EŞCİNSELLİĞE KUŞAKLARARASI YAKLAŞIM FARKLILIKLARI: TRABZON ÖRNEĞİ

Bu çalışma Trabzon ilindeki kuşaklararası eşcinselliğe bakış açısı farklılıklarını ölçmek amacıyla yapılmıştır. Bu amaç doğrultusunda çalışmaya Trabzon illinde yaşayan 200 birey dâhil edilmiştir. Verilerin elde edilmesinde anket yöntemi kullanılmıştır. Çalışmadan elde edilen verilerin analizi SPSS paket programı ile elde edilmiştir. Katılımcılar Trabzon ilinde yaşayan ve Karadeniz Teknik Üniversitesinde eğitim görmeye gelen bireylerden oluşmaktadır. Katılımcıları yaşlarına göre iki gruba ayrılmıştır. İlk grubu 17-30 yaş oluştururken ikinci grubu 31-65 üstü yaş oluşturmaktadır. Araştırma grubuna yaklaşık 110 kadın katılımcı katılırken 90 tane erkek katılımcı katılmıştır. Araştırmanın amacı doğrultusunda kapalı uçlu sorulara verilen cevapların içerikleri katılımcıların eşcinselliğe bakış açısından değerlendirilmiştir. Yapılan çalışmanın sonucunda Trabzon ilindeki kuşaklararası eşcinselliğe bakış açısı farklılıkları olduğu sonucuna ulaşılmıştır Yerel halkın eşcinselliğe karşı büyük bir önyargısı olduğu gözlemlenmiştir.  Ayrıca eşcinsellere karşı tutumun yaş, cinsiyet, medeni durum, gelir durumu, eğitim durumu, yaşadıkları yere göre değişkenlik gösterdiği sonucuna ulaşılmıştır. 

THE DIFFERENCES OF THE GENERATIVE APPROACH TO GENDER: A CASE OF TRABZON

This study was conducted to measure the differences in the perspective of intergenerational homosexuality in Trabzon province. For this purpose, 200 individuals living in Trabzon province were included in the study. Questionnaire method was used to obtain the data. The data obtained from the study were analyzed with SPSS package program. Participants consist of individuals who live in Trabzon and come to study at Karadeniz Technical University. The participants were divided into two groups according to their age. The first group consists of 17-30 years, while the second group consists of ages above 31-65. Approximately 110 female participants and 90 male participants participated in the study group. For the purpose of the research, the content of the answers given to the closed-ended questions was evaluated from the participants' perspective on homosexuality. As a result of the study, it was concluded that there are differences in the perspective of intergenerational homosexuality in Trabzon province. It has been observed that local people have a great prejudice against homosexuality. In addition, it was concluded that attitude towards homosexuals varied according to age, gender, marital status, income level, education level, and place of residence.

___

  • Adler Alfred, Cinsiyet Arasında İşbirliği, Payel Yayınları, İstanbul,1990Candan Sayar(2009),Bir Ötekilestirme Pratiği Olarak Cinselliğin Tibbilestirilmesi ve Eşcinsellik, Ankara, Ayrıntı basimevi