Kurum Denetim Raporlarının İncelenmesi (Adana İli Örneği)

Eğitim kurumlarında harcanan maddi ve manevi kaynakların etkin kullanılıp kullanılmadığının tespiti için okullar, belirli aralıklarla denet-lenmektedir. Bu araştırmanın amacı, kurum denetimine yönelik yöne-tici görüşlerini ve aynı bölgede bulunan eğitim kurumlarının denetim formlarını sunmaktır. Bu araştırma, doküman incelemesi ve görüşme tekniğinin kullanıldığı nitel bir çalışmadır. Bu amaçla, Adana ilinden ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinden kurumlar ve yöneticiler seçilmiş-tir. Bu kapsamda, 11 adet kurum denetim raporuna ve 25 adet farklı amaçlarla gerçekleştirilmiş denetim raporuna ulaşılmıştır. Ayrıca yöne-ticiler ile yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanarak görüşmeler yapılmıştır. Veriler, betimsel analiz tekniği ile analiz edilmiştir. Araş-tırma sonuçlarına göre kurumlar, destekleme yetiştirme kursları, taşı-ma, yemekhane ve genel olmak üzere dört farklı açıdan denetlenmiş-tir. Genel denetim formları, 2010 ile 2015 yılları arasında bazı deği-şimlere uğramıştır. Yönetici görüşlerine göre mesleki gelişim ve örgüt kültürü açısından yapılan denetimlerin, oldukça faydalı ve geliştirici olduğu söylenebilir. Yöneticiler tarafından, şeffaflık ve yetkinlik açı-sından denetim faaliyetlerinin, üniversite gibi bağımsız kişi ya da ku-rumlar tarafından yapılması önerilmiştir.

___

 • Alkrdem, M. (2011). School-based ınstructıonal supervısıon ın Saudı Arabıan publıc secondary schools (PhD Thesis). The University of York, Department of Education.
 • Aslan, M. (2013). İlköğretim kurumları yöneticilerinin eğitim denetmenlerinin yapmış olduğu denetim etkinliklerine ilişkin görüşleri (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı, Diyarbakır.
 • Aydın, M. (2014). Eğitim yönetimi. Ankara: Gazi Kitapevi.
 • Bashashi, Z. ve Kamali, N. (2015). Investigating the differences in supervision performance of school principals with management graduate degree and other principals from teac-hers’ viewpoint of takab city in 2014-2015 school year International Journal of Scienti-fic Management and Development, 4(2), 55-60.
 • Bessong, F. E. and Ojong, F. (2008). Supervısıon as an instrument of teaching – learning ef-fectiveness: Challenge for the nigerian practice. Global Journal of Educatıonal Rese-arch, 7(1-2), 15-20.
 • Beycioğlu, K. Özer, N. ve Kondakçı, Y. (2018). Eğitim yönetiminde araştırma. Ankara: Pe-gem Akademi Yayınları.
 • Bozkurt, P. (2013). Denetim kavramı ve denetim anlayışındaki gelişmeler, Denetişim Dergisi, 12(1), 56- 62. Erişim Adresi: https://dergipark.org.tr/en/
 • Burgaz, B. (1995). İlköğretim kurumlarının denetiminde yeterince yerine getirilmediği görülen bazı denetim rolleri ve nedenleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(1), 127-134.
 • Can, A., ve Yıldırım, A. (2013). Kurum denetim raporlarına göre ilköğretim okullarının sorun-ları (Aksaray ili örneği). Millî Eğitim Dergisi, 199(1), 126-146.
 • Can, E. ve Gündüz Y. (2018). Eğitimin denetimi uzmanlığı gerektirir mi? Millî Eğitim Dergisi, 48(221), 187-205.
 • Cansız Aktaş, M. (2014). Nitel veri toplama araçları. M. Metin (Ed.) Kuramdan uygulamaya eğitimde bilimsel araştırma yöntemleri (1. Baskı), içinde (s. 363-368). Ankara: Pegem Akademi.
 • Creswell, J. W. (2012). Educational research: Planning, conducting, and evaluating quantitati-ve and qualitative research (4th ed.). Boston, MA: Pearson.
 • Creswell, J. W. (2020). Nitel araştırma yöntemleri beş yaklaşıma göre nitel araştırma ve araş-tırma deseni Ankara: Siyasal Kitabevi.
 • Ekinci, A. ve Karakuş, M. (2011). İlköğretim okullarında müfettişlerce yapılan rehberlik ve denetim çalışmalarının işlevselliği. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 11(4), 1849-1867.
 • Ergüneş, Y. ve Harman, M. (2005). Sınıf öğretmenlerine uygulanacak teftiş form önerisi, Balı-kesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8(14), 107-114.
 • Esia, K. ve Ofosu, E. (2014). Effects of educational supervision on professional development: Perceptıon of public basic school teachers at Winneba, Ghana. British Journal of Edu-cation, 2(6), 63-82.
 • Güçlü, N., ve Koşar, S. (2018). Eğitim yönetiminde liderlik: Teori, araştırma ve uygulama, (Edt. Nezahat Güçlü, Serkan Koşar), Ankara: Pegem Akademi
 • Haris, I. and Ancho, I. V. (2020). School supervision practice in Asian countries: A compari-son Indonesia and the Philippines. Journal Of Crıtıcal Revıews, 7(8), 1-10.
 • Haris, I., Naway, F. A. and Pulukadang, W.T. (2018). Review of effective school supervision practice in remote/disadvantaged area: A national and international perspective. Ad-vances in Social Science, Education and Humanities Research (ASSEHR), 244(1).
 • Hoşgörür, V., Kaplan, İ. (2017). Devlet ve özel ilköğretim okullarının kurum teftiş raporlarına göre karşılaştırması, Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi. 21(3), 577-601.
 • Karasar, N. (2013). Bilimsel araştırma yöntemi kavramlar ilkeler teknikler. Ankara: Nobel Ya-yınları.
 • Kayıkçı, K. ve Uygur, Ö. (2012). İlköğretim okullarının denetiminde mesleki etik (Bir durum çalışması). Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 18(1), 65-94.
 • Kayıkçı, K., Özdemir, İ. ve Özyıldırım, G. (2018). Denetim Anlayışı ve uygulamalarındaki değişimler hakkında okul müdürlerinin görüşleri, İlköğretim Online, 17(4), 2170-2187.
 • Konan, N., Bozanoğlu, B. ve Çetin, R. B. (2019). Milli Eğitim Bakanlığı teftiş politikalarına ilişkin okul yöneticileri ve öğretmen görüşleri. Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi, 7(4), 1449-1474.
 • Kurt, A, A. (2013). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Acık öğre-tim Fakültesi Okulöncesi Öğretmenliği Lisans Programı.
 • Kurum, G. ve Çınkır, Ş. (2017). Cehennemde evlilik: Türkiye’de eğitim denetiminin birleşti-rilmesi üzerine maarif müfettişlerinin görüşleri. Eğitim ve Bilim,42(192), 35-57.
 • Mazurkiewicz, G., Walczak, B. ve Jewdokimow, M. (2014). Implementation of a New School Supervision System in Poland. OECD Education Working Papers No. 111. https://dx.doi.org/10.1787/5jxrlxrxgc6b-en.
 • MEB. (2020) Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi. https://ikgm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2014_10/01060217_mebdesteklemeveyetistirmekurslariyonergesi.pdf adresinden 17.01.2020 tarihinde erişildi.
 • Mmbando, J. S. ve Hongoke, G. (2010). Management, Inspection And Supervision For Effec-tive Delivery Of Quality Education. Joint Education Sector Annual Review.
 • Ololube, N. P. ve Major, N. B. (2014). School inspection and educational supervision: Impact on teachers’ productivity and effective teacher education programs in Nigeria Interna-tional Journal of Scientific Research in Education, 7(1), 91-104.
 • Öktem, M., ve Uçar Kocaoğlu B. (2012). Kamu kurumlarında örgüt geliştirme üzerine bir araş-tırma. Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 30(2), 111-136.
 • Özdemir, M. (2018). Eğitim yönetimi alanın temelleri ve çağdaş yönelimler. Ankara: Anı Ya-yıncılık.
 • Özen, F. ve Hendekçi, A. E. (2016). Türkiye’de eğitim denetimi alanında 2005–2015 yılları arasında yayımlanan makale ve tezlerin betimsel analizi. Uluslararası Toplum Araştır-maları Dergisi, 6(6), 11.
 • Strauss, A. ve Corbin, J. (1990). Basics of qualitative research: Grounded theory procedures and techniques. New Delhi: Sage.
 • Tosun, A., ve Ordu, A. (2020). Okul yöneticilerine göre değişen denetim uygulamaları: karşı-laştırmalı bir analiz. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 48(1), 303-320. Erişim Adresi: https://dergipark.org.tr/en/
 • Töremen, F. ve Hozatlı, M. (2006). İlköğretim okul yöneticilerinin, ilköğretim denetçilerinin kurum denetiminde gösterdikleri liderlik davranışlarına ilişkin görüşleri. Milli Eğitim Dergisi, 35(170). 202-216.
 • Turan, F. (2016). Okul öncesi eğitim kurumlarında eğitim öğretim faaliyetlerinin denetimi, International Journal of Eurasia Social Sciences, 7(23), 94-119.
 • Uğurlu, C. T. ve Ertaş, B. (2018). İlköğretim okullarında kurum denetiminin incelenmesi. İl-köğretim Online, 17(1), 347-366.
 • Yanık, S. ve Karataş, M. (2017). Denetim raporlarının geleceği: Yeni düzenlemeler ve ülke uygulamaları, Muhasebe ve Finansman Dergisi. 73(1), 1-26.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri, Ankara: Seç-kin Yayıncılık.