COVID-19 SALGININA YAKALANMA KORKUSU VE KAYGISININ ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARILARI ÜZERİNE ETKİSİ: BİR ALAN ARAŞTIRMASI

COVID-19 salgını ile önemli ölçüde dönüşüme uğrayan alanlardan birisi eğitimdir. Bu çalışmanın amacı, COVID-19 salgınına yakalanma kaygı ve korkusunun üniversite öğrencilerinin akademik başarısı üzerinde etkisi olup olmadığını araştırmaktır. Ayrıca çalışmada çeşitli sosyo-demografik özelliklere göre COVID-19 korkusu, kaygısı ve akademik başarı algılarının incelenmesidir. Bu çalışmada, Türkiye’nin farklı üniversitelerinde öğrenim gören ve basit tesadüfi örneklem yoluyla seçilen 505 üniversite öğrencisine anket uygulanmıştır. Anket yöntemiyle elde edilen veriler SPSS 22 paket programı kullanılarak faktör, güvenilirlik, frekans, korelasyon, regresyon, T-Testi ve ANOVA analizleri ile test edilmiştir. Araştırma sonucunda, üniversite öğrencilerinin COVID-19’a yakalanma kaygı ve korkularının akademik başarıları üzerinde pozitif ve anlamlı bir etkiye sahip olduğu belirlenmiştir. Yapılan farklılık analizleri sonucu elde edilen bulgulara göre ise kız öğrencilerin COVID-19 kaygı düzeyi algılarının erkek öğrencilere göre daha yüksek olduğu, ön lisans öğrencilerinin COVID-19 korku düzeyi algılarının lisans öğrencilerine göre daha yüksek olduğu tespit edilmiştir.

THE EFFECT OF THE FEAR AND ANXIETY OF BEING CAUGHT COVID-19 ON STUDENTS’ ACADEMIC ACHIEVEMENT: AN AMPRICAL RESEARCH

One of the fields that has undergone a significant transformation with the COVID-19 epidemic is education. The aim of this study is to investigate whether the anxiety and fear of being caught COVID-19 epidemic have an effect on the academic achievement of university students. However, it is the examination of fear, anxiety and academic success perceptions of COVID-19 according to various sociodemographic characteristics. In this study, a survey was conducted with 505 university students studying at different universities in Turkey and selected by simple random sampling. The data obtained as a result of the survey were tested with factor, reliability, frequency, correlation, regression, T-Test and ANOVA analyzes using SPSS 22 packace programme. As a result of the research, it was determined that university students' anxiety and fear of being caught COVID-19 had a positive and significant effect on their academic achievement. According to the findings obtained as a result of the difference analyzes, it was found that female students' perceptions of COVID-19 anxiety level were higher than male students, associate degree students' perceptions of COVID-19 fear level were higher than undergraduate students.

___

 • Ahorsu, D.K., Lin, C-Y., Imani, V., Saffari, M., Griffiths, M. D., & Pakpour, A. H. (2020). The fear of COVID-19 scale: Development and initial validation. International Journal of Mental Health and Addiction.
 • Altuntaş Yılmaz, N. (2020). Yükseköğretim kurumlarında COVID-19 pandemisi sürecinde uygulanan uzaktan eğitim durumu hakkında öğrencilerin tutumlarının araştırılması: Fizyoterapi ve rehabilitasyon bölümü örneği. Necmettin Erbakan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, 3(1), 15-20.
 • Aslam, N., Shafique, K. & Ahmed, A. (2021), Exploring the impact of COVID-19-related fear, obsessions, anxiety and stress on psychological well-being among adults in Pakistan. The Journal Of Mental Health Training, Education And Practice, 16(4), 313-321. Baykal, E. (2020). COVID-19 bağlamında psikolojik dayanıklılık, kaygı ve yaşam doyum ilişkisi. International Journal of Social and Economic Sciences, 10(2), 68-80.
 • Bekaroğlu, E. ve Yılmaz, T. (2020). COVID-19 ve psikolojik etkileri: Klinik psikoloji perspektifinden bir derleme. Nesne Psikoloji Dergisi, 8(18), 573-584.
 • Çetinkaya, M. ve Asıcı, E. (2021). COVID-19 pandemisinin 12. Sınıf öğrencilerinin üniversite sınavına hazırlık sürecine yansımaları. Milli Eğitim Özel Eğitim ve Rehberlik Dergisi, 1(2), 62-94.
 • Çifçi, F. ve Demir, A. (2020). COVID-19 pandemisinde Türk profesyonel futbolcuların COVID-19 Korkusu ve kaygı düzeylerinin incelenmesi. Spor ve Rekreasyon Araştırmaları Dergisi, 2(Özel Sayı 1), 26-38.
 • Çölgeçen, Y. ve Çölgeçen, H. (2020). COVID-19 pandemisine bağlı yaşanan kaygı düzeylerinin değerlendirilmesi: Türkiye örneği, Turkish Studies, 15(4), 261-275.
 • Dağ, Y.S., Yayan, Y. Ö., ve Yayan, E. H. (2021). COVID-19 sürecinde çocukların oyun bağımlılığı düzeylerinin uyku ve akademik başarılarına etkisi. Bağımlılık Dergisi, 22(4), 447-454.
 • Duman, N. (2020). Üniversite öğrencilerinde COVID-19 korkusu ve belirsizliğe tahammülsüzlük. The Journal of Social Science, 4(8), 426-437.
 • Ece, S. (2020). COVID-19 pandemi sürecindeki tam kapanma döneminde üniversite öğrencilerinin stres, depresyon ve kaygı düzeylerinin kariyer iyimserliğine etkisi. Gaziantep Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 5(2), 257-270.
 • Edelhauser, E., & Lupu-Dima, L. (2020). Is Romania prepared for elearning during the COVID-19 pandemic?. Sustainability, 12(13), 1-29.
 • Gautam, D. K. & Gautam, P. K. (2021), Transition to online higher education during COVID-19 pandemic: Turmoil and way forward to developing country of South Asia-Nepal, Journal of Research in Innovative Teaching & Learning, 14(1), 93-111.
 • Gencer, N. (2020). Pandemi sürecinde bireylerin koronavirüs (Kovid-19) korkusu: Çorum örneği. Uluslararası Sosyal Bilimler Akademi Dergisi, (4), 1153-1173.
 • Gul, S., Hassan, S., Waheed, F., Nisar, S.,Sarfraz, L., & Reza, S. (2020), The impact of COVID-19 on medical education: Our students perception on practice of online education. Pakistan Journal of Medical & Health Sciences, 14(4), 766-768.
 • Gürbüz, S. ve Şahin, F. (2016). Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri (3. baskı). Seçkin Yayıncılık. Hair, J.F., Black, W.C., Babin, B.J. ve Anderson, R.E. (2014). Multivariate data analysis. 7. Baskı, 734s.
 • Hatun, O., Dicle, A. N. ve Demirci, İ. (2020). Koronavirüs salgınının psikolojik yansımaları ve salgınla başa çıkma. Turkish Studies, 15(4), 531-554.
 • Işık, C., Küğcümen, G. (2021). Pandemi sürecinde klinik uygulamadaki ebelik öğrencilerinin kaygı düzeyleri ile akademik motivasyonları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Medical Sciences, 16(2), 132-140.
 • Kalaycı, Ş. (2018). Faktör analizi, Ed.: Şeref Kalaycı, SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri, 9. Baskı, Dinamik Akademi, Ankara.
 • Keskin, M. ve Özer-Kaya, D. (2020). COVID-19 sürecinde öğrencilerin web tabanlı uzaktan eğitime yönelik geri bildirimlerinin değerlendirilmesi. İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, 5(2), 59-67.
 • Kocaman, F., ve Ersoy, A. F. (2021), Pandemi sürecinde öğrencilerin uzaktan eğitime ilişkin yaşadığı stres ve kaygı durumları: Nitel bir çalışma. International Journal of Contemporary Educational Studies (IntJCES), 7(1), 224-240.
 • Mahdy, M. A. (2020) The impact of COVID-19 pandemic on the academic performance of veterinary medical students. Frontiers in Veterinay Science, 7(732). Memiş Doğan, M., Düzel, B. (2020). COVID-19 özelinde korku-kaygı düzeyleri. Turkish Studies, 15(4), 739-752.
 • Orçanlı, K., Bekmezci, M. ve Boztoprak, H. (2021). Adaptation of academic success inventory scale for college students to Turkish: Validity and reliability study. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 17(37), 3999-4026.
 • Öz Ceviz, N., Tektaş N., Basmacı G. ve Tektaş, M. (2020). COVID-19 pandemi sürecinde üniversite öğrencilerinin kaygı düzeylerini etkileyen değişkenlerin analizi. Uluslararası Eğitim Araştırmacıları Dergisi, 3(2), 312-329.
 • Özdoğan, A. Ç. ve Berkant, H. G. (2020). COVID-19 pandemi dönemindeki uzaktan eğitime ilişkin paydaş görüşlerinin incelenmesi. Milli Eğitim Dergisi, 49(1), 13-43.
 • Prevatt, F., Li, H., Welles, T., Festa-Dreher, D., Yelland, S. ve Lee, Jiyoon (2011). The academic success inventory for college students: Scale development and practical ımplications for use with students. Journal of College Admission, 26-31.
 • Ramos-Morcillo, A. J., Leal-Costa, C., Moral-García, J. E., & Ruzafa-Martínez, M. (2020). Experiences of nursing students during the abrupt change from face-to-face to e-learning education during the first month of confinement due to COVID-19 in Spain. International Journal of Environmental Research and Public Health, 17(15).
 • Sarıer, Y. (2016), Türkiye’de öğrencilerin akademik başarısını etkileyen faktörler: Bir meta-analiz çalışması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 31(3), 2536-4758.
 • Satıcı B., Göçet-Tekin, E., Deniz, M. ve Satıcı, S. A. (2021). Adaptation of the fear of COVID-19 Scale: Its association with psychological distress and life satisfaction in Turkey. International journal of mental health and addiction, 19(6), 1980-1988.
 • Sattari, S., & Billore, S. (2020), “Bring it on COVID-19: Being an older person in developing countries during a pandemic. Working With Older People, 24(4), 281-291.
 • Sungur, O. (2018). Korelasyon analizi. Şeref Kalaycı (Ed.), SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri, Ankara: Dinamik Akademi.
 • Sylvers P., Lilienfeld S.O., & Laprairie J.L. (2011), Differences between trait fear and trait anxiety: implications for psychopathology. Clinical Psychology Review, 31(1), 122-137.
 • Tekin, E. (2020). COVID-19 kaygısının motivasyon üzerindeki etkisi: Z kuşağı üzerine bir araştırma. Turkish Studies, 15(4), 1129-1145. Tekkurşun Demir, G., Cicioğlu, H.İ ve İlhan, E.L. (2020). Sporcuların yeni tip koronavirüse (COVID-19) yakalanma kaygısı ölçeği (SYTKYKÖ): Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Journal of Human Sciences, 17(2), 458-469.
 • Uras, M. (2000). Lise öğretmenlerinin örgüt sağlığının moral, yenilikçilik, özerklik, uyum ve problem çözme yeterliği boyutlarına ilişkin algıları. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (7), 1-8.
 • Uzbay, İ. T. (2002), Anksiyetenin nörobiyolojisi. Klinik Psikiyatri Dergisi, 5(Ek Sayı 1), 5-13.
 • Yanık, D. ve Yeşilçınar, İ. (2021). COVID-19 pandemi sürecinde yaşanan sosyal izolasyonun hemşirelik öğrencileri üzerindeki etkileri: Niteliksel araştırma. Sağlık Akademisyenleri Dergisi, 8(2), 103-112.
 • https://www.sozcu.com.tr/2021/egitim/universiteler-ne-zaman-acilacak-universiteler-icin-tarih-belirlendi-6622652/, (Erişim Tarihi: 23.12.2021).
 • https://www.hurriyet.com.tr/dunya/dunya-genelinde-kovid-19dan-olenlerin-sayisi-5-milyonu-asti-41929550, (Erişim Tarihi: 02.12.2021).
 • https://www.bilgi.edu.tr/tr/covid/kaygi-ve-bas-etme-yontemleri/, (Erişim Tarihi: 25.12.2021).
 • https://sozluk.gov.tr/, (Erişim tarihi: 25.12.2021).
 • https://www.aksam.com.tr/mor-papatya/koronavirus-akademik-basariyi-dusuruyor/haber-, (Erişim Tarihi: 25.12.2021).