FARKLI CİNSEL KİMLİKLERDEKİ BİREYLERİN ÇOCUKLUK DÖNEMİ AİLE İLİŞKİLERİ: “BİZİM HİKAYEMİZ AİLEDE BAŞLAR”

Araştırmada Youtube platformunda yer alan içerikler üzerinden eşcinsel davranış eğilimi ve transseksüaliteye sahip olan bireylerin çocukluk dönemi aile deneyimlerine dair detaylı bir bakış ortaya koymak amaçlanmıştır. Bu kapsamda nitel araştırma yöntemi kullanılmış ve fenomenolojik yaklaşım benimsenmiştir. Ölçüt örneklem yöntemi ile oluşturulan 66 video içerik ise araştırmanın örneklem grubunu oluşturmuştur. Araştırmanın analiz aşamasında içerik analizi yöntemi kullanılarak verilerin analizinde Maxqda 2020 Analytics Pro programından yararlanılmıştır. Elde edilen veriler; aile dinamikleri, anne ve baba ile ilişkiler olmak üzere 2 ana tema ve 29 alt tema halinde ortaya konulmuştur. Araştırmanın sonucunda; eşcinsel davranış eğilimi ve transseksüaliteye sahip olan bireylerin çocukluk dönemine ilişkin olumsuz aile deneyimlerinin ağırlıklı olduğu; sevgi ve ilgi ihtiyacının karşılandığı bir anne figürünün yanı sıra ilgisiz, pasif ve aileden uzak bir baba figürünün hâkim olduğu belirlenmiştir. Bununla birlikte trans kadınların diğer cinsel kimliklere oranla her bir tema içerisinde daha fazla ortak söylemlerinin olduğu tespit edilmiştir. Bu doğrultuda araştırmadan elde edilen veriler; eşcinsel davranış eğilimi ve transseksüaliteye sahip olan bireylerin farklı yaşam hikayelerine rağmen aileye dönük benzer temalarının var olduğunu ortaya koymaktadır.

In the research, it is aimed to reveal a detailed view of the childhood family experiences of individuals with homosexual behavior tendency and transsexuality through the contents on the Youtube platform. In this context, qualitative research method was used and phenomenological approach was adopted. 66 video content created with the criterion sampling method formed the sample group of the research. In the analysis phase of the research, the Maxqda 2020 Analytics Pro program was used in the analysis of the data by using the content analysis method. The data obtained; family dynamics, relations with mother and father, 2 main themes and 29 sub-themes. As a result of the research; The negative family experiences of individuals with homosexual behavior tendency and transsexuality are predominant; In addition to a mother figure whose need for love and attention is met, a father figure who is indifferent, passive and distant from the family is dominant. However, it has been determined that trans women have more common discourses within each theme compared to other sexual identities. In this direction, the data obtained from the research; reveals that individuals with homosexual behavior tendency and transsexuality have similar family-oriented themes despite different life histories.

___

  • Aksoy, P. (2020). Aile İçi İlişkiler ve İletişim, G. Baran (Ed.), Aile Yaşam Dinamiği içinde (67-113), Ankara: Pelikan.
  • Alanko, K., Santtila, P., Witting, K. vd. (2009). Psychiatric Symptoms and Same-Sex Sexual Attraction and Behavior in Light of Childhood Gender Atypical Behavior and Parental Relationships, Journal of Sex Research, 46(5), 494-504.
  • Beitchman, J. H., Zucker, K. J., Hood, J. E. vd. (1992). A Review of The Long-Term Effects of Child Sexual Abuse, Child Abuse & Neglect, 16(1), 101-118.