Değerler Eğitimine Yönelik Dijital Çizgi Roman Tasarımı: “Gizemli Labirent”

Değerler toplumların varlığını sürdürmesi için değişilmezleridir. Değerlerin bireylere öğretimi toplumların varlığı ve huzuru için oldukça önemlidir. Birçok farklı yolla değerler aktarılır ve öğretilir. Bunlardan birisi ve başlıcası da eğitimdir. Türkiye’de öğretim programları incelendiğinde Sosyal bilgiler dersi programının değerler açısından önemli bir misyona sahip olduğu görülür. Bu çalışmanın amacı sosyal bilgiler dersinde değerlerin öğretimine yönelik dijital çizgi roman materyali tasarlamaktır. Çalışmada değer öğretimine yardımcı olması için geliştirilen eğitici çizgi roman ‘Pixton’ adlı Web 2.0 aracıyla hazırlanmıştır. Tasarlanan eğitici çizgi romanda toplam 48 tane kare bulunmaktadır. Eğitici çizgi romanda anlatılan, bir sınıfta yer alan öğrencilerin okul koridorunda başlayan maceralarının sınıfta devam ederek gizemli labirente düzenlenen öğretici okul gezisi ile sona ermesidir. Değerler eğitimi amacıyla hazırlanan bu eğitici çizgi roman sayesinde öğrencilerin öğretim programındaki değerler ve çizgi romanda yer verilen değerler hakkında bilgi edinebilmeleri, günlük yaşamla ilişkilendirebilmeleri, değerlerin önemini kavrayabilmelerine yönelik bir materyal geliştirme hedeflenmektedir.

Digital Comics Design for Values Education: "Mysterious Labyrinth"

Values are indispensable for the survival of societies. Teaching values to individuals is very important for the existence and peace of societies. Values are conveyed and taught in many different ways. One of them and the main one is education. When the education programs in Turkey are examined, it is seen that the Social Studies curriculum has an important mission in terms of values. The aim of this study is to design digital comic material to teach values in Social Studies course. The educational comics developed to help value teaching in the study were prepared with the Web 2.0 tool called 'Pixton'. There are 48 frames in total in the designed educational comics. What is described in the educational comics is that the adventures of the students in a classroom that started in the school corridor continue in the classroom and end with an instructive school trip to the mysterious labyrinth. Through that educational comics prepared for values education is aimed to develop a material that will enable students to learn about the values in the curriculum and the values included in the comics, to associate them with daily life, and to comprehend the importance of values.

___

 • Ak. M.M.; Erdoğan M.F. ve İlhan, G.O. (2020). Görsel Bir Öğretim Materyali Olarak Dijital Çizgi Roman Tasarımı: Gezdim, Gördüm, Öğrettim. Jounal of History School (JOHS), 13(7): 2458-2484.
 • Akbaş, O. (2008). Değer Eğitimi Akımlarına Genel Bir Bakış. Değerler Eğitimi Dergisi, 6(16), 9-27.
 • Akbaş, O. (2014). Özel Öğretim Yöntemleriyle Sosyal Bilgiler Öğretimi. Tay, B. ve Öcal, A (Ed.). Ankara: Pegem Akademi.
 • Arı, A. I., Demir, B., & Baydar Işık, B. (2019). Matematik Eğitiminde Manga Çizgi Roman Kullanımı. Bayburt Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 2(2), 261-265.
 • Aşçı, A. U. (2020). Ortaokul Türkçe Ders Kitaplarında Yer Alan Çizgi Romanların Değerler Eğitimi Açısından İncelenmesi. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 13(69): 868-889.
 • Avarogullari, A. K., & Mutlu, Z. (2019). Pre-Service Social Studies Teachers' Opinions on Using Comic Books in Social Studies Teaching. Asian Journal of Education and Training, 5(4), 538-547.
 • Bayırlı, H., Doruk, O. ve Tüfekci, A. (2020). Öğretmenlerin Değerler Eğitimi Hakkındaki Görüşleri: Afyonkarahisar Örneği. Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi, 8(3), 865- 894.
 • Cantek, L. (2019). Türkiye’de Çizgi Roman. İstanbul: İletişim Yayınları Çetin, Y. (2010). Okutan Çizgiler. Milli Folklor Uluslararası Kültür Araştırmaları Dergisi, 22(85), 193-198.
 • Demirel, M. (2009). A review of elementary education curricula in Turkey: Values Education. World Applied Sciences Journal, 7(5), 670-678
 • Doğan, İ. (2007). Sosyoloji: Kavramlar ve Sorunlar. Ankara: Pegem Yayıncılılık
 • Esmer, B. (2014). Çizgi Romanların Çocuk Eğitimi Açısından İncelenmesi. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Van.
 • Gökçe, O. (1994). Türk gençliğin sosyal ve ahlaki değerleri. Ata Dergisi, (1), 25-30
 • Gömleksiz, M. N. (2011). Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programında Yer Alan Değerlere İlişkin Öğrenci Tutumlarının Değerlendirilmesi. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 8(1), 95-134.
 • Gülersoy, A. E. ve Türkal, B. (2020). Oluşturma- Geliştirme Açısından Sosyal Bilgiler Öğretiminde Bir Öğretim Materyali Olarak Çizgi Roman Kullanımı. Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Dergisi, 6(2), 299- 326.
 • Haugaard, K. (1973). Comic Books: Conduits to Culture?. International Reading Association, 27(1), s. 54-55.
 • İlhan, G. O., Kaba, G., & Sin, M. (2021). Usage of digital comics in distance learning during COVID-19. International Journal on Social and Education Sciences (IJonSES), 3(1), 161-179. https://doi.org/10.46328/ijonses.106
 • İlhan, G. & Oruç, Ş. (2019). Sosyal bilgiler dersinde çizgi roman kullanımı: Teksas tarihi. Eğitim ve Bilim, 44(198), 327-341.
 • İlhan, G. O. (2016). Sosyal Bilgiler Öğretiminde Çizgi Romanların Kullanımı. (Doktora Tezi). Afyonkarahisar: Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Kaba, G.; Şin, M. ve İlhan, G. O. (2020). Eğitimde dijital çizgi roman tasarımı: Etkin vatandaş bilge. Jass Studies- The Journal of Academic Social Science Studies, Number: 83, Winter, p. 107-123.
 • Kara, C. (2019). Sosyal Bilgilerin Temelleri. Ankara: Pegem Akademi.
 • Karasu-Avcı, E., Faiz, M. & Turan, S. (2020). Etkili vatandaşlık eğitiminde değerler eğitimi: Sosyal bilgiler öğretmenlerinin düşünceleri. Değerler Eğitimi Dergisi,18 (39), 263-296. https://doi.org/10.34234/ded.655916
 • Katılmış, A. ve Balcı, A. (2017). Coğrafya öğretmeni adaylarının değerler eğitimine yönelik görüşlerinin incelenmesi. Marmara Coğrafya Dergisi, (35), 1-12. Doi: 10.14781/mcd.291011
 • Kireççi, Ü. (2020). Çizgi Roman Senaryosu. İstanbul: Lal Kitap.
 • Lim, Y. (2012). Serıously, What Are They Reading? An Analysis of Korean Children’s Reading Behavior Regarding Educational Graphic Novels. Urbana: Champaign Illinois Üniversitesi.
 • McCloud, S. (2019). Çizgi Romanı Anlamak (M. C. Ülgen, Çev.). Sırtlan Kitap.
 • MEB, (2018). Sosyal bilgiler öğretim programı. http://mufredat.meb.gov.tr/ProgramDetay.aspx?PID=354 adresinden Erişim Tarihi: 27.05.2021
 • Orçan, A. & İngeç, Ş. K. (2015). Fizik öğretiminde çizgi-roman tekniği ile geliştirilen bilim-kurgu hikâyelerinin yaratıcı düşünme becerilerine etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 31(4), 628-643
 • Özdemir, E. (2010). Eğitici Çizgi Romanların Altıncı Sınıf Öğrencilerinin Isı Transferi Kavramındaki Başarısı Üzerindeki Etkileri. Yayınlanmamış doktora tezi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
 • Özensel, E. (2003). Sosyolojik Bir Olgu Olarak Değer. Değerler Eğitimi Dergisi, 1(3), 217- 239.
 • Pathania, A. (2011). Teachers’ role in quality enhancement and value education. Academe, 14(1), 19-28.
 • Senek, S. (2018). Aytül Akal’ın Masallarının Değerler Eğitimi Açısından İncelenmesi. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Antalya: Akdeniz Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Sones, W. (1944). The comics and instructional method. Journal of Educational Sociology, 18, 232-240.
 • Şentürk, M. (2020). Sosyal bilgiler dersinde eğitici çizgi roman ve eğitici çizgi film kullanımının öğrencilerin tutum, motivasyon ve akademik başarılarına etkileri. Yayınlanmamış Doktora tezi, Atatürk Üniversitesi
 • Şentürk, Ö. Ç. (2020). Argümantasyon Destekli Eğitici Çizgi Romanların Öğrencilerin Çevreye Yönelik İlgi, Motivasyon ve Akademik Başarılarına Etkisi ile Öğrenci Deneyimler. Yayınlanmamış doktora tezi, Gazi Üniversitesi.
 • Tatalovic, M. (2009). Science comics as tools for science education and communication: a brief, exploratory study. Journal of Science Communication, 8(4), A02.
 • Temel, A. & İlhan, G.O. (2019). Sosyal bilgiler öğretmenlerinin insan hakları konusunda MalcolmX çizgi romanının kullanımı hakkında görüşleri. VI. Yıldız Sosyal Bilimler Kongresi içinde (s. 427).
 • Titus, D. N. (1994). Values educatıon in American secondary schools. Kutztown University Education Conference. Eric No: ED 381423.
 • Tokmak, A., Şeker, M. ve Yılmaz, A. (2020). Düşünme Eğitimi Dersinin Değerler Eğitimi ve Sosyal Bilgiler Becerileri Açısından İncelenmesi. Sosyal Bilimler ve Eğitim Dergisi, 3 (2), 412-431. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/josse/issue/57480/797200
 • Topkaya, Y. (2014). Vatandaşlık ve Demokrasi Eğitimi Dersinde Eğitici Çizgi Roman Kullanımının Bilişsel ve Duyuşsal Öğrenmelere Etkisi. (Yayınlanmamış doktora tezi). Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Topkaya, Y. (2016). Doğal Çevreye Duyarlılık Değerinin Aktarılmasında Kavram Karikatürleri ile Eğitici Çizgi Romanların Etkililiğinin Karşılaştırılması. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 13(34), 259-272.
 • Tuncer, N. (1993). Çizgi Roman ve Çocuk. İstanbul: Çocuk Vakfı Yayınları.
 • Ulusoy, K. ve Dilmaç, B. (2016). Değerler Eğitimi. Ankara: Pegem Akademi.
 • Ünal, O. ve Demirkaya, H. (2019). Eğitici Çizgi Romanın Sosyal Bilgiler Dersinde Kullanılmasına Yönelik Yarı Deneysel Bir Çalışma. International Journal of Geography and Geography Education (IGGE), 0(40), 92-108. Yağlı, A. (2018). “Çizgi Romanlarda Dil ve Kültür Aktarımı”, International Social Sciences Studies Journal, 4(23), 4345-4351.
 • Yiğittir, S. (2010). İlköğretim Öğrenci Velilerinin Okullarda Kazandırılmasını Arzuladığı Değerler. Değerler Eğitimi Dergisi, 8(19), 207-223.
 • Yiğittir, S. ve Kaymakcı, S. (2012). Sosyal bilgiler dersi öğretim programı uygulama kılavuzu’nda yer alan etkinliklerin değer eğitimi yaklaşımları açısından incelenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir
 • Eğitim Fakültesi Dergisi, 13 (2), 49-73. http://www.pixton.com Erişim Tarihi: 20.05.2021