24. Erişim Adresi: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=f6h&AN=143017632&lang=tr&site=eds-live&authtype=ip,uid.
 • Karasneh, R., Al-Azzam, S., Muflih, S., Soudah, O., Hawamdeh, S., ve Khader, Y. (2021). Media's effect on shaping knowledge, awareness risk perceptions and communication practices of pandemic COVID-19 among pharmacists. Research in social and administrative pharmacy. RSAP, 17(1),1897-1902. doi: 10.1016/j.sapharm.2020.04.027.
 • Li, L., Zhang, Q., Wang, X., Zhang, J., Wang, T., Gao, T., … ve Wang, F. (2020). Characterizing the propagation of situational ınformation in social media during covıd-19 epidemic: A case study on Weibo. IEEE Transactions on Computational Social Systems, Computational Social Systems, IEEE Transactions on, IEEE Trans. Comput. Soc. Syst., 7(2), 556-562. doi:10.1109/TCSS.2020.2980007.
 • Lohiniva, A.L., Sane, J., Sibenberg, K., Puumalainen, T., ve Salminen, M. (2020). Understanding coronavirus disease (COVID-19) risk perceptions among the public to enhance risk communication efforts: a practical approach for outbreaks, Finland, February 2020. Euro Surveillance: Bulletin Europeen Sur Les Maladies Transmissibles = European Communicable Disease Bulletin, 25(13). 2000317, doi:10.2807/1560-7917.ES.2020.25.13.2000317.
 • Rowan, K. E. (2017). Risk communication. R. Scott ve L. Lewis (Ed.). The International Encyclopedia of Organizational Communication. New York: John Wiley & Sons, Inc.
 • Saxon, B., Bass, S.B., Wright, T. ve Panick, J. (2019). Ebola and the rhetoric of US newspapers: assessing quality risk communication in public health emergencies. Journal of Risk Research, 22: 10, 1309-22. doi:10.1080/13669877.2018.1473465.
 • Sell, T. K., Ravi, S. J., Watson, C., Meyer, D., Pechta, L. E., Rose, D. A., … ve Schoch-Spana, M. (2020). A public health systems view of risk communication about Zika. Public Health Reports, 135(3): 343-353. doi:10. 1177/ 0033 3549 20912215.
 • Sezgin, D., Sert Karaaslan, Y., Ersoy, İ. (2020). The pandemic infodemic: The role of risk communication and media in a pandemic. Gazi Medical Journal, 31(COVID19 Special Issue), 325-327. doi:10.12996/gmj.2020.79.
 • Shahsavari, S., Holur, P., Tangherlini, T. R., ve Roychowdhury, V. (2020). Conspiracy in the time of corona: Automatic detection of Covid-19 conspiracy theories in social media and the news, Journal of Computational Social Science, Oct 28, 1-39, https://doi.org/10.1007/s42001-020-00086-5.
 • Smith, K. C., Rimal, R. N., Sandberg, H., Storey, J. D., Lagasse, L., Maulsby, C., … ve Links, J. M. (2013). Understanding newsworthiness of an emerging pandemic: international newspaper coverage of the H1N1 outbreak. Influenza and other respiratory viruses, 7(5), 847-853. https://doi.org/10.1111/irv.12073.
 • T.C. Ankara Valiliği. (2020). İlçelerimiz. Dönemi: 2020. Erişim Adresi: http://www.ankara.gov.tr/ilcelerimiz.
 • Turancı, E. (2010). Risk iletişiminde kitle iletişim araçlarının kullanımı ve “risk” içerikli mesajların oluşturulması sürecine yönelik bir değerlendirme. Akdeniz İletişim Dergisi, 14, 87-105. Erişim Adresi: http://iletisim.akdeniz.edu.tr/wp-content/uploads/2016/11/2010-14.pdf.
 • Türkiye İstatistik Kurumu. (2020). Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi. Dönemi: 2020. Erişim Adresi: https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Adrese-Dayali-Nufus-Kayit-Sistemi-Sonuclari-2020-37210.
 • Uğraş Dikmen, A., Kına, H., Özkan, S., İlhan, M. (2020). Türkiye COVID-19 epidemiyolojisi ve müdahale stratejileri. Gazi Medical Journal, 31 (COVID 19 Special Issue), 234-238. doi:10.12996/gmj.2020.62.
 • Vahideh Zareh, G. (2020). Infodemic in the global coronavirus crisis. Taṣvīr-i Salāmat, 11(1), 1-5. Erişim Adresi: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=edsdoj&AN=edsdoj.14322b98be474baf80ac801efefb7a9c&lang=tr&site=eds-live&authtype=ip,uid.
 • Wardman, J. K. (2008). The constitution of risk communication in advanced liberal societies. Risk Analysis. 28, 1619-1637. doi:10.1111/j.1539-6924.2008.01108.x
 • Zhang, L., Li, H., ve Chen, K. (2020). Effective Risk Communication for Public Health Emergency: Reflection on the COVID-19 (2019-nCoV) Outbreak in Wuhan, China. Healthcare (Basel, Switzerland), 8(1), 64. https://doi.org/10.3390/healthcare8010064.
 • Zhou, W. K., Wang, A. L., Xia, F., Xiao, Y. N. ve Tang, S. Y. (2020). Effects of media reporting on mitigating spread of COVID-19 in the early phase of the outbreak. Mathematical biosciences and engineering: MBE, 17(3), 2693–2707. https://doi.org/10.3934/mbe.2020147.